Keskon henkilöstöpolitiikka

Tässä politiikassa kuvataan Kesko-konsernin (”Kesko”) henkilöstöpolitiikan päämäärä ja linjaukset sekä vastuut ja organisointi.

Kesko kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja noudattaa ILOn keskeisiä periaatteita. Henkilöstöpolitiikkamme perustuu Keskon missioon, visioon, strategiaan, arvoon sekä vastuullisiin toiminta- ja johtamisperiaatteisiin. Hyvä henkilöstökokemus muodostuu näiden periaatteiden hyvästä ja tinkimättömästä toteuttamisesta.

Henkilöstöpolitiikan päämäärä

Politiikan päämääränä on varmistaa se, että Keskon suunnan sekä omat tavoitteensa tunteva osaava ja sitoutunut henkilöstö luo perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Henkilöstöpolitiikkamme koostuu Kesko-konsernin keskeisistä periaatteista henkilöstöjohtamisen osa-alueilla

Toimintaperiaatteemme määrittävät kaikkien keskolaisten tapaa toimia ja tehdä asioita yhdessä.  Kaiken toimintamme taustalla on neljä periaatetta: Toimin suoraan, avoimesti ja rehellisesti, Annan selkeän suunnan, Laitan itseni peliin ja Luotan ihmisiin.

Johtaminen

Keskolaisen johtamisen kulmakivet ovat strategialla johtaminen, onnistumisen mahdollistaminen sekä luottamus ja kunnioitus.

Suorituksen johtaminen tukee strategiamme ja liiketoimintatavoitteidemme toteutumista työntekijöiden hyvän suoriutumisen kautta. Liiketoimintatavoitteitamme tukevien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, seuranta, säännöllinen palaute ja suorituksen arviointi motivoivat, sitouttavat ja antavat suunnan työntekijöidemme työlle. Työntekijällä on vastuu omasta suorituksen johtamisestaan esihenkilönsä tukemana, ja esihenkilöt tukevat tiimiläisiään käymällä säännöllisesti keskusteluita jokaisen tiiminsä jäsenen kanssa. Jatkuvalla suorituksen johtamisella ja keskusteluilla on keskeinen rooli strategian toteuttamisen varmistamisessa.

Palkitseminen

Palkitsemisemme perusperiaatteet ovat kilpailukykyinen kokonaispalkitseminen suorituksen perusteella sekä työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu. Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa hyvään suoritukseen. Palkitsemisen ratkaisut perustuvat strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin ja niitä tuetaan säännöllisellä peruspalkan tarkastelulla, Kesko-tasoisilla sekä liiketoimintakohtaisilla tulos- ja suoritepalkkioilla sekä yhteisillä henkilöstöeduilla.

Osaaminen

Osaamisen kehittämisen ratkaisumme perustuvat strategiaan ja liiketoimintatavoitteisiin, tavoitteena ohjata henkilökohtaisia oppimispolkuja ja tarveperusteista oppimista. Osaamisen kehittäminen luo perustaa työssä onnistumiselle sekä työntekijöiden hyvinvoinnille.

Perehdytämme työntekijämme työtehtäviinsä huolellisesti, ja jokainen työntekijä suorittaa tehtäväänsä kuuluvat koulutukset ajantasaisesti. Työntekijä on vastuussa omasta osaamisestaan, ja esihenkilöt tukevat tiiminsä jäsenten osaamisen kehittämistä.

Kehityskeskustelulla on olennainen rooli osaamisen kehittämisessä. Esihenkilömme käyvät kehityskeskustelun työntekijöidemme kanssa vähintään kerran vuodessa. Tämän lisäksi esihenkilöt antavat säännöllistä palautetta työtehtävissä suoriutumisesta. Kehitämme esihenkilöidemme osaamista laadukkaan johtamisen ja esihenkilötyön varmistamiseksi.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kesko on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen kaikessa toiminnassamme. Tavoitteenamme on olla innovatiivinen ja kehittyvä työyhteisö, jossa jokainen työntekijä hyväksytään sellaisena kuin hän on. Yhdenvertaisuutta edistetään koko henkilöstöä osallistavalla toimintatavalla ja koordinoidaan konsernin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmässä.

Moninainen työyhteisö ja kaikki mukaan ottava kulttuuri rakentuu jokaisen keskolaisen käytöksen, asenteiden ja valintojen myötä. Kesko sitoutuu moninaisuuden ja mukaan ottamisen -ohjelmassa määriteltyihin tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja mittareihin.

Turvallisuus ja hyvinvointi

Edistämme henkilöstömme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia sekä hyvinvoinnin johtamista tiedolla ja ennakoivalla työllä. Tavoitteenamme on tapaturmaton Kesko.

Varmistamme yhdessä henkilöstön kanssa jokaiselle turvallisen, terveellisen ja tuottavan työympäristön sekä mahdollisuuden sujuvaan työntekoon. Edistämme henkilöstömme kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, ja tavoitteenamme on hyvinvointia rakentava työpäiväkokemus.

Pidämme huolta henkilöstömme työkyvystä koko työuran ajan ja varmistamme tuen eri tilanteissa. Keskeisiä keinoja ovat osatyökykyisten työelämään paluun, työelämään pääsemisen ja työssä pysymisen ratkaisut.

Rekrytointi

Kehitämme rekrytoinnin tapojamme ja esihenkilöiden rekrytointiosaamista sekä hakijoiden kokemusta meistä.

Rekrytoinnissa olemme sitoutuneet tasa-arvoon, syrjimättömyyteen ja valintojen tekemiseen niiden asioiden perusteella, jotka ennustavat työssä onnistumista. Henkilövalinnoissamme korostuvat osaaminen, koulutus ja motivaatio.

Tuemme sisäisiä urapolkuja, tavoitteenamme ovat monipuoliset ja pitkät työsuhteet, joiden aikana työntekijämme voivat kasvaa ja kehittyä.

Vastuut ja organisointi

Henkilöstöpolitiikan hyväksyy Kesko Oyj:n hallitus.

Vastuu henkilöstöpolitiikasta kuuluu Keskon HR-yksikölle.

Henkilöstöpolitiikka kattaa Keskon yhtiöiden toiminnot kaikissa Keskon toimintamaissa. Keskon henkilöstön on noudatettava politiikkaa. Keskon yhtiöt ja yksiköt huolehtivat politiikan toteutuksesta ja tarvittavasta resursoinnista omassa toiminnassaan.

Voimaantulo

Hyväksytty Kesko Oyj:n hallituksessa 17.12.2020. Tulee voimaan 1.1.2021.

Korvaa Kesko Oyj:n konsernijohtoryhmän 16.5.2007 hyväksymän henkilöstöpolitiikan.

Takaisin ylös