Keskon osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinohjelmien KPSP 2021, RSP 2021 ja RSP 2022 toteumat

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman KPSP 2021 ansaintajakson 2021 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä  169 094 Keskon B-osaketta kohderyhmään kuuluneille yhtiön avainhenkilöille ja RSP 2021-ohjelman ehtojen mukaisesti yhteensä 31 669 Keskon B-osaketta ja RSP 2022-ohjelman perusteella 1 000 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille. Osakemäärät on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma Key Personnel Share Plan (”KPSP”), jonka perustamisesta on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 5.2.2020, koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja sen jälkeen alkavasta kahden vuoden sitouttamisjaksosta, minkä jälkeen osakepalkkio maksetaan saajilleen. Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma ("RSP"), josta on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017, koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista. Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille. Osakepalkkio-ohjelmien osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus päätti antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman KPSP 2021 ansaintajakson 2021 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella 169 094 Keskon B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 108 avainhenkilölle. Lisäksi hallitus päätti antaa RSP 2021-ohjelman ehtojen mukaisesti tehtyjen lupausten perusteella yhteensä 31 669 ja RSP 2022-ohjelman perusteella 1 000 Keskon B-osaketta kohderyhmään kuuluneille avainhenkilöille. KPSP- ja RSP-ohjelman perusteella annettavat osakkeet annetaan saajille ohjelman sääntöjen mukaan viimeistään 15.3.2024. Kyseiset osakemäärät ovat bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden antaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään nelinkertaisesti hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös