Henkilöstöpolitiikka

Kesko-konsernin henkilöstöjohtaminen perustuu Keskon arvoihin ja vastuullisiin toimintaperiaatteisiin, jotka on määritelty K Code of Conduct -ohjeistuksessa. Henkilöstöpolitiikassa on kuvattu Kesko-konsernia koskevat keskeiset toimintaperiaatteet henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Hyvän työyhteisön edistäminen kuuluu jokaisen keskolaisen tehtäviin.

Henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamista ohjeistavat ja tukevat Keskon henkilöstöperiaatteet ja henkilöstöstrategia. Henkilöstöperiaatteet ovat pysyväisluonteisia toimintaperiaatteita ja -ohjeita käytännön henkilöstöasioihin. Henkilöstöstrategiassa linjataan henkilöstöjohtamisen päämäärät, kriittiset menestystekijät ja keskeiset kehityshankkeet.

Konsernin HR vastaa henkilöstöstrategian määrittelystä osana vuosittaista Kesko-konsernin strategiaprosessia. HR ohjausryhmä seuraa ja edistää henkilöstöstrategian toteutumista. Toimiala- ja tytäryhtiöt voivat lisäksi määritellä liiketoimintansa tavoitteiden saavuttamista tukevia täydentäviä toimintaohjeita.
 
Henkilöstöpolitiikka kattaa Kesko-konsernin yhtiöiden toiminnot Suomessa ja ulkomailla.

Lait ja sopimukset

Kesko-konsernin yhtiöt noudattavat henkilöstötoiminnoissaan kansainvälisiä ja kansallisia lakeja, laillisesti sitovia sopimuksia sekä kansainvälisiä vapaaehtoisia sopimuksia, jotka on lueteltu yhteiskuntavastuun yleisissä periaatteissa. Kesko-konsernin yhtiöt eivät käytä lapsityövoimaa, eivätkä hyväksy syrjintää missään muodossa.Työyhteisömme on tasa-arvoinen, ja Kesko-konsernin henkilöstöllä on järjestäytymisvapaus.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ovat strategiat ja niistä johdetut toimintasuunnitelmat. Kesko-konsernin yhtiöt laativat vuosittain henkilöstösuunnitelman. Rekrytointi on yrityksen liiketoimintatavoitteita tukevaa, perustuu harkittuun tarpeeseen sekä tehtäväkohtaisiin osaamis- ja suoritusvaatimuksiin. Kuhunkin tehtävään valitaan soveltuvin ja kehityskykyisin henkilö.

Johtaminen ja esimiestoiminta

Johtaminen on vastuullista ja arvojen mukaista. Esimiehen vastuulla on perehdyttää jokainen työntekijä Keskon arvoihin ja vastuullisiin toimintatapoihin sekä varmistaa, että työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa. Esimies käy tavoite- ja kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Esimies vastaa omalla vastuualueellaan henkilöstön osaamisesta ja että sen kehittäminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja monimuotoista. Henkilöstöä kannustetaan kehittämään oma-aloitteisesti ja aktiivisesti osaamistaan. Työtyytyväisyystutkimus on johtamisen ja esimiestoiminnan tuloksellisuuden mittaamisen keskeinen väline.
 
Palkkaus perustuu kulloinkin sovellettaviin lakeihin ja/tai sopimuksiin maakohtaisten käytäntöjen mukaisesti. Näiden ohella palkka määräytyy työn vaativuuden,osaamisen, suorituksen ja/tai tulosten perusteella hyvän paikallisen käytännön mukaisesti.

Vastuut

Henkilöstöpolitiikka on hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä. Kesko-konsernin yhtiöiden johtoon kuuluvat vastaavat kukin omalla vastuualueellaan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöperiaatteiden noudattamisesta sekä henkilöstöresursseista. Lähin esimies on työnantajan edustaja henkilöstöasioissa.

Viestintä

Kesko raportoi henkilöstötuloksista avoimesti ja kattavasti vuosittain julkaistavassa yhteiskuntavastuun raportissa. Raportointi perustuu kansainväliseen kestävän kehityksen raportointisuositukseen (Global Reporting Initiative) ja se varmennetaan puolueettomasti.
 
Hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 16.5.2007

Käsitelty 14.8.2007 K-kauppiasliiton hallituksessa, joka suosittelee K-kauppojen noudattavan vastaavia henkilöstöjohtamisen periaatteita

Takaisin ylös