Tilinpäätöstiedote 2023: Kaikki toimialat tekivät hyvän tuloksen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:                                         

10-12/2023

 • Konsernin liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 902,0 milj. euroa (2 983,4 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto laski 2,7 % ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 3,7 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 170,5 milj. euroa (192,6 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 159,8 milj. euroa (191,2 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 342,4 milj. euroa (263,0 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,36 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,36 euroa).

1-12/2023

 • Konsernin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 11 783,8 milj. euroa (11 809,0 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla ja vertailukelpoisesti liikevaihto laski 0,8 %.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 712,0 milj. euroa (815,1 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 695,4 milj. euroa (816,5 milj. euroa)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1 049,5 milj. euroa (915,2 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,28 euroa (1,54 euroa). Raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,25 euroa (1,53 euroa).
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,02 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  10-12/2023 10-12/2022 1-12/2023 1-12/2022
Liikevaihto, milj. € 2 902,0 2 983,4 11 783,8 11 809,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. € 170,5 192,6 712,0 815,1
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,9 6,5 6,0 6,9
Liikevoitto, milj. € 159,8 191,2 695,4 816,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 145,1 178,6 630,4 763,2
Tulos ennen veroja, milj. € 134,4 177,2 613,5 761,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. € 342,4 263,0 1 049,5 915,2
Investoinnit, milj. € 158,5 108,5 678,9 449,2
         
Tulos/osake, €, laimentamaton ja laimennettu 0,28 0,36 1,25 1,53
Tulos/osake, vertailukelpoinen, €, laimentamaton 0,31 0,36 1,28 1,54
  1-12/2023 1-12/2022
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 13,4 16,9
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 18,5 23,2

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2023 ja 2022 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS 2024

Kesko-konsernin tulosohjeistus annetaan kuluvalta vuodelta 2024 ja sitä verrataan vuoteen 2023. Vuonna 2024 Keskon toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan haastavana. Keskon liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024 toimintaympäristön haasteista huolimatta. Yhtiö arvioi vuonna 2024 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 620–720 miljoonaa euroa.

Tulosohjeistus perustuu arvioon suhteellisen lyhytaikaisesta taantumasta Keskon toimintamaissa. Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat inflaation ja korkotason kehitys sekä geopoliittiset kriisit ja jännitteet.

Päivittäistavarakaupassa kuluttaja-asiakaskaupan ja foodservice-markkinan arvioidaan pysyvän vakaana kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta ja inflaation arvioidaan hidastuvan vuonna 2024. Päivittäistavarakaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2024.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinan ennakoidaan edelleen laskevan vuonna 2024. Suhdanne vaikuttaa eniten uudisasuntorakentamiseen, mutta muussa talonrakentamisessa, korjausrakentamisessa sekä infrarakentamisessa laskun ennakoidaan olevan pienempää. Suhdanteen ennakoidaan kääntyvän paremmaksi vuonna 2025. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kannattavuuden arvioidaan jäävän vuodesta 2023, mutta pysyvän edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla vuonna 2024.

Autokaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan jäävän alle vuoden 2023 tason. Käytettyjen autojen ja palveluiden myynnin ennakoidaan kasvavan. Autokaupan kannattavuuden arvioidaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2024, mutta jäävän vuoden 2023 tasosta.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Kaikki toimialat tekivät hyvän tuloksen vuonna 2023. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 11 783,8 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto oli 712,0 miljoonaa euroa. Vahva kannattavuus on osoitus siitä, että yhtiön kasvustrategia ja sen onnistunut toteutus kaikilla toimialoilla ovat tuoneet tuloksia myös aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja myös hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 1,02 euroa osakkeelta eli yhteensä lähes 406 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi neljässä erässä.  

Ruokakaupassa myynti kasvoi sekä K-ruokakaupoissa että foodservice-liiketoiminnassa. Hyvän kehityksen perusta on vahva asema ruokakaupan kaikilla eri osa-alueilla Suomessa. Erityisesti Kespron kehitys vuonna 2023 oli vahvaa. Ostovoiman paranemisella ja inflaation hidastumisella on alkanut olla positiivinen vaikutus markkinaan.  Toisella vuosipuoliskolla myös premium-tuotteiden kysyntä elpyi. Kampanjat ja muut markkinointitoimenpiteet vahvistivat asiakasvirtoja ja myyntiä. Suomen päivittäistavarakaupassa hintakilpailu jatkui kireänä. Toimialan liikevaihto oli 6 351,6 miljoonaa euroa ja se kasvoi 3,7 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 444,8 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, vaikka se heikkeni edellisestä vuodesta rakentamisen aktiviteetin ja syklin heikennyttyä. Inflaation ja korkojen nousun seurauksena rakentamisen aktiviteetti laski kaikissa toimintamaissamme. Pidemmällä tähtäimellä rakentamisen ja talotekniikan kaupan tulevaisuuden näkymä on kuitenkin positiivinen. Kaupungistuminen, korjaus- ja investointivelka, infrahankkeet sekä vihreä siirtymä ylläpitävät rakentamista yli syklien. Myös vuonna 2023 kasvustrategian toteutetusta jatkettiin määrätietoisesti muun muassa hankkimalla Elektroskandia Norjassa ja laajentamalla toimintaa Tanskaan sopimalla Tanskan johtaviin rautakaupan toimijoihin kuuluvan Davidsenin hankkimisesta. Toimialan liikevaihto oli 4 193,2 miljoonaa euroa ja se laski 8,7 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 212,5 milj. euroa. 

Autokaupassa uusien autojen myynti ja oman toiminnan uudistaminen ovat parantaneet kannattavuutta selvästi. Myynti kasvoi kaikissa autokaupan liiketoiminnoissa. Uusien autojen toimitukset kasvoivat merkittävästi vertailukaudesta. Myös käytettyjen autojen ja palveluiden myynti kasvoi selvästi. Tänä päivänä Keskon autotoimiala on liikenteen sähköistymisen johtava toimija Suomessa. Toimialan liikevaihto oli 1 262,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 13,9 %, vertailukelpoinen liikevoitto oli 82,6 milj. euroa.

Kesko on tänä päivänä kannattava ja tehokas kauppakonserni. Hyvä menestys on vahva osoitus siitä, että strategiamme toimii ja tuo tuloksia myös muuttuvassa toimintaympäristössä. Keskon ja K:n vahvuus on kautta historian ollut kyky muuttaa tarvittaessa kussakin ajassa toimintaa nopeastikin. Pörssiyhtiön keskeinen tehtävä on luoda arvoa osakkeenomistajilleen. Viimeisen, noin kymmenen vuoden aikana kokonaistuotto omistajille, nyt ehdotettu osinko mukaan lukien, on yhteensä noin 8,3 miljardia euroa. Samaan aikaan henkilöstölle on maksettu  noin 308 miljoonaa euroa tulospalkkiota.

Olen saanut johtaa Keskoa yli yhdeksän vuotta. Seuraajani Jorma Rauhala saa johdettavakseen vahvan, modernin ja kansainvälisen kauppakonsernin, joka jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Työtä Keskon menestyksen eteen olemme tehneet yhdessä. Nyt jäädessäni eläkkeelle, kiitän lämpimästi kaikkia asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme, K-ryhmäläisiä sekä yhteistyökumppaneitamme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä kuluneina vuosina.

VOITONJAKOEHDOTUS

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 26.3.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,02 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista neljässä erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 28.3.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 9.4.2024.

Osingon toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 16.7.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 23.7.2024.

Osingon kolmas erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 15.10.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 22.10.2024.

Osingon neljäs erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon tämän maksuerän täsmäytyspäivänä 14.1.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osinkoerän maksupäiväksi 21.1.2025.

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle, kolmannelle ja/tai neljännelle maksuerälle uudet osingonmaksun täsmäytyspäivät ja maksupäivät, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 29.1.2024 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 397 769 511 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 405 724 901,22 euroa.

Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1 584 703 413,17 euroa, josta tilikauden voitto on 509 617 838,22 euroa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hallitus päätti, että varsinaisen yhtiökokous on 26.3.2024 klo 13.00 alkaen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun 30.1.2024 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena.

VUOSIRAPORTTI 2023, SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Kesko julkistaa vuoden 2023 vuosiraportin strategiakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2023, selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement), toimielinten palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportoinnin tunnusluvut (GRI) viimeistään viikolla 10 internetsivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.

LISÄTIETOJA, PUHELINKONFERENSSI JA WEBCAST

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Englanninkielinen puhelinkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään 30.1.2024 klo 9.00 (Suomen aikaa). Puhelinkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 12.00 osoitteessa www.kesko.fi.

Keskon vuoden 2024 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2024. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.
 

Kaikki aiheeseen liittyvät materiaalit ja linkit raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös