Vastuullisuusstrategia

Maaliskuussa 2022 hyväksytty uusi vastuullisuusstrategia 2022-2024 asettaa selkeät tavoitteet Keskon ja sen kaikkien kolmen toimialan toiminnan vastuullisuudelle. Vastuullisuusstrategian painopistealueita ovat ilmasto ja luonto, arvoketju, ihmiset sekä hyvä hallinto.

K Vastuullisuus 04042022_suomi_final.jpg

Visio

Mahdollistamme asiakkaidemme vastuulliset valinnat edistämällä muutosta koko arvoketjussa

Painopistealueet ja keskeiset toimenpiteet

Ilmasto ja luonto_kesko.fi 0703.jpg

uusi Kuva_1.png

Keskeiset mittarit

Teema

Tavoite 

Mittarit

Vuosi 2022

Lisätietoja

Ilmasto

Saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025 ja tehdä omasta toiminnasta päästötöntä vuoden 2030 loppuun mennessä

Hiilidioksidipäästöt tCO2e

75 500
tCO2e

Kumoamme vuosien 2025–2030 aikana syntyvät päästöt. Jatkamme edelleen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia kohti päästöttömyyttä vuoden 2030 lopussa, jolloin voisimme luopua kumoamisesta.

67% tavarantoimittajista (ostojen perusteella) asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet vuoden 2026 loppuun mennessä

Tavarantoimittajien %-osuus (CDP)

27,7 %

Vuonna 2022 kutsuimme 364 tavaran- ja palveluntoimittajaamme raportoimaan
ilmastotyöstään CDP:n Climate Change -kyselyn kautta. Kutsutuista toimittajista
ostoeuroihin pohjautuen 27,7 %:lla on hyväksytyt, tieteeseen perustuvat
päästövähennystavoitteet.

Hankintaketju

Varmistaa sosiaalisen vastuun toteutuminen suorissa riskimaatuotteissa auditoimalla tehtaat 100-prosenttisesti vuoteen 2024 mennessä

Auditoidut tehtaat, %

91,5 %

Keskon päivittäistavarakauppa sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppa
edellyttävät, että kaikilla niiden suorilla riskimaatavarantoimittajilla on hyväksytty auditointi yhteistyön alkaessa. Auditoinneilla arvioidaan muun muassa tuotannon työolojen turvallisuutta, työntekijöiden palkkausta ja työaikoja sekä järjestäytymis-ja neuvotteluoikeutta.

Kestävät tuotteet

Kasvattaa kestävien tuotteiden osuutta liikevaihdosta vuoden 2024 loppuun mennessä

Kestävien tuotteiden %-osuus liikevaihdosta

39 %*
päivittäistavarakauppa
21 %
autokauppa

Olemme laatineet oman toimialakohtaisen luokittelun kestävistä tuotteista ja
investoinneista, jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Rakentamisen
ja talotekniikan kaupan kestävien tuotteiden osuus liikevaihdosta -lukua ei ole vielä
saatavilla. Oma luokittelumme kestävistä tuotteista täydentää EU-taksonomian
mukaisesti raportoitua liikevaihdon tunnuslukua.

*ei sisällä Kespron myyntilukuja.

Ihmiset

Tehdä konkreettisia tekoja ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja kyvykkyyksien edistämiseksi vuoden 2024 loppuun mennessä

Hyvinvointi-indeksi

81*

Tavoitteen etenemistä mitattiin uudistetulla hyvinvointi-indeksillä kaikissa toimintamaissa
toteutetussa Our People -tutkimuksessa marraskuussa 2022. Indeksi huomioi
monipuolisesti tekijät, jotka vaikuttavat henkilöstön hyvinvointiin ja työviihtyvyyteen.

*asteikolla 0-100, Our People 2022 -tutkimus

Lue uutinen

Takaisin ylös