Keskon varsinainen yhtiökokous 2021

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 12.4.2021 klo 13.00 alkaen Kesko Oyj:n päätoimitalolla K-Kampuksella osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot
 

Pöytäkirja

Pöytäkirja

Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe

Kokouskutsu

Kokouksen osallistumistilanne

Pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

Kesko Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
 

Webcast

Webcast: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

 

---------

Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot

 

Tärkeitä päivämääriä

 • 15.3.2021 Yhtiökokouskutsun julkaisu
 • Viikko 11 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti saatavilla
 • 22.3.2021 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
 • 23.3.2021 Mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset nähtävillä näillä internetsivuilla
 • Viimeistään 24.3.2021 Ilmoittautuminen ja äänestäminen alkavat
 • 24.3.2021 Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymysten toimittamiselle yhtiölle
 • 29.3.2021 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
 • 31.3.2021 Vastaukset osakkeenomistajien ennakkokysymyksiin nähtävillä näillä internetsivuilla
 • 6.4.2021 klo 10.00 Määräaika valtakirjan ja äänestysohjeiden toimittamiselle, mikäli osakkeenomistaja käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua
 • 6.4.2021 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja äänestäminen päättyvät. Ohjeet ja määräajat hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille ovat yhtiökokouskutsussa.
 • 6.4.2021 klo 16.00 Linkin tilaaminen yhtiökokouksen lähetykseen päättyy
 • 12.4.2021 klo 13.00 Lähetys yhtiökokouksesta
     

Ilmoittautuminen, äänestäminen ja linkin tilaaminen yhtiökokoukseen on päättynyt
 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 

Ilmoittautuminen ja äänestäminen

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla, kuitenkin viimeistään 24.3.2021. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 6.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan kuluessa seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta

Ennakkoon annetut äänet voi tarkastaa täältä.

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) sekä oikeushenkilöille Y-tunnus ja arvo-osuustilin numero.

b) Sähköpostitse tai postitse

Sähköpostitse tai postitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa alla oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kesko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet sähköpostitse tai postitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja kokoukseen liittyen on saatavissa puhelimitse numerosta 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16).
 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Osakkeenomistaja, joka ei itse äänestä ennakkoon, voi maksutta käyttää yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua ja valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä tai hänen määräämänsä yhtiöstä riippumattoman toisen asianajajan käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa asianajaja Veli Siitoselle sähköpostitse tai postitse (yhteystiedot alla) viimeistään 6.4.2021 klo 10.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely löytyy internetsivuilta http://www.merilampi.com/ihmiset/specialist-counsel/veli-siitonen/?lang=fi, ja hänen yhteystietonsa ovat:

sähköposti: veli.siitonen@merilampi.com
postiosoite: Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon sähköpostitse tai postitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta). Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen  tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kesko Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki  tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään 6.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

 
Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteydellä

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous tilaamalla henkilökohtainen linkki lähetykseen viimeistään 6.4.2021 klo 16.00. Tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka eivät voi tilata linkkiä internetsivujen kautta, voivat mainittuun aikaan mennessä ottaa yhteyttä sähköpostitse keskoagm@kesko.fi saadakseen linkin. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2021. Linkin tilaaminen ei edellytä ilmoittautumista tai äänestämistä. Kokouksen kieli on suomi. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei pelkästään seuraamisen perusteella katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, ja yhtiökokouksen päätökset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

 
Vastaehdotusten ja kysymysten tekeminen

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen keskoagm@kesko.fi viimeistään 22.3.2021 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous viimeistään 23.3.2021.

          Yhtiö ei ole vastaanottanut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia.

Osakkeenomistajat, joilla on yhtiökokouskutsun kohdassa C.1 tai C.4 tarkoitettu oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 24.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen keskoagm@kesko.fi. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.kesko.fi/yhtiokokous viimeistään 31.3.2021. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset

 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Yhtiökokouskutsussa on tarkemmat ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille.
 

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset

Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten esittelyvideot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 sekä tilintarkastuskertomus

Palkitsemisraportti 2020

Tietosuojaseloste

 

Muutoksia osinkojen lähdeverotukseen 1.1.2021 alkaen

Suomi on muuttanut hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta 1.1.2021 alkaen sovellettavilla lakimuutoksilla. Uusi sääntely muuttaa lähteellä myönnettäviä verosopimusetuja koskevaa menettelyä. Käytännössä osingonjaon yhteydessä myönnettävät verosopimusedut eivät vuodesta 2021 alkaen välttämättä sovellu kaikkiin Keskon osakkeenomistajiin, joiden saamiin osinkoihin on aikaisempina vuosina sovellettu alennettuja lähdeverokantoja.

Ulkomaiset osingonsaajat

Vuodesta 2021 alkaen hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osinkotuloista pidätetään lähtökohtaisesti 35 prosentin lähdevero silloin, kun osingonsaaja on muualla kuin Suomessa yleisesti verovelvollinen. Matalampaa lähdeveroprosenttia (esim. verosopimukseen perustuen) saatetaan kuitenkin soveltaa silloin, kun säilyttäjä on rekisteröitynyt Verohallinnon julkiseen säilyttäjärekisteriin ja on ilmoittanut matalamman pidätysprosentin soveltamisesta perustuen vaatimusten mukaisesti keräämiinsä tietoihin.

Liikaa perityn lähdeveron palautusta on mahdollista hakea Verohallinnolta osinkotulon maksuvuoden jälkeen. Tämän voi tehdä täyttämällä hakemuksen lähdeveron palauttamisesta joko paperisena (lomake yrityksille täällä ja luonnollisille henkilöille täällä) tai sähköisesti

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksuvuoden aikana. Lisätietojen osalta otathan yhteyttä säilyttäjääsi.

Lisätietoa lähdeveron palautuksen hakemisesta saa Verohallinnolta, joko:

- sähköpostilla whtreclaims@vero.fi (vain yrityksille); tai
- Verohallinnon yleisestä palvelunumerosta ja chatista (luonnollisille henkilöille sekä yrityksille)

Huomioithan, että Kesko ei käsittele lähdeveron palautushakemuksia eikä vastaa lähdeveroja koskeviin kysymyksiin. 

Suomessa yleisesti verovelliset osingonsaajat

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen ennakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotulonsa Suomen Verohallinnolle.
 

Osakkeenomistajien ehdotukset

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 2021 käsiteltäväksi tuli toimittaa Keskon hallitukselle viimeistään 15.1.2021. Mikäli Keskon hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle osakeyhtiölain väliaikaisesta poikkeamisesta annetun lain (677/2020) mukaisesti, kutsuun otetaan mukaan vain sellaiset osakkeenomistajien ehdotukset, joissa ehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista. Pyyntö oli lähetettävä päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Kesko Oyj, Kesko-konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 KESKO tai sähköpostitse cg@kesko.fi. Asian käsittelyä vaativan osakkeenomistajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että yhtiökokoukselle tehtävä päätösehdotus mahdollistaa päätöksenteon asiassa.

Takaisin ylös