K-ryhmä tuotti taloudellista hyötyä viime vuonna Varsinais-Suomeen yli miljardi euroa - K-gruppen tillförde i fjol Egentliga Finland en ekonomisk nytta på över en miljard euro

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE/K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE  25.4.2024 K-ryhmän vähittäismyynti oli Varsinais-Suomessa tammi-maaliskuussa yhteensä 249,6 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 0,4 %. K-gruppens detaljförsäljning i Egentliga Finland uppgick i januari-mars till sammanlagt 249,6 miljoner euro (moms 0 %), en ökning med 0,4 %.

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi edelleen 4,7 % ja oli 172,7 miljoonaa euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kävi 49,7 miljoonalla eurolla ja myynti pieneni 15,6 %. Auto- ja vapaa-ajan kaupan myynti oli 27,2 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 10,1 %.

Maakunnassa kaikkien K-ruokakaupan ketjujen myynnit olivat plussalla. Parhaiten kasvoi K-Citymarket-ketjun kauppojen myynnit, 6,4 %. Autokaupan myynti kasvoi liki 12 %.

”K-ryhmän vähittäismyynnin kehitykseen Varsinais-Suomessa voidaan olla tyytyväisiä ottaen huomioon markkinassa vallitseva epävarmuus. Olemme iloksemme huomanneet, että asiakkaat ovat löytäneet K-Ruoka-sovelluksen ja sieltä henkilökohtaiset edut. Suoraan kassalla saatavat, viikoittain vaihtuvat OmaPlussa-edut ovat vahvassa kasvussa. Niiden taloudellinen merkitys Plussa-korttilaiselle on jo tuntuva.”, kommentoi aluejohtaja Janne Virtanen.

”Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynnin lasku jatkui. Katseemme on kuitenkin suhdanteen yli ja sen osalta näkymä on positiivinen”, arvioi Janne Virtanen luottavaisena.

”Autokaupan myynnin kasvu maakunnassa oli positiivista. Vuosi 2024 on meille todellinen uusien mallijulkistusten juhlavuosi. Odotukset ovat korkealla ja K-Auton mallisto on erittäin kilpailukykyinen”, analysoi Janne Virtanen.

Kuluvana vuonna Kesko jatkaa investointeja K-Latauksen verkoston kehittämiseksi. Katse on suurteholatauksessa tärkeiden kauppapaikkojemme yhteydessä ja vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla. Tällä hetkellä 175 000 kirjautunutta asiakasta palvelee ympäri Suomen 300 latausasemaa ja niillä yli 1 500 latauspistettä.

”Turussa K-Latausta käytetään ahkerasti, eli asiakkaat ovat löytäneet K-Latauksen asemat. Investoimme jatkossa merkittävästi uusiin asemiin sekä olemassa olevien laajennuksiin. Esimerkiksi tänä vuonna K-Citymarket Länsikeskukseen tulee merkittävästi lisää suurteholatausta”, kertoo Janne Virtanen.

K-ryhmä tuotti taloudellista hyötyä viime vuonna Varsinais-Suomeen 1 036 miljoonaa euroa.

K-ryhmän maakuntaan tuottama taloudellinen hyöty vuonna 2023 oli yhteensä 1 036,4 miljoonaa euroa. K-kauppiaiden ja Keskon tavaraostot maakunnasta olivat merkittävät, yhteensä 895 miljoonaa euroa. K-ryhmä investoi maakuntaan 38 miljoona euroa sekä maksoi palkkoja ja veroja yhteensä 104 miljoonaa euroa. K-kauppoja on maakunnassa 144 kpl. K-ryhmä työllistää alueella yli 2 700 työntekijää.

”K-ryhmän taloudellinen kädenjälki Varsinais-Suomessa on merkittävä. Kädenjälki on ylivoimaisesti suurin muihin maakuntiin verrattaessa, Uuttamaata lukuun ottamatta. Yli miljardin euron vuotuiset ostot, palkat, verot ja investoinnit kertovat paitsi Varsinais-Suomen hyvästä kehityksestä, mutta myös maakunnan erityisestä roolista maataloustuotannon ja elintarviketeollisuuden aloilla”, Janne Virtanen kommentoi.

Dagligvaruhandelns försäljning uppvisade en fortsatt tillväxt på 4,7 % och steg till 172,7 miljoner euro. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev 49,7 miljoner euro, en minskning med 15,6 %. I bil- och fritidshandeln uppgick försäljningen till 27,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 10,1 %.

I landskapet låg försäljningen på plus i alla K-matbutikskedjor. Bäst ökade försäljningen i K-Citymarketkedjans butiker, 6,4 %. Bilhandelns försäljning ökade med närmare 12 %.

”Vi kan vara nöjda med utvecklingen av K-gruppens detaljhandel i Egentliga Finland med beaktande av den osäkerhet som råder på marknaden. Till vår glädje har vi märkt att kunderna har hittat appen K-Ruoka och de personliga förmånerna i den. OmaPlussa-förmånerna som fås direkt i kassan och växlar veckovis ökar stadigt. Deras ekonomiska betydelse för innehavaren av Plussa-kortet är redan nu avsevärd”, kommenterar regiondirektör Janne Virtanen.

”Inom byggvaru- och husteknikhandeln fortsatte försäljningen att sjunka. Vi blickar ändå bortom konjunkturerna och då är utsikterna positiva”, säger Janne Virtanen med tillförsikt.

”Försäljningsökningen i bilhandeln i landskapet har varit positiv. År 2024 blir ett verkligt jubileumsår då nya modeller lanseras. Förväntningarna är högt ställda och K-Autos modeller är mycket konkurrenskraftiga”, analyserar Janne Virtanen.

Under året fortsätter Kesko att investera kraftigt i utvecklingen av K-Lataus-nätet. Blicken riktas mot snabbladdning i anslutning till våra viktiga affärsplatser och vid livligt trafikerade vägar. För närvarande betjänas 175 000 inloggade kunder runtom i Finland av 300 laddstationer med totalt över 1 500 laddpunkter.

”I Åbo används K-Lataus flitigt, så kunderna har hittat K-Lataus stationer. I fortsättningen kommer vi att investera beaktansvärt i nya stationer och utbyggnad av befintliga. Till exempel i år kommer K-Citymarket Länsikeskus att få betydligt fler högeffektiva snabbladdare”, berättar Janne Virtanen.

K-gruppen tillförde i fjol en ekonomisk nytta på 1 036 miljoner euro i Egentliga Finland.

Den ekonomiska nytta som K-gruppen genererade i landskapet år 2023 var sammanlagt 1 036,4 miljoner euro. K-köpmännens och Keskos sammanlagda varuinköp i landskapet var betydande, 895 miljoner euro. K-gruppen investerade 38 miljoner euro i landskapet och betalade sammanlagt 104 miljoner euro i löner och skatter. Det finns 144 K-affärer i landskapet. K-gruppen sysselsätter över 2 700 arbetstagare i regionen.

”K-gruppens ekonomiska avtryck i Egentliga Finland är betydande. Avtrycket är det överlägset största jämfört med de andra landskapen, med undantag av Nyland. Årliga inköp på över en miljard euro, löner, skatter och investeringar vittnar om den goda utvecklingen i Egentliga Finland, men också om landskapets speciella roll inom lantbruksproduktionen och livsmedelsindustrin”, kommenterar Janne Virtanen.


Oliko sisältö hyödyllinen?
KYLLÄ
EI

Takaisin ylös