Keskon kestävän kehityksen politiikka

Tässä politiikassa kuvataan Kesko-konsernin (”Kesko”) kestävän kehityksen politiikan päämäärä ja linjaukset sekä vastuut ja organisointi.

Kesko on sitoutunut useisiin kansainvälisiin aloitteisiin ja periaatteisiin. Näistä keskeisimmät ovat:

  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet
  • OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeet vastuulliseen liiketoimintaan
  • YK:n Global Compact -aloite
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
  • Science Based Targets -aloite
  • amfori BSCI:n Code of Conduct.

 
Kestävän kehityksen politiikan päämäärä

Politiikan päämääränä on varmistaa vastuullisuus ja kestävä kehitys kaikessa toiminnassamme.

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu edellyttää kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme huolehtimista. Kannattavan ja kilpailukykyisen toiminnan ansiosta pystymme olemaan tuottava sijoituskohde, merkittävä työnantaja, luotettava kumppani sekä hyvä yrityskansalainen.

Taloudellisesti vahvana yrityksenä voimme vastata sidosryhmiemme tarpeisiin, huolehtia yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvistä velvoitteistamme sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa yhteiskunnassa.

Toimintamme tuottaa taloudellista hyötyä sidosryhmillemme toimintamaissamme ja markkina-alueillamme. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilökunta, kauppiaat, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä yhteiskunta. Edistämme hyvinvoinnin kasvua kaikissa toimitusketjuissamme.

Yhteisen toimintaohjeemme, K Code of Conductin, avulla varmistamme, että kaikilla Keskossa on sama näkemys arvoista ja periaatteista, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme. Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja edellytämme myös kumppaneiltamme K Code of Conductin mukaista toimintaa.

Ilmasto- ja ympäristövastuu

Sitoudumme kansainvälisten ilmastokokousten tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Pienennämme päästöjämme omassa toiminnassamme tieteeseen perustuvien päästötavoitteidemme (Science Based Targets) mukaisesti. Pienennämme päästöjämme uusiutuvan energian käytöllä, kauppojen energiatehokkuudella ja tehokkaalla logistiikalla.

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä toimitusketjuissamme. Haastamme tavaran- ja palveluntoimittajamme asettamaan omat päästövähennystavoitteensa.

Edistämme suunnitelmallisin toimenpitein biodiversiteettiä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi.

Vähennämme ruokahävikkiä yhteistyössä koko elintarvikeketjun kanssa alkutuotannosta loppukuluttajaan asti.

Vähennämme pakkausmateriaalien ja erityisesti muovin käyttöä sekä edistämme pakkausmateriaalien kierrätystä. Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon.

Sosiaalinen vastuu

Omaan henkilöstöömme liittyvät sosiaalisen vastuun periaatteet on kuvattu henkilöstöpolitiikassamme.

Olemme laatineet ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksemme ja vaikutusarviointimme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Ihmisoikeussitoumuksemme mukaisesti kunnioitamme kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Kiinnitämme erityistä huomiota hankintaketjujemme ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin maissa, joissa riskit ihmisoikeusloukkauksille ovat suurimmat. Hyödynnämme riskimaissa sijaitsevien tavarantoimittajiemme arvioinnissa kansainvälisiä sosiaalisen vastuun arviointijärjestelmiä. Periaatteenamme on tehdä yhteistyötä vain sellaisten riskimaatavarantoimittajien kanssa, jotka ovat sosiaalisen vastuun auditointien piirissä tai käynnistävät prosessin yhteistyön alkaessa.

Ohjaamme sosiaalisen ja/tai ympäristövastuun kannalta kriittiseksi tunnistettuja raaka-aineita sisältävien tuotteiden hankintaa kestävän kehityksen linjauksillamme.

Kuuntelemme asiakkaitamme ja käymme jatkuvaa vuoropuhelua heidän kanssaan. Huolehdimme asioinnin turvallisuudesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Kohtelemme asiakkaitamme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti.

Vastuut ja organisointi

Kestävän kehityksen politiikan hyväksyy Keskon hallitus.

Vastuu kestävän kehityksen politiikasta kuuluu konsernin kestävän kehityksen yksikölle.

Kestävän kehityksen politiikka kattaa Keskon yhtiöiden toiminnot kaikissa Keskon toimintamaissa. Keskon henkilöstön on noudatettava politiikkaa. Keskon yhtiöt ja yksiköt huolehtivat politiikan toteutuksesta ja tarvittavasta resursoinnista omassa toiminnassaan. 

Voimaantulo

Hyväksytty Kesko Oyj:n hallituksessa 17.12.2020. Tulee voimaan 1.1.2021.

Korvaa Kesko Oyj:n konsernijohtoryhmänä 19.12.2011 hyväksymän ympäristö- ja energiapolitiikan.

Takaisin ylös