Työtyytyväisyys

K-ryhmässä mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisellä tutkimuksella. Vahvuuksiamme ovat työkaveria arvostava työyhteisö, avoin ja rohkaiseva työilmapiiri sekä asiakaslähtöisyys.

Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn tuottavuus.

Henkilöstötutkimus ja tulokset

Henkilöstökysely on yksi keskeisimmistä sisäisten toimintatapojen ja esimiestyön laadun kehittämisen välineistä.

Henkilöstökysely tehdään samanaikaisesti Kesko-konsernissa ja osassa K-kauppoja. Henkilöstökyselyssä mitataan toimintaperiaatteidemme toteutumista, henkilöstön sitoutumista sekä esimiestyöhön liittyviä asioita.

K Voices -henkilöstötutkimuksessa kartoitetaan useita osa-alueita kaikissa toimintamaissa. Hyvinvoinnin alueella kysymykset koskevat mm.  työtyytyväisyyttä, turvallisuuden tunnetta, työn merkitystä, stressinhallintaa, sitä miten hyvin voi työssään ja miten esihenkilö tukee työntekijän hyvinvointia. Henkilöstötutkimuksessa toteutetaan joka toinen vuosi ja sen vastausprosentti on vaihdellut 75-80% välillä. Hyvinvointi-indeksin tulokset ovat hyvällä tasolla. Se on hieman korona-aikana laskenut, mutta ei kovin merkittävästi. Suotuisia vastauksia on ollut 83% (2019), 81% (2021) ja 81% (2022). Vuonna 2022 hyvinvointi-indeksi toteutettiin osana Our People -vastuullisuuskyselyä kaikissa toimintamaissa ja indeksin sisältöä hieman muutettiin entistäkin kokonaisvaltaisemmaksi.  

Mitä teemme työntekijäkokemuksen kehittämiseksi? 

Henkilöstön systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen kehittäminen on kriittinen tekijä tulevaisuuden menestyksen kannalta. Osaamisen kehittämisen ydinalueita ovat myynti- ja palveluosaaminen, tavara-alakohtaiset kilpailuetuhankkeet, lähiesimiestyö ja johtaminen sekä sähköinen kauppa ja palvelut.

Kesko haluaa panostaa kaikkien työntekijöidensä kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja, sillä uudistumiseen tarvitaan osaavia tekijöitä. Laaja konserni tukee työntekijän mahdollisuuksia syventää osaamistaan ja vaihtaa tehtäviä yhtiöstä tai toimialasta toiseen. Vuonna 2021 sisäisiä siirtoja tehtiin Suomessa 2 396 (2020: 2 093) ja muissa toimintamaissa yhteensä 725 (2020: 689).

Keskossa on määritetty yhteiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat yhteistä tekemistä ja välittävät ajattelutapaamme, jonka mukaan henkilöstö toimii. Periaatteiden tavoitteena on henkilöstön rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, yrityksen kaikkien osastojen välisen kommunikaation ja yhteistoiminnan helpottaminen, yrityksen identiteetin luominen sekä jatkuvuuden aikaansaaminen. Toimintaperiaatteemme ovat: Annan selkeän suunnan, laitan itseni peliin, luotan ihmisiin sekä toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti.

HR-toimintojen yksi keskeisistä strategiaa tukevista hankkeista on uudistaa K-ryhmän johtamiskulttuuri rohkeaksi ja innostavaksi. Esihenkilöiden valmennusohjelmat on suunnattu niin uusille kuin kokeneillekin esihenkilöille.

Leadership Boost valmennukset on suunnattu kaikille esihenkilöille ja niiden avulla tavoitellaan laadukkaan johtamisen kautta parasta työntekijä- ja asiakaskokemusta. Muut valitut valmennusteemat tukevat K-ryhmän keskeisiä johtamiskompetensseja, toimintaperiaatteita, johtamisen kulmakiviä ja strategian mukaista tekemistä aktivoiden aloitteellisen ja vastuuta ottavan toiminta- ja johtamistavan.

Koulutusta verkossa

Verkko-oppiminen on noussut entistä enemmän lähiopetuksen rinnalle ja sähköisen oppimisen edistämiseen ja kehittämiseen on keskitytty viime vuosien aikana entistä enemmän.

Henkilöstön vastuullisuuskoulutusta on lisätty viime vuosina. K-vastuullisuuskonseptin käyttöönoton yhteydessä laadittiin K-vastuullisuuskonseptista verkkokoulutus ruoka- ja rautakaupoille. Keskolaisten vastuullisuuden verkkokoulutus päivitetään uuden vastuullisuusstrategian myötä.

Henkilöstön hyvinvoinnin tuki

Työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että henkilöstö voi työskennellä turvallisessa työympäristössä, on motivoitunut työssään ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Työntekijän hyvinvointi heijastuu myös asiakkaillemme. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan erilaisin työhyvinvointiohjelman toimenpitein.

Kesko on tukee työntekijöitään mm. stressinhallinnassa ja tarjoaa muuta tukea hyvinvointiin. Tarjottuja palveluita ovat K MindBalance -verkkopalvelu, Dignity@Work stressinhallintaan ja itsensä johtamisen tukemiseksi, Andas Life -online mindfulnessvalmennus ja Prevenia terveys- ja hyvinvointivalmennus. Lisäksi tarjoamme työterveyden kautta myös muita palveluita, joilla voidaan tukea henkilöstöä stressinhallintaa ja hyvinvoinnin edistämisestä. Kesko on myös tarjonnut esihenkilöilleen Be Well -hyvinvointivalmennusta, jolla on tuettu esihenkilöiden hyvinvointia ja jaksamista. Tuemme henkilöstöämme myös eri tavoin liikunta-aktiviteetein ja tarjoamme mm. Suomessa ePassiedun kaikille työntekijöille. Etu sisältää liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaedun, jota työnantaja tukee taloudellisesti.  

Joustavat työajat ja etätyöskentely on mahdollista toimihenkilötehtävissä. Keskon hybridityömallissa yhdistetään lähi- ja etätyötä ja sitä on toteutettu onnistuneesti. Ohjeet uudistettiin vuonna 2022.  

Perhevapaalta palaavien työntekijöillä on mahdollisuus suojatun lepohuoneen käyttöön ja riittävien taukojen pitämiseen lapsen rintaruokintaa varten.   

Keskossa on otettu käyttöön työaikalakiin perustuva joustotyöaikamalli vuonna 2021.  

Joustotyöaikamalli on mahdollinen vaativassa asiantuntija- ja tietotyössä, joka ei ole sidottu määrättyyn aikaan tai työn tekemisen paikkaan . Toistaiseksi joustotyöaikamallista on sovittu vain erikseen määriteltyjen työntekijäryhmien kanssa.  

Työntekijöille pyritään tarjoamaan mahdollisuus työskentelyyn lyhennetyllä työajalla mm. sosiaalisista ja terveydellisistä syistä.  

Kiinnitämme erityistä huomiota työkykyjohtamiseen. Olemme laatineet myös periaatteet koko K-ryhmän OHS-toiminnalle (Occupational Health, Safety & Wellbeing). Panostamme erityisesti myös työsuojelu- ja työturvallisuusjohtamiseen kehittämällä sekä organisointia että yhtenäistämällä työturvallisuuden johtamista tukevia työvälineitä. Seuraamme kokonaisuutta systemaattisesti sovittujen tunnuslukujen avulla.

Takaisin ylös