Konsernijohtoryhmän jäsenten palkitseminen

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteet ja osakepalkkiot. Muusta palkitsemisesta päättää pääjohtaja henkilöstöjohtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Konsernijohtoryhmälle (pois lukien pääjohtaja Helander) vuosina 2021-2022 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut on kuvattu alla. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien pääjohtaja) palkat, palkkiot ja luontoisedut (€)

Kuvaus

2022

2021

Kiinteä rahapalkka

2 751 120

2 362 530

Tulospalkkiot

668 795

643 833

Osakepalkkiot *

6 215 724

5 429 412

Auto- ja matkapuhelinetu

165 739

156 759

Yhteensä

9 801 378

8 592 533

* Osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän 18.3.2022 ja 19.3.2021 kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Osakepalkkioiden euromäärät ovat bruttomääräisiä, ja niistä on vähennetty varainsiirtovero ja soveltuva ennakonpidätys ja vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osakkeina. Vuonna 2022 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 248 345 osaketta ja nettomäärä 124 174 osaketta. Vuonna 2021 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 210 790 osaketta ja nettomäärä 105 396 osaketta.


Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) eläke-edut

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta.

Vuonna 2022 kolme (2021 kolme) konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä. Heidän vanhuuseläkkeensä suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Heidän lisäeläkkeensä määräytyvät Keskon Eläkekassan sääntöjen ja kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti, ja heillä on lisäksi maksuperusteinen lisäeläke.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) irtisanomisaika ja –korvaus

Irtisanomisajat ovat kuusi (6) kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Takaisin ylös