IFRS 16  Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotto, Kesko-konsernin oikaistut vertailutiedot tammi-syyskuu 2018

1.1.2019 voimaan astuva IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmää, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista annettavia muita tilinpäätöstietoja. Standardin mukaan vuokralleottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän sekä rahoitusvelan. Tämä tiedote sisältää tietoa standardin käyttöönoton vaikutuksista Kesko-konsernin IFRS-tilinpäätökseen tilikauden 2018 tilinpäätöksen jälkeen sekä 1.1.2019 voimaan astuvan standardin mukaiset tammi-syyskuun 2018 oikaistut vertailutiedot.

Kesko-konserni vuokraa liiketoimintansa käyttöön kauppapaikkoja ja muita kiinteistöjä kaikissa toimintamaissaan. Keskolla on huomattava määrä vuokrasopimuksia, jotka ennen IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin voimaantuloa luokitellaan muiksi vuokrasopimuksiksi ja kirjataan ajan kulumisen perusteella tuloslaskelmaan vuokrakuluksi. 1.1.2019 voimaan astuvan uuden vuokrasopimusstandardin mukaan pääosasta näitä vuokrasopimuksia kirjataan taseeseen vuokrasopimuksen alkaessa vähimmäisvuokrien nykyarvoa vastaava vara ja velka, jolloin taseessa esitetyt varat ja velat kasvavat merkittävästi. Vuoden 2017 lopussa Kesko-konsernilla oli yli 1 500 kiinteistövuokrakohdetta, joiden vuokravastuu oli 2 892 milj. euroa, sekä lisäksi 21 milj. euroa muita vuokravastuita. Vuoden 2018 syyskuun lopussa Kesko-konsernin kiinteistöjen vuokravastuu oli 2 868 milj. euroa ja muut vuokravastuut olivat 22 milj. euroa. IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin perusteella taseeseen kirjattavien vuokrasopimusten sisältö eroaa voimassa olevasta taseen liitetiedoissa ilmoitettavasta vuokravastuuraportoinnista mm. lyhytaikaisia vuokrasopimuksia ja vähäarvoisia omaisuuseriä koskevien helpotusten osalta. Lisäksi syntyy ajoituseroa, kun konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa raportoitavat vuokravastuut sisältävät myös tulevaisuudessa voimaan astuvien sopimusten nimellisvastuun määrän, kun taas IFRS 16 –standardin mukaan vuokrasopimus kirjataan taseeseen sopimuksen alkamishetkellä.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaan käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän ja velan määrä lasketaan diskonttaamalla sopimuksen tulevat vähimmäisvuokrat. Konserni ottaa standardin käyttöön takautuvasti soveltaen, jolloin siirtymähetken 1.1.2018 vaikutukset on laskettu siten, kuin standardi olisi ollut aina voimassa. Diskonttokorkona tulee ensisijaisesti käyttää vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa, jos se on saatavilla. Kaikkien sopimusten osalta sisäistä korkokantaa ei ole käytettävissä, joten näiden sopimusten osalta käytetään lisäluoton korkoa, jonka osatekijät ovat viitekorko, lisäluoton luottoriskimarginaali sekä mahdollinen maa- ja valuuttariskilisä. Takautuvassa käyttöönotossa lisäluoton korko määritellään vuokrasopimuksen alkamishetkelle ja minimivuokrat diskontataan kunkin vuokrasopimuksen alkupäivästä lähtien. IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardi sisältää alle 12 kk:n vuokrasopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat helpotukset, jotka konserni ottaa käyttöön. Vuokralleantajan raportointi säilyy ennallaan eli vuokrasopimukset jaetaan edelleen rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin.

Konserni on saanut päätökseen IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin tilinpäätösvaikutusten arvioinnin. Uudella vuokrasopimusstandardilla on merkittävä vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä osaan tunnusluvuista. IFRS 16 –standardin käyttöönotto kasvattaa merkittävästi käyttökatetta ja vertailukelpoista käyttökatetta sekä liikevoittoa ja vertailukelpoista liikevoittoa, kun tuloslaskelmaan kirjattu vuokrakulu korvataan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla sekä rahoituseriin kirjattavilla velan korkokuluilla. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. Konsernitaseen varoja kasvattaa kunkin vuokrasopimuksen alkamishetkelle laskettu käyttöoikeusomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden aikana. Konsernitaseen korollisen velan määrä kasvaa vuokravastuun diskontatulla määrällä. Lisäksi siirtyminen uuden vuokrasopimusstandardin käyttöön vaikuttaa konsernin rahavirrassa liiketoiminnan rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan, kun toteutuneet vuokrien maksut kohdistetaan rahoituskulua vastaavalta osuudelta liiketoiminnan rahavirtaan ja velan lyhennystä vastaavalta osuudelta rahoituksen rahavirtaan. Uudella standardilla ei ole käytännön tasolla vaikutuksia Kesko-konsernin kassavirtoihin eikä kokonaisuutena konsernin rahavirta muutu, vaan kyse on rahavirtalaskelman eri osien välisestä esitystavan muutoksesta. Uuden laskentastandardin takautuvasta käyttöönotosta syntyy siirtymähetkellä 1.1.2018 oman pääoman kirjaus, kun taseeseen kirjattavien varojen ja velkojen arvot ovat eri suuruiset siirtymähetkellä.

IFRS 16 –standardin käyttöönoton yhteydessä laaditussa ja standardissa tarkoitetulla tavalla lasketussa avaavassa taseessa per 1.1.2018 konsernin käyttöoikeuteen perustuvien omaisuuserien määrä on 1 996 milj. euroa ja vastaavan korollisen velan määrä on 2 214 milj. euroa. Syyskuun 2018 lopussa käyttöoikeusomaisuuserän määrä oli 1 989 milj. euroa ja vastaavan korollisen velan määrä 2 213 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto kasvaa standardin käyttöönoton myötä 72 milj. euroa, kun vuokrien sijaan liikevoittoa rasittavat poistot. Standardin mukaisesti lasketun korollisen velan korkokustannukset kirjataan tuloslaskelmaan ja tämä kasvattaa tammi-syyskuun rahoituskuluja 76 milj. euroa. Vaikutus tammi-syyskuun tulokseen ennen veroja on -3,2 milj. euroa. Vaikutus tammi-syyskuun vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen on -0,02 euroa/osake. Vuokrasopimusten perusteella taseeseen kirjattu käyttöoikeusomaisuuserä kasvattaa sidottua pääomaa 1 995 milj. euroa (tammi-syyskuun kumulatiivinen keskiarvo), ja liikevoiton sekä sidotun pääoman kasvun yhteisvaikutuksena sidotun pääoman tuotto syyskuun lopussa (pro forma liukuva 12 kuukautta) laskee 9,7 %:iin. Taseen korollinen velka kasvaa yhteensä 2 761 milj. euroon ja korollinen nettovelka yhteensä 2 442 milj. euroon. Konsernin nettovelat/käyttökate syyskuun lopussa (pro forma liukuva 12 kuukautta) on 2,9 ja omavaraisuusaste 30,8 %.

Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeisimmät tunnusluvut, joihin IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotto vaikuttaa. Taulukossa ”Raportoitu” tunnusluku tarkoittaa vuonna 2018 voimassa olevien IFRS-standardien mukaista tunnuslukua ja ”Oikaistu” tunnusluku tarkoittaa 1.1.2019 voimaan astuvan IFRS 16 –standardin käyttöönoton johdosta oikaistua tunnuslukua, jota käytetään vertailutietona vuonna 2019 standardin käyttöönoton jälkeen.

1-3/2018 4-6/2018 7-9/2018 1-9/2018 
Jatkuvat toiminnot
Raportoitu käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 71,8 122,6 148,9 343,4
IFRS 16 –standardin vaikutus, milj. e 98,9 99,3 102,1 300,3
Oikaistu käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 170,7 221,9 251,0 643,7
Raportoitu liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 40,0 89,0 112,6 241,7
IFRS 16 –standardin vaikutus, milj. e 23,8 24,2 24,4 72,3
Oikaistu liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 63,8 113,2 137,0 314,0
Raportoitu liikevoitto, milj. e 36,6 81,6 110,0 228,2
IFRS 16 –standardin vaikutus, milj. e 23,8 24,2 24,4 72,3
Oikaistu liikevoitto, milj. e 60,4 105,8 134,3 300,5
Raportoitu tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 39,9 86,0 111,8 237,7
IFRS 16 –standardin vaikutus, milj. e -1,6 -1,0 -0,6 -3,2
Oikaistu tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 38,3 85,0 111,2 234,5
Raportoitu tulos ennen veroja, milj. e 36,5 78,5 109,1 224,2
IFRS 16 –standardin vaikutus, milj. e -1,6 -1,0 -0,6 -3,2
Oikaistu tulos ennen veroja, milj. e 34,9 77,5 108,5 220,9
Raportoitu tulos/osake, e, vertailukelpoinen, laimentamaton 0,35 0,61 0,81 1,77
Oikaistu tulos/osake, e, vertailukelpoinen, laimentamaton 0,34 0,60 0,81 1,75
Raportoitu tulos/osake, e, laimentamaton 0,32 0,52 0,79 1,63
Oikaistu tulos/osake, e, laimentamaton 0,31 0,51 0,79 1,61
Raportoitu sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 13,8
Oikaistu sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk, pro forma *) 9,7
Konserni
Raportoitu korolliset nettovelat, milj. e -59 146 229 229
Oikaistu korolliset nettovelat, milj. e 2 175 2 345 2 442 2 442
Raportoitu korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk 0,6
Oikaistu korolliset nettovelat/käyttökate, liukuva 12 kk, pro forma *) 2,9
Raportoitu omavaraisuusaste, % 49,3 46,2 48,5 48,5
Oikaistu omavaraisuusaste, % 31,4 29,3 30,8 30,8

*) Pro forma liukuvat 12 kuukauden tunnusluvut on laskettu suuntaa antavina ajanjaksolle 10/2017-9/2018. 

6.2.2019 julkaistavassa Kesko-konsernin tilikauden 2018 ja Q4/2018 vuosineljänneksen taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan tilikaudella 2018 voimassa olevia konsernin IFRS-laskentaperiaatteita. Tämän tiedotteen vuotta 2018 koskevat oikaistut luvut ovat IFRS 16 Vuokrasopimuset –standardin käyttöönoton jälkeen 1.1.2019 alkaen Kesko-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettäviä vertailutietoja ajanjaksolta tammi-syyskuu 2018. Koko tilikautta 2018 koskevat IFRS 16 –standardin käyttöönoton mukaiset vertailutiedot tullaan julkaisemaan ennen Q1/2019 osavuosikatsauksen julkistamista viimeistään huhtikuussa 2019.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 01053 22338.

Kesko Oyj

LIITTEET

Konsernin tuloslaskelma 1-9/2018, 1-6/2018, 1-3/2018

Konsernitase 30.9.2018, 30.6.2018, 31.3.2018, avaava tase 1.1.2018

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, kooste

Konsernin rahavirtalaskelma, kooste 1-9/2018, 1-6/2018, 1-3/2018

Tiedot segmenteittäin, jatkuvat toiminnot, 1-3/2018, 1-6/2018, 1-9/2018

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin, jatkuvat toiminnot, 1-3/2018, 4-6/2018, 7-9/2018

Oikaistujen tunnuslukujen täsmäytykset oikaistuihin IFRS-tilinpäätöslukuihin 1-3/2018, 4-6/2018, 7-9/2018,
1-9/2018

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös