Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päätti jakaa osinkoa 2,34 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestysmuutoksista ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 2,34 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa 1,17 euron erässä. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 10.4.2019 ja maksupäivä 17.4.2019. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 10.10.2019 ja maksupäivä 17.10.2019. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2018.

Hallitus

Hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi päätettiin seuraavaa:

-       hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97 000 euroa,

-       hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-       hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45 000 euroa,

-       hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-       kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

-       hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan tai luovutetaan hallituksen jäsenille vuoden 2019 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä arkipäivänä. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiön hallituksessa jatkavat Esa Kiiskinen (pj), Peter Fagernäs (vpj), Jannica Fagerholm, Piia Karhu, Matti Kyytsönen, Matti Naumanen ja Toni Pokela. Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Yhtiöjärjestyksen 6, 9 ja 10 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen seuraavia kohtia: 6 § Tilintarkastaja, 9 § Yhtiökokouskutsu ja 10 § Varsinainen yhtiökokous.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2020 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu pörssitiedotteena 6.2.2019. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 14.2.2019 Keskon internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös