Keskon osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinohjelmien PSP 2021-2024, KPSP 2020 ja RSP 2020 toteumat

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2021-2024 ansaintajakson 2021-2022 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 409 515 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Lisäksi hallitus päätti antaa KPSP 2020 ansaintajakson 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 187 938 Keskon B-osaketta kohderyhmään kuuluneille yhtiön avainhenkilöille ja RSP 2020-ohjelman ehtojen mukaisesti yhteensä 11 000 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille. Osakemäärät on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän osakeohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Toinen suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma Key Personnel Share Plan (”KPSP”), jonka perustamisesta on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 5.2.2020, koostuu yhden vuoden ansaintajaksosta ja sen jälkeen alkavasta kahden vuoden sitouttamisjaksosta, minkä jälkeen osakepalkkio maksetaan saajilleen. Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma ("RSP") koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista. Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille. Osakepalkkio-ohjelmien osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.

Kesko Oyj:n hallitus päätti luovuttaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2021-2024 ansaintajakson 2021-2022 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 409 515 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 49:lle Keskon johto- ja avainhenkilölle. PSP 2021-2024 -ohjelman perustamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 3.2.2021. Osakkeet luovutetaan saajilleen arviolta maaliskuun 2023 aikana. Saajat eivät voi luovuttaa tai pantata näin saamiaan osakkeita ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä 10.2.2025. Osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman KPSP 2020 ansaintajakson 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella hallitus päätti luovuttaa 187 938 Keskon B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 80 avainhenkilölle. Lisäksi hallitus päätti antaa RSP 2020-ohjelman ehtojen mukaisesti tehtyjen lupausten perusteella yhteensä 11 000 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille. RSP-ohjelman mukaisesti annettavat osakkeet luovutetaan saajille ohjelman sääntöjen mukaan viimeistään 15.3.2023. Kyseiset osakemäärät ovat bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja varainsiirtoveron osuus ja niiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään nelinkertaisesti hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös