Ihmisoikeuskartoitus riskimaiden tehtaissa

Kartoitus toteutettiin vuonna 2016 yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK:n) kanssa. Kohdemaiksi valittiin suoran tuonnin määrällä mitattuna Keskon kymmenen suurimman riskimaan joukosta neljä maata: Kiina, Intia, Bangladesh ja Filippiinit. Jokaisesta maasta tutkimuskohteiksi valittiin tehtaita, jotka ovat Keskon nykyisiä, pitkäaikaisia tavarantoimittajia. 

SASK:n paikalliset yhteistyökumppanit haastattelivat tehtaan ulkopuolella tehtaan työntekijöitä. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään tehdastyöläisten näkemyksiä tehtaan yleisestä ihmisoikeustilanteesta sekä siitä, aiheuttaako Keskon toiminta erityisiä vaikutuksia tehtaan ihmisoikeustilanteeseen. Haastatellut työntekijät eivät kuitenkaan tunnistaneet Keskon nimeä, joten Keskon toiminnan erityisistä vaikutuksista ei valitettavasti saatu tietoa.

SASK:n maakohtaiset raportit välittävät arvokasta tietoa Keskon toiminnan kehittämiseksi, sillä niiden tarkastelunäkökulma on hyvin erilainen kuin Keskon käyttämien auditointijärjestelmien auditointiraporteissa.

Kesko välitti saamansa tiedot amfori BSCI -järjestölle auditointimenettelyn kehittämiseksi. Tiedot toimitettiin auditointituloksiin peilaten yleisluontoisina ilman tehdas- ja henkilötietoja, jotta haastateltujen työntekijöiden asema ei vaarantuisi.

Kuten tämäkin kartoitus osoittaa, on kaikkien osapuolten – niin amfori BSCI:n sekä muiden auditointijärjestelmien kuin hankintaketjujen jäsenten, valtioiden, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen – tehtävä vielä valtavasti työtä, jotta ihmisoikeudet tunnistetaan, tunnustetaan ja toteutetaan yhdenvertaisesti kaikkialla maailmassa kaikissa hankintaketjuissa.


4. Maakohtaiset tulokset

a. Kiina

Selvityksen kohteena oli kaksi tehdasta, joista toinen valmistaa mattoja ja toinen kodintekstiilejä. Tehtaat ovat amfori BSCI -auditoinnin piirissä. Selvitysten tulokset ovat pitkälti yhteneviä amfori BSCI -raporttien tulosten kanssa, joskin muun muassa työaika- ja työsopimuskäytännöistä saatiin merkittävää lisätietoa. Suurelta osalta työntekijöistä puuttui kirjallinen työsopimus. Puutteita havaittiin työajoissa ja ylityökorvauksissa. Osan työsuhteista havaittiin olevan epävakaita. Ei-vakituisen henkilöstön sairaus- ja työeläkevakuutusmaksuja havaittiin laiminlyötävän.

Mattotehtaalla havaittiin suuren osan työntekijöistä työskentelevän lähes joka päivä, lukuun ottamatta noin kahden viikon palkatonta vapaata kiinalaisen kevätjuhlan (Spring Festival) aikana. On oletettavaa, että tämä heijastaa tilannetta kiinalaisilla syrjäseutujen tehtailla yleisemminkin. Jotta tehtaat saisivat työntekijöitä, on niiden pystyttävä tarjoamaan vastaavat ylityö- eli ansiomahdollisuudet kuin muidenkin saman alueen tehtaiden.

Lue maaraportti 1 ja maaraportti 2.

b. Intia

Selvityksen kohteena oli kolme tehdasta, joista yksi valmistaa kenkiä ja kaksi neulottuja vaatteita. Tehtaat ovat amfori BSCI -auditoinnin ja/tai SA8000-sertifioinnin piirissä. Selvitysten tulokset ovat pitkälti yhteneviä amfori BSCI- ja SA8000-raporttien tulosten kanssa, joskin muun muassa työaikakäytännöistä saatiin merkittävää lisätietoa. Puutteita havaittiin työajoissa sekä ylityö- ja lomakorvauksissa. Työsuhteiden havaittiin olevan epävakaita. Ammatillisen järjestäytymisen havaittiin olevan käytännössä estetty. Sairaus- ja työeläkevakuutusmaksuja havaittiin laiminlyötävän. Lisäksi havaittiin viitteitä viranomaislahjonnasta. 

Lue maaraportti.

c. Bangladesh

Selvityksen kohteena oli kaksi tehdasta, joista toinen valmistaa kenkiä ja toinen urheiluvaatteita. Molemmat tehtaat ovat amfori BSCI -auditoinnin piirissä. Selvitysten tulokset ovat pitkälti yhteneviä amfori BSCI -raporttien tulosten kanssa, joskin muun muassa työaika- ja työsopimuskäytännöistä saatiin merkittävää lisätietoa. Puutteita havaittiin työajoissa ja ylityökorvauksissa. Työsuhteiden havaittiin olevan epävakaita. Sairaus- ja työeläkevakuutusmaksuja havaittiin laiminlyötävän. Lisäksi havaittiin viitteitä viranomaisten ja ammattiyhdistysten lahjonnasta. 

Lisäksi urheiluvaatetehtaalla todettiin asianmukaisten dokumenttien ja kirjanpidon olevan vaillinaista. Nuorten, yli 15-vuotiaiden työntekijöiden on ilmoitettava iäkseen 18 vuotta, jotta he saisivat työpaikan tehtaalta. Alkuvuodesta 2016 lomarahojen maksussa oli ollut epäselvyyksiä, mikä oli aiheuttanut levottomuuksia tehtaalla. Joidenkin työnjohtajien kielenkäytön kerrottiin olevan sopimatonta ja loukkaavaa. Raportissa esitetään näkemys, että perheiden toimeentulon kannalta elämiseen riittävän palkan ansaitseminen edellyttää kummankin vanhemman työssäkäyntiä. 

Kenkätehtaan todettiin olevan yksi Bangladeshin vastuullisimmista yrityksistä.

Lue maaraportti.

d. Filippiinit

Selvityksen kohteena oli tonnikalasäilykkeitä valmistava tehdas. Tehdas on amfori BSCI -auditoinnin piirissä. Amfori BSCI-auditoinnissa havaittiin työaikakäytännöissä vakavia väärinkäytöksiä. SASK:in raportissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valtaosa tehtaan työntekijöistä on ns. yleisosuuskuntien järjestämiä vuokratyöntekijöitä, minkä johdosta työntekijät eivät ole tehtaan työsopimusjärjestelmän piirissä. Myös ylityökorvauksissa ja urakkatyösopimuksissa nähtiin ongelmia.

Lue maaraportti.

Takaisin ylös