Osinkopolitiikka ja osinko

Osinkopolitiikka

Pitkällä aikavälillä Keskon tavoitteena on jakaa tasaisesti kasvavaa osinkoa noin 60-100 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta ottaen huomioon yhtiön taloudellinen tilanne ja strategia. Kesko suunnittelee maksavansa osingon kahdessa erässä vuodelta 2018 jaettavasta osingosta alkaen.

Osinko vuonna 2021

Kesko Oyj:n yhtiökokous 12.4.2021 päätti, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,75 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 14.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 21.4.2021.

Osingon toinen erä 0,37 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 8.10.2021. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Muutoksia osinkojen lähdeverotukseen 1.1.2021 alkaen

Suomi on muuttanut hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta 1.1.2021 alkaen sovellettavilla lakimuutoksilla. Uusi sääntely muuttaa lähteellä myönnettäviä verosopimusetuja koskevaa menettelyä. Käytännössä osingonjaon yhteydessä myönnettävät verosopimusedut eivät vuodesta 2021 alkaen välttämättä sovellu kaikkiin Keskon osakkeenomistajiin, joiden saamiin osinkoihin on aikaisempina vuosina sovellettu alennettuja lähdeverokantoja.

Ulkomaiset osingonsaajat

Vuodesta 2021 alkaen hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osinkotuloista pidätetään lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero silloin, kun osingonsaaja on muualla kuin Suomessa yleisesti verovelvollinen. Matalampaa lähdeveroprosenttia (esim. verosopimukseen perustuen) saatetaan kuitenkin soveltaa silloin, kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Verohallinnon julkiseen säilyttäjärekisteriin ja on ilmoittanut matalamman pidätysprosentin soveltamisesta perustuen vaatimusten mukaisesti keräämiinsä tietoihin.

Liikaa perityn lähdeveron palautusta on mahdollista hakea Verohallinnolta osinkotulon maksuvuoden jälkeen. Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

- sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai
- Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille)

Huomioithan, että Kesko ei käsittele lähdeveron palautushakemuksia eikä vastaa lähdeveroja koskeviin kysymyksiin. 

Suomessa yleisesti verovelliset osingonsaajat

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.


 

Takaisin ylös