varsinainen yhtiökokous 2020

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.4.2020 alkaen klo 10.30 Kesko Oyj:n päätoimitalolla K-Kampuksella osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki.

Pörssitiedotteet

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

Pöytäkirja ja liitteet

 
Pöytäkirja

Liite 1      Hallituksen puheenjohtaja Esa Kiiskisen puhe

Liite 2      Yhteenvetoluettelo

Liite 3      Kokouskutsu

Liite 4      Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne

Liite 5      Pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

Liite 6-7   Kesko Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Liite 8      Äänestystulos

Liite 9      Kesko Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikka

Liite 10    Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Webcast

Webcast: pääjohtaja Mikko Helanderin katsaus

 

_ _ _ 

Ennen yhtiökokousta julkaistut tiedot

 
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 28.4.2020 alkaen klo 10.30 Kesko Oyj:n päätoimitalolla K-Kampuksella osoitteessa Työpajankatu 12, 00580 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen alkavat klo 9.30. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä perinteistä yhtiökokouslahjaa jaeta.

Koronavirustilanteeseen liittyvät toimenpiteet

Kesko suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Kesko kehottaa osakkeenomistajia vakavasti harkitsemaan kokouspaikalta poisjäämistä, sillä kokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on viranomaisten määräämissä kokoontumisrajoissa. Yhtiö ryhtyy useisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin kokouksen järjestämiseksi ja varmistaakseen turvallisuuden niiden henkilöiden osalta, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla.

Alla tarkemmin esitettävällä tavalla kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajat voivat

  • äänestää ennakkoon tai valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen tai hänen määräämänsä edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta)
  • seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä
  • esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista

Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat.
 

Yhtiökokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Kokousta verkossa seuraavia osakkeenomistajia ei kirjata kokoukseen läsnä oleviksi osakkeenomistajiksi eikä heillä ole videoyhteyden kautta mahdollisuutta äänestää tai esittää kysymyksiä.

Tilaa henkilökohtainen linkki lähetykseen viimeistään to 23.4.2020 klo 10. Tilaaminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Linkki aktivoituu niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020. Kokouksen kieli on suomi.

Niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat rekisteröityinä Keskon osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020, on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.4.2020 klo 12 saakka. Kysymysten tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhtiö pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin yhtiökokouksessa.

Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen eivät edellytä ilmoittautumista kokoukseen.

Videolinkin tilaamisaika on päättynyt 23.4. klo 10

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin webcast (vapaasti katsottavissa)

Webcast on katseltavissa tallenteena kokouksen jälkeen.

 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on  16.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2020 klo 12, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Osakkeenomistajaa pyydetään antamaan ilmoittautumisen yhteydessä puhelinnumeronsa tai sähköpostiosoitteensa, jotta häneen saadaan tarvittaessa yhteys kokousjärjestelyjen vuoksi. 

Kokouksen seuraaminen videoyhteydellä ja kysymysten tekeminen eivät edellytä ilmoittautumista kokoukseen. Voidakseen valtuuttaa asiamiehen tai äänestääkseen ennakkoon osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiökokoukseen, vaikka osakkeenomistaja ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

a) näiden internetsivujen kautta
b) sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi
c) puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin klo 9-16) tai
d) kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse, sillä kirjepostin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten vuoksi yhtiölle vaikeaa. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Peruttuun 30.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen tehdyt ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

Ilmoittautuminen on päättynyt 20.4.2020 klo 12

 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:ssä pidettävään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2020 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.
  

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Asiamiehen käyttäminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittautuu edellä kuvatulla tavalla yhtiökokoukseen.

Asianajaja Veli Siitosen valtuuttaminen

Osakkeenomistaja voi kokouspaikalle tulemisen sijaan valtuuttaa asianajaja Veli Siitosen taikka hänen määräämänsä asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Näin tehty valtuuttaminen on osakkeenomistajalle maksutonta. Valmis valtakirjapohja äänestysohjeineen ovat alla. Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa tai kuvana sähköpostitse osoitteeseen veli.siitonen@merilampi.com tai postitse Asianajotoimisto Merilampi Oy, Veli Siitonen, Keskuskatu 7, 00100 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Valtakirja

 
Muun asiamiehen valtuuttaminen

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti pdf:nä tai kuvana sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi  ja vaihtoehtoisesti postitse Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, PL 1, 00016 Kesko, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.
 

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta näiden internetsivujen välityksellä 7.4.2020 – 20.4.2020 klo 12.00. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ja hänen mahdollisuutensa äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan päätösehdotuksen johdosta saattaa olla rajoitettu, ellei hän saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen sekä arvo-osuustilin numeron avulla.

Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon ilman, että hän on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja mikäli omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2020.

Ennakkoäänestyksessä osakkeenomistaja voi äänestää haluamissaan asiakohdissa ja muuttaa tai perua antamansa ääniä ennakkoäänestysaikana. Ennakkoäänestyksen lopuksi osakkeenomistaja voi tulostaa antamistaan ennakkoäänistä yhteenvedon.

Ennakkoäänestysaika on päättynyt 20.4.2020 klo 12


  

Aineistot

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Esityslista

Hallituksen ehdotukset

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen

Tilintarkastajan valitseminen (sisältää tarkastusvaliokunnan suosituksen)

Hallituksen ehdotus maksuttomaksi osakeanniksi (ns. split) ja yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamiseksi

Hallituksen ehdotus sen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamiseksi

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Osakkeenomistajien ehdotukset

Kesko Oyj:n palkitsemispolitiikka

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 sekä tilintarkastuskertomus

 
 
Rekisteriseloste

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Maksuttomaan osakeantiin (ns. split) liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Varsinaiseen yhtiökokoukseen ja sen asialistaan liittyviä kysymyksiä ja vastauksia

Vastauksia yhtiölle etukäteen lähetettyihin kysymyksiin

  
Tilapäinen osakasluettelo

Kesko Oyj:n tilapäinen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteesta on nähtävillä 23.4.2020 klo 10.00 jälkeen Euroclear Finland Oy:n asiakaspalvelupisteessä, Urho Kekkosen katu 5 C, 8 krs., Helsinki.

 

Arkisto 

Aiemmat yhtiökokoukset

Takaisin ylös