Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Ennätystulos vuonna 2020

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                                  

10-12/2020

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 662,3 milj. euroa (2 734,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,5 %, raportoitu liikevaihto laski 2,6 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 165,6 milj. euroa (129,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 44,6 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
 • Liikevoitto oli 155,6 milj. euroa (127,8 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,23 euroa)
 • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,22 euroa)

1-12/2020

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 10 669,2 milj. euroa (10 720,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %, raportoitu liikevaihto laski 0,5 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 567,8 milj. euroa (461,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 118,9 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
 • Liikevoitto oli 600,2 milj. euroa (447,8 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,74 euroa)
 • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,09 euroa (0,83 euroa)
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,75 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 2 662,3 2 734,2 10 669,2 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 165,6 129,7 567,8 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,2 4,7 5,3 4,3
Liikevoitto, milj. e 155,6 127,8 600,2 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 150,4 107,7 481,9 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 138,4 105,7 527,6 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 308,4 273,2 1 152,4 893,1
Investoinnit, milj. e 55,5 83,3 398,4 686,1
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 0,29 0,22 1,09 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,01 - 0,03
Konserni yhteensä 0,29 0,23 1,09 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 0,31 0,23 0,97 0,74
  1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 12,0 9,6
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 17,8 15,1

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 10-12/2020* 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 2 662,3 2 509,8 10 242,6 9 862,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 165,6 121,1 553,6 434,7
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,2 4,8 5,4 4,4
Liikevoitto, milj. e 157,2 119,1 540,0 421,0

* Raportoitu 10-12/2020

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu raportointikaudelta 1-12/2020 ja vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 553,6 milj. euroa.

Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Kesko-konsernin vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri. Pandemiatilanteella ja rokotusten edistymisellä on merkittävä vaikutus yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2021.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Suomen päivittäistavarakaupassa ennakoimme maltillista kasvua. Foodservice-liiketoiminnan toipuminen on vahvasti riippuvainen pandemiatilanteen kehityksestä. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan. Asuntorakentamisessa uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan kokonaisuutena laskevan, mutta pysyvän vakaana pientalo- ja vapaa-ajanrakentamisessa. Suomen autokaupan markkinan ennakoidaan kasvavan vuonna 2021.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon vuosi 2020 oli erittäin vahva. Pystyimme merkittävästi parantamaan tulosta, joka kasvoi  vertailukelpoisesti lähes 120 miljoonaa euroa. Olemme pitkään kasvattaneet myyntiä ja kannattavuutta, mikä on vahva osoitus kasvustrategian toimivuudesta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Viime vuonna saavuttamastamme tulosparannuksesta alle puolet on covid-19-pandemian positiivista vaikutusta. Hyvän tuloskehityksen mahdollisti myös se, että olemme poikkeustilanteessa pystyneet huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 % ja oli 10 669 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 568 milj. euroa ja se kasvoi 118,9 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,75 €/osakkeelta eli yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Päivittäistavarakaupassa hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2020. K-ruokakauppojen markkinaosuusuus vahvistui viidettä vuotta peräkkäin. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 375 milj. euroon. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta niin kivijalkakaupoissa kuin digitaalisissa kanavissa muun muassa kauppakohtaisten liikeideoiden kautta. Ruoan verkkokaupassa pystyimme ketterästi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja ruoan verkkokaupan asiakkaat asioivat aktiivisesti myös kivijalkakaupoissamme. Kespron foodservice-liiketoiminnassa toimintaympäristö oli haastava koronapandemian hillitsemiksi asetettujen rajoitusten vuoksi. Kespro onnistui kuitenkin erinomaisesti markkinaosuutensa kasvattamisessa ja hyvän kannattavuutensa turvaamisessa.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynnin kasvu ja tulosparannus osoittavat, että strategia ja sen toteutus toimivat hyvin. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,7 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi uudelle tasolle 188 miljoonaan euroon. Tulos vahvistui selvästi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden aikana kuluttajamyynti kasvoi erityisen vahvasti, mutta myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Kuluttajamyynin kasvua tuki myös vahvistunut markkinakysyntä. Orgaanisen kasvun lisäksi jatkoimme kasvustrategian toteutusta yritysostoilla, hankimme Carlsen Fritzøe-rautakauppaketjun Norjassa sekä MIAB- ja Bygg&Interiör -liiketoiminnot Ruotsissa.

Autokaupassa markkina heikentyi voimakkaasti vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian aiheuttaman kulutuskysynnän laskun sekä toimitusaikojen viivästymisen seurauksena. Tilanne kuitenkin parani toisella vuosipuoliskolla ja Keskon autokaupan liikevaihto nousi lähes 900 milj. euroon ja liikevoitto oli 23 milj. euroa.

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 80 vuotta Keskon perustamisesta, mitä juhlistamme työn merkeissä. Kotimaassa luottamus K:hon on viime vuosina parantunut merkittävästi ja olemme nousseet Suomen parasmaineisten yritysten joukkoon. Lisäksi K valittiin jälleen kerran maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Arvioimme vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.

Kiitän tästä ennätyksellisestä vuodesta ja arvokkaasta työstä kaikkia K-ryhmäläisiä. Iso kiitos kuuluu myös kaikille asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteistyökumppaneillemme.  

 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja telekonferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös