Johtaminen

Johda strategialla, mahdollista onnistuminen, luota ja kunnioita. Nämä johtamisen kulmakivet ohjaavat esihenkilötyötä ja rakentavat K-ryhmän johtamiskulttuuria, jolla haluamme mahdollistaa huippusuoriutumista, jatkuvaa oppimista ja uudistumista.

Johtaminen

Johtamisen kulmakivien toteuttaminen arjessa sekä johtamisroolissa onnistuminen ovat pitkälti arjen käyttäytymistä ja toimintatapoja, kykyä luoda yhteys ihmisiin ja olla vuorovaikutuksessa, inspiroida, antaa palautetta ja ylipäätään ymmärtää, miten mahdollistaa onnistuminen niin yksilö- kuin tiimitasolla. Tätä johtamisosaamista on kehitettävä jatkuvasti.

Toteutamme useita erilaisia johtamisosaamiseen liittyviä valmennussisältöjä varmistaaksemme tarvittavan osaamisen johtamisrooleissa. Näissä keskitymme mm. vuorovaikutustaitoihin, coaching -osaamiseen, palautetaitoihin, ja muutosjohtamisen osaamiseen. Johtamisen kehittämisen polku alkaa uusille esihenkilöille suunnatulla Leader@K -ohjelmalla. Se on kolmen modulin kokonaisuus, joka tarjoaa laajan oppimiskokonaisuuden liittyen johtajan rooliin ja vastuisiin, ydinosaamisiin ja -taitoihin, sekä tietoa tärkeimmistä johtamiseen liittyvistä prosesseista ja käytännöistä.

Johtamiskulttuuria ja esihenkilötyössä onnistumista mitataan säännöllisesti vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa. Pyrimme myös jatkuvasti löytämään uusia keinoja tukea K-ryhmäläisten johtajien hyvää suoriutumista ja kehittää johtamiskulttuuria eteenpäin. 

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen on yksi tärkeimmistä osista esimiestyötä. Suorituksen johtamisen avulla toteutamme yhdessä strategiaa ja suorituksen johtamisen avulla tärkeät strategiset asiat tuodaan osaksi arkeamme. Käytämme yhtenäistä suorituksen johtamisen mallia, johon kuuluu niin jatkuvaa vuoropuhelua kuin vuosikellon mukaisia keskusteluja. Palautteen antaminen, tavoitteista keskustelu ja kehittymisen suunnittelu on osa päivittäistä työtämme.

Tuemme vuosittaista suorituksen johtamisen prosessia systemaattisella koulutustarjonnalla, joka pitää sisällään lyhyitä ja käytännönläheisiä oppimiskokonaisuuksia prosessin eri vaiheisiin liittyen. Koulutustarjonta kattaa mm. seuraavat osa-alueet: tavoitteiden asettaminen, kehityskeskustelu ja puolivuotisarviointi, suorituksen arviointi.

Henkilöstön kuuntelu ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen

K Voices -henkilöstökysely ja –pulssit ovat tapojamme kuunnella järjestelmällisesti henkilöstön kokemusta sekä mitata johtamisen laatua. Tulosten pohjalta kehitämme toimintatapojamme luodaksemme entistä paremman työntekijäkokemuksen.

K Voices -henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä kartoitetaan mm. henkilöstön sitoutumista, kokemusta johtamisesta, suorituksen mahdollistamista, hyvinvointia ja psykososiaalista kuormitusta. Tiimit laativat kyselyn tulosten pohjalta toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteiksi ja saavat tukea tarvittaessa tiimin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöpulsseilla seurataan edellisen kyselyn pojalta kehityskohteiksi nousseiden teemojen edistymistä. Henkilöstöpulssit tukevat arjessa tapahtuvaa tiimiläisten jatkuvaa kuuntelua ja lähijohtamista.

Takaisin ylös