Keskon tiedonantopolitiikka

Tässä tiedonantopolitiikassa kuvataan päämäärä ja keskeiset toimintaperiaatteet, joita Kesko ja Kesko-konserni noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan. Politiikassa kuvataan myös vastuut ja organisointi.

Kesko-konsernin emoyhtiön Kesko Oyj:n (”Kesko”) osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”). Kesko noudattaa tietojensa julkistamisessa ja sijoittajaviestinnässään soveltuvaa EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (”ESMA”) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeistusta sekä Keskon politiikkoja ja muuta sisäistä ohjeistusta. Tiedonantopolitiikka on keskeinen osa Keskossa noudatettavaa hyvää hallinnointia (Corporate Governance).

TIEDONANTOPOLITIIKAN PÄÄMÄÄRÄ

Keskon tiedonantopolitiikan päämääränä on varmistaa tiedon asianmukainen julkistaminen. Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on saatavilla samanaikaisesti ja tasapuolisesti tieto Keskon rahoitusvälineiden, kuten osakkeiden, hinnanmuodostuksen perustaksi. Julkistettavat tiedot ovat oikeita, merkityksellisiä, riittäviä ja ajantasaisia, eivätkä ne ole harhaanjohtavia. Julkistamisessa noudatetaan johdonmukaisuutta ja tehokuutta.

Kesko viestii avoimesti ja aktiivisesti. Tiedonantoa koskevien velvollisuuksien täyttämisen lisäksi Kesko julkaisee sijoittajia kiinnostavaa muuta tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla.

SIJOITTAJAVIESTINTÄ JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Taloudellinen raportointi ja vuosiraportointi

Kesko julkistaa tietoja taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan tilinpäätöstiedotteessa, vuosiraportissa sekä osa- ja puolivuosikatsauksissa. Taloudellisia tietoja ja tunnuslukuja julkistetaan Kesko-konsernin sekä raportoitavien liiketoimintasegmenttien (toimialojen) osalta.

Vuosiraportti sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sisältäen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportin sekä tietoa Kesko-konsernin strategiasta ja sen toteuttamisesta, vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä.

Tilinpäätöstiedote, osa- ja puolivuosikatsaukset ja vuosiraportti julkistetaan ennalta tiedotetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkistuspäivät julkistetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Sisäpiiritiedot

Kesko julkistaa Keskoa koskevat sisäpiiritiedot säännösten mukaisesti mahdollisimman pian. Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan kuitenkin lykätä, mikäli sääntelyssä määritellyt ehdot täyttyvät.  Sääntelyn lisäksi sisäpiiritietojen käsittelyssä noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa Keskon sisäpiiriohjetta.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan täsmällistä, julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Keskoon tai Keskon rahoitusvälineeseen ja jolla julkistettuna todennäköisesti olisi huomattava vaikutus rahoitusvälineen tai siihen liittyvän rahoitusjohdannaisen hintaan. Sisäpiiritietoa voivat olla esimerkiksi olennaiset muutokset Kesko-konsernin strategiaan, olennaiset toimintojen uudelleenjärjestelyt, olennaiset investoinnit sekä olennaiset yrityskaupat ja -järjestelyt.

Tulevaisuuden näkymät ja tulosohjeistus

Kesko esittää tulevaisuuden näkymät ja antaa tulosohjeistuksen määrittelemälleen kaudelle tulosjulkistusten yhteydessä. Keskon esittämät arviot perustuvat tiedotteen julkistusajankohdan mukaiseen näkemykseen Kesko-konsernin ja sen liiketoiminta-alueiden todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Tulevaisuuden näkymiä ja tulosohjeistusta päivitetään tarvittaessa tulosjulkistusten yhteydessä tai erillisellä pörssitiedotteella tulosvaroituksen muodossa.

Tulosvaroitukset

Kesko seuraa jatkuvasti Kesko-konsernin tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä sekä arvioi niiden todennäköistä tulevaa kehitystä. Kesko julkistaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian pörssitiedotteena, mikäli Keskon arvion mukaan Kesko-konsernin tuloksen tai taloudellisen aseman kehitys tai niiden todennäköinen tuleva kehitys poikkeaa Keskon aiemmin julkistamasta tiedosta ja poikkeamalla todennäköisesti olisi huomattava vaikutus Keskon rahoitusvälineiden hintaan.

Huhut, markkina-arviot ja tietovuodot

Kesko ei kommentoi markkinahuhuja, osakekurssin kehitystä tai analyytikoiden ennusteita tai näkemyksiä. Mikäli perättömällä markkinahuhulla tai selkeästi virheellisellä tiedolla voi Keskon arvion mukaan todennäköisesti olla huomattava vaikutus Keskon rahoitusvälineiden hintaan, Kesko harkitsee tällaisen markkinahuhun tai virheellisen tiedon oikaisemista.

Jos Keskon tietoon tulee markkinahuhu, joka liittyy selvästi sisäpiiritietoon, jonka julkistamista Kesko on lykännyt, tai jos sisäpiiritiedon säilymistä luottamuksellisena ei voida enää muutoin taata, Kesko julkistaa asiasta pörssitiedotteen mahdollisimman pian.

Poikkeus- ja kriisitilanteet

Keskolla on käytössään poikkeustilanteita varten kriisiviestintäohjeistus. Jos poikkeustilanteella on Keskon arvion mukaan olennaista merkitystä sijoittajille, asiasta tiedotetaan tilanteen mukaan sijoittajauutisena tai pörssitiedotteena.

KESKON KÄYTTÄMÄT TIEDOTTEET JA INTERNETSIVUT 

Keskon käyttämät tiedotteet on jaettu kolmeen kategoriaan: pörssitiedotteet, sijoittajauutiset ja lehdistötiedotteet. Tiedotteen kategoria määräytyy säännösten ja tämän tiedonantopolitiikan perusteella. Kesko käyttää sijoittajaviestinnässään myös Keskon internetsivuja.

Pörssitiedotteet

Kesko julkistaa pörssitiedotteena Keskoon liittyvän sisäpiiritiedon. Tällaisessa pörssitiedotteessa tuodaan aina julki, että kyse on sisäpiiritiedosta.

Pörssitiedotteella julkistetaan myös muuta säänneltyä tietoa ja sellaista Nasdaq Helsingin sääntöjen edellyttämää tietoa, joka vaaditaan julkistettavan pörssitiedotteella.

Kesko julkistaa pörssitiedotteita muun muassa seuraavista asioista:

 • sisäpiiritiedot
 • tilinpäätöstiedote
 • vuosiraportti sisältäen muun muassa tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin
 • puolivuosi- ja osavuosikatsaukset
 • muutokset omien osakkeiden kokonaismäärässä ja omien osakkeiden omistuksessa
 • rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskut
 • hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, yhtiökokouskutsu ja yhtiökokouksen päätökset
 • pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten nimitykset
 • liputusilmoitukset
 • päätökset osakepohjaisten kannustinjärjestelmien ja -ohjelmien käyttöönotosta
 • tulosjulkistusten ajankohdat
 • johtohenkilöiden liiketoimet
 • olennaiset lähipiiritoimet
 • muut säännösten tai Nasdaq Helsingin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot.

Pörssitiedotteet julkistetaan noudattaen Nasdaq Helsingin voimassaolevia tiedoteluokkia.

Sijoittajauutiset

Kesko julkaisee sijoittajauutisena Kesko-konsernin liiketoimintaan liittyviä merkittäviä asioita, jotka eivät täytä sääntelyssä tai tässä tiedonantopolitiikassa pörssitiedottamiselle asetettuja kriteerejä, mutta joilla arvioidaan olevan yleistä mielenkiintoa sijoittajien keskuudessa. Kuukausittaiset myyntitiedotteet julkaistaan sijoittajauutisena. Lisäksi sijoittajauutisena voidaan julkaista muun muassa strategisesti merkittäviä tapahtumia tai muutoksia yrityksen toiminnassa, yrityskauppoja, investointeja, rahoitus- ja yritysjärjestelyitä, vastuullisuustyön saavutuksia,  yhteistyösopimuksia sekä toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset.

Lehdistötiedotteet

Kesko kertoo yleis- ja ammattimedialle suunnatuilla lehdistötiedotteilla paikallisesti sellaisista Kesko-konsernin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle tai sijoittajauutiselle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa Kesko-konsernin tai laajemmin koko K-ryhmän toiminnasta median keskuudessa.

Lehdistötiedotteiden rinnalla Kesko antaa myös paikallisesti ja paikallisella kielellä nk. uutisia.

Tiedotteiden jakelukanavat ja kielet

Keskon pörssitiedotteet julkistetaan Nasdaq Helsingissä, ja sitä kautta keskeisille tiedotusvälineille sekä Keskon internetsivuilla www.kesko.fi Keskon virallisella raportointikielellä suomeksi ja lisäksi englanniksi. Kaikki pörssitiedotteet ovat saatavilla Keskon internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan ja taloudelliset raportit vähintään kymmenen vuoden ajan.

Sijoittajauutiset julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi. Lehdistötiedotteet ovat pääsääntöisesti suomeksi ja mahdollisesti myös muilla kielillä.

Keskon internetsivut

Tiedotteiden lisäksi Keskon internetsivuilla on saatavilla kattavasti tietoa sijoittajille, analyytikoille, medialle ja muille sidosryhmille. Internetsivuilla on tietoa mm. strategiasta ja toimintaympäristöstä, vastuullisuudesta, Keskosta sijoituskohteena, hallinnoinnista,  yhtiökokouksista sekä tietoa viime aikojen tärkeimmistä tapahtumista.

Hiljainen jakso

Ennen tulosjulkistuksia on ns. hiljainen jakso, jonka aikana Kesko ei kommentoi Kesko-konsernin taloudellista tilaa tai Kesko-konsernin tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä eikä Kesko järjestä sijoittajatapaamisia. Hiljaiset jaksot alkavat 1.1., 1.4., 1.7., ja 1.10. ja ovat kukin kuitenkin aina vähintään 21 päivää. Kukin hiljainen jakso kestää kyseessä olevan raportointikauden tuloksen julkistamiseen asti. Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat kerrotaan Keskon internetsivujen sijoittajakalenterissa. Poikkeuksena tähän periaatteeseen ovat yhtiökokoukset, jotka voidaan pitää hiljaisen jakson aikana, sekä säännösten vaatimien pörssitiedotteiden julkistaminen ja niihin liittyvä muu viestintä.

KESKON EDUSTAMINEN SIJOITTAJAVIESTINNÄSSÄ 

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset

Keskon viestintä ja sijoittajasuhteet koordinoivat tapaamiset sijoittajien, analyytikoiden ja median kanssa. Keskon edustajat tapaavat sijoittajia, analyytikoita ja mediaa säännöllisesti. Kesko järjestää sijoittajille, analyytikoille ja toimittajille pääomamarkkinapäiviä ja muita tilaisuuksia. Tapaamisia ja tapahtumia ei järjestetä ns. hiljaisen jakson aikana.  Tapaamiset ja tapahtumat perustuvat Keskon jo julkistamaan tai markkinoilla yleisesti saatavilla olevaan tietoon eikä niissä tuoda esille julkistamatonta, Keskon rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Lausunnonantajat

Oikeus antaa lausuntoja Keskon puolesta Kesko-konsernista kokonaisuutena on ensisijaisesti pääjohtajalla, talous- ja rahoitusjohtajalla, viestintäjohtajalla ja sijoittajasuhdejohtajalla. Toimialajohtajat, muut konsernijohtoryhmän jäsenet, lakiasiainjohtaja ja muut nimetyt henkilöt voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa osalta. Hallitusta edustaa pääsääntöisesti hallituksen puheenjohtaja. Tiedotteella lisätietojen antajiksi mainitut henkilöt saavat antaa tietoja kyseisen tiedotteen osalta.

VASTUUT JA ORGANISOINTI

Keskon viestinnästä vastaavat pääjohtaja ja viestintäjohtaja. Konsernin mediasuhteista, kriisiviestinnän johtamisesta ja tiedonantopolitiikan yhtenäisestä noudattamisesta vastaa Keskon viestintäjohtaja. Yhtiön toimialajohtajat osallistuvat oman vastuualueensa liiketoimintaan liittyvän viestinnän valmisteluun. Taloudellisesta raportoinnista ja siihen liittyvästä viestinnästä vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.

Tiedonantopolitiikan hyväksyy Kesko Oyj:n hallitus. Pääjohtaja voi päättää teknisluontoisista muutoksista tiedonantopolitiikkaan. Keskon viestintä ja lakiasiat arvioivat säännöllisesti tiedonantopolitiikan päivitystarpeen. Tiedonantopolitiikka kattaa Kesko-konsernin kokonaisuudessaan. Kesko-konsernin henkilöstön on noudatettava politiikkaa.

Voimaantulo

Hyväksytty Kesko Oyj:n hallituksessa 17.12.2020. Tuli voimaan 1.1.2021.

Korvaa 26.1.2016 voimaantulleen ja 3.7.2016 päivitetyn tiedonantopolitiikan.

Takaisin ylös