Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,20 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen kokoonpanosta, palkkioista sekä valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi ja osakeantivaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 520 668 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 218 945 469,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2018 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 20.4.2018.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.

Hallitus

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen jäsenten palkitsemisen rakennetta siten, että osa hallituspalkkioista annetaan yhtiön osakkeina. Muutoksen tarkoituksena on sitouttaa hallituksen jäsenet yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kesko Oyj:n hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi päätettiin seuraavaa:

-        hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 97 000 euroa,

-        hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-        hallituksen jäsen, vuosipalkkio 45 000 euroa,

-        hallituksen jäsenen, joka on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, vuosipalkkio 60 000 euroa,

-        kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio hallituksen kokouksesta on 1 000 euroa. Valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona kuitenkin 1 000 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

-        hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan Kesko Oyj:n B-sarjan osakkeina ja rahana siten, että noin 30 % palkkion määrästä annetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkiosta annetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeiden hankinta tai luovutus toteutetaan niin pian yhtiökokouksen jälkeen kuin mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut kolme vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä, kauppatieteiden maisteri Jannica Fagerholmin, oikeustieteen kandidaatti Peter Fagernäsin (uusi jäsen), kauppatieteiden tohtori Piia Karhun (uusi jäsen), kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja kauppias, eMBA Toni Pokelan.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön johdon ja muun henkilökunnan sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2019 saakka.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 10 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan. Uudet osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, inves­tointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antaman valtuutuksen antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jota valtuutusta hallitus ei ole käyttänyt. Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta olisi päättynyt 30.6.2018.

Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2020 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2019 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä osakkeenomistajien ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 1.2.2018 pörssitiedotteena. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 19.2.2018 Keskon internet-sivuilla ja pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös