Pääjohtajan palkitseminen

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkka, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

Pääjohtaja Mikko Helanderin palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Pääjohtajan kiinteän rahapalkan määrä on 75 000 euroa kuukaudessa. Pääjohtajan lyhyen aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä ja pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien tiedot ovat luettavissa täältä.

Helanderille vuosina 2020-2021 maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut sekä lisäeläkejärjestelyyn maksettu määrä on kuvattu alla. Kiinteä rahapalkka sisältää lomarahan. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.

Pääjohtajan palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä eläke-edut (€) 

Kuvaus

2021

2020

Kiinteä rahapalkka

935 258

954 000

Tulospalkkio

787 500

712 500

Osakepalkkiot*

2 625 028

1 298 739

Auto- ja matkapuhelinetu

33 997

32 143

Yhteensä

4 381 783

2 997 382

Lisäeläkejärjestelyyn maksettu

1 000 000

1 350 000

* Osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän 19.3.2021 ja 12.3.2020 kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Osakepalkkioiden euromäärät ovat bruttomääräisiä, ja niistä on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osakkeina. Vuonna 2021 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 108 832 osaketta ja nettomäärä 54 416 osaketta. Vuonna 2020 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 96 292 osaketta ja nettomäärä 48 148 osaketta. Osakemäärät vastaavat 30.4.2020 rekisteröityä maksutonta osakeantia, ns. split.


Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkkeen alkamisikä on 63 vuotta ja eläkkeen suuruudeksi on sovittu 60 % pääjohtajan eläkkeelle siirtymistä edeltävän kymmenen (10) kalenterivuoden TyEL-ansioista. Eläke on etuusperusteinen. 


Pääjohtajan eläke-edut

Vuonna 2021 lisäeläkejärjestelyyn maksettiin 1 000 000 euroa (1 350 000 euroa 2020).

Pääjohtajan irtisanomisaika ja –korvaus

Pääjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta pääjohtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin pääjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä pääjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Vakuutukset

Pääjohtaja Helanderilla on terveys- ja henkivakuutus sekä vapaa-ajan matkavakuutus.

Takaisin ylös