Sponsorointiperiaatteet

Lahjoitusten ja sponsoroinnin periaatteet ja menettelytavat Kesko-konsernissa

1 Lahjoituksen ja sponsoroinnin määritelmät

Tässä ohjeessa lahjoituksella tarkoitetaan osakeyhtiölain 13 luvun 8 §:n mukaista lahjaa, joka voidaan antaa yhtiökokouksen päätöksellä yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan pitää kohtuullisena yhtiön tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen.  Lahjoituksiin ei liity vastiketta eivätkä ne suoranaisesti edistä yhtiön toimintaa. Esimerkkejä lahjoituksista voivat olla tieteen, taiteen ja poliittisen toiminnan tukeminen.

Tässä ohjeessa sponsoroinnilla tarkoitetaan suorituksia, joista yhtiö saa asianmukaisen vastikkeen esim. yhtiön tai sen tuotteiden näkyvyyden tai tunnettuuden lisääntymisenä.

2 Lahjoituksia koskeva menettely

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään tarkemmin lahjoitusvarojen käytöstä. Tällöin yhtiökokous päättää lahjoitusten yhteismäärästä.

Kesko Oyj:n hallitus esittää vuosittain yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen voittovarojen käyttämiseksi. Hallituksen harkinnan mukaan tähän ehdotukseen on sisällytetty myös varaus/valtuutus hallitukselle voitonjakoesityksessä esitetyn lahjoitussumman käyttöön. 

Keskon hallitus päättää yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen puitteissa lahjoitusvarojen käytöstä ja valtuuttaa pääjohtajan tekemään tietyn osan lahjoituspäätöksistä. Pääjohtajan valtuutuksen nojalla tekemät lahjoituspäätökset tuodaan tiedoksi hallitukselle kerran vuodessa.

Lahjoitusvarojen kohdentamisen käytännön järjestelyistä ja pääjohtajan hallitukselle tekemän esityksen valmistelusta vastaa Konserniviestintä pääjohtajan antamia linjauksia noudattaen.

3  Sponsorointisäännöt ja työnjako


3.1 Toimialataso
Ensisijainen sponsorointihakemusten käsittelytaso Keskossa on toimialataso. Toimialat päättävät itsenäisesti omista sponsorointihankkeistaan. Kohteiden valinnassa noudatetaan soveltuvin osin konsernitason yhteisiä periaatteita ja linjavalintoja.

3.2 Konsernitaso
Konsernitason sponsorointihankkeiden koordinointia hoitaa Keskossa Konserniviestintä. Alueellisia hankkeita Suomessa koordinoivat Keskon aluejohtajat alueillaan. Kesko-tason sponsorointi tukee ensi sijassa sidosryhmäsuhdetoimintaa, työnantajakuvaa ja Keskon roolia vastuullisena yrityskansalaisena.

3.3 Aluetaso
Alueellisia sponsorointihankkeita Suomessa koordinoivat Keskon aluejohtajat. Konserniviestintä avustaa tarvittaessa alueiden sponsorointihankkeiden valinnassa.

4 Sponsorointikohteet

Sponsoroinnin periaatteet rakentuvat Keskon arvoille ja tukevat koko konsernin strategian ja vision toteutumista. Kesko on ensisijaisesti mukana tukemassa hankkeita, jotka koskettavat  lapsiperheiden arkea, edistävät elämisen laatua ja kestävää kehitystä. Yhteiskunnallisesti vastuullinen toiminta on keskeisessä roolissa yhteistyökohteiden valinnassa.

Hyvin suunnitellulla sponsoroinnilla yritys tavoittaa asiakkaansa siellä, missä he harrastavat ja viettävät vapaa-aikaa. Kun kohteet valitaan huolellisesti omien kohderyhmien toiveiden ja arvostusten perusteella, voi yritys välittää omat viestinsä näille ryhmille herkästi sponsorointikohteeseen liitettävien positiivisten mielikuvien hyödyntämisen avulla.

Kaiken sponsoroinnin tulee tuottaa hyötyä konsernin liiketoiminnalle ja brändeille.

5 Raportointi

Toimialayhtiöt ja aluekeskukset raportoivat sponsorointikohteistaan Konserniviestinnälle. Viestintä tekee konsernin sponsorointikohteista yhteenvedon kerran vuodessa Kesko Oyj:n hallitukselle ja pääjohtajalle.

Takaisin ylös