Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 toteuma

Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt antaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 782731 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneille johto- ja avainhenkilöille. Lisäksi hallitus päätti antaa RSP 2018-2020  -ohjelman ehtojen mukaisesti yhteensä 30 708 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille. Osakemäärät on ilmoitettu bruttoansaintana, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän osakeohjelmista on ensimmäisen kerran kerrottu pörssitiedotteella 2.2.2017. Suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma (”PSP”) koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä osakeohjelmista, joista kukin sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamista seuraavan kahden vuoden pituisen sitouttamisjakson. Rajoitettu osakepalkkio-ohjelma ("RSP") koostuu vuosittain alkavista osakeohjelmista. Kukin RSP-ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille. Osakepalkkio-ohjelmien osakkeet maksetaan Keskon B-osakkeina.   

Kesko Oyj:n hallitus päätti luovuttaa osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman PSP 2019-2022 ansaintajaksojen 2019 ja 2020 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 782 731 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta kohderyhmään kuuluneelle 107:lle Keskon johto- ja avainhenkilölle. PSP 2019-2022 -ohjelman perustamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 20.3.2019. Osakkeet luovutetaan saajilleen arviolta maaliskuun 2021 aikana. Saajat eivät voi luovuttaa tai pantata näin saamiaan osakkeita ennen osakkeisiin liittyvän sitouttamisjakson päättymistä 10.2.2023. Lisäksi hallitus päätti antaa RSP 2018-2020  -ohjelman ehtojen mukaisesti tehtyjen lupausten perusteella yhteensä 30 708 Keskon B-osaketta yhtiön avainhenkilöille. RSP-ohjelman mukaisesti annettavat osakkeet luovutetaan saajille ohjelman sääntöjen mukaan viimeistään 15.3.2021. Kyseiset osakemäärät ovat bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Osakkeiden luovuttaminen perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. 

Hallitus voi harkintansa mukaan päättää jättää osakepalkkion maksamatta tai periä jo maksetun palkkion takaisin, mikäli palkkionsaajan on todettu tai on painavia perusteita olettaa hänen syyllistyneen sellaiseen väärinkäytökseen tai Keskon eettisiä tai vastuullisuutta koskevien periaatteiden tai ohjeiden vastaiseen toimintaan, jota ei kokonaisuutena arvioiden ole pidettävä vähäisenä.

Osakepalkkio-ohjelmiin osallistujalle yksittäisenä vuonna maksettavan osakepalkkion määrä ei saa ylittää hallituksen erikseen asettamaa enimmäismäärää.

Kesko soveltaa osakeomistussuositusta Keskon konsernijohtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan konsernijohtoryhmän kunkin jäsenen tulee säilyttää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepalkkiojärjestelmästä saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Keskossa vastaa vähintään hänen kiinteää bruttomääräistä vuosipalkkaansa.

Lisätietoja antaa johtaja Matti Mettälä, puh. 010 53 22200.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös