Konsernijohtoryhmän jäsenten palkitseminen

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten palkitsemisesta. Muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteet ja osakepalkkiot. Muusta palkitsemisesta päättää pääjohtaja henkilöstöjohtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Konsernijohtoryhmälle (pois lukien pääjohtaja Helander) vuosina 2022-2023 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut on kuvattu alla. Tiedot on ilmoitettu maksuperusteella.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien pääjohtaja) palkat, palkkiot ja luontoisedut (€)

Kuvaus

2023

2022

Kiinteä rahapalkka

2 483 918

2 751 120

Tulospalkkiot

2 501 929

668 795

Osakepalkkiot *

3 096 544

6 215 724

Auto- ja matkapuhelinetu

150 497

165 739

Yhteensä

8 232 887

9 801 378

* Osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän 15.3.2023 ja 18.3.2022 kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Osakepalkkioiden euromäärät ovat bruttomääräisiä, ja niistä on vähennetty varainsiirtovero ja soveltuva ennakonpidätys ja vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä on suoritettu osakkeina. Vuonna 2023 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 156 863 osaketta ja nettomäärä 78 433 osaketta. Vuonna 2022 luovutettujen osakkeiden bruttomäärä oli 240 699 osaketta ja nettomäärä 120 351 osaketta.


Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien pääjohtaja) eläke-edut

Konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta.

Vuonna 2023 kolme (2022 kolme) konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä. Heidän vanhuuseläkkeensä suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Heidän lisäeläkkeensä määräytyvät Keskon Eläkekassan sääntöjen ja kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti, ja heillä on lisäksi maksuperusteinen lisäeläke.

Muun konsernijohtoryhmän (pois lukien pääjohtaja) irtisanomisaika ja –korvaus

Irtisanomisajat ovat kuusi (6) kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Takaisin ylös