Varsinainen yhtiökokous 2022

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.4.2022 klo 13.00 alkaen Kesko Oyj:n päätoimitalolla K-Kampuksella osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset


Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe

Kokouskutsu

Kokouksen osallistumistilanne

Pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

Kesko Oyj:n vuoden 2021 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

 
Webcast

Webcast: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

 

---------

Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot

 

Tärkeitä päivämääriä

 • 11.2.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu
 • Viimeistään viikolla 10 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti saatavilla
 • 10.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 • 14.3.2022 Mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset nähtävillä näillä internetsivuilla
 • Viimeistään 15.3.2022 Ilmoittautuminen ja äänestäminen alkavat
 • 23.3.2022 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymysten toimittamiselle yhtiölle
 • 28.3.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 29.3.2022 Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin nähtävillä näillä internetsivuilla
 • 1.4.2022 klo 10.00 Määräaika valtakirjan ja äänestysohjeiden toimittamiselle, mikäli osakkeenomistaja käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua
 • 1.4.2022 klo 12.00 Ilmoittautuminen ja äänestäminen päättyvät. Ohjeet ja määräajat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat yhtiökokouskutsussa.
 • 1.4.2022 klo 12.00 Linkin tilaaminen yhtiökokouksen lähetykseen päättyy
 • 7.4.2022 klo 13.00 Lähetys yhtiökokouksesta

 

Ilmoittautuminen, äänestäminen ja linkin tilaaminen yhtiökokoukseen on päättynyt

Ennakkoon annetut äänet voi tarkastaa täältä.

 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla, kuitenkin viimeistään 15.3.2022. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 1.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan kuluessa seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Oikeushenkilöiden  osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin oikeushenkilöiden on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli oikeushenkilö käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse tai postitse

Sähköpostitse tai postitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa alla oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kesko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet sähköpostitse tai postitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja kokoukseen liittyen on saatavissa myös puhelimitse numerosta 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16).

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen asianajajan käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa asianajaja Veli Siitoselle sähköpostitse tai postitse (yhteystiedot alla) viimeistään 1.4.2022 klo 10.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta https://www.merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli-siitonen/?lang=fi, ja hänen yhteystietonsa ovat:

sähköposti: veli.siitonen@merilampi.com
postiosoite: Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon sähköpostitse tai postitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta, pl. oikeushenkilöiden asiamiehet siten kuin alla on kuvattu). Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen  tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kesko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki  tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään 1.4.2022 klo 12.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistaja, joka on oikeushenkilö, voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin oikeushenkilö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla.

Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteydellä

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous tilaamalla henkilökohtainen linkki lähetykseen viimeistään 1.4.2022 klo 12.00. Tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka eivät voi tilata linkkiä internetsivujen kautta, voivat mainittuun aikaan mennessä ottaa yhteyttä sähköpostitse keskoagm@kesko.fi saadakseen linkin. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.3.2022. Linkin tilaaminen ei edellytä ilmoittautumista tai äänestämistä. (Teknisistä syistä johtuen linkin tilaaja ilmoittautuu, mutta mikäli hän ei ole äänestänyt, häntä ei rekisteröidä ilmoittautuneeksi.) Kokouksen kieli on suomi. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, ja yhtiökokouksen päätökset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

Vastaehdotusten ja kysymysten tekeminen

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen keskoagm@kesko.fi viimeistään 10.3.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset näillä internetsivuilla viimeistään 14.3.2022.

     Yhtiö ei ole vastaanottanut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia.

Osakkeenomistaja, jolla on kohdassa C.1 tai C.4 tarkoitettu oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 23.3.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen keskoagm@kesko.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä näillä internetsivuilla viimeistään 29.3.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Yhtiökokouskutsussa on tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille.

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 sekä tilintarkastuskertomus

Palkitsemisraportti 2021

Tietosuojaseloste

Osakkeenomistajien ehdotukset

Määräaika osakkeenomistajien ehdotuksille on päättynyt. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tuli ilmoittaa Keskon hallitukselle viimeistään 17.1.2022.

Takaisin ylös