Ihmisoikeussitoumus ja -arviointi

Julkaisimme ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksen ja vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ensimmäisen kerran vuonna 2016. Katselmoimme sitoumuksen ja vaikutusarvioinnin kolmen vuoden välein, viimeksi syksyllä 2019.

YK julkisti vuonna 2011 ”Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet: Yhdistyneiden kansakuntien suojele-kunnioita-korjaa –kehyksen täytäntöönpano”

Ohjaavat periaatteet ovat yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeva maailmanlaajuinen standardi, jota kaikkien yritysten edellytetään noudattavan.

Tällä sivustolla kuvataan, kuinka Keskon on pannut täytäntöön ohjaavien periaatteiden mukaisen arviointinsa sekä käytännöt, prosessit ja menettelyt, joiden avulla Kesko seuraa ja huolehtii toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista.

Ihmisoikeuksia koskeva sitoumus 

 • Kesko kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
 • Kesko on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti rakentanut ja rakentaa menettelytapansa ja käytäntönsä siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa.
 • Keskon toiminnalla on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin: asiakkaat, henkilökunta, hankintaketjut sekä yhteisöt, joissa toimimme.
 • Kesko kuuntelee sidosryhmiensä näkemyksiä ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.
 • Kesko edellyttää yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.


Ihmisoikeuksia koskeva sitoumus on hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 20.5.2016 ja Keskon hallituksessa 20.9.2016. 

Keskon ihmisoikeusarviointi katselmoidaan joka kolmas vuosi konsernin vastuullisuuden johtoryhmässä ja päivitetään vastaavasti Kesko.fi-sivuille. Edellisen kerran ihmisoikeusarviointi katselmoitiin 4.12.2019. Arviointia pyritään laajentamaan siten, että se kattaa paremmin Keskon muiden toimintamaiden toiminnot.

Keskon hankintaketjut

Kesko toimii kolmella toimialalla: päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Lisätietoa toimialoista.

Keskolla on yli 20 000 sellaista tavaran- ja palveluntoimittajaa, joilta ostetaan vuosittain vähintään 1 000 eurolla. Kesko-konsernin suomalaisten yhtiöiden tavaraostoista noin 80 % tehdään vuosittain Suomessa toimivilta tavarantoimittajilta ja alle 20 % muualta. 

Globaalit hankintaketjut ovat usein moniportaisia, ja mentäessä hankintaketjuja portaittain syvemmälle voidaan K-ryhmän hankintaketjujen katsoa ulottuvan lähes joka puolelle maailmaa.

Keskon varmennusmenettelyt

Kesko kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjun ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Tavarantoimittajien valvonnassa keskitytään ensisijaisesti riskimaihin, joissa on olemassa kohonnut riski ihmisoikeuksien ja työoikeuksien loukkaamiselle. Hankintamaiden riskiarvioinnissa hyödynnetään amforin riskimaaluokitusta, joka perustuu Maailmanpankin julkaisemiin Worldwide Governance -indikaattoreihin.

Vuosittain suorat ostot riskialueiden tavarantoimittajilta ovat noin 1 % Keskon kaikista ostoista. Suoran riskimaatuonnin osuus Keskon tuonnista Suomeen on noin 14 % vuosittain. Luvut koskevat suoria ostoja Suomesta; muiden toimintamaiden suoraa riskimaatuontia ei ole tilastoitu.

Riskimaissa tyypillisesti tuotettavia tuotteita ovat vaatteet ja kodintekstiilit, kengät, työkalut, urheiluvälineet, lelut, maataloustuotteet (esimerkiksi kahvi, tee, kaakao, hedelmät, vihannekset, viinit) sekä kala-, hedelmä- ja vihannessäilykkeet.

Kesko julkaisee riskimaissa sijaitsevat omien tuotemerkkien vaatteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat vuosittain nettisivuillaan. Toimitusketjun läpinäkyvyyden edistämiseksi listalla kerrotaan tehtaiden nimet ja osoitteet.

Riskimaatoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

Kesko on kestävää liiketoimintaa edistävän amfori-järjestön jäsen vuodesta 2005 ja osallistuu amfori BSCI:hin. Kesko hyödyntää riskimaatoimittajien arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun auditointi- ja sertifiointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI -auditointia. Kesko on sitoutunut edistämään hankinnassaan amfori BSCI Code of Conductin periaatteita. Osa Keskon tavarantoimittajista on myös itse amforin jäseniä ja edistää amfori BSCI -auditointeja omassa toimitusketjussaan.

Kesko hyväksyy myös muita sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, jos niiden kriteerit vastaavat amfori BSCI -auditoinnin tasoa ja auditoinnin on suorittanut riippumaton osapuoli.

Amfori BSCI -toimintamallin mukaan tehtaille suoritetaan kahden vuoden välein täysi auditointi, jossa jokainen auditointiprotokollan osa-alue arvioidaan. Jos tehtaan auditointitulos on C, D tai E, tulee tehtaalla järjestää 12 kuukauden sisällä seuranta-auditointi, jossa arvioidaan täydessä auditoinnissa löytyneet puutteet ja niiden korjaustoimenpiteet. 

Korjaustoimenpiteet ja niiden seuranta sisältyvät auditointiprosessiin. Kesko ei lopeta yhteistyötä tavarantoimittajan kanssa, jos tavarantoimittaja sitoutuu auditointiraportissa määriteltyjen epäkohtien korjaamiseen.

Kestävän kehityksen linjaukset

Keskon ostotoimintaa ohjaavat kestävän kehityksen linjaukset. Hankintalinjauksia laaditaan ohjaamaan sellaisten tuotteiden hankintaa, joka sisältävät sosiaalisen ja ympäristövastuun kannalta kriittiseksi tunnistettuja raaka-aineita.

Bangladesh Accord

Kesko liittyi Bangladesh Accord -sopimukseen vuonna 2018. Accord – Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh -sopimuksen tavoitteena on tarkastusten, koulutuksen ja korjaustoimien avulla parantaa Bangladeshin vaatetehtaiden sähkö-, palo- ja rakennusturvallisuutta. Kaikki K-Citymarketin mywear-vaatteita valmistavat bangladeshilaiset vaatetehtaat ovat mukana Accord-prosessissa.

CCR CSR

Kesko on kiinalaisen the Center of Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) -organisaation jäsen. CCR CSR -organisaation tavoitteena on estää ja vähentää lapsityötä, edistää nuorten työntekijöiden asemaa tehtailla ja helpottaa siirtotyöläisvanhempien arkea. Jos lapsityötä havaittaisiin, Keskolla olisi organisaation kautta toimintamalli lasten saamiseksi tehtaalta kouluun.

Vuonna 2019 Kesko avasi kesäpäiväkodin Kiinassa Ningbossa toimivan LED-työmaavalaisintehtaan yhteyteen yhteistyössä CCR CSR:n kanssa. Kesäpäiväkoti tarjosi hoitopaikan noin 30 tehtaan siirtotyöntekijän lapselle mahdollistaen näin lasten asumisen yhdessä vanhempiensa kanssa kesän ajan.

Tavarantoimittajien vastuullisuuskoulutukset

Järjestämme riskimaatavarantoimittajille vastuullisuuskoulutuksia. Koulutustilaisuuksissa käsitellään Keskon sosiaalisen vastuun vaatimuksia tavarantoimittajille. Koulutuksia on järjestetty Kiinassa, Intiassa ja Thaimaassa. Lisäksi amfori BSCI järjestää tavarantoimittajille vastuullisuuskoulutuksia, joihin osa tavarantoimittajistamme on osallistunut.

Vastuullisen hankinnan koulutukset Keskon henkilökunnalle

Järjestämme säännöllisesti vastuullisen hankinnan koulutuksia hankinnan parissa työskenteleville keskolaisille. Koulutuksissa käsitellään esimerkiksi amfori BSCI Code of Conduct -periaatteet, riskimaahankinnan varmentamisprosessi, Keskon hyväksymät sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmät ja kestävän kehityksen hankintalinjaukset.

Reilun kaupan lisällä kehitetään paikallisyhteisöjä

Keskon päivittäistavarakaupalla on ollut laaja yhteistyösopimus Reilu kauppa ry:n kanssa jo 20 vuoden ajan.

Suosituimpia Reilun kaupan tuotteita K-ruokakaupoissa ovat kukat, ja Suomen suosituin Reilun kaupan tuote on Pirkka Reilun kaupan ruusu. K-ruokakauppojen myymistä Reilun kaupan kukista on kertynyt paikallisyhteisöjen sosiaalisiin kehityshankkeisiin tarkoitettua Reilun kaupan lisää vuosina 2008–2018 yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. Reilun kaupan lisällä on paikallisyhteisöissä kunnostettu ja laajennettu koulua ja päiväkotia sekä hankittu keittiötarvikkeita kuten helloja.

Keskon vuosiraporteissa raportoidaan tarkemmin sosiaalisen vastuun varmentamisprosesseista ja auditointituloksista. 
Katso vuoden 2018 tiedot

Osana ihmisoikeusarviointia kuultiin vuonna 2015 asiakkaiden näkemyksiä siitä, miten he kokevat ihmisoikeuksien toteutumisen Keskon toiminnassa. 

Asiakkaat

TNS Gallup Oy selvitti neljän pienryhmäkeskustelun sekä 567:lle K-ryhmän asiakkaalle ja 41:lle asiantuntijalle lähetetyn nettikyselyn perusteella näkemyksiä ihmisoikeuksien toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.

1. Laadullinen tutkimusosio

Pienryhmäkeskustelut vahvistivat näkemyksen siitä, että oikeus terveyteen, lasten oikeus erityissuojeluun ja syrjinnän kielto ovat asiakasnäkökulmasta ne keskeiset ihmisoikeudet, joista Keskon tulee asiakasrajapinnassaan erityisesti huolehtia.

Keskusteluissa erityisen painotuksen saivat ns. valtaväestöstä poikkeavien henkilöiden ihmisoikeuksien toteutuminen.

Asiakasrajapinnassa erityishuomio onkin siten kohdistettava:
• syrjinnän nollatoleranssiin ja syrjintätapausten valitusmekanismien kehittämiseen ja ylläpitoon
• esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen ja ylläpitoon

2. Määrällinen tutkimusosio

Nettikysely kohdistettiin sekä ns. valtaväestön edustajille että erityisryhmille. Erityisryhmien edustajilla etninen tai kansallinen alkuperä on muu kuin suomalaisen kantaväestön, suomen kielen taito on puutteellinen tai heillä on jokin vamma tai sairaus, joka estää osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Erityisryhmien edustajien osuus kuluttajista on yksitoista prosenttia. Joka yhdeksännellä K-kaupan asiakkaalla on siis jokin kauppa-asiointia vaikeuttava tekijä!

Kesko arvioitiin hieman suomalaista tavanomaista yritystä paremmaksi eri ihmisoikeuksien toteutumisessa. Erityisryhmien antamat arviot olivat kuitenkin joiltakin osin muuta väestöä selvästi alemmat. Parhaimmat arviot erityisryhmät antoivat muun muassa valtaväestöstä ulkoisesti poikkeavien tasavertaisesta kohtelusta kassalinjastolla sekä invapaikkojen saavutettavuudesta. Heikoimmat arviot liittyivät seuraaviin tekijöihin:

• Myymälöiden esteettömyydestä ei saa tietoa verkkosivuilta
• Myymäläkalusteet eivät ole liikuntarajoitteiselle vaivattomia
• Henkilökuntaa ei ole riittävästi avustuksen saamiseksi
• Lähikauppojen esteettömyydestä ei ole huolehdittu
• Henkilöstö ei ole etnisesti tai muuten ulkonäöltään monipuolista

TNS Gallup Oy:n tekemä tutkimusraportti Kesko ja ihmisoikeudet – asiakassidosryhmän kuunteleminen  

Henkilöstö

Henkilöstön näkemyksiä selvitetään henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella sekä vuonna 2016 luottamushenkilöille kohdistetun kyselyn avulla.

1. Henkilöstötutkimuksen tulokset

Keskossa toteutetaan noin puolentoista vuoden välein henkilöstötutkimus. Koko henkilöstö kaikissa toimintamaissa kutsutaan kyselyyn. Henkilöstötutkimuksen indeksit ovat henkilöstön sitoutuneisuus, suorituksen mahdollistaminen sekä työhyvinvointi. Tulosten perusteella laaditaan yksikkökohtaiset toimenpidesuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan.

Alla olevaan taulukkoon on poimittu henkilöstötutkimuksesta erityisesti ihmisoikeusarviointiin liittyvät kysymykset.

Kysymys

(muotoilu vuoden 2019 kysymysten mukainen)

2019

myönteisiä [%]

2017

myönteisiä [%]

2016

myönteisiä [%]
Saan osallistua työhöni vaikuttavien päätösten tekemiseen sopivassa määrin. 70 % 73 %  63 %
Pystyn yleensä pitämään työ- ja yksityiselämäni tasapainossa. 85 % 88 % 68 % 
Vähemmistöön (esim. sukupuoli, etnisyys, seksuaalinen suuntautuminen, ikä jne.) kuuluvat työntekijät saavat äänensä kuuluviin K-ryhmässä.
*kysymystä muutettu
 67 %* 81 % 75 %
Kannamme yhteiskunta- ja ympäristövastuumme. 87 % 87 % 81 %
Yksikössäni toimitaan K Code of Conduct -periaatteiden mukaisesti. 80 % 73 % n/a
Vastaajien lkm (koko konserni) 8 061
(76 %)
13 430
(71 %)
11 860
(63 %)

Tunnistetut ihmisoikeusvaikutukset ja niiden riskien arviointi -kohdassa on kuvattu seurannan mittarit.

Keskon vastuullisuusstrategia perustuu sidosryhmien näkemysten huomioimiseen. Sidosryhmätarkastelu sisältyy Keskon johtamismalliin ja toimintasuunnitelmiin. Sidosryhmäyhteistyöstä kerrotaan vuosiraporteissa.

Asiakkaita kuullaan muun muassa päivittäisissä asiakaskohtaamisissa (noin 1,5 miljoonaa kohtaamista / päivä!), asiakaspalautekanavien ja K-kuluttajapalvelun kautta sekä asiakastutkimusten avulla.

Henkilöstöä kuullaan päivittäisessä esimiestyöskentelyssä, kehityskeskustelujen ja henkilöstötutkimusten avulla sekä luottamushenkilöiden kautta. Kesko ei rajoita henkilöstön ammatillista järjestäytymistä. Henkilöstölle on intranetissä palautekanava. 

Vastuullisiin toimintatapoihin perehtymiseen ja kertaamiseen on olemassa verkkokoulutusohjelma. Avainhenkilöille järjestetään lisäksi vastuullisia toimintatapoja K Code of Conduct-tilaisuuksia.

Kesko noudattaa ostotoiminnan eettisiä periaatteita, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Keskon päivittäistavarakauppa on sitoutunut eurooppalaisen elintarvikeketjun hyvän kauppatavan periaatteisiin.

Riskimaiden tehtaiden sosiaalinen vastuullisuus varmennetaan auditointien avulla. Jos ongelmia tunnistetaan, ne on pyrittävä korjaamaan yhteistyössä tavarantoimittajan kanssa. Ainoastaan siinä tapauksessa, että tavarantoimittaja kieltäytyy yhteistyöstä ja kaikista korjaavista toimenpiteistä, hankintasopimus puretaan.

Viestintä ja raportointi

Kesko-konsernin viestinnän tehtävänä on edistää konsernin ja yhteistyökumppaneiden liiketoimintaa välittämällä oma-aloitteisesti sidosryhmille oikeaa tietoa konsernin tavoitteista ja toiminnasta. Keskon viestinnän yleisiä periaatteita ovat luotettavuus, avoimuus ja nopeus. Viestintää toteutetaan kaikilla välineillä: mediatiedotteilla, -lausunnoilla ja –haastatteluilla sekä K-ryhmän nettisivujen ja sosiaalisen median avulla.

Viestinnän yhteystiedot

Kesko julkaisee vuosittain vuosiraportin, jossa raportoidaan laajasti Keskon toiminnan sosiaalisista vaikutuksista niin asiakkaiden, henkilöstön, hankintaverkkojen kuin toimintaympäristön suhteen.

Niin kuin muussakin päivittäisessä viestinnässä, niin myös akuuteissa ihmisoikeuskysymyksissä ja –ongelmissa tarvitaan nopeaa, kattavaa ja avointa tapauskohtaista viestintää. Periaatteemme on proaktiivisesti tuoda esille tärkeitä ihmisoikeustapauksia ja -kysymyksiä.

Valitusmekanismit

1. Asiakkaiden palautekanavat

Keskon asiakkaiden käytettävissä on lukuisia palautekanavia, muun muassa K-Plussan asiakaspalvelu, K-Kuluttajapalvelu sekä ketjukohtaiset palautekanavat. Vaikka nämä kanavat ovatkin tarkoitettu arkisempia palautteita varten, niin jonkin verran niihin tulee myös ihmisoikeuksiin liittyviä yhteydenottoja.

2. Henkilöstön palautekanava Yammer

Keskon intranetissä toimii henkilöstön sähköinen palautefoorumi Yammer, jonka avulla voi antaa palautetta ja kysyä mistä tahansa Keskon tai sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvästä asiasta. Yhteydenoton voi tehdä myös nimettömänä. Kaikki palautteet vastauksineen julkaistaan intranetissä, jotta myös muu henkilöstö voi seurata käytyjä keskusteluja. Kaikki palautteet käydään tarkkaan läpi ja hyödynnetään Keskon toiminnan kehittämisessä.

3. SpeakUp-ilmoituskanava

Henkilöstö voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä SpeakUp-ilmoituskanavan kautta. Tämä kanava on tarkoitettu lähinnä sellaisia yksittäisiä tilanteita varten, joissa työntekijä joutuu pohtimaan, onko toiminta laillista ja/tai onko se Keskon arvojen ja vastuullisten toimintatapojen mukaista.

Sähköpostiosoite ja puhelinnumero on mainittu Keskon K Code of Conduct -ohjeistuksessa, joka on hankinta- ja palvelusopimusten liitteenä, joten tavaran- ja palveluidentoimittajat voivat myös käyttää tätä palautekanavaa.

4. Riskimaiden tehtaiden henkilöstö

Kesko tunnistaa, että riskimaiden tehtaiden työntekijöiden tosiasiallinen mahdollisuus käyttää valitusmekanismeja on lähes olematon. Keskon on pyrittävä yhdessä tavarantoimittajiensa, paikallisten ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa luomaan toimivia valitusmekanismeja.

Jatkotoimet ja katselmointi

Keskeiset tunnistetut Keskon ihmisoikeusvaikutukset ovat olleet jo ennen tätä arviointia mukana Keskon toimintamalleissa kattavasti, vaikkakin hajanaisesti. Toimintamalleissa vaikutusten jatkuvalle seurannalle on nimetty vastuutahot ja mittarit.

Arvioinnin yhteydessä ilmeni kuitenkin kaksi kehityskohdetta (riskimaiden tehdasselvitys sekä luottamushenkilökysely), jotka vaativat erillisiä toimenpiteitä. Näille kehityskohteille on nimetty vastuutahot ja niiden etenemistä seurataan.

Arviointi tuotti myös hyviä indikaatioita muun muassa asiakaspalvelun kehittämiseksi. Niiden toteuttamismahdollisuuksia selvitetään.

Keskon ensimmäinen YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisesti tehty ihmisoikeusarviointi julkaistiin vuonna 2016. Keskon ihmisoikeusarviointi katselmoidaan joka kolmas vuosi konsernin vastuullisuuden johtoryhmässä ja päivitetään vastaavasti Kesko.fi-sivuille. Arviointia pyritään laajentamaan siten, että se kattaa paremmin Keskon muiden toimintamaiden toiminnot.

Riippumattoman kolmannen osapuolen kommentointi

Kesko pyysi kansainvälistä, riippumatonta kolmatta osapuolta kommentoimaan Keskon vuonna 2016 julkastun ihmisoikeusarvioinnin kattavuutta ja sisältöä sekä esittämään kohteita arvioinnin kehittämiseksi. Tehtävään valittiin KPMG Oy Ab

Lue KPMG:n kommentti

Globaaleissa hankintaketjuissa elämiseen riittävät palkat ja ansiot ovat iso ja monimutkainen ongelma. Kehittyvissä maissa lakisääteiset minimipalkat eivät usein ole riittäviä työntekijöiden ja heidän perheidensä tavallisten menojen, kuten asumisen, ravitsevan ruoan ja koulutuksen kattamiseksi.

Riittämättömän palkan ja ansioiden seurauksena työntekijät ja heidän perheensä elävät köyhyydessä ja moni tekee ylitöitä turvatakseen toimeentulonsa. Matala palkkataso aiheuttaa riskin työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnille ja lisää esimerkiksi lapsityön ja pakkotyön riskiä. (lähde: amfori living wage briefing)

Elämiseen riittävien palkkojen ja ansioiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien hankintaketjun eri osapuolten, kuten yritysten, työntekijäjärjestöjen, teollisuuden, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan ja tutkimuksen yhteistyötä. (lähde: Global Living Wage Coalition). Työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeuden edistäminen on erityisen tärkeää.

Keskon työ hankintaketjujen elämiseen riittävien palkkojen ja ansioiden edistämiseksi

 • Selvitys elämiseen riittävistä palkoista, ansioista ja riskeistä hankintaketjuissa
  Teemme selvityksen elämiseen riittävistä palkoista, ansioista ja niihin liittyvistä riskeistä vuosien 2022-2025 aikana. Selvityksemme keskittyy riskimaissa sijaitseviin tavarantoimittajiin, koska arvioimme suurimpien elämiseen riittäviin palkkoihin ja ansioihin liittyvien haasteiden löytyvän sieltä. Selvityksen pohjalta suunnittelemme jatkotoimenpiteitä elämiseen riittävien palkkojen ja ansioiden edistämiseksi hankintaketjuissamme.

 • Sisäinen koulutus
  Sisällytämme elämisen riittävän palkan ja ansion vastuullisen hankinnan koulutuksiimme ja lisäämme osaamistamme aiheesta.

 • amfori BSCI -yhteistyö
  Hyödynnämme riskimaissa sijaitsevien tehtaiden ja viljelmien työolojen arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä, ensisijaisesti amfori BSCI -auditointia. Kesko on kestävää liiketoimintaa edistävän amfori-järjestön jäsen vuodesta 2005 ja sitoutunut edistämään amfori BSCI Code of Conductin periaatteita hankintaketjuissaan. Oikeudenmukainen korvaus, kohtuulliset työajat ja työntekijöiden järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus kuuluvat amfori BSCI Code of Conductin periaatteisiin ja niiden toteutumista arvioidaan amfori BSCI -auditoinneissa. Amfori BSCI -auditoinnissa selvitetään tavarantoimittajan työntekijöilleen maksama vähimmäispalkka sekä arvioidaan aluekohtainen elämiseen riittävä palkka.

 • Reilu kauppa -yhteistyö
  Keskon päivittäistavarakaupan valikoimissa on ollut Reilun kaupan tuotteita vuodesta 1999 alkaen. Reilun kaupan tavoitteena on taata viljelijöille ja työntekijöille elämiseen riittävä toimeentulo ja reilu kaupankäynti. Reilun kaupan työkaluilla – kriteereillä, riippumattomilla auditoinneilla, maailmanmarkkinahintojen heilahtelulta suojaavalla takuuhinnalla, Reilun kaupan lisällä sekä tuottajien ja työntekijöiden koulutuksella – vahvistetaan alkutuottajien toimeentuloa ja mahdollisuuksia vaikuttaa työoloihinsa ja muihin itseään koskeviin asioihin.


Elämiseen riittävien palkkojen ja elämiseen riittävien ansioiden määritelmä

Elämiseen riittävää palkkaa ei ole virallisesti määritelty, mutta siitä vallitsee laaja yhteisymmärrys. Kesko määrittelee hankintaketjuissa elämisen riittävän palkan Anker-metodologian mukaisesti. Ankerin metodologia on laajasti hyväksytty ja kansainvälisen Global Living Wage Coalition -yhteenliittymän tunnistama. Myös Keskon merkittävät sidosryhmät amfori ja Reilu kauppa hyödyntävät Ankerin määritelmää.

Ankerin määritelmän mukaan elämiseen riittävä palkka on:

Elämiseen riittävä palkka tarkoittaa, että työntekijä ansaitsee normaalien viikkotyötuntien aikana riittävästi turvatakseen itselleen ja perheelleen kohtuullisen elintason. Kohtuullinen elintaso kattaa ruoan, veden, asumisen, koulutuksen, terveydenhuollon, kuljetuksen, vaatteet ja muut välttämättömät tarpeet sekä odottamattomien tapahtumien aiheuttamat kulut.

Elämiseen riittävä palkka koskee palkattuja työntekijöitä. Se ei ole sama kuin lain määrittämä vähimmäispalkka, joka ei useissa maissa takaa elämiseen riittävää toimeentuloa. Arvio tehdään paikallisesti tietylle alueelle ja laskelmassa huomioidaan, että perheissä on usein enemmän kuin yksi työssä käyvä aikuinen (Lähde: Global Living Wage Coalition)

Vastaavana määritelmänä itsensä työllistäville yrittäjille ja maanviljelijöille puhutaan elämiseen riittävistä ansiosta. Reilun kaupan mukaan elämiseen riittävä ansio on:

Elämiseen riittävä ansio tarkoittaa tulotasoa, joka kattaa yksinkertaisen mutta säällisen asumisen, vaatteet, ruuan, terveydenhuollon, koulutuksen, liikkumisen, pienen varautumisen yllätyksellisiin menoihin sekä vakuutusmaksut viljelijälle ja hänen perheelleen – edellyttäen, että viljelykustannukset on ensin katettu. 

Takaisin ylös