Varsinainen yhtiökokous 2024

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 26.3.2024 klo 13 alkaen K-Kampuksella.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

 
Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe

Yhteenveto ennakkoäänistä

Kokouskutsu

Kokouksen osallistumistilanne

Pääjohtaja Jorma Rauhalan katsaus

Kesko Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

 
Video

Video: pääjohtaja Jorma Rauhalan katsaus

 

---------

Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot

Tärkeitä päivämääriä

  • 30.1.2024 Yhtiökokouskutsun julkaisu
  • 30.1.2024 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat. Linkin tilaaminen verkkolähetykseen alkaa
  • Viimeistään viikolla 10 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti saatavilla
  • 14.3.2024 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
  • 18.3.2024 klo 16.00 Ilmoittautuminen, ennakkoäänestäminen ja linkin tilaaminen verkkolähetykseen päättyvät. Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymysten toimittamiselle yhtiölle 
  • 26.3.2024 klo 13.00 Yhtiökokous K-Kampuksella, Työpajankatu 12, Helsinki, ja verkkolähetys yhtiökokouksesta

Ilmoittautuminen, äänestäminen ja linkin tilaaminen yhtiökokoukseen on päättynyt

 
Ohjeet ja määräajat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat yhtiökokouskutsussa.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 30.1.2024 ja päättyvät 18.3.2024 klo 16.00.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan kuluessa seuraavilla tavoilla:

a) internetsivujen kautta

Ilmoittautumiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Osakkeenomistaja voi samalla äänestää ennakkoon ja valtuuttaa asiamiehen.

Oikeushenkilöiden osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Asiamiehen käyttämisestä ja valtakirjoista on tarkemmin tietoa jäljempänä.

b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi (vain ilmoittautuminen, ei ennakkoäänestämistä) tai

c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16) (vain ilmoittautuminen, ei ennakkoäänestämistä).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus/Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous tilaamalla henkilökohtainen linkki lähetykseen viimeistään 18.3.2024 klo 16.00. Tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Linkki lähetetään lähempänä yhtiökokousta. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024. Linkin tilaaminen ei edellytä ilmoittautumista tai äänestämistä. Kokouksen kieli on suomi.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka eivät voi tilata linkkiä internetsivujen kautta, voivat mainittuun aikaan mennessä ottaa yhteyttä sähköpostitse keskoagm@kesko.fi saadakseen linkin.

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että verkkolähetyksen kautta ei ole kysely- eikä äänioikeutta eikä kokousta seuraavien osakkeenomistajien katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot

Kesko Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti 2023

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Tietosuojaseloste

 
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, mutta ympäristölle aiheutuvan kuorman vähentämiseksi ainoastaan esityslista on osallistujien saatavana paperisena versiona.

Saapuminen ja pysäköinti

Kokouspaikka on hyvien julkisten liikenneyhteyksien päässä. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että pysäköinti kokouspaikan läheisyydessä on maksullista. 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon edellä kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi tai postitse osoitteeseen Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön internetsivuilta.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

Kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistaja, jolla on yhtiökokouskutsun kohdassa C.1 ja C.2 tarkoitettu oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja joka on ilmoittautunut yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 18.3.2024 klo 16.00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa tai ennen yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä pyydettäessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Yhtiökokouskutsussa on tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille.

Osakkeenomistajien ehdotukset

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille on päättynyt. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2024 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Keskon hallitukselle viimeistään 10.1.2024.

Takaisin ylös