Yhtiökokous 2006 Heikki Takamäen puhe

Keskon hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Heikki Takamäki Kesko Oyj:n yhtiökokous Helsingissä 27.3.2006

Arvoisat osakkeenomistajat, hyvät naiset ja miehet! 

Vuosi 2005 oli Kesko-konsernille kokonaisuudessaan monella tavalla menestyksellinen. Konsernimme sisällä tytäryhtiöidemme onnistuminen vaihteli kuitenkin eri tavara-aloilla ja eri toimintamaissa kunkin maan talouskasvusta sekä markkinatilanteestakin johtuen.   

Konsernin kokonaisliikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia runsaaseen 8 321 miljoonaan euroon, mikä on selkeästi Kesko-konsernin historian kaikkien aikojen korkein vuosiliikevaihto. Erityisen voimakkaasti kasvoi ulkomaisten tytäryhtiöidemme liikevaihto.  

Lähes 11 prosentin liikevaihdon kasvua voidaan pitää varsin korkeana verrattuna mihin tahansa kotimaiseen tai kansainväliseenkin kaupanalan yritykseen. Kesko-konsernin voitto ennen veroja nousi 238,6 miljoonaan euroon, mikä on suuruusluokaltaan sama taso kuin edellisenä ennätysvuonna. 

Kesko-konsernissa  tehtiin jälleen viime vuonna paljon työtä vastuullisen toimintatavan juurruttamiseksi kaikkeen toimintaamme. Olemme edelleen myös raportoineet laajasti tästä työstä. Keskon yhteiskuntavastuunraportti palkittiin syksyllä jo toisen kerran YK:n ympäristöjärjestöjen toimesta maailman parhaana kaupan alan raporttina.   

Konserni on saanut myös muita merkittäviä tunnustuksia mm. sisäisestä tarkastuksestaan sekä pörssi- ja taloustiedottamisestaan. 

Arvoisat osakkeenomistajat! 

Kuten tiedossa jo on, vuoden  2005 tuloksesta  Keskon hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi osingoksi 1,10 euroa osakkeelta. Tämä esitys noudattaa Keskon pitkäaikaisen ja julkistetun osinkopolitiikan periaatteita.  

Omistajien ja osakemarkkinoiden suhtautuminen Keskon osakkeeseen on ollut hyvin kannustavaa ja rohkaisevaa. Se on luonnollisesti näkynyt myös osakkeen kurssi- ja tuottokehityksessä.  B-osakkeen hinnan nousu oli viime vuonna peräti runsaat 33 prosenttia! 

Viime vuoden maaliskuussa aloittanut pääjohtaja Matti Halmesmäki esittelee hetken kuluttua toimitusjohtajan katsauksessaan seikkaperäisesti konsernin toiminnan ja keskeiset luvut viime vuoden osalta.  

Hyvät kuulijat! 

Uuden pääjohtajan ensimmäinen vuosi on ollut hyvin työntäyteinen hänelle itselleen, hallitukselle ja Keskon johdolle.  

Matti Halmesmäki aloitti rivakasti, ja konsernissa on jo käynnistetty monia syvällisiä uudistushankkeita. Kuten arvata saattaa, monet kehityshankkeet liittyvät Ruokakeskon toiminnan tehostamiseen, kansainvälisen kaupan hallintaan ja konsernin nykyisen korkean tulos- ja osinkotason vakiinnuttamiseen. 

Kesko-konsernin viime vuoden myönteisestä kehityksestä haluan mainita erityisesti kansainvälisen liikevaihto-osuuteemme voimakkaan kasvun ja uudet avauksemme Norjassa, Baltian maissa sekä Venäjällä.  Liikevaihdostamme jo viidennes syntyy kotimaamme ulkopuolella. Sen liikevaihto-osuus on kasvanut nopeasti ja voimme jo hyvällä syyllä sanoa olevamme kansainvälinen pörssiyhtiö myös toiminnallisesti.  

Kansainvälisiä osakkeenomistajia Keskolla on toki ollut jo pitkään ja heidän osuutensa osakemäärästä on jo lähes 30 prosenttia. 

Kansainvälinen toiminta ja sen voimakas kasvattaminen meille uusilla markkinoilla edellyttää syvällistä osaamista meiltä itseltämme sekä tuloksellista yhteistoimintaa paikallisten osaajien kanssa. Tämän kokonaisuuden hallinta on varmasti osakkeenomistajankin näkökulmasta yksi keskeinen tulevaisuuden haasteemme ja samalla myös menestystekijämme kansainvälistyvässä Keskossa. 

K-ryhmän kotimaan erikoistavara- ja autokauppa kehittyivät viime vuonna hyvin suotuisasti, rautakaupan jo vuosia jatkunutta menestystä unohtamatta. 

Kuten jo mainitsin, kotimaan ruokakaupassa me emme saavuttaneet markkinoiden kasvuvauhtia emmekä omia myyntitavoitteitamme voimakkaista ponnistuksista huolimatta. Ruokakaupan kilpailutilanne muodostui ennakoituakin vaativammaksi ja toimenpiteemme eivät riittäneet suunnan kääntämiseen kasvuun.  

Siitä kertovat myös A.C.Nielsenin tuoreet markkinaosuusmittaukset viime vuoden ruokakaupan osalta. Selvityksen mukaan markkinaosuutemme oli viime vuonna 33,9. Markkinaosuus on luonnollisesti vain yksi menestysmittari, mutta myynninkehityksen rinnalla se kuvaa asiakkaidemme valintoja ilmeisen hyvin. Ruokakeskossa on jo viime vuonna käynnistetty perinpohjainen uudelleenarviointi kaikilla osa-alueilla, johdon ja avainhenkilöiden uudelleensijoitukset mukaan lukien.

Markkinaosuuksia arvioitaessa puhutaan usein virheellisesti Keskon markkinaosuudesta, vaikka kysymys on tosiasiassa K-kauppiaiden yhteenlasketusta myyntiosuudesta. Tämän vuoksi markkinaosuutemme kehityksen kokonaisarviointiin on mielestäni hyvin luontevaa liittää myös K-kauppiaiden roolin sekä vastuun tarkastelu kokonaismarkkinaosuutemme näkökulmasta. Tarkoitan tällä kokonaisuuden kannalta mahdollisimman tehokkaiden toimintatapojen ja sopimusrakenteiden luomista hankintatoimessa, markkinoinnissa ja asiakashallinnassa. 

Hallitus seuraa tiiviisti sanoisiko kyynärtuntumalla -  ruokakauppamme kehitystä ja edellyttää tarmokkaita toimenpiteitä asiantilan korjaamiseksi.

Hyvät osakkeenomistajat! 

Tästä on luontevaa jatkaa muutama sana yleisemmälläkin tasolla kauppiasyrittäjyydestä ja kauppakilpailusta Suomessa.  

Kotimaankauppamme tuoreet rakennejärjestelyt ovat ylittäneet perinteiset " blokkirajat " ja osuustoiminta on laajentunut yrityskaupalla myös yksityisen kaupan perinteiselle sektorille. Kilpailuvirasto on eräin reunaehdoin järjestelyn hyväksynyt ja olemme sen jälkeen saaneet julkisuudessakin seurata kauppiasyrittäjien huolestuneita kannanottoja yritystensä tulevaisuudesta sekä elinkeinonsa jatkumisesta. 

Keskon juuret liittyvät kiinteästi kauppiasyrittäjien vapaaehtoiseen yhteistoimintaan jo kohta sadan vuoden ajan. Tämä perusajatus on säilynyt toimivana läpi vuosikymmenten ja sillä on saavutettu Suomen suurimman kaupparyhmän asema.  

Kauppiasyrittäjyys tarjoaa kuluttajille selkeän vaihtoehdon ja valinnan vapauden. Tämänkin vuoksi ja toimivan kilpailun kannalta on huolestuttavaa, että omavastuisten kauppiasyrittäjien määrä uhkaa pienentyä.  

Kokonaisuutena arvioiden kotimarkkinoidemme ruokakaupan kilpailu toimii kuitenkin varsin hyvin, kuten Kauppa- ja teollisuusministeriön helmikuussa julkaisema selvityskin osoittaa.

Uhkana nähdään pääosin se, että monin viranomaispäätöksin pyritään rajaamaan markkinoiden aitoa toimivuutta. Esimerkkinä vaikkapa aukioloaikaan, ruokakauppojen kaavoitukseen ja alkoholikauppaan liittyvä sääntely sekä eräät kilpailuoikeudelliset tulkinnat, jotka asettavat yrittäjäketjut epäedullisempaan asemaan. 

Kaikki nämä seikat luovat kaupanalalle keinotekoisia kilpailunesteitä, joista kärsivät erityisesti suomalaiset kuluttajat. 

Hyvät kuulijat! 

Keskon hallitus teki vuodenvaihteessa päätöksen siirtää kaikki K-ryhmän ruokakaupan vähittäiskauppatoiminnat Suomessa itsenäisille kauppiasyrittäjille. Halusimme selkeästi korostaa kauppiaan roolia ryhmämme kilpailuvalttina ja edistää tälläkin tavalla kauppiasyrittäjyyden vahvistumista. 

Päätös lisää kauppiaiden määrää noin sadalla, toivottavasti myös ryhmämme ulkopuoliset yrittäjät näkevät K-ryhmän luontevana kanavana jatkaa ja kehittää omaa kauppiastoimintaansa.  

Olemme aina valmiita tällaisiin keskusteluihin uusia vaihtoehtoja harkitsevien kauppiasyrittäjien kanssa. Ajattelen tässä erityisesti Spar-ketjun kauppiaskollegoita.  

Keskossa tunnetaan hyvin yrittäjien arki ja tarpeet! 

Yrittäjyyttä arvostetaan yhteiskunnassa ja yrittäjän ammatti kiinnostaa. Yksi selkeä todiste tästä on mielestäni tammikuussa toteuttamamme televisiokampanja uusien yrittäjien löytämiseksi ja kouluttamiseksi. Kampanjan tuloksena saimme vastaanottaa hakemuksen noin 600 henkilöltä, joista runsaat 70 prosenttia kutsutaan jatkohaastatteluun.  

Tämä on mielestäni hyvin velvoittava luottamuksenosoitus K-ryhmälle yrittäjyyden puolestapuhujana ja tämä rohkaisee meitä korostamaan jatkossakin kauppiasyrittäjyyttä aivan erityisenä kilpailuetunamme. 

Hyvät kuulijat! 

Keskon koko hallituksen puolesta haluan kiittää  kaikkia osakkeenomistajiamme, Kesko-konsernin johtoa ja henkilökuntaa sekä kaikkia yhteistyötahojamme tuloksellisesta yhteistoiminnasta. 

Pyydän pääjohtaja Matti Halmesmäkeä välittämään hallituksen kunnioittavat kiitokset  konsernin koko henkilökunnalle niin Suomessa kuin ulkomaillakin.  

Olen vakuuttunut, että K on kaupan ensimmäinen kirjan myös jatkossa ja palautamme ykkössijamme myös ruokakaupassa! 

Hyvät kokousvieraat! 

Yhtiökokous on tarkoitettu esityslistan puitteissa myös osakkeenomistajan ja hallituksen väliseksi aktiiviseksi keskustelutilaisuudeksi. Yhtiökokous on oikea ja luonteva paikka tällaiselle ajatuksenvaihdolle. 

Toivotan teidät kaikki vielä kerran lämpimästi tervetulleeksi Kesko Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen!

Takaisin ylös