Merkittävimmät riskit

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Pitkittyvän inflaation ja korkojen nousun vaikutus kustannuksiin ja kulutuskäyttäytymiseen. (kasvava lyhyen ja keskipitkän aikavälin riski)

Energian ja raaka-aineiden hintojen nousun vaikutus näkyy tuotantoketjujen kustannusten nousuna, joka vaikuttaa tuotteiden hankintakustannuksiin ja hintoihin. Inflaatio johtaa jatkuessaan myös yleiseen kustannustason ja palkkojen nousuun. Korkojen nousu vaikuttaisi toteutuessaan kuluttajien ostovoimaan ja kulutuskäyttäytymiseen, jonka seurauksena hintakilpailu kiristyisi entisestään.

Tuotteiden hankintahintojen kustannusten nousun vaikutusta pienennetään siirtämällä kustannuksia myyntihintoihin ja yleisen kustannustason nousuun varaudutaan tehokkailla kustannustenhallintaohjelmilla. Hintakilpailun kiristymiseen vastataan huolehtimalla hintakilpailukyvystä ja tarjoamalla asiakkaille laadun lisäksi myös halvempia tuotteita.

Koronapandemia (lyhyen aikavälin riski)

Koronapandemian jatkuminen ja tartuntatilanteiden muutokset aiheuttavat edelleen riskejä liiketoiminnan jatkuvuudelle, henkilöstön terveydelle ja globaaleille toimitusketjuille. Joukkosairastumiset logistiikkakeskuksissa tai kaupoissa sekä avainhenkilöiden sairastuminen voivat vaarantaa K-ryhmän kriittisten toimintojen jatkuvuuden. Myös häiriöt globaaleissa toimitusketjuissa jatkuvat pandemian seurauksena ja se aiheuttaa haasteita tuotteiden saatavuudelle ja toimitusajoille. Joidenkin tuoteryhmien merkittävät hintojen muutokset asettavat haasteita varastonhallintaan ja tuotteiden hinnoittelulle.

Henkilökunnan turvallisuus varmistetaan noudattamalla laadittuja sisäisiä turvallisuusohjeita ja menettelyitä, jotka perustuvat viranomaisten ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ohjeistuksiin ja suosituksiin. Liiketoiminnan jatkuvuus ja tuotteiden saatavuus varmistetaan toimintokohtaisesti laadittujen jatkuvuus- ja varautumissuunnitelmien tehokkaalla toteuttamisella. Tuotteiden saatavuus varmistetaan kasvattamalla tiettyjen tuoteryhmien varastointia ja tuotteiden hinnoittelussa noudatetaan linjattuja ratkaisuja.

Kyberrikollisuus (lyhyen aikavälin riski)

Ammattimainen ja edelleen kasvava kyberrikollisuus on kasvattanut liiketoiminnan jatkuvuuteen ja kriittisen tiedon menettämiseen liittyvää riskiä. Kyberhyökkäyksen kohteena voivat olla esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta kriittinen tietojärjestelmä tai henkilötiedot. Kyberhyökkäyksen seurauksia voivat olla myynnin keskeytyminen, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai viranomaisten määräämät sakot.

Kriittisen tiedon suojaamisessa on keskeistä, että tietoturvauhkia seurataan jatkuvasti ja tietoturvaa kehitetään ennakoivasti, henkilöstöä koulutetaan kattavasti ja järjestelmien tietoturvaa ylläpidetään koko niiden elinkaaren ajan. Kriittisiltä palveluntarjoajilta edellytetään palveluiden korkeaa tietoturvallisuuden tasoa sekä jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmia häiriötilanteiden varalta. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi kriittisille toiminnoille on laadittu jatkuvuussuunnitelmat ja häiriönhallintaprosessi on vakioitu. Kykyä toimia häiriötilanteissa ylläpidetään jatkuvuusharjoituksilla.

Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus (kasvava keskipitkän ja pitkän aikavälin riski)

Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Koronapandemian seurauksena työntekijöiden liikkuvuus on lisääntynyt ja kynnys vaihtaa työpaikkaa laskenut. Lisäksi osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet logistiikan ja vähittäiskaupan tehtävissä ovat korostuneet.

Strategiatyön yhteydessä tunnistetaan strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja laaditaan henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstötutkimuksilla on keskeinen rooli henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Rekrytointiprosessia on kehitetty ja henkilöstölle tarjotaan monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja urapolkuja. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään Keskon työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla. Keskon työnantajakuvaa kehitetään suunnitelmallisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä.

Ilmastonmuutos (kasvava keskipitkän ja pitkän aikavälin riski)

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat keskipitkän ja pitkän aikavälin riskit Keskolle arvioidaan valittujen skenaarioiden perusteella ja ne liittyvät pääasiassa lisääntyvään sääntelyyn sekä sään ääri-ilmiöihin. Lisääntyvä sääntely edellyttää muutoksia liiketoimintaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen voi vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä logistiikassa ja kauppapaikkaverkostossa. Keskon toiminnan vaikutukset ilmastolle liittyvät puolestaan Keskon energiaratkaisuihin ja päästöihin sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaikutuksiin koko toimitusketjussa.

Keskon tavoitteena on, että K-ryhmä on hiilineutraali vuonna 2025 ja oman toiminnan ja kuljetusten päästöt ovat nollassa vuoteen 2030 mennessä. Yksi keskeinen keino nollapäästöihin pääsemiseksi ovat uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön osuuden lisääminen. Ilmastoriskejä arvioidaan Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) suosituksien mukaisesti. Ilmastoriskien arvioinnissa hyödynnetään valittuja tulevaisuusskenaarioita, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan strategian kannalta merkittäviä transitio- ja fyysisiä riskejä sekä mahdollisuuksia. Lisäksi K-ryhmä keskittää huomiota koko toimitusketjun ja asiakkaiden päästöjen vähennystoimiin. Tavoitteena on, että kahdelle kolmasosalle Keskon suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Geopoliittinen riski (kasvava lyhyen ja keskipitkän aikavälin riski)

Euroopan turvallisuustilanteen kasvaneet jännitteet sekä suurvaltojen sotilaallisen ja taloudellisen kilpailun kiristyminen voivat vaikuttaa merkittävästi globaaliin talouteen sekä liiketoimintaympäristöön.

Riskeihin varaudutaan seuraamalla jatkuvasti geopoliittisen tilanteen muutoksia ja arvioimalla niiden mahdollisia vaikutuksia Keskon toimintaympäristöön. Riskien eskaloitumisen varalta tunnistetaan vaihtoehtoisia hankinta- ja toimituskanavia sekä varaudutaan yleisen taloudellisen tai turvallisuustilanteen muutoksiin tarvittavin suunnitelmin ja toimenpitein.

Tuotteiden turvallisuus (lyhyen aikavälin riski)

Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta tai toimitusketjun laadunvarmistus epäonnistuu, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen sekä maineen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

Riskiä hallitaan mm. niin, että Keskon laatu- ja tuotekehitysyksikkö valvoo päivittäistavarakaupan tuotteiden laatua sekä omien merkkituotteiden valmistajayritysten tuoteturvallisuuden hallintaa. Kaupan omavalvonnalla varmistetaan elintarvikkeita koskevien määräysten noudattamista. Tuotteiden takaisinvetomenettelyn avulla virheelliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti myynnistä.

Lainsäädäntö ja sopimukset (kasvava keskipitkän aikavälin riski)

Muuttuva lainsäädäntö ja viranomaissäätely voivat edellyttää merkittäviä muutostarpeita ja lisäkustannuksia. Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. EU:n tietosuoja-asetus on korostanut henkilötietojen suojaamisen tarvetta.

Merkittävimpien juridisten riskien hallitsemiseksi on laadittu erilliset compliance-ohjelmat. Yleisesti juridisia riskejä hallitaan seuraamalla lainsäädännön muutoksia, kouluttamalla henkilöstöä, tekemällä auditointeja ja itsearviointeja sekä teknistä tietoturvaa ja tietosuojaa kehittämällä. Sopimusriskejä hallitaan yhtenäistämällä sopimuksia ja sopimustentekoprosesseja sekä sopimusten sähköisellä arkistoinnilla

Kauppapaikat ja kiinteistöt (keskipitkän ja pitkän aikavälin riski)

Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Kaupungistumisen seurauksena, markkinatilanteen muuttuessa, verkkokaupan merkityksen kasvaessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka tai kiinteistö muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

Riskejä hallitaan pitkäjänteisellä myymäläverkostosuunnittelulla, jokaisen kauppapaikkainvestointipäätöksen huolellisella valmistelulla, pitkäjänteisellä yhteistyöllä vuokranantajien kanssa sekä hallintaratkaisuilla ja myynti-takaisinvuokraus -toimintamallilla. Keskon toimiessa rakennuttajana pyritään siihen, että kauppapaikan tilaratkaisuja ja käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Monikanavaisen liiketoiminnan tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa ja olemassa olevia tiloja uudistettaessa. Vuokrakohteissa joustavuutta ja jatkuvuutta varmistetaan vuokrasopimuksissa jatko-optioilla.

Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta (kasvava keskipitkän ja pitkän aikavälin riski)

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, korruption torjunnan sekä ympäristönsuojelun merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa voivat aiheuttaa Keskolle kielteistä julkisuutta sekä toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen.

K Code of Conduct -toimintaohjeisto on jalkautettu koko henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.  Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat ostotoiminnan eettiset periaatteet, joiden noudattamista varmistetaan jatkuvalla ostohenkilöstön koulutuksella. Hankinnan vastuullisuutta ylläpidetään myös varmistamalla tavarantoimittajien tuoteturvallisuusjärjestelmien ja omavalvontasuunnitelmien olemassaoloa ja ajantasaisuutta. Keskon kaikissa toimintamaissa on käytössä SpeakUp-ilmoituskanava, joka on tarkoitettu Keskon toimintaan liittyvien rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Raportointi markkinoille (lyhyen aikavälin riski)

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan Keskon hallituksen hyväksymää tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on saatavilla samanaikaisesti ja tasapuolisesti tieto Keskon rahoitusvälineiden, kuten osakkeiden, hinnanmuodostuksen perustaksi. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita merkittävät yritysjärjestelyt sekä tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä.

Riskiä pienennetään tehokkaalla sisäisellä valvonnalla, aikatauluttamalla ja ohjeistamalla prosessi huolellisesti sekä varmistamalla oikeat resurssit, selkeät vastuut ja riittävä osaaminen.

Vahinkoriskit (lyhyen aikavälin riski)

Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai liiketoiminnalle. Lisäksi vahinkoriskit saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään.

Vahinkojen taloudellisia seurauksia vakuutetaan Keskon hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kesko-konsernilla on kansainväliset vakuutusohjelmat, jotka kattavat mm. omaisuus-, liiketoiminnan keskeytys- ja vastuuvahinkoja. Konsernin riskienhallinta ohjaa keskitetysti konsernin vakuutusohjelmien toteuttamista.

Riskienhallinnan toteuttaminen 2021

Covid-19-pandemiaan liittyen jatkettiin konsernin valmiusjohtoryhmän toimintaa koordinoimaan tilannetta, päättämään toimenpiteistä ja ohjaamaan niiden toteuttamista. Painopisteinä olivat edelleen henkilöstön ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus sekä liiketoiminnan jatkuvuus. Riskienhallinnassa käynnistettiin yhdessä konsernin lakiasioiden kanssa erilliset tietosuojaan, kilpailuoikeuteen, kuluttajansuojaan ja korruptioon keskittyvät riskiarvioinnit päätettyjen compliance-ohjelmien suunnittelun tueksi. Lisäksi Suomessa toteutettiin erillinen laaja työturvallisuusriskien kartoitus ja arviointi, jonka tuloksia hyödynnetään työturvallisuuden kehittämisessä ja arvioinnissa kaikissa toimintamaissa. Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan ohjeet ja työkalut uudistettiin sekä käynnistettiin logistiikan jatkuvuussuunnitelmien päivitys uuden mallin mukaisesti. Konsernin vakuutusturvan osalta käynnistettiin selvitys eri vaihtoehdoista vakuutusmarkkinoiden syklisyydestä aiheutuvien haasteiden vähentämiseksi. Turvallisuustekniikan ja turvallisuuspalveluiden tehokkuuden parantamista jatkettiin hankintoja keskittämällä sekä kehittämällä turvallisuus- ja kiinteistöjärjestelmien elinkaaren hallintaa.

Riskienhallinnan painopisteitä 2022

Riskienhallinnan painopisteitä ovat integroidun riskienhallinnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen. Jatkuvuudenhallinnassa laajennetaan uuden ohjausmallin implementointia sekä uudistetaan johdon raportointia. Kesko-konsernin vakuuttamisen rakenteita tarkastellaan tehtyjen selvitysten tulosten perusteella ja vakuutusturvaa uudistetaan tarvittaessa riskiperusteisesti. Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien osalta syvennetään päivittäistavarakaupassa riskienarviointia perustuen TCFDsuosituksiin. Turvallisuustekniikan ja turvallisuuspalveluiden tehostamista jatketaan hankintoja keskittämällä, kehittämällä turvallisuus- ja kiinteistöjärjestelmien elinkaaren hallintaa ja ehkäisemällä niihin liittyviä kyberuhkia. Covid-19-pandemiaan liittyen jatketaan erityistoimenpiteitä henkilöstön ja asiakkaiden sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

 

Takaisin ylös