Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019 Kaikkien aikojen paras vuosineljännes

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

· Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 7 986,1 milj. euroa (7 727,6 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,6 %, raportoitu liikevaihto kasvoi 3,3 %
· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 331,9 milj. euroa (314,0 milj. euroa)
· Liikevoitto oli 320,1 milj. euroa (300,5 milj. euroa)
· Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,6 % (1-12/2018 9,8 %) (liukuva 12 kk)
· Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 263,1 milj. euroa (234,5 milj. euroa)
· Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,07 euroa (1,75 euroa)
· Kesko jatkaa määrätietoisesti liiketoimintansa asiakaslähtöistä uudistamista ja strategiansa toteuttamista. Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018
Jatkuvat toiminnot        
Liikevaihto, milj. e 7 986,1 7 727,6 2 803,9 2 641,8
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 331,9 314,0 152,0 137,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,2 4,1 5,4 5,2
Liikevoitto, milj. e 320,1 300,5 148,6 134,3
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 263,1 234,5 129,3 111,2
Tulos ennen veroja, milj. e 297,6 220,9 154,8 108,5
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 619,9 539,5 191,6 207,8
Investoinnit, milj. e 602,9 349,9 132,2 221,2
         
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu        
Jatkuvat toiminnot 2,41 1,61 1,27 0,79
Lopetetut toiminnot 0,10 -0,54 -0,01 -0,03
Konserni yhteensä 2,51 1,07 1,26 0,76
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton        
Jatkuvat toiminnot 2,07 1,75 1,01 0,81

 

  1-9/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,6 9,8
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,4 12,5

 

  30.9.2019 30.9.2018
Konserni    
Omavaraisuusaste, % 29,6 30,8
Oma pääoma/osake, e 19,69 19,04

SIIRTYMINEN IFRS 16 VUOKRASOPIMUKSET –STANDARDIN SOVELTAMISEEN

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

  1-9/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 1-9/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 1-9/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-9/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 690,9 +310,5 380,5 643,7 +300,3 343,4
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 331,9 +68,0 263,9 314,0 +72,3 241,7
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 263,1 -3,9 266,9 234,5 -3,2 237,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 619,9 +242,9 377,0 539,5 +229,8 309,6

 

  7-9/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 7-9/2019 ilman IFRS 16 vaikutusta 7-9/2018, raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 7-9/2018 ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 275,4 +104,0 171,4 251,0 +102,1 148,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 152,0 +22,8 129,3 137,0 +24,4 112,6
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 129,3 -0,3 129,6 111,2 -0,6 111,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 191,6 +83,1 108,4 207,8 +77,3 130,5

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 38 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 32 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon kolmas vuosineljännes oli jälleen historiamme kaikkien aikojen paras. Päivittäistavarakaupan sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan kehitys oli kautta linjan vahvaa. Autokauppa kävi odotuksiamme vaisummin, mutta piristyi vuosineljänneksen loppua kohti. Heinä–syyskuun konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui ja oli 152,0 milj. euroa ja raportoitu liikevaihto kasvoi 6,1 %. Konsernin liikevoittoprosentti nousi 5,4 %:iin. Erityisen iloinen olen siitä, että olemme strategiamme mukaisesti vahvistaneet kannattavaa kasvua ja markkinaosuuksiamme sekä orgaanisesti että onnistuneilla yritysostoilla.

Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi, markkinaosuus vahvistui ja kannattavuus parani edelleen. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 93,5 milj. euroa ja liikevaihto kasvoi 3,7 %. Erityisesti K-Citymarketien kehitys oli vahvaa. Päivittäistavarakaupassa strategiset panostukset kauppojen uudistuksiin sekä kauppakohtaiset oman alueen ja asiakaskunnan mukaan räätälöidyt liikeideat vahvistivat myyntiä. Myös ruoan verkkokauppa jatkoi vahvaa kasvua.  

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynti kasvoi ja tulos vahvistui etenkin Suomessa K-Raudan hyvän tuloskehityksen sekä Ruotsissa ja Norjassa toteutettujen yritysostojen ansiosta. Myös Onnisen vertailukelpoinen tulos vahvistui. Alkuvuonna Ruotsissa hankittu Fresks-rautakauppaketju integroitiin onnistuneesti osaksi Keskoa ja muutettiin K-Byggiksi. Ruotsin lisäksi myös Norjassa toimenpiteet markkina-aseman vahvistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi jatkuivat. Toimialan vertailukelpoinen liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä oli 60,3 milj. euroa ja raportoitu liikevaihto kasvoi 8,4 %. Myynnin kasvu ja tulosparannus osoittavat, että strategia ja sen toteutus toimivat hyvin.

Autoalan markkina on heikentynyt syksystä 2018 lähtien ja elpynyt odotuksiamme hitaammin. Markkinatilanteesta huolimatta uskon, että autotoimialamme kilpailukyky vahvistuu uudistuvan malliston, saatavuuden paranemisen ja toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Tämän lisäksi toteutetut jälleenmyyntiverkostoa vahvistavat yrityskaupat tukevat autotoimialan kannattavaa kasvua.

Osoituksena pitkäaikaisesta vastuullisuustyöstämme ja ponnisteluistamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi Kesko valittiin jälleen mukaan maailman arvostetuimpiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin syyskuussa. Lisäksi sovimme lokakuussa yhteensä 700 milj. euron rahoituksesta, jonka korkomarginaali määräytyy sovittujen vastuullisuustavoitteiden mukaisesti. Lainaa nostetaan nyt 300 milj. euroa ja sitä on mahdollisuus nostaa myöhemmin lisää.

Talouskasvun hidastumisesta huolimatta näkymämme ovat positiiviset. Ennakoimme vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-SYYSKUU 2019

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa 2019 oli 7 986,1 milj. euroa, mikä on 3,3 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (7 727,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ilman yritysjärjestelyiden vaikutusta ja paikallisissa valuutoissa 1,6 %. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikutti liikevaihdon lasku autokaupassa. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 1,1 % ja vertailukelpoisesti 1,0 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 12,1 % ja vertailukelpoisesti 4,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 % (20,4 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,0 %, vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,8 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä Kesprossa. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Reinin Lihan ja Kalatukku E. Erikssonin vertailukelpoiset kuukaudet.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 6,9 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 8,4 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n vertailukelpoiset kuukaudet, mutta ilman 2018 toteutuneen 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 7,1 % ja vertailukelpoisesti 4,0 %.

Autokaupassa liikevaihto laski 9,6 % ja vertailukelpoisesti 15,5 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen sekä 1.7.2019 Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen vaikutusta.

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäryhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018. Baltiassa toimiva verkkokauppayhtiö 1A Group siirtyi Kesko Senukain omistukseen 1.10.2018. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Fresks vahvistaa Keskon asemaa Ruotsissa erityisesti ammattirakentajien segmentissä. 15.5.2019 toteutui luopuminen Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta. Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.7.2019.

1-9/2019 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 4 075,2 +3,0 +3,8 229,3 +23,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 3 007,9 +8,4 +3,6 103,9 +13,3
Erikoiskauppa 271,7 -7,1 -4,0 8,0 -0,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 3 279,5 +6,9 +2,9 111,9 +13,3
Autokauppa 635,4 -9,6 -15,5 17,8 -10,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -4,0 (..) (..) -27,0 -8,4
Yhteensä 7 986,1 +3,3 +1,6 331,9 +17,9

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 331,9 milj. euroa (314,0 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa kannattavuus on parantunut toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Baltiassa vertailukelpoinen liikevoitto alitti vertailukauden tason. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden yrityskauppojen osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 11,7 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 10,3 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen.

Liikevoitto oli 320,1 milj. euroa (300,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -11,9 milj. euroa (-13,5 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyneet kulut 8,1 milj. euroa, yritysostoihin liittyneet kulut 3,1 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,6 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttaneet erät edellisenä vuonna olivat Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppapaikkaverkoston muutoksiin liittyvät kulut 5,9 milj. euroa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupan Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,1 milj. euroa.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 1-9/2019 1-9/2018
Liikevoitto, vertailukelpoinen 331,9 314,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot +1,3 +6,7
-myyntitappiot 0,0 -0,1
-arvonalentumiset - -3,4
+/-rakennejärjestelyt -13,2 -16,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -11,9 -13,5
Liikevoitto 320,1 300,5

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 263,1 milj. euroa (234,5 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 297,6 milj. euroa (220,9 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 2,41 euroa (1,61 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 2,07 euroa (1,75 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,69 euroa (19,04 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 10 061,3 milj. euroa ja se kasvoi 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi
68 491 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2019. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,4 miljoonaa ja
K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS HEINÄ-SYYSKUU 2019

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa 2019 oli 2 803,9 milj. euroa, mikä on 6,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 641,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti ilman yritysjärjestelyiden vaikutusta ja paikallisissa valuutoissa 2,9 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 3,8 % ja vertailukelpoisesti 2,3 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 14,5 % ja vertailukelpoisesti 5,2 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti konsernin kasvustrategian mukaiset yrityskaupat Ruotsissa ja Norjassa. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,4 % (21,7 %).

Päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 3,7 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä Kesprossa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 8,4 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,8 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ilman erikoiskaupan liiketoimintoja liikevaihto kasvoi 9,8 % ja vertailukelpoisesti 4,1 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n vertailukelpoiset kuukaudet, mutta ilman 2018 toteutuneen 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Erikoiskaupassa liikevaihto laski 4,6 % ja vertailukelpoisesti se pysyi edellisen vuoden tasolla.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi 11,3 % ja laski vertailukelpoisesti 5,9 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen sekä 1.7.2019 Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen vaikutusta.

Reinin Liha siirtyi osaksi Kesko-konsernin foodservice-tukkukauppa Kesprota 1.6.2018 toteutuneella yrityskaupalla ja Kalatukku E. Eriksson 2.7.2018 toteutuneella yrityskaupalla. Norjalaiset rautakauppayhtiöt Skattum Handel AS ja Gipling AS, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät Kesko Oyj:n tytäryhtiön Byggmakker Handel AS:n omistukseen 2.7.2018 ja 23.7.2018. Baltiassa toimiva verkkokauppayhtiö 1A Group siirtyi Kesko Senukain omistukseen 1.10.2018. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostetut autokauppaliiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.3.2019. Ruotsalainen rautakauppakonserni Fresks siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevasta liiketoiminnasta luopuminen toteutui 15.5.2019. Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot siirtyivät K-Caaran omistukseen 1.7.2019.

7-9/2019 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€
Päivittäistavarakauppa 1 402,7 +3,7 +3,7 93,5 +12,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 1 074,0 +9,8 +4,1 54,5 +6,4
Erikoiskauppa 106,1 -4,6 +0,3 5,8 +0,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 1 180,1 +8,4 +3,8 60,3 +7,0
Autokauppa 222,9 +11,3 -5,9 5,0 -3,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1,8 (..) (..) -6,7 -1,1
Yhteensä 2 803,9 +6,1 +2,9 152,0 +15,0

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 152,0 milj. euroa (137,0 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi erityisesti Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa kannattavuus on parantunut toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Baltiassa vertailukelpoinen liikevoitto alitti vertailukauden tason. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden yrityskauppojen osuus rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,7 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto laski 3,0 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen.

Liikevoitto oli 148,6 milj. euroa (134,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä -3,5 milj. euroa (-2,7 milj. euroa).

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 7-9/2019 7-9/2018
Liikevoitto, vertailukelpoinen 152,0 137,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot 0,4 0,0
-myyntitappiot - -0,0
+/-rakennejärjestelyt -3,8 -2,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -3,5 -2,7
Liikevoitto 148,6 134,3

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 129,3 milj. euroa (111,2 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 154,8 milj. euroa (108,5 milj. euroa). Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 1,27 euroa (0,79 euroa) ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden 1,01 euroa (0,81 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,69 euroa (19,04 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 508,3 milj. euroa ja se kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma).

RAHOITUS

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 619,9 milj. euroa (539,5 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta ilman IFRS 16 –standardin vaikutusta oli 377,0 milj. euroa (309,6 milj. euroa). Rahavirtaa vahvistivat pääomien käytön tehostuminen, maaliskuussa 2019 Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron (57,8 milj. euroa) ylikatepalautus, toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa sekä elokuussa osakkuusyritys Valluga-sijoitus Oy:n maksama osinko 9,2 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 milj. euroa (-23,3 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 623,3 milj. euroa (516,2 milj. euroa).

Konsernin investointien rahavirta oli -555,7 milj. euroa (-152,3 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus investointien rahavirtaan -84,6 milj. euroa. Vertailuvuoden investointien rahavirta sisältää Venäjän kiinteistöjen divestoinnista saadun kauppahinnan 162,7 milj. euroa.

Konsernin likvidit varat olivat kauden lopussa 171,8 milj. euroa (319,2 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 3 029,2 milj. euroa (2 760,8 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 2 857,4 milj. euroa (2 441,6 milj. euroa), josta leasingvelkoja oli 2 392,3 milj. euroa (2 212,7 milj. euroa). Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja olivat 465,1 milj. euroa (228,9 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 29,6 % (30,8 %).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 70,1 milj. euroa (76,7 milj. euroa) sisältäen leasingvelkojen korot, jotka olivat 71,9 milj. euroa (75,6 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 47,6 milj. euroa (-2,9 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus tammi-syyskuun osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen +0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy on yhdistelty osakkuusyhtiönä Kesko-konserniin 14.6.2019 asti, mistä eteenpäin yhtiö on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiönä. Muiden osakkuusyritysten yhteisvaikutus tammi-syyskuun osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksiin oli 29,9 milj. euroa ja vaikutus vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,9 milj. euroa ilman osakkuusyritystuloksiin sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä raportoitavia myyntivoittoja, 29,0 milj. euroa. Keskon ja Oriolan yhteisyrityksen hyvinvointiketju Hehkun vaikutus edellisen vuoden tulososuuteen oli -3,8 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 191,6 milj. euroa (207,8 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta ilman IFRS 16 –standardin vaikutusta oli 108,4 milj. euroa (130,5 milj. euroa). Rahavirtaa vahvisti pääomien käytön tehostuminen sekä elokuussa osakkuusyritys Valluga-sijoitus Oy:n maksama osinko 9,2 milj. euroa. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta oli -0,8 milj. euroa (-19,9 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 190,7 milj. euroa (187,9 milj. euroa).

Konsernin investointien rahavirta heinä-syyskuussa oli -125,9 milj. euroa (-219,5 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 23,3 milj. euroa (25,3 milj. euroa) sisältäen leasingvelkojen korot, jotka olivat 23,1 milj. euroa (25,0 milj. euroa). Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista oli 29,5 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ja 0,5 milj. euroa ilman osakkuusyritystuloksiin sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia myyntivoittoja, 29,0 milj. euroa.

VEROT

Konsernin jatkuvien toimintojen verot tammi-syyskuussa olivat 54,7 milj. euroa (46,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 18,4 % (21,1 %), mihin vaikutti osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista. Heinä-syyskuussa konsernin jatkuvien toimintojen verot olivat 25,3 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 16,3 % (21,6 %), mihin vaikutti osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista.

INVESTOINNIT

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 602,9 milj. euroa (349,9 milj. euroa) eli 7,5 % (4,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 195,4 milj. euroa (87,6 milj. euroa), yritysostot 290,3 milj. euroa (166,0 milj. euroa), it-investoinnit 22,0 milj. euroa (37,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 95,2 milj. euroa (58,6 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus kauppapaikkainvestointeihin oli 85,7 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 132,2 milj. euroa (221,2 milj. euroa) eli 4,7 % (8,4 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 40,7 milj. euroa (26,8 milj. euroa), yritysostot 45,0 milj. euroa (162,1 milj. euroa), it-investoinnit 5,5 milj. euroa (16,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 41,1 milj. euroa (16,3 milj. euroa).

HENKILÖKUNTA

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 717 (19 457) henkilöä. Henkilömäärää kasvattavat toteutuneet yritysostot Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Syyskuun 2019 lopussa henkilömäärä oli 24 806 (22 841), joista Suomessa työskenteli 12 356 (11 611) ja Suomen ulkopuolella 12 161 (11 229) henkilöä.

LOPETETUT TOIMINNOT

Vuonna 2018 lopetettu Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan konsernitilinpäätöksessä lopetettuna toimintona eikä se sisälly osavuosikatsauksessa konsernin jatkuvien toimintojen tai rakentamisen ja talotekniikan kaupan tilikauden tai vertailukauden lukuihin. Katsauskauden aikana venäläisten tytäryhtiöiden purku saatettiin päätökseen.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n ja Sørbøn rautakauppatoimintojen sekä ruotsalaisen Fresks-konsernin yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018
Liikevaihto, milj. e 4 075,2 3 956,0 1 402,7 1 352,4
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 229,3 206,0 93,5 81,3
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,6 5,2 6,7 6,0
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 14,2 13,1* 14,2 13,1*
Investoinnit, milj. e 148,6 96,9 30,0 36,9
Henkilökunta keskimäärin 6 099 6 102 6 202 6 127

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-9/2019 1-9/2018 Kehitys, % 7-9/2019 7-9/2018 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille            
   K-Citymarket, elintarvike 837,5 807,5 +3,7 280,6 272,8 +2,9
   K-Supermarket 1 049,6 1 013,9 +3,5 356,8 343,4 +3,9
   K-Market* 999,0 984,0 +1,5 348,2 332,7 +4,7
K-Citymarket, käyttötavara 408,4 398,5 +2,5 143,0 138,5 +3,2
Kespro 701,5 645,2 +8,7 247,9 228,3 +8,6
Muut 79,1 106,7 -25,9 26,1 36,8 -29,1
Yhteensä 4 075,2 3 956,0 +3,0 1 402,7 1 352,4 +3,7

   * K-Marketiin kohdistuneen liikevaihdon vertailukelpoinen kehitys oli tammi-syyskuussa 5,4 % ja heinä-syyskuussa 4,7 %.

Tammi-syyskuu 2019

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 4 075,2 milj. euroa (3 956,0 milj. euroa) ja se kasvoi 3,0 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä Kesprossa. Liikevaihdon kehitykseen K-Market-ketjussa vaikuttivat Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset sekä kauppojen siirtäminen kauppiaille vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,8 %. Vertailukelpoinen muutos on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon sekä katsauskaudella että vertailukaudella, sekä sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostettujen Reinin Lihan ja Kalatukku E. Erikssonin vertailukelpoiset kuukaudet.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 2,5 % tammi-syyskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,6 % (sis. alv), (Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 3,8 % (sis. alv), mikä ylitti selkeästi markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 229,3 milj. euroa (206,0 milj. euroa) ja se kasvoi 23,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 236,1 milj. euroa (199,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 6,9 milj. euroa (-6,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tuotot, 5,9 milj. euroa, liittyvät Kruunuvuoren Satama Oy:n konserniyhdistelyyn. Vertailukauden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -5,9 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 148,6 milj. euroa (96,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 136,5 milj. euroa (71,5 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 63,1 milj. euroa.

Heinä-syyskuu 2019

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 402,7 milj. euroa (1 352,4 milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä Kesprossa.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 2,5 % heinä-syyskuussa (Keskon oma arvio) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,7 %, (sis. alv), (Keskon oma arvio perustuen PTY:n hintakehitysarvioon). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 3,3 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 93,5 milj. euroa (81,3 milj. euroa) ja se kasvoi 12,2 milj. euroa. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 93,7 milj. euroa (80,2 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,3 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 30,0 milj. euroa (36,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 23,9 milj. euroa (23,6 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa avattiin kaksi uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 8 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket Seinäjoelle (korvaava uusperustanta) sekä K-Supermarket Helsingin Pasilaan. K-Citymarket Oulu Ruskoa laajennetaan ja K-Market Pirkanpoika Pirkkalassa laajennetaan K-Supermarketiksi.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2019 2018
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket 243 242
K-Market 780 785
Neste K 73 73
Muut 80 80
Yhteensä 1 257 1 261

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018
Liikevaihto, milj. e 3 279,5 3 068,0 1 180,1 1 089,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 3 007,9 2 775,5 1 074,0 977,8
Erikoiskauppa 271,7 292,5 106,1 111,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 111,9 98,6 60,3 53,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 103,9 90,6 54,5 48,1
Erikoiskauppa 8,0 8,0 5,8 5,2
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,4 3,2 5,1 4,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 3,5 3,3 5,1 4,9
Erikoiskauppa 2,9 2,7 5,4 4,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 7,6 7,9* 7,6 7,9*
Investoinnit, milj. e 314,6 183,4 32,7 160,5
Henkilökunta keskimäärin 12 503 11 534 12 784 11 961

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-9/2019 1-9/2018 Kehitys, % 7-9/2019 7-9/2018 Kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 707,5 691,6 +2,3 234,0 229,1 +2,2
K-Rauta, Ruotsi 129,7 135,6 -4,3 43,1 47,0 -8,4
K-Bygg, Ruotsi 83,2 - - 54,4 - -
Byggmakker, Norja 300,5 270,3 +11,2 108,1 102,5 +5,5
Kesko Senukai, Baltia 528,1 424,2 +24,5 193,1 157,5 +22,6
OMA, Valko-Venäjä 108,9 96,2 +13,2 43,0 37,5 +14,6
Onninen, Suomi 682,8 659,0 +3,6 245,5 235,5 +4,3
Onninen, Ruotsi 95,4 111,9 -14,7 25,4 33,6 -24,4
Onninen, Norja 177,9 184,1 -3,3 56,6 58,5 -3,2
Onninen, Baltia 62,2 56,7 +9,7 23,8 21,1 +12,6
Onninen, Puola 173,5 174,7 -0,7 63,7 66,3 -4,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 3 007,9 2 775,5 +8,4 1 074,0 977,8 +9,8
Vapaa-ajankauppa, Suomi 145,9 144,1 +1,2 54,4 51,7 +5,2
Konekauppa 125,8 148,4 -15,3 51,7 59,5 -13,0
Erikoiskauppa yhteensä 271,7 292,5 -7,1 106,1 111,2 -4,6
Yhteensä 3 279,5 3 068,0 +6,9 1 180,1 1 089,0 +8,4

Tammi-syyskuu 2019

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3 279,5 milj. euroa (3 068,0 milj. euroa) ja se kasvoi 6,9 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 2,9 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta.

Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostettujen Skattum Handel AS:n ja Gipling AS:n vertailukelpoiset kuukaudet, mutta ilman 2018 toteutuneen 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Fresks-konserni siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Ruotsissa on lanseerattu uusi ammattirakentajille suunnattu brändi nimeltään K-Bygg, jonka alla myös Fresks-konserni palvelee asiakkaita. Suomen konekaupan liiketoiminta myytiin elokuussa 2019.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 516,9 milj. euroa (1 495,3 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 1,9 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 762,6 milj. euroa (1 572,7 milj. euroa) ja se kasvoi 12,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 53,7 % (51,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli tammi-syyskuussa 3 007,9 milj. euroa (2 775,5 milj. euroa) ja se kasvoi 8,4 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,6 %.

Rautakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 853,2 milj. euroa (1 613,9 milj. euroa) ja se kasvoi 14,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,3 % ja Baltiassa 24,5 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Valko-Venäjällä 11,3 %, Norjassa 13,3 % ja Ruotsissa 62,1 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski Ruotsissa 1,2 %.

Onnisen liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 189,3 milj. euroa (1 184,1 milj. euroa) ja se kasvoi 0,4 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,1 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 3,6 % ja Baltiassa 9,7 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Puolassa 0,6 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 1,5 % ja Ruotsissa 11,9 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 10,3 % ottaen huomioon katsauskaudella toteutetun LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myynti.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 1,5 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,8 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 271,7 milj. euroa (292,5 milj. euroa) ja se laski 7,1 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 4,0 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 145,9 milj. euroa (144,1 milj. euroa) ja se kasvoi 1,2 %. Konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 125,8 milj. euroa (148,4 milj. euroa) ja se laski 15,3 %. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 13,1 milj. euroa (23,2 milj. euroa) ja se laski 43,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 112,7 milj. euroa (125,2 milj. euroa) ja se laski 10,0 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-syyskuussa 111,9 milj. euroa (98,6 milj. euroa) ja se kasvoi 13,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 103,9 milj. euroa (90,6 milj. euroa) ja se kasvoi 13,3 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 67,7 milj. euroa (56,7 milj. euroa) ja se kasvoi 11,1 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa kannattavuus on parantunut toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Baltiassa vertailukelpoinen liikevoitto alitti vertailukauden tason. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 11,7 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 36,1 milj. euroa (33,9 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa ja Puolassa. Ruotsissa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto pysyi edellisen vuoden tasolla. Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 8,0 milj. euroa (8,0 milj. euroa) ja se pysyi edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 99,2 milj. euroa (92,9 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -12,7 milj. euroa (-5,7 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kuluerät 8,1 milj. euroa. Merkittävimmät vertailuvuoden vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Ruotsin liiketoimintojen rakennejärjestelyyn liittyvät kulut 4,1 milj. euroa sekä kiinteistön myyntivoitto 2,0 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 314,6 milj. euroa (183,4 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 52,7 milj. euroa (15,8 milj. euroa) ja yritysostot 232,8 milj. euroa (153,0 milj. euroa). Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus kauppapaikkainvestoinneista oli 22,5 milj. euroa. Raportointikaudella toteutettiin Norjassa Sørbøn rautakauppatoimintojen ja Ruotsissa Fresks-konsernin yritysostot.

Heinä-syyskuu 2019

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 180,1 milj. euroa (1 089,0 milj. euroa) ja se kasvoi 8,4 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 3,8 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa liikevaihto kasvoi toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa sisällyttämällä liikevaihtoon vuonna 2018 ostetun Gipling AS:n vertailukelpoiset kuukaudet, mutta ilman vuonna 2018 ostetun 1A Groupin, 31.1.2019 ostettujen Sørbøn rautakauppatoimintojen, 17.5.2019 ostetun Fresks-konsernin ja 15.5.2019 myydyn Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan vaikutusta. Norjalaisen Sørbøn rautakaupat, jotka operoivat aiemmin kauppiasliiketoimintamallilla Byggmakker-kauppoja, siirtyivät kiinteistöineen Kesko Oyj:n tytäryhtiöiden Skattum Handel AS:n ja Rake Eiendom AS:n omistukseen 31.1.2019. Fresks-konserni siirtyi Kesko Oyj:n tytäryhtiön K-rauta AB:n omistukseen 17.5.2019. Suomen konekaupan liiketoiminta myytiin elokuussa 2019.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 524,1 milj. euroa (516,0 milj. euroa) ja se kasvoi 1,6 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 2,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 655,9 milj. euroa (573,0 milj. euroa) ja se kasvoi 14,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,2 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 55,6 % (52,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli heinä-syyskuussa 1 074,0 milj. euroa (977,8 milj. euroa) ja se kasvoi 9,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,1 %.

Rautakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 673,9 milj. euroa (572,1 milj. euroa) ja se kasvoi 17,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 5,1 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,2 %, Baltiassa 22,6 % ja Valko-Venäjällä 10,7 %. Liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa Norjassa 8,4 % ja Ruotsissa 111,5 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski Ruotsissa 6,1 % ja oli Norjassa edellisen vuoden tasolla.

Onnisen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 414,1 milj. euroa (414,3 milj. euroa) ja se pysyi edellisen vuoden tasolla. Vertailukelpoisesti liikevaihto kasvoi 4,1 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa 4,3 % ja Baltiassa 12,6 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Puolassa 3,5 %, Norjassa 0,4 % ja Ruotsissa 22,5 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 31,3 % ottaen huomioon katsauskaudella toteutetun LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myynti.

K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan myynti Suomessa kasvoi yhteensä 2,1 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 1,5 % (Keskon oma arvio).

Erikoiskaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 106,1 milj. euroa (111,2 milj. euroa) ja se laski 4,6 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 0,3 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 54,4 milj. euroa (51,7 milj. euroa) ja se kasvoi 5,2 %. Konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 51,7 milj. euroa (59,5 milj. euroa) ja se laski 13,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekaupan liikevaihto Suomessa oli 3,0 milj. euroa (8,4 milj. euroa) ja se laski 64,5 %. Suomen konekaupan liiketoiminta myytiin elokuussa 2019, mikä vaikutti liikevaihdon kehitykseen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 48,7 milj. euroa (51,1 milj. euroa) ja se laski 4,6 %.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 60,3 milj. euroa (53,3 milj. euroa) ja se kasvoi 7,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 54,5 milj. euroa (48,1 milj. euroa) ja se kasvoi 6,4 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 34,5 milj. euroa (29,5 milj. euroa) ja se kasvoi 5,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Valko-Venäjällä. Norjassa ja Ruotsissa kannattavuus on parantunut toteutuneiden yrityskauppojen ansiosta. Baltiassa vertailukelpoinen liikevoitto alitti vertailukauden tason. Vuonna 2018 ja vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,7 milj. euroa (2,5 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 20,0 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,8 milj. euroa (5,2 milj. euroa) ja se kasvoi 0,6 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 57,7 milj. euroa (52,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,6 milj. euroa (-1,3 milj. euroa).

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 32,7 milj. euroa (160,5 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 14,0 milj. euroa (3,0 milj. euroa). Vertailuvuoden yritysostot olivat 153,0 milj. euroa.

Heinä-syyskuussa avattiin yksi Onninen Express Viron Tallinnassa ja yksi The Athlete's Foot -kauppa Kuopiossa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi rautakauppa Suomeen, yksi Ruotsiin, yksi Byggmakker-myymälä Norjaan, yksi K-Senukai-myymälä Latviaan, yksi K-Senukai-myymälä Liettuaan sekä yksi rautakauppa Valko-Venäjälle. Onnisen merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat kolme Onninen Express -myymälää Suomeen, yksi Viroon ja kaksi Puolaan.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2019 2018
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa    
K-Rauta, Suomi 132 136
K-Rauta, Ruotsi 18 18
K-Bygg, Ruotsi 33 -
Byggmakker, Norja 63 65
K-Rauta, Viro 8 8
K-Senukai, Latvia 10 9
K-Senukai, Liettua 23 23
OMA, Valko-Venäjä 16 17
Onninen, Suomi 56 56
Onninen, Ruotsi - 13
Onninen, Norja 19 25
Onninen, Baltia 17 14
Onninen, Puola 36 35
Erikoiskauppa    
Intersport, Suomi 53 55
Budget Sport 10 11
The Athlete’s Foot 8 7
Kookenkä 33 36
Yhteensä 535 528

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Kaksi Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

  1-9/2019 1-9/2018 7-9/2019 7-9/2018
Liikevaihto, milj. e 635,4 702,8 222,9 200,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 17,8 28,0 5,0 8,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,8 4,0 2,3 4,0
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 10,9 20,8* 10,9 20,8*
Investoinnit, milj. e 109,7 36,3 61,0 9,1
Henkilökunta keskimäärin 1 127 837 1 423 856

* Vertailuvuoden sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk on laskettu 1-12/2018.

Liikevaihto, milj. € 1-9/2019 1-9/2018 Kehitys, % 7-9/2019 7-9/2018 Kehitys, %
K-Auto 606,4 648,4 -6,5 212,7 177,9 +19,5
AutoCarrera 29,5 55,1 -46,5 10,4 22,7 -54,2
Yhteensä 635,4 702,8 -9,6 222,9 200,3 +11,3

Tammi-syyskuu 2019

Autokaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 635,4 milj. euroa (702,8 milj. euroa) ja se laski 9,6 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 15,5 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen sekä 1.7.2019 Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen vaikutusta.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa -9,5 % (5,2 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 17,1 % (18,5 %).

Autokaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 17,8 milj. euroa (28,0 milj. euroa) ja se laski 10,3 milj. euroa liikevaihdon laskusta johtuen. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli -0,2 milj. euroa (5,1 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-syyskuussa oli 17,5 milj. euroa (28,0 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 109,7 milj. euroa (36,3 milj. euroa). Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton autokauppaliiketoimintojen sekä Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysostot olivat yhteensä 57,5 milj. euroa. Investoinnit sisältävät leasing-autokantaan hankitut autot sekä takaisinostovelvoitteella myydyt vuokraamoautot.

Heinä-syyskuu 2019

Autokaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 222,9 milj. euroa (200,3 milj. euroa) ja se kasvoi 11,3 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 5,9 %. Autokaupan kuluttajamarkkinassa kysyntää heikensi epävarmuus autoverotuksesta ja autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu sekä muutos WLTP-päästömittausmenetelmässä. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 1.3.2019 Huittisten Laatuautolta ja LänsiAutolta ostettujen autokauppaliiketoimintojen sekä 1.7.2019 Laakkonen-konsernilta ostettujen Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen vaikutusta.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli heinä-syyskuussa -0,9 % (0,3 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 16,5 % (16,8 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto heinä-syyskuussa oli 5,0 milj. euroa (8,0 milj. euroa) ja se laski 3,0 milj. euroa. AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (2,4 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto heinä-syyskuussa oli 4,9 milj. euroa (8,0 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 61,0 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Yritysostot olivat 46,1 milj. euroa. Investoinnit sisältävät leasing-autokantaan hankitut autot sekä takaisinostovelvoitteella myydyt vuokraamoautot.

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2019 2018
K-Auto 41 13
AutoCarrera 3 3
Yhteensä 44 16

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker toteutti Sørbø Trelast AS:n ja Tau & Jørpeland Bygg AS:n rautakauppatoimintojen oston. Kauppaan sisältyy kaksi Byggmakker-myymälää ja myös yritysasiakkaita palveleva logistiikkakeskus Norjassa.

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen oston Forssassa ja Huittisissa sekä LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

Kesko-konserniin kuuluva K-rauta AB toteutti Fresks-konsernin oston Litorinalta, Oscarson Investiltä ja yhtiön johdolta. Fresks-konserni on merkittävä toimija Ruotsin rautakaupassa. Kauppa vahvistaa merkittävästi Keskon markkina-asemaa Ruotsissa, erityisesti kasvavassa ammattirakentajien asiakassegmentissä.

Kruunuvuoren Satama Oy:stä tuli Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö 14.6.2019, kun Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen toteuttivat sopimuksensa purkaa Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistus.

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston 1.7.2019.

Kesko-konserniin kuuluva Konekesko Oy myi Suomen maatalouskoneliiketoiminnan Danish Agro Machineryn suomalaiselle tytäryhtiölle Finnish Agro Machinerylle 1.8.2019.

OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET

Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2019 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2019 oli 931 363 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,36 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,93 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,24 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2019 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa 43,60 euroa ja syyskuun 2019 lopussa 53,00 euroa, missä oli kasvua 21,6 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2018 lopussa 47,10 euroa ja syyskuun 2019 lopussa 57,96 euroa, missä oli kasvua 23,1 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 2019 53,60 euroa ja alin 42,10 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 59,06 euroa ja alin 45,19 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun 2019 aikana 8,9 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 10,1 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 23,4 %.

Syyskuun 2019 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 682,1 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 3 903,7 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 5 585,8 milj. euroa ja se nousi vuoden 2018 lopusta 1 033,1 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun aikana 6,2 milj. kpl. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 300,5 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 34,6 milj. kpl. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 800,8 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-syyskuussa 2019 oli noin 65,0 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Euroland).

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 5.2.2019 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon osakepohjaisen sitouttamis- ja kannustinohjelman (PSP) ansaintajakson 2017-2018 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ohjelman kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 71 432 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 6.2.2019 ja 20.3.2019.

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 8.4.2019 päätti, että noin 30 % Keskon hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön B-sarjan osakkeina (pörssitiedote 8.4.2019). Yhtiökokouksen päätöksen mukaan osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Keskon hallitus päätti toteuttaa yhtiökokouksen päätöksen vuosipalkkioiden osakeosuuden maksamisesta luovuttamalla hallituksen jäsenille yhtiön hallussa olevia omia B-sarjan osakkeita Osakeantivaltuutus 2016:n perusteella (pörssitiedote 25.4.2019). Kyseiset osakkeet, 2 378 kappaletta, on siirretty yhtiön hallituksen jäsenille 26.4.2019 (pörssitiedote 26.4.2019). Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017 ja siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) toteumasta pörssitiedotteella 1.2.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 20.3.2018 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2018-2021. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2018 ansaintakriteereiksi Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). PSP 2018–2021 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 340 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2018-2020. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2018-2020 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2018 alkaneen RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2021. PSP 2018-2021 ja RSP 2018-2020 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 21.3.2018.

Kesko Oyj:n hallitus on 19.3.2019 päättänyt suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman (performance share plan, PSP) perustamisesta vuosille 2019-2022. Samalla hallitus päätti kyseisen ohjelman kohderyhmäksi yhteensä noin 130 Keskon johtoon kuuluvaa ja muuta nimettyä avainhenkilöä. Hallitus päätti kalenterivuoden 2019 ansaintakriteereiksi vuoden 2018 kriteerien tavoin Kesko-konsernin vertailukelpoisen verottoman myynnin kehitysprosentin, Kesko-konsernin vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton (ROCE, %) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton (TSR, %). Ansaintakriteerit koskevat PSP ohjelmien 2018-2021 ja PSP 2019-2022 ansaintavuotta 2019. PSP 2019–2022 -ohjelman puitteissa voidaan antaa enintään 310 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Samalla Kesko Oyj:n hallitus päätti rajoitetun osakepalkkio-ohjelman (restricted share pool, RSP) perustamisesta vuosille 2019-2021. Ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta sitouttamisjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman puitteissa mahdolliset luvatut osakepalkkiot maksetaan osallistujille Keskon B-sarjan osakkeina edellyttäen, että heidän työsuhteensa Kesko-konserniin jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Rajoitetun osakepalkkio-ohjelman tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmana, jota käytetään sitouttamisvälineenä erityistilanteissa erikseen valittaville avainhenkilöille. Yllä mainitun työsuhteen jatkumisehdon lisäksi Kesko voi asettaa osallistujakohtaisia tai yhtiötason ehtoja, joiden täyttyminen on edellytyksenä ehdollisten osakepalkkioiden maksamiselle. RSP 2019-2021 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 Keskon B-osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Vuonna 2019 alkavan RSP-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2022. Uudesta PSP 2019-2022 ja RSP 2019-2021 -osakeohjelmasta on kerrottu pörssitiedotteessa 20.3.2019.

Tammi-syyskuussa 2019 yhtiölle on palautunut yhteensä 3 774 osaketta vuosina 2014-2016 voimassa olleen osakepalkkiojärjestelmän, Keskon siirtymävaihteen osakepalkkio-ohjelman (Bridge Plan) 2017-2020 ja suoriteperusteisen osakepalkkio-ohjelman PSP 2017 ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 8.3.2019, 14.6.2019 ja 24.9.2019. Osakepalkkiojärjestelmästä 2014-2016 on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014 sekä Bridge Plan -osakepalkkio-ohjelmasta ja osakepalkkio-ohjelmasta PSP 2017 on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017.

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään
1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankintavaltuutus 2018). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus oli voimassa 30.9.2019 saakka.

Kesko Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2018 käyttää 11.4.2018 pidetyn yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia B-osakkeita ja perusti omien osakkeiden määräaikaisen takaisinosto-ohjelman. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisiin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 26.4.2018 ja loppuivat 18.5.2018. Tämän jakson aikana Kesko hankki 500 000 omaa B-sarjan osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 48,83 euroa. Hankintojen jälkeen Kesko omisti yhteensä 996 325 omaa B-sarjan osaketta, mikä vastasi noin 1,00 prosenttia Kesko Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteensä 1,46 prosenttia Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärästä. (Pörssitiedotteet 25.4.2018 ja 21.5.2018)

Keskon varsinainen yhtiökokous 11.4.2018 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta (Osakeantivaltuutus 2018). Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumosi yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt.

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2019 lopussa 41 314. Se on 569 enemmän kuin vuoden 2018 lopussa. Syyskuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 35,00 % ja B-osakkeista 50,14 %.

LIPUTUSILMOITUKSET

Kesko Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista ja kymmenen (10) prosentin rajan äänistä 28.5.2019. (Pörssitiedote 28.5.2019)

Kesko Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Kruunuvuoren Satama Oy:n osuus Keskon osakkeista ja äänistä laski nollaan 28.5.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. (Pörssitiedote 28.5.2019)

Kesko Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan K-Kauppiasliitto ry:n osuus ylitti viiden (5) prosentin rajan Keskon osakkeista 30.8.2019. (Pörssitiedote 30.8.2019)

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Byggmakker toteutti Sørbø Trelast AS:n ja Tau & Jørpeland Bygg AS:n rautakauppatoimintojen oston. Kauppaan sisältyy kaksi Byggmakker-myymälää ja myös yritysasiakkaita palveleva logistiikkakeskus Norjassa. (Lehdistötiedote 31.1.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy toteutti Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen oston Forssassa ja Huittisissa sekä LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen oston Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. (Lehdistötiedote 1.3.2019)

Kesko Oyj sopi Onninen AB:n LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myymisestä Solar A/S:lle. Kauppa toteutui 15.5.2019 (Lehdistötiedote 12.3.2019 ja 15.5.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K-rauta AB sopi ostavansa Fresks-konsernin, joka on merkittävä toimija Ruotsin rautakaupassa. Kauppa toteutui 17.5.2019. (Lehdistötiedote 29.3.2019 ja 17.5.2019)

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %. Nyt asetetuissa kannattavuustavoitteissa on huomioitu IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on aikaisemman käytännön mukaisesti korolliset nettovelat / käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia, enintään 2,5. (Pörssitiedote 25.4.2019)

Kesko-konserniin kuuluva K Caara Oy sopi ostavansa Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoiminnot. Kaupan kohteena olevien liiketoimintojen yhteenlaskettu pro forma -liikevaihto 2018 oli noin 259 milj. euroa ja liikevoitto 5,4 milj. euroa. Ostettavissa liiketoiminnoissa työskentelevät noin 470 henkilöä siirtyvät vanhoina työntekijöinä Keskon palvelukseen. Kauppa toteutettiin 1.7.2019. (Lehdistötiedote 25.4.2019 ja 1.7.2019)

Kesko sopi ostavansa Heinon Tukku Oy:n perheyhtiö Tukkuheino Oy:ltä ja henkilöomistajilta. Kauppa toteuttaa Keskon kasvustrategiaa ja monipuolistaa tarjontaa kasvavassa foodservice-markkinassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto ilmoitti 13.9.2019 jatkavansa yrityskaupan käsittelyaikaa 31.10.2019 asti. (Lehdistötiedote 17.5.2019)

Kesko Oyj, Keskon Eläkekassa ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen sopivat 28.5.2019 purkavansa Kruunuvuoren Satama Oy:n yhteisomistuksen. Samassa yhteydessä Ilmarinen hankki Kruunuvuoren Satamalta sen omistamat 3 438 885 Keskon A-osaketta. Kruunuvuoren Satama Oy:stä tuli Kesko Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö 14.6.2019. (Pörssitiedote 28.5.2019)

Konekesko Oy ja Danish Agro -konserniin kuuluva Danish Agro Machinery A/S sopivat Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoiminnan siirtyvän Danish Agro Machineryn suomalaiselle tytäryhtiölle Finnish Agro Machinerylle 1.8.2019. (Lehdistötiedote 3.7.2019)

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

Autojen maahantuojana toimivan K-Auton ja vähittäismyynnistä vastaavan K-Caaran elokuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena molempien yritysten henkilöstön määrää sopeutetaan ja organisaatiorakenteisiin tehdään muutoksia. Yrityksistä irtisanotaan yhteensä noin 100 henkilöä. (Lehdistötiedote 4.10.2019)

Kesko on sopinut yhteensä 700 milj. euron rahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Kesko saavuttaa hiilijalanjäljelle, ruokahävikille ja riskimaiden auditoinneille asetetut vastuullisuustavoitteet. Lainaa nostetaan nyt 300 milj. euroa ja sitä on mahdollisuus nostaa myöhemmin lisää. (Lehdistötiedote 7.10.2019)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2019 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kesko Oyj:n 8.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,34 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa 1,17 euron erässä. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä oli 10.4.2019 ja maksupäivä 17.4.2019. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä oli 10.10.2019 ja maksupäivä 17.10.2019.  

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Yhtiön hallituksessa jatkavat kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskinen (pj), oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäs (vpj), kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholm, kauppatieteiden tohtori Piia Karhu, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumanen ja kauppias, eMBA Toni Pokela. Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen kohtia 6 § Tilintarkastaja, 9 § Yhtiökokouskutsu ja 10 § Varsinainen yhtiökokous.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Kesko Oyj:n hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin. Varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Jannica Fagerholm (pj), Matti Kyytsönen (vpj) ja Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Peter Fagernäs (vpj) ja Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2019.

KESTÄVÄ KEHITYS

K-ryhmä avasi Kiinassa toimivan valaisintehtaan yhteyteen kesäpäiväkodin yhdessä kansainvälisen lasten oikeuksia ajavan CCR CSR -järjestön kanssa.

K-Kalapolut-kohteeseen Hollolassa asennettiin Onnisen ja Pipelife Finlandin lahjoittama erikoisvalmisteinen tierumpu uhanalaisten taimenien elinolojen parantamiseksi.

K-ryhmä kertoi rakentavansa K-Ostokset-palveluun hiilijalanjälkimittarin, jonka avulla asiakkaat voivat seurata ostostensa ilmastovaikutuksia ja tehdä ilmaston kannalta kestävämpiä valintoja.

K-ryhmä kertoi kehittävänsä Luonnonvarakeskuksen (Luken) kanssa mallin, joiden avulla ruokakaupasta voi tehdä hiilineutraalin.

Kesko valittiin mukaan arvostettuihin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe.

RISKIENHALLINTA

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Keskon vuoden 2018 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internetsivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta vuoden 2019 aikana. Keskon lähiajan keskeisimmät riskit liittyvät talouden kehitykseen Keskon toimintamaissa. Autokauppaan vaikuttavat kasvaneet riskit ovat kuluttajien lisääntynyt epävarmuus autoverotukseen ja käyttövoimaan liittyen sekä kasvanut käytettyjen autojen maahantuonti. Taloudelliseen kehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2019-9/2020) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2018-9/2019). Arvio tulevasta kehityksestä pitää sisällään IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin vaikutukset konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä katsauskautta seuraavalla että katsauskautta edeltäneellä 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Keskon toimintamaissa yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on kasvanut ja talouden kasvuvauhdin ennakoidaan hidastuvan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta markkinan ennakoidaan kasvavan. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan normalisoituvan huippuvuosien tasosta ja painopisteen siirtyvän korjausrakentamiseen. Suomen autokaupassa markkinan ennakoidaan olevan keskimääräistä matalammalla tasolla.  

Kesko jatkaa määrätietoisesti liiketoimintansa asiakaslähtöistä uudistamista ja strategiansa toteuttamista.

Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

Helsingissä 23.10.2019
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi tilinpäätösinfosta pidetään tänään klo 12.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2020. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

LIITTEET: Kesko Q3 2019 Osavuosikatsaus sis. taulukko-osan 

Takaisin ylös