Konsernijohtoryhmän jäsenten palkitseminen

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteet ja osakepalkkiot. Muusta palkitsemisesta päättää pääjohtaja henkilöstöjohtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Konsernijohtoryhmälle (pois lukien pääjohtaja Helander) vuosina 2020-2021 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut on kuvattu alla. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien pääjohtaja) palkat, palkkiot ja luontoisedut (€)

Kuvaus

2021

2020

Kiinteä rahapalkka

2 362 530

1 914 690

Tulospalkkiot

643 833

532 023

Osakepalkkiot *

2 714 706

2 905 134

Auto- ja matkapuhelinetu

156 759

131 748

Yhteensä

5 877 827

5 483 595

* Osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän 19.3.2021 ja 12.3.2020 kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Osakepalkkioiden euromäärät ovat bruttomääräisiä, ja niistä on vähennetty soveltuva ennakonpidätys ja vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osakkeina. Vuonna 2021 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 210 790 osaketta ja nettomäärä 105 396 osaketta. Vuonna 2020 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 226 800 osaketta ja nettomäärä 113 408 osaketta. Osakemäärät vastaavat 30.4.2020 rekisteröityä maksutonta osakeantia, ns. split.


Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) eläke-edut

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta.

Vuonna 2021 kolme (2020 neljä) konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä. Heidän vanhuuseläkkeensä suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Heidän lisäeläkkeensä määräytyvät Keskon Eläkekassan sääntöjen ja kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen.  Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti, ja heillä on lisäksi maksuperusteinen lisäeläke.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien Helander) irtisanomisaika ja –korvaus

Irtisanomisajat ovat kuusi (6) kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Takaisin ylös