Keskon veropolitiikka

Tässä politiikassa kuvataan Kesko Oyj:n ja Kesko-konsernin (”Kesko”) veroasioiden hallinnan päämäärä ja keskeiset periaatteet. Politiikassa kuvataan myös ohjausmalli ja vastuut. Veropolitiikka pohjautuu Keskon liiketoimintastrategioihin, kestävän kehityksen politiikkaan, riskienhallintapolitiikaan ja K Code of Conductiin.

Veropolitiikan päämäärä

Veropolitiikan päämääränä on asettaa keskeiset periaatteet, joita noudatetaan Keskon veroasioiden hallinnassa. Näillä periaatteilla toteutetaan Keskon missiota luoda vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Keskon maksamilla ja tilittämillä veroilla on positiivinen vaikutus taloudelliseen hyvinvointiin toimintamaissamme. Kesko on sitoutunut toimimaan vastuullisesti ja noudattamaan eettisesti hyväksyttäviä periaatteita kaikessa toiminnassaan. Veropolitiikan julkaisemisella pyrimme tuomaan läpinäkyvyyttä johtamistapaamme veroasioissa.

Veroasioiden johtamisen keskeiset periaatteet Keskossa

Keskon veropolitiikan lähtökohta on verojen maksaminen oikean määräisinä ja oikea-aikaisesti oikeille veroviranomaisille, noudattaen paikallista verolainsäädäntöä kaikissa toimintamaissamme. Hoidamme verovelvoitteitamme perustuen verolakien vakiintuneisiin tulkintoihin, huomioiden sekä lain sanamuodon että tarkoituksen.

Keskon siirtohinnoittelu perustuu markkinaehtoperiaatteelle. Konsernin sisäisiä transaktioita hinnoiteltaessa pyrimme noudattamaan sekä paikallisia siirtohinnoittelusäännöksiä että taloudellisen yhteistyö- ja kehittämisjärjestö OECD:n siirtohinnoitteluohjeita monikansallisille yrityksille ja verohallinnoille. Maksamme voitoista veroja niissä maissa, joissa toimimme ja joissa liiketoimintamme luovat arvoa. Emme siirrä luotua arvoa matalan verotuksen maihin.

Noudatamme kunkin toimintamaamme paikallisia vaatimuksia veroraportoinnista sekä veroviranomaisille että muille sidosryhmille. Annamme verotuksen maakohtaisen raportin veroviranomaisille OECD:n mallin mukaisesti ja julkaisemme verojalanjälkemme osana kestävän kehityksen raporttia noudattaen kulloinkin sovellettavaa raportointistandardia. Keskon konsernitilinpäätöksessä verot raportoidaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.

Keskon investointi- ja sijoittautumispäätökset tehdään liiketoiminnan tarpeisiin perustuen. Huomioimme verovaikutukset osana päätöksentekoprosessia ja käsittelemme liiketoimia ja rakenteita niiden taloudellisen sisällön perusteella. Emme osallistu verotuksellisiin rakenteisiin vailla liiketaloudellista substanssia, emmekä muihin keinotekoisiin, vain verotuksellisista syistä tehtyihin järjestelyihin. Teemme verosuunnittelua vero-lakien tarkoituksen ja verolaeissa nimenomaisesti säädettyjen kannustimien rajoissa ja aina Keskon liike-toiminnan lähtökohdista.

Kesko ei toimi maissa, jotka EU on määritellyt veroasioissa yhteistyöhaluttomiksi (ns. EU:n ”musta lista”), eikä muutoin hyödynnä tiukan pankkisalaisuuden valtioita tai ”veroparatiiseina” pidettyjä valtioita veron-kiertotarkoituksessa.

Kesko ylläpitää toimivia yhteistyösuhteita veroviranomaisiin. Pyrimme varmistamaan Keskon hyvän maineen paikallisena veronmaksajana kaikissa toimintamaissamme. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa saatamme pyytää ohjausta tai hakea ennakkoratkaisua perustuen tapauksen tosiseikkoihin ja olosuhteisiin.

Kesko osallistuu rakentavaan keskusteluun lainsäätäjien ja viranomaisten kanssa toimimalla useissa edustusjärjestöissä toimintamaissamme. Edistämme johdonmukaista ja vakaata verolainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä mm. vastaamalla lakiesityksiä ja hallinnollisia muutoksia koskeviin lausuntopyyntöihin ja tuomalla esiin käytännön näkökulmia sekä toimialan kantoja.

Ohjausmalli ja vastuut

Keskon keskitetty verotoiminto kuuluu konsernin talousjohtajan vetämään talousorganisaatioon. Verotoiminto vastaa verotuksen ohjausmallista ja järjestelmien, prosessien ja kontrollien riittävyydestä Keskon verovelvoitteiden tehokkaaksi hoitamiseksi. Veroasiantuntijamme työskentelevät läheisessä yhteistyössä liiketoimintayksikköjen kanssa ja osallistuvat liiketoiminta- ja rakennemuutosten suunnitteluun toteuttamiskelpoisten veroratkaisujen löytämiseksi. Liiketoiminta-alueet, yhtiöt ja Keskon palvelukeskus vastaavat verovelvoitteiden hoitamisesta paikallista verolainsäädäntöä, tätä politiikkaa sekä verotoiminnon antamia ohjeita ja neuvoja noudattaen.

Keskon veroriskienhallinta noudattaa yleistä riskienhallintapolitiikkaa. Pyrimme jatkuvasti tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan verotukseen liittyen syntyviä taloudellisia, maine- ja compliance-riskejä. Verolainsäädännön ja –velvoitteiden ollessa jatkuvassa muutostilassa Keskon toimintaympäristössä, seuraamme säännöllisesti muutoksia ja tarkastelemme riskiarvioita varmistaaksemme veropositioidemme kestävyyden. Veroasioista, mukaan lukien veroriidat, raportoidaan säännöllisesti Kesko Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Kesko suhtautuu vakavasti ilmoituksiin epäillyistä rikkomuksista tai väärinkäytöksistä. Keskolla on käytössä luottamuksellinen ilmoituskanava (SpeakUp),  joka on tarkoitettu ilmoittajan tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen, tarkoittaen myös mahdollisia tällaisia epäilyjä verotukseen liittyen.

Veropolitiikan hyväksyy Kesko Oyj:n hallitus. Konsernin verotoiminto arvioi säännöllisesti veropolitiikan päivitystarpeen. Tämä politiikka koskee Keskon konserniyhtiöiden toimintaa kaikissa toimintamaissa ja soveltuu kaikkiin verolajeihin ja tulleihin. Keskon henkilöstön on noudatettava politiikkaa. Keskon toimialat, yhtiöt ja yhteiset toiminnot vastaavat politiikan toteutuksesta omilla vastuualueillaan.

Voimaantulo

Hyväksytty Keskon hallituksessa 1.2.2023. Tulee voimaan 1.2.2023.

Korvaa 2.2.2021 päivätyn veropolitiikan.

Takaisin ylös