Hyvä työntekijäkokemus ja työtyytyväisyys

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja luomme puitteet työyhteisölle, jossa on hyvä tehdä työtä. Kehitämme K-kulttuuria ja hyvää työpäiväkokemusta laadukkaalla johtamisella, tukemalla osaamista, urakehitystä ja hyvinvointia sekä varmistamalla viihtyisän, turvallisen työympäristön. Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisellä tutkimuksella ja vahvuuksiamme ovat työkaveria arvostava työyhteisö, avoin ja rohkaiseva työilmapiiri sekä asiakaslähtöisyys.
Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Hyvä työntekijäkokemus varmistaa laadun ja myös erinomaisen kokemuksen asiakkaillemme.  

Henkilöstön hyvinvointia ja työturvallisuutta ohjaavat kaikissa toimintamaissamme yhteiset periaatteet. Lähtökohtanamme on, että henkilöstö voi työskennellä K-ryhmässä turvallisessa työympäristössä, saa tehdä mielekästä työtä, osaamista on mahdollista kehittää jatkuvasti ja johtaminen on laadukasta. Useimmissa asiantuntijatehtävissä on mahdollista työskennellä hybridityömallin mukaisesti, jossa yhdistetään lähi- ja etätyötä.

K Well –toimintamalli vahvistaa jokaisen K-laisen mahdollisuutta vaikuttaa hyvinvointiinsa eri keinoin. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin toimintamallein, hyvinvointiohjelmin ja -valmennuksin. Panostamme koko ajan työkyvyn johtamiseen ja esimiesten valmiuksiin. Olemme asettaneet selkeät tavoitteet hyvinvoinnille ja työturvallisuudelle sekä seuraamme suunnitelmallisesti niiden edistymistä.

 

Mitä teemme työntekijäkokemuksen kehittämiseksi? 

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet, lähiesimiestyö ja johtaminen sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Haluamme panostaa kaikkien työntekijöidemme kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja, sillä uudistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Laaja konserni tukee työntekijän mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vaihtaa tehtäviä yhtiöstä tai toimialasta toiseen. 

Meillä on yhteiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat tekemistämme.  Periaatteiden tavoitteena on henkilöstön rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen sekä jatkuvuuden aikaansaaminen. Toimintaperiaatteemme ovat: Annan selkeän suunnan, laitan itseni peliin, luotan ihmisiin sekä toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti.

HR-toimintojen yksi keskeisistä strategiaa tukevista hankkeista on uudistaa K-ryhmän johtamiskulttuuri rohkeaksi ja innostavaksi. Esihenkilöiden valmennusohjelmat on suunnattu niin uusille kuin kokeneillekin esihenkilöille.

Leadership Boost valmennukset on suunnattu kaikille esihenkilöille ja niiden avulla tavoitellaan laadukkaan johtamisen kautta parasta työntekijä- ja asiakaskokemusta. Muut valitut valmennusteemat tukevat K-ryhmän keskeisiä johtamiskompetensseja, toimintaperiaatteita, johtamisen kulmakiviä ja strategian mukaista tekemistä aktivoiden aloitteellisen ja vastuuta ottavan toiminta- ja johtamistavan.

Henkilöstön kuuntelu ja työntekijäkokemuksen jatkuva kehittäminen

K Voices -henkilöstökysely ja –pulssit ovat tapojamme kuunnella järjestelmällisesti henkilöstön kokemusta sekä mitata johtamisen laatua. Tulosten pohjalta kehitämme toimintatapojamme luodaksemme entistä paremman työntekijäkokemuksen.

K Voices -henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä kartoitetaan mm. henkilöstön sitoutumista, kokemusta johtamisesta, suorituksen mahdollistamista, hyvinvointia ja psykososiaalista kuormitusta. Tiimit laativat kyselyn tulosten pohjalta toimintasuunnitelman kehittämistoimenpiteiksi ja saavat tukea tarvittaessa tiimin toiminnan kehittämiseen. Henkilöstöpulsseilla seurataan edellisen kyselyn pojalta kehityskohteiksi nousseiden teemojen edistymistä. Henkilöstöpulssit tukevat arjessa tapahtuvaa tiimiläisten jatkuvaa kuuntelua ja lähijohtamista.

Hyvinvoinnin alueella kysymykset koskevat mm. työtyytyväisyyttä, turvallisuuden tunnetta, työn merkitystä, stressinhallintaa, sitä miten hyvin voi työssään ja miten esihenkilö tukee työntekijän hyvinvointia. Henkilöstötutkimuksessa toteutetaan joka toinen vuosi ja sen vastausprosentti on vaihdellut 75-80% välillä. Hyvinvointi-indeksin tulokset ovat hyvällä tasolla, vuonna 2024 hyvinvointi-indeksimme oli 83. Suotuisia vastauksia on ollut 83% (2019), 81% (2021) ja 81% (2022).

Meillä on käytössä hybridityömalli ja työajanjoustot

Haluamme vahvistaa yhteisöllisyyttä. Siksi toimistotöissämme on käytössä hybridityömalli, jossa yhdistämme lähi- ja etätyötä. Meillä käytännöt ovat yhtenäiset tiimi- ja yksikkökohtaisten toimintatapojen sijaan

Yhteinen tekeminen ja kasvokkaiset kohtaamiset ovat avainasia työmme onnistumisen kannalta. Kohtaamisilla vahvistamme yhteisöllisyyttämme, yhteistyömme toimivuutta ja rakennamme myös luottamusta ja yhteistä työkulttuuria sekä yksiköidemme sisällä että niiden välillä. Uskomme, että yhdessä työskentely parantaa työhyvinvointiamme.

Meillä on käytössä joustotyöaikamalli vaativassa asiantuntija- ja tietotyössä, joka ei ole sidottu määrättyyn aikaan tai työn tekemisen paikkaan.  

Työntekijöille pyritään tarjoamaan tarvittaessa mahdollisuus työskentelyyn lyhennetyllä työajalla mm. sosiaalisista ja terveydellisistä syistä.  

Perhevapaalta palaavien työntekijöillä on mahdollisuus suojatun lepohuoneen käyttöön ja riittävien taukojen pitämiseen lapsen rintaruokintaa varten.   

Kannustamme henkilöstöä kehittymään

Tarjoamme Keskon ja K-Kauppojen henkilökunnalle ammatillisia koulutuksia valmennuksina ja verkko-opiskelun muodossa sekä mahdollisuutta ammattitutkintojen suorittamiseen.

Verkko-oppiminen on noussut entistä enemmän lähiopetuksen rinnalle ja sähköisen oppimisen edistämiseen ja kehittämiseen on keskitytty viime vuosien aikana entistä enemmän.

Henkilöstön vastuullisuuskoulutusta on lisätty viime vuosina. K-vastuullisuuskonseptin käyttöönoton yhteydessä laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus ruoka- ja rautakaupoille. Keskolaisten vastuullisuuden verkkokoulutus päivitetään uuden vastuullisuusstrategian myötä.

Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että henkilöstö voi työskennellä turvallisessa työympäristössä, on motivoitunut työssään ja osaamista kehitetään. Työntekijän hyvinvointi heijastuu myös asiakkaillemme. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan mm. erilaisin työhyvinvointiohjelman toimenpitein.

Tarjottuja palveluita ovat K MindBalance -verkkopalvelu etenkin mielen hyvinvoinnin tueksi, Dignity@Work stressinhallintaan ja itsensä johtamisen tukemiseksi, Andas Life -online mindfulnessvalmennus ja Prevenia terveys- ja hyvinvointivalmennus. Lisäksi tuemme henkilöstöämme eri liikunta-aktiviteetein ja tarjoamme mm. Suomessa ePassiedun kaikille työntekijöille. Etu sisältää liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun, jota työnantaja tukee taloudellisesti.  

Tarjoamme myös työterveyden kautta muita palveluita, joilla voidaan tukea henkilöstön hyvinvointia. Oma työterveys ja kumppanimme tekevät ennakoivaa ja tavoitteellista työtä henkilöstömme terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi tiiviissä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Työterveyshuolto on järjestetty Keskossa toimintamaiden paikallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti. Keskon työterveyshuolto Suomessa on kokonaisvaltaista ja sisältää sekä työkykyä tukevan että terveyttä edistävän toiminnan. Kesko tarjoaa Suomessa henkilöstölleen lakisääteistä velvoitetta laajemman sairaanhoidon. Keskolla on myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus henkilöstölleen.

Tunnistamme esihenkilöiden tärkeän roolin työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa ja sen vuoksi olemmekin panostaneet esihenkilöiden valmennuksiin liittyen työntekijöiden työkykyyn sekä esim. mielen hyvinvointiin ja sen tukemiseen. Lisäksi varmistamme erilaisin toimintamallein, että henkilöstö saa tarvittavan tuen esihenkilöltään ja myös, että esihenkilö saa tukea esihenkilötyöhönsä.

 

Takaisin ylös