Toimimme kestävästi luonnon monimuotoisuuden hyväksi

Biodiversiteettityömme tavoitteena on ehkäistä luontokatoa omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme. Toimimme kestävästi luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Rakennamme valikoimamme siten, että tuotteet ja niiden pakkaukset kuormittavat luonnon monimuotoisuutta mahdollisimman vähän koko elinkaarensa aikana.

Ihmisten olemassaolo on riippuvainen luonnosta. Luonto ja sen rikas biodiversiteetti tarjoavat meille luonnonvaroja, kuten ruokaa, puhdasta vettä, energiaa ja raaka-aineita. Ihmisen toiminta aiheuttaa meneillään olevan kuudennen lajien massatuhon. Meidän on toimittava siten, että maan ja merien hyödyntäminen muuttuu kestäväksi.  

Me K-ryhmässä olemme tunnistaneet biodiversiteettiin liittyvät sidoksemme, vaikutuksemme ja mahdollisuutemme. Ymmärrämme kaupan alan yrityksenä roolimme luonnon monimuotoisuuden turvaajana ja edistäjänä. 

Vahvistamme biodiversiteettityötämme ja valmistelemme toimialakohtaisia tavoitteita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Keskeiset periaatteet, joiden mukaan etenemme biodiversiteettityössämme, ovat: 

 • Toimimme kestävästi luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

 • Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä omassa toiminnassamme ja arvoketjuissamme.

 • Rakennamme valikoimamme siten, että edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä myymiemme tuotteiden koko elinkaaren ajan.

 • Noudatamme kestävän kehityksen hankintalinjauksiamme ehkäistäksemme luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvaa riskiä hankintaketjuissamme.

 • Mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisen, kestävän ja terveellisen elämäntavan.

 

Suurimmat vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen syntyvät myytävien tuotteiden elinkaaren aikana.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisiä raaka-aineita hankintaketjussamme ovat kalat ja äyriäiset, puu, palmuöljy, soija, kaakao sekä puuvilla. Näiden raaka-aineiden kestävää hankintaa ohjaamme kestävän kehityksen linjauksillamme.   

 

 

Olemme sitoutuneet tukemaan toiminnassamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDGs). Biodiversiteetin kannalta edistämme erityisesti näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

Olemme tehneet ekosysteemipalveluiden arvioinnin tunnistaaksemme, mitä luonnon tuottamia palveluita käytämme ja mihin voimme toiminnallamme vaikuttaa.  

Tuotantopalvelut ovat ekosysteemien tuottamia hyödykkeitä, kuten ruokaa, tuotteiden raaka-aineita, energiaa ja vettä.  

Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat ekosysteemien prosesseja, joihin elämä maapallolla perustuu. Keskeisiä prosesseja ovat ilmasto ja ilman puhtaus, pölyttäminen, tuholaisten ja tautien torjunta, jätteiden käsittely, maaperän muodostuminen, fotosynteesi sekä ravinteiden ja veden kierto.   

Kulttuuripalvelut ovat luonnon tarjoamia aineettomia hyötyjä, muun muassa luonnon kauneus, puhdas luonto ja monimuotoinen, elinvoimainen maaseutumaisema.  


Suurimmat vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen syntyvät myytävien tuotteiden elinkaaren aikana.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta kriittisiä raaka-aineita hankintaketjussamme ovat kalat ja äyriäiset, puu, palmuöljy, soija, kaakao sekä puuvilla. Näiden raaka-aineiden kestävää hankintaa ohjaamme kestävän kehityksen linjauksillamme.

 

Olemme tunnistaneet toimialakohtaisesti ilmaston kannalta kestävät tuotteet. Määrittelimme kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmastovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Kehitämme kestävien tuotteiden myynnin raportointia ja seurantaa. 

Lue lisää kestävistä tuotteista

Lisätäksemme toimitusketjujemme läpinäkyvyyttä julkaisimme syksyllä 2020 Tuotteiden jäljillä -sivuston, jossa kerromme tuotteiden alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle.

Kerromme sivustolla alkuvaiheessa kaikkien Pirkka- ja K-Menu-tonnikalasäilykkeiden sekä Pirkka Reilun kaupan ruusujen alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle. Suomalaisista tuotteista avaamme ensimmäisenä PROF Timber -puutavaran matkan metsästä sahoille ja edelleen K-Rautoihin. Jatkossa sivustolle on tarkoitus lisätä asiakkaita ja muita sidosryhmiä erityisen paljon kiinnostavia tuotteita.

Tuotteiden jäljillä -sivuston tuotteet ovat K-ryhmän omien merkkien tuotteita. Valitsemme sivustolle erityisesti tuotteita, joiden raaka-aineiden kestävään tuotantoon liittyy haasteita ja joiden hankintaa ohjataan K-ryhmän kestävän kehityksen linjauksilla.

Vuonna 2017 aloitimme ympäristöjärjestö WWF:n kanssa laajan, vuoteen 2021 asti jatkuvan K-Kalapolut-yhteistyön Suomen uhanalaisten vaelluskalakantojen pelastamiseksi. Avaamme nousuesteitä ja teemme kutusoraikkoja talkoohengessä yhdessä paikallisten toimijoiden, maanomistajien, K-kauppiaiden ja vapaaehtoisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta

K-Kalapolut-yhteistyön neljännen kauden aikana vuonna 2020 järjestimme koronatilanteen takia lähinnä vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksia yhdessä 14 K-kaupan, maanomistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kunnostimme kahdeksassa eri kohteessa yhteensä 66 kutupaikkaa, avasimme viisi nousuestettä ja vapautimme 2,5 kilometriä kalojen saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.  

Vuosina 2017–2019 K-Kalapolut-yhteistyössä kunnostetuissa puroissa on tehty sähkökoekalastuksia, joilla tutkitaan kalastossa tapahtuvia muutoksia. Yhteistyön ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia. 

Luontokadon vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tarvitaan pitkälti samoja toimenpiteitä kuin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä: elämäntapoja on muutettava kestävämmiksi. 

K-ryhmän kaikilla toimialoilla on mahdollisuus tarjota asiakkailleen ratkaisuja ilmastovaikutusten pienentämiseksi, sillä asuminen, ruoka ja liikkuminen ovat suurimmat yksityisen kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat.   

K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2025-2030 aikana kompensoimme tuolloin jäljellä olevat päästöt. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.  

Keskon oman toiminnan suurimmat päästöt syntyvät kiinteistöjen kuluttamasta sähköstä ja lämmöstä sekä logistiikan kuljetusten polttoaineenkulutuksesta. Keskeisiä keinoja nollapäästöihin pääsemiseksi ovat uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön lisääminen sekä biodieseliin tai biokaasuun siirtyminen kotimaan kuljetuksissa.   

Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on ollut 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vuodesta 2017. Tavoitteena on nyt lisätä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta myös muissa toimintamaissa ja kauppiaiden omissa energianhankinnoissa.  

Vuonna 2020 etenimme kohti hiilineutraalia K-ryhmää lisäämällä uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta. Energianerokas lämmönkierrätysjärjestelmä on asennettu ensimmäisiin noin 20 K-ruokakauppaan. Otimme käyttöön ensimmäiset kaksi täyssähkökuorma-autoa pääkaupunkiseudun kuljetuksissa.   

K-ryhmä kannustaa myös tavarantoimittajiaan, koko toimitusketjuaan ja asiakkaitaan päästöjen vähennystoimiin.  

Tavoitteenamme on, että kahdelle kolmasosalle suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Liityimme CDP:n Supply Chain -ohjelmaan ja haastamme tavarantoimittajiamme tekemään päästövähennyksiä.  

Seuraavassa kuvaamme tunnistamiamme K-ryhmän toimintaan ja arvoketjuun vaikuttavia, luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

K-ryhmän toimintaan ja arvoketjuun vaikuttavia, luonnon monimuotoisuutta uhkaavia riskejä ovat:  

 • Lajikato 
 • Pölyttäjien väheneminen; 70 % viljelykasveista on riippuvaisia pölyttäjistä 
 • Metsäkato  
 • Pula vedestä; maaperän kuivuminen ja eroosio  
 • Saastuminen ja rehevöityminen 
 • Tuholaisten ja tautien, kuten zoonoosien lisääntyminen 

Lisääntyvä biodiversiteettia ja lajikatoa suojeleva sääntely edellyttää muutoksia liiketoimintaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia, kuten esimerkiksi:

 • EU Timber Regulation
 • Kalastuskiintiöt ja –kiellot

Mahdollisuudet

Mahdollistamme asiakkaillemme kestävän ja terveellisen elämäntavan.  

Edistämme jo nyt luonnonvarojen kestävää käyttöä omassa toiminnassamme. 

 • Ilmastonmuutoksen hillintä: Hiilineutraali K 
 • Kiertotalouden edistäminen ja ruokahävikin minimointi 
 • Luonnon ennallistaminen: K-Kalapolut  

Rakennamme valikoimamme siten, että edistämme luonnon monimuotoisuuden säilymistä myymiemme tuotteiden koko elinkaaren ajan. 

 • Kestävät tuotteet  
 • Kestävän kehityksen linjaukset  

Takaisin ylös