Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2022-2025 toteuma

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2022-2025 ansaintajakson 2022-2023 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 199 654 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Osakemäärä on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän osakeohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Osakepalkkio-ohjelman osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus päätti luovuttaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2022-2025 ansaintajakson 2022-2023 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä  199 654 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 60:lle Keskon johto- ja avainhenkilölle. PSP 2022-2025 -ohjelman perustamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 3.2.2022. Osakkeet luovutetaan saajilleen arviolta maaliskuun 2024 aikana. Saajat eivät voi luovuttaa tai pantata näin saamiaan osakkeita ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä 10.2.2026. Osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään nelinkertaisesti hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös