Keskon osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinohjelmat vuosille 2024-2027

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Performance Share Plan (PSP) kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2024-2025 yhteensä noin 60 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti myös osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman Key Personnel Share Plan (KPSP) kohderyhmäksi ansaintajaksolle 2024 yhteensä noin 160 muuta Keskon avainhenkilöä. Hallitus on myös vahvistanut kriteerit vuodelle 2024 PSP 2023-2026, PSP 2024-2027 ja KPSP 2024 -ohjelmien osalta. Lisäksi hallitus päätti Restricted Share Pool (RSP) -ohjelman perustamisesta vuosille 2024-2026.

Keskon osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä koostuu kolmesta osakepohjaisesta ohjelmasta. Järjestelmään vuodesta 2017 kuuluneista PSP- ja RSP-ohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Toinen suoriteperusteinen ohjelma on vuonna 2020 ensimmäistä kertaa käynnistynyt osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinohjelma Key Personnel Share Plan (”KPSP”) (pörssitiedote 5.2.2020). KPSP-ohjelma koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja sen jälkeen alkavasta kahden vuoden sitouttamisjaksosta, minkä jälkeen osakkeet maksetaan osallistujille. PSP:tä ja KPSP:tä täydentää rajoitettu osakepalkkio-ohjelma, joka koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista (”RSP”). Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta. Kaikkien ohjelmien osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt PSP 2024-2027 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 60 Keskon johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2024 ansaintakriteereiksi Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %), Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %) sekä Keskon vastuullisuutta mittaavan tavoitteen. Osakkeet maksetaan saajalle tilikautta 2025 koskevan tulosjulkistuksen jälkeen ja viimeistään maaliskuussa 2026. PSP 2024–2027 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 729 360 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt Key Personnel Share Plan (”KPSP”) 2024 -osakeohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 160 erikseen nimettyä Keskon avainhenkilöä. KPSP-ohjelmassa on vuoden ansaintajakso, jonka kriteerit koostuvat Keskon kannattavuutta, osallistujan vastuualueen kannattavuutta, kasvua ja pääomankäytön tehokkuutta, Keskon B-osakkeen arvonkehitystä ja vastuullisuutta kuvaavista mittareista sekä muista osallistujan henkilökohtaisista tavoitteista. Vuoden ansaintajakson jälkeen ohjelmassa on kahden vuoden sitouttamisjakso, jonka päätyttyä osakkeet maksetaan saajalle tilikautta 2026 koskevan tulosjulkistuksen jälkeen ja viimeistään maaliskuussa 2027. KPSP 2024 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään  338 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti RSP-ohjelman perustamisesta vuosille 2024-2026. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin on voimassa palkkioiden maksuhetkellä. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2024-2026 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 80 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2024 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan maaliskuussa 2027.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään nelinkertaisesti hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös