Yhtiöjärjestys

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

 
Yhtiön toiminimi on Kesko Oyj, ruotsiksi Kesko Abp, englanniksi Kesko Corporation ja saksaksi Kesko AG.
 
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
2 §
Toimiala

 
Yhtiö toimii Kesko-konsernin emoyhtiönä ja harjoittaa jäljempänä mainittua toimintaa sekä itse että tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä käyttäen.
 
Yhtiö harjoittaa tukkukauppaa kulutustavaroilla ja tuotantohyödykkeillä. Yhtiö valmistuttaa kulutustavaroita ja muita tuotteita sekä välittää raaka-aineita, koneita ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa myös jakelua ja huolintaa, tavaratalokauppaa ja muuta vähittäiskauppaa sekä ravintolatoimintaa.
 
Yhtiö tuottaa erityisesti yrittäjyyteen perustuvaa vähittäiskauppaa tukevia palveluja. Yhtiö kehittää vähittäiskaupan liike- ja yhteistoimintamalleja, teettää, myy ja vuokraa liiketiloja ja tiedon hallintajärjestelmiä sekä välittää vähittäiskauppatoiminnassa tarvittavia tuotteita ja palveluja.
 
Yhtiö harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä pykälässä mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.
 
3 §
Osakkeet

 
Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi (1) ja enintään kolmesataakuusikymmentä miljoonaa (360.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään kuusisataakymmenen miljoonaa (610.000.000) kappaletta.
 
Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.
 
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
 
4 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

5 §
Toimitusjohtaja

 
Yhtiöllä on pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja. 

6 §
Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 §
Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi. Kestävyysraportoinnin varmentajan tehtävä päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 §
Edustamisoikeus

 
Hallituksen jäsenillä ja hallituksen siihen oikeuttamilla henkilöillä on oikeus edustaa yhtiötä aina kaksi (2) yhdessä.
 
9 §
Tilikausi

 
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 
10 §
Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja kulujen korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet,

9. tilintarkastaja ja

10. kestävyysraportoinnin varmentaja.

Takaisin ylös