Työtyytyväisyys

K-ryhmässä mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisellä tutkimuksella. Vahvuuksiamme ovat työkaveria arvostava työyhteisö, avoin ja rohkaiseva työilmapiiri sekä asiakaslähtöisyys.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Henkilöstökysely

Henkilöstökysely on yksi keskeisimmistä sisäisten toimintatapojen ja esimiestyön laadun kehittämisen välineistä.

Henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä mitataan toimintaperiaatteidemme toteutumista, henkilöstön sitoutumista sekä esimiestyöhön liittyviä asioita.

Toteutimme vuonna 2021 erilaisten pulssikyselyiden lisäksi laajemman K Voices -henkilöstötutkimuksen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa. Tutkimuksen vastausprosentti oli 80% ja nousi vuodesta 2019 5 %-yksikköä. Henkilöstön sitoutuneisuusindeksin tulos oli 79 % (2019: 77 %) ja viimeaikaiset panostukset esihenkilötyöhön näkyivät parantuneina arvioina lähiesihenkilö-kysymyskategoriassa, jonka tulos oli 77 % (2019: 74 %). Vuonna 2019 asettamamme tavoite parantaa palautteenantokulttuuria näkyi viiden %-yksikön nousuna väittämässä ”Esihenkilöni antaa minulle säännöllisesti palautetta työsuorituksistani” (2021: 65 %, 2019: 60 %). Tutkimuksen tulosten pohjalta määrittelemme kehitystoimenpiteet työntekijäkokemuksen parantamiseksi.

Mitä teemme työntekijäkokemuksen kehittämiseksi? 

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet, lähiesimiestyö ja johtaminen sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Kesko haluaa panostaa kaikkien työntekijöidensä kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja, sillä uudistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Laaja konserni tukee työntekijän mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vaihtaa tehtäviä yhtiöstä tai toimialasta toiseen. Vuonna 2021 sisäisiä siirtoja tehtiin Suomessa 2 396 (2020: 2 093) ja muissa toimintamaissa yhteensä 725 (2020: 689).

Keskossa on määritetty yhteiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat yhteistä tekemistä ja välittävät ajattelutapaamme, jonka mukaan henkilöstö toimii. Periaatteiden tavoitteena on henkilöstön rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen sekä jatkuvuuden aikaansaaminen. Toimintaperiaatteemme ovat: Annan selkeän suunnan, laitan itseni peliin, luotan ihmisiin sekä toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti.

Koulutusta verkossa

Verkko-oppiminen on noussut entistä enemmän lähiopetuksen rinnalle ja sähköisen oppimisen edistämiseen ja kehittämiseen on keskitytty viime vuosien aikana entistä enemmän.

Henkilöstön vastuullisuuskoulutusta on lisätty viime vuosina. K-vastuullisuuskonseptin käyttöönoton yhteydessä laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus ruoka- ja rautakaupoille. Keskolaisten vastuullisuuden verkkokoulutus päivitetään uuden vastuullisuusstrategian myötä.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että henkilöstö voi työskennellä turvallisessa työympäristössä, on motivoitunut työssään ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Työntekijän hyvinvointi heijastuu myös asiakkaillemme. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin työhyvinvointiohjelman toimenpitein. Kiinnitämme erityistä huomiota edelleen työkykyjohtamiseen.

Olemme laatineet myös periaatteet koko K-ryhmän OHS-toiminnalle (Occupational Health, Safety & Wellbeing). Panostamme erityisesti myös työsuojelu- ja työturvallisuusjohtamiseen kehittämällä sekä organisointia että yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamista tukevia työvälineitä. Seuraamme kokonaisuutta systemaattisesti sovittujen tunnuslukujen avulla.

HR-toimintojen yksi keskeisistä strategiaa tukevista hankkeista on uudistaa K-ryhmän johtamiskulttuuri rohkeaksi ja innostavaksi. Esihenkilöiden valmennusohjelmat on suunnattu niin uusille kuin kokeneillekin esihenkilöille.

Leadership Boost valmennukset on suunnattu kaikille esihenkilöille ja niiden avulla tavoitellaan laadukkaan johtamisen kautta parasta työntekijä- ja asiakaskokemusta. Muut valitut valmennusteemat tukevat K-ryhmän keskeisiä johtamiskompetensseja, toimintaperiaatteita, johtamisen kulmakiviä ja strategian mukaista tekemistä aktivoiden aloitteellisen ja vastuuta ottavan toiminta- ja johtamistavan.

Takaisin ylös