Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Keskon kannattavuus parani

KESKO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 27.07.2017 KLO 09.00

 

Keskon puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2017: Keskon kannattavuus parani

 

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI:

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 5 411 milj. euroa (4 624 milj. euroa), ja se kasvoi 17,0 %, ja paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä 1,2 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 113,2 milj. euroa (111,4 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 169,1 milj. euroa (101,6 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,1 % (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 116,2 milj. euroa (113,7 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa (0,85 euroa)
  • Vertailukelpoisesti liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-6/
2017
1-6/
2016
4-6/
2017
4-6/
2016
Liikevaihto, milj. e 5 411 4 624 2 814 2 610
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 113,2 111,4 84,6 79,1
Liikevoitto, milj. e 169,1 101,6 152,5 68,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 116,2 113,7 82,6 79,2
Tulos ennen veroja, milj. e 172,1 103,8 150,5 68,1
Investoinnit, milj. e 170,0 564,1 91,7 512,7
Tulos/osake, e, laimennettu 1,48 0,76 1,29 0,49
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton 0,90 0,85 0,61 0,59
  30.6.2017 30.6.2016    
Omavaraisuusaste, % 47,0 44,8    
Oma pääoma/osake, e 20,18 20,31    

 

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

"Kesko on strategiansa mukaisesti yhä fokusoituneempi yhtiö, joka keskittyy kannattavuuden edelleen parantamiseen ja kasvuun päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa.

 

Strategiaa toteutettiin johdonmukaisesti toisen vuosineljänneksen aikana myymällä K-maatalous-liiketoiminta, Asko ja Sotka -huonekalukauppa, Yamarin-veneliiketoiminta ja Yamaha-edustus sekä kiinteistöjä Baltiassa. Myytyjen liiketoimintojen kauppahinta oli yhteensä 171 milj. euroa ja myyntivoittoja kirjattiin 80 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupassa voimme olla tyytyväisiä sekä myynnin että tuloksen kehitykseen. Etenkin K-Citymarket- ketju sekä uudistetut K-Market-myymälät kasvattivat hyvin myyntiään. Vuoden 2016 huhtikuussa ostetun Suomen Lähikaupan integrointi eteni hyvin. Yhteensä 409 Siwaa ja Valintataloa oli muutettu K-kaupoiksi toukokuun 2017 loppuun mennessä, ja näistä 99 kauppaa oli siirretty kauppiaille katsauskauden loppuun mennessä.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa kasvun painopiste on entistä selkeämmin yritysasiakaskaupassa. Onnisen hankinta antaa meille hyvät valmiudet menestyä tässä markkinamuutoksessa. Onnisen myynti ja tulos kehittyivät vuoden ensimmäisellä puoliskolla tavoitteiden mukaisesti. Rakentamisen kausivaihteluista johtuen Onnisen toinen vuosipuolisko on selvästi ensimmäistä vahvempi. Pärjäsimme hyvin myös haasteellisessa kuluttaja-asiakasmarkkinassa, joka kärsi Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen kylmästä keväästä ja alkukesästä.

 

Autokaupassa myynti kasvoi selvästi toisella vuosineljänneksellä ja uusien autojen tilausten kehitys jatkui vahvana. Porsche-liiketoiminnan integraatio on edennyt hyvin ja parantanut autokaupan toimialan kannattavuutta.

 

Vastuullisuudessa pääsimme uudelle tasolle ilmastotyössä. K-ryhmä on ensimmäisenä suomalaisena kaupan alan yrityksenä asettanut tieteelliset tavoitteet kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä merkittävästi uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

 

Keskon kassavirta parani ja taloudellinen asema vahvistui selvästi katsauskauden aikana. Tämä antaa hyvät edellytykset jatkaa strategian toteuttamista."

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2017

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2017 oli 5 411 milj. euroa, mikä on 17,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 624 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2016 aikana toteutettujen yritysostojen ansiosta. Vertailukelpoisesti liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 1,2 %.

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kasvuun, 5,0 %, vaikutti sekä Suomen Lähikaupan hankinta että Venäjän liiketoimintojen myynti. Liikevaihto kasvoi 1,2 % ilman huhtikuussa 2016 ostetun Suomen Lähikaupan ja marraskuussa 2016 myydyn Venäjän liiketoiminnan vaikutusta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 35,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman 1.6.2017 myytyä K-maatalous-liiketoimintaa ja 1.6.2016 ostetun Onnisen vaikutusta kasvoi 0,6 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 9,3 % ja ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta 3,3 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 13,6 % ja vertailukelpoisesti 1,5 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 32,1 % ja vertailukelpoisesti se oli edellisen vuoden tasolla. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,9 % (18,5 %).

 

Katsauskauden aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja katsauskauden päätteeksi 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen.

 

1-6/2017

 

 

 

 
Liike-
vaihto,
M€


 

 

 

 
Kehitys,
%
Kehitys
paikal-
lisessa valuutas-
sa ilman
yritys-
ostoja ja -
myyntejä,
%
Liike-
voitto,
vertailu-
kelpoinen,
M€
Muutos,
M€
Päivittäistavara-kauppa 2 570 +5,0 +1,2 76,9 +2,1
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2 364 +35,8 +0,6 38,5 +0,3
Autokauppa 479 +9,3 +3,3 17,6 +2,4
Yhteiset toiminnot

ja eliminoinnit
-2 -3,7 - -19,8 -2,9
Yhteensä 5 411 +17,0 +1,2 113,2 +1,8

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 113,2 milj. euroa (111,4 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani Suomen Lähikaupan kauppojen merkittävistä uudistamiskustannuksista huolimatta. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Onnisen hankinta kasvatti liikevoittoa, mutta erikoiskaupan ja Kesko Senukain liikevoitto oli edellistä vuotta pienempi. Autokaupassa liikevoitto kasvoi. Kannattavuutta paransivat myynnin kasvu ja AutoCarreran Porsche-liiketoiminnan hankinta.

 

Liikevoitto oli 169,1 milj. euroa (101,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 55,8 milj. euroa (-9,8 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistöjärjestelystä syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 20,3 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalu-kaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 1-6/2017 1-6/2016
Liikevoitto, vertailukelpoinen 113,2 111,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot +82,1 +4,2
-myyntitappiot -1,6 -0,3
-kiinteistöjen arvonalentumiset - -7,9
+/-rakennejärjestelyt -22,5 -9,1
+/-muut erät -2,2 +3,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 55,8 -9,8
Liikevoitto 169,1 101,6

 

Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 172,1 milj. euroa (103,8 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,48 euroa (0,76 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,18 euroa (20,31 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 6 325 milj. euroa ja se kasvoi 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma). K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 34 016 uutta taloutta tammi-kesäkuussa 2017. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2017

Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2017 oli 2 814 milj. euroa, mikä on 7,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 610 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2016 aikana toteutettujen yritysostojen ansiosta. Vertailukelpoisesti liikevaihdon kasvu ilman yritysostoja ja -myyntejä paikallisissa valuutoissa oli 0,4 %.

 

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto laski 1,9 %, mihin vaikuttivat Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppojen sulkemiset sekä 30.11.2016 toteutunut Venäjän liiketoimintojen myynti. Vertailukelpoisesti päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 2,1 %.  Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi 19,8 %, jota kasvatti 1.6.2016 toteutettu Onnisen yritysosto. Vertailukelpoinen liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman Onnisen ja 1.6.2017 myydyn K-maatalous-liiketoiminnan vaikutusta laski 2,8 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti toimituspäivien määrä, joita oli kolme edellistä vuotta vähemmän, sekä kuluttaja-asiakasmyyntiä heikentänyt Pohjois-Euroopan kylmä sää. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 9,7 % ja ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta 3,3 %. Konsernin liikevaihto kasvoi Suomessa 5,5 % ja vertailukelpoisesti 1,2 %. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 16,8 % ja laski vertailukelpoisesti 2,7 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,2 % (20,4 %).

 

4-6/2017

 

 

 

 
Liike-
vaihto,
M€


 

 

 

 
Kehitys,
%
Kehitys
paikal-
lisessa
valuutas-
sa ilman
yritys-
ostoja ja
myyntejä,
%
Liike-
voitto,
vertailu-
kelpoinen,
M€
Muutos,
M€
Päivittäistavara-kauppa 1 327 -1,9 +2,1 50,5 +6,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1 253 +19,8 -2,8 35,5 -2,4
Autokauppa 234 +9,7 +3,3 7,6 +1,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0 -86,5 - -9,0 -0,8
Yhteensä 2 814 +7,8 +0,4 84,6 +5,4

 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 84,6 milj. euroa (79,1 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus parani, mihin vaikuttivat Suomen Lähikaupan synergiahyödyt, myynnin hyvä kehitys erityisesti K-Citymarketin ja uudistettujen K-Marketien osalta sekä edellisenä vuonna myyty tappiollinen Venäjän liiketoiminta. Suomen Lähikaupan kauppojen uudistaminen ja kauppapaikkaverkoston muutokset saatiin päätökseen vuosineljänneksen aikana. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen liikevoitto kasvoi, mutta erikoiskaupan ja Kesko Senukain liikevoitto oli edellistä vuotta alhaisempi. Erikoiskaupan tuloskehitykseen vaikutti osaltaan 1.6.2017 toteutettu K-maatalous-liiketoiminnan myynti. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen hyvällä tasolla. Kannattavuutta paransivat hyvä myynnin kehitys sekä AutoCarreran Porsche-liiketoiminnan hankinta.

 

Liikevoitto oli 152,5 milj. euroa (68,0 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli yhteensä 67,9 milj. euroa (-11,1 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 10,9 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, M€ 4-6/2017 4-6/2016
Liikevoitto, vertailukelpoinen 84,6 79,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät    
+myyntivoitot +81,8 +2,9
-myyntitappiot -1,2 -0,3
-kiinteistöjen arvonalentumiset - -7,9
+/-rakennejärjestelyt -11,2 -9,1
+/-muut erät -1,4 +3,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä +67,9 -11,1
Liikevoitto 152,5 68,0

 

Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 150,5 milj. euroa (68,1 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,29 euroa (0,49 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 373 milj. euroa ja se laski 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna (pro forma).

 

Rahoitus

Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 83,8 milj. euroa (-17,8 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 63,2 milj. euroa positiivinen (-529,0 milj. euroa) toteutuneiden divestointien, 192,4 milj. euroa, ansiosta.

 

Likvidejä varoja oli kauden lopussa 367 milj. euroa (327 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 561 milj. euroa (657 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 194 milj. euroa (330 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 47,0 % (44,8 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 2,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Rahoituseriin sisältyy osinkotuottoja ja osuuspääoman korkoja 4,5 milj. euroa, josta 2,3 milj. euroa on Suomen Luotto-osuuskunnalta saatua osuuspääoman korkoa.

 

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 141,1 milj. euroa (78,5 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 97,7 milj. euroa positiivinen (-476,0 milj. euroa) toteutuneiden divestointien, 171,1 milj. euroa, ansiosta.

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 1,3 milj. euroa (nettorahoitustuotto 1,7 milj. euroa).

 

Verot

Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 22,1 milj. euroa (21,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 12,8 % (20,6 %). Huhti-kesäkuussa konsernin verot olivat 17,8 milj. euroa (14,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 11,8 % (21,1 %). Konsernin efektiivistä veroastetta alensivat verovapaat kiinteistöjen ja tytäryritysten myyntivoitot.

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 170,0 milj. euroa (564,1 milj. euroa) eli 3,1 % (12,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 117,1 milj. euroa (100,5 milj. euroa), it-investoinnit 17,4 milj. euroa (8,9 milj. euroa) ja muut investoinnit 35,5 milj. euroa (23,6 milj. euroa). Edellisenä vuonna yritysostot olivat 431,0 milj. euroa.

 

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 91,7 milj. euroa (512,7 milj. euroa) eli 3,3 % (19,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 63,4 milj. euroa (63,6 milj. euroa), it-investoinnit 8,3 milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 20,0 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Edellisenä vuonna yritysostot olivat 428,1 milj. euroa.

 

Henkilökunta

Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 21 927 (20 595) henkilöä. Kasvu aiheutui Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostoista.

 

Kesäkuun 2017 lopussa henkilömäärä oli 27 826 (30 264), joista Suomessa työskenteli 14 878 (16 239) ja Suomen ulkopuolella 12 948 (14 025) henkilöä. Suomen Lähikaupan henkilömäärä oli 2 426, Onnisen 3 106 ja AutoCarreran 40.

 

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan ja Onnisen yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Onnisen ja Suomen Lähikaupan liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

 

Päivittäistavarakauppa

 

  1-6/
2017
1-6/
2016
4-6/
2017
4-6/
2016
Liikevaihto, milj. e 2 570 2 447 1 327 1 353
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  76,9 74,8 50,5 43,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,0 3,1 3,8 3,2
Investoinnit, milj. e 97,6 139,3 44,3 104,6

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/2017 Kehitys, % 4-6/2017 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 587 +2,4 841 +4,7
K-Citymarket, käyttötavara  258 +0,8 132 +1,9
K-Market, oma vähittäiskauppa 296 +60,1 138 -25,5
Kespro 393 +3,2 202 +1,5
Muut 36 -52,3 15 -59,9
Yhteensä 2 570 +5,0 1 327 -1,9

 

Tammi-kesäkuu 2017

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2 570 milj. euroa (2 447 milj. euroa) liikevaihdon kasvun ollessa 5,0 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti sekä Suomen Lähikaupan hankinta että Venäjän liiketoimintojen myynti. Vertailukelpoisesti liikevaihdon kehitys ilman Suomen Lähikauppaa ja Venäjän liiketoimintaa oli +1,2 %. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta 1,8 % (sis. alv). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin pro forma kasvu oli 0,1 % (sis. alv), mihin vaikutti Suomen Lähikaupan edellistä vuotta pienempi kauppapaikkaverkosto. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna (sis. alv, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 1,2 % tammi-kesäkuussa (Keskon oma arvio).

 

Suomen Lähikaupan osto toteutui edellisen vuoden huhtikuussa ja Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi aloitettiin toukokuussa 2016. Toukokuun 2017 loppuun mennessä kaikki 409 kauppapaikkaverkostossa jatkavaa Siwaa ja Valintataloa oli muutettu K-kaupoiksi (408 K-Marketia ja 1 K-Supermarket). Näistä kesäkuun loppuun mennessä 99 kauppaa oli siirretty kauppiaille. Kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 76,9 milj. euroa (74,8 milj. euroa). Toimialan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Suomen Lähikaupan vaikutus tammi-kesäkuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -3,4 milj. euroa (huhti-kesäkuu 2016 -1,1 milj. euroa), mihin vaikutti kauppapaikkaverkoston merkittävä muutosohjelma. Marraskuussa 2016 myydyn Venäjän liiketoiminnan tappio oli vertailukaudella 9,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 56,6 milj. euroa (74,3 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -20,3 milj. euroa (-0,6 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -20,3 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 97,6 milj. euroa (139,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 87,0 milj. euroa (70,2 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2017

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 1 327 milj. euroa (1 353 milj. euroa) ja se laski 1,9 %. Laskuun vaikutti Suomen Lähikaupan kauppapaikkaverkoston muutokset ja kauppojen siirtäminen kauppiaille. Lisäksi liikevaihdon kehitykseen vaikutti marraskuussa 2016 myyty Venäjän liiketoiminta. Vertailukelpoisesti päivittäistavarakaupan liikevaihto kasvoi 2,1 %. K-ryhmän päivittäistavaramyynti ilman Suomen Lähikaupan hankinnan vaikutusta kasvoi 3,4 % (sis. alv) ja K-ryhmän pro forma päivittäistavaramyynti kasvoi 1,0 % (sis alv). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 50,5 milj. euroa (43,6 milj. euroa). Toimialan kannattavuus säilyi hyvällä tasolla ja erityisesti K-Citymarket paransi kannattavuuttaan hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Suomen Lähikaupan vaikutus huhti-kesäkuun vertailukelpoiseen liikevoittoon oli +2,2 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Marraskuussa 2016 myydyn Venäjän liiketoiminnan tappio oli vertailukaudella -4,3 milj. euroa. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 39,9 milj. euroa (44,1 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -10,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa), ja ne liittyvät pääosin Suomen Lähikaupan uudelleenjärjestelyyn, -10,9 milj. euroa.

 

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 44,3 milj. euroa (104,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 40,6 milj. euroa (37,3 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuussa avattiin yksi uusi K-Citymarket, neljä K-Supermarketia (joista kaksi korvaavaa) sekä neljä uutta K-Marketia. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 73 kauppaan, joista 27 oli Siwojen ja Valintatalojen muutoksia K-Marketeiksi.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Citymarket (korvaava uusperustanta) ja kauppakeskus Easton Helsinkiin. Uusia K-Supermarketeja on rakenteilla Tampereelle Tesomalle ja Kaukajärvelle, Turkuun, Espooseen Suurpeltoon ja Espoonlahteen, Ilmajoelle, Helsinkiin Kalasatamaan ja Pasilaan, Ouluun ja Kauniaisiin.

 

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2017 2016
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket  230 223
K-Market** 825 1 018
Neste K 69 67
K-ruoka, Venäjä - 9
Muut* 91 98

* Sisältää verkkokaupat

** Suomen Lähikaupan kauppojen lukumäärä oli 408

Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa

 

  1-6/2017 1-6/2016 4-6/
2017
4-6/
2016
Liikevaihto, milj. e 2 364 1 741 1 253 1 046
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  38,5 38,2 35,5 37,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 1,6 2,2 2,8 3,6
Investoinnit, milj. e 48,8 412,9 35,2 404,7

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/
2017
Kehitys, % 4-6/
2017
Kehitys, %
Rauta- ja sisustuskauppa, Suomi 457 +4,7 238 -1,3
K-Rauta, Ruotsi 104 -7,1 60 -9,9
Byggmakker, Norja 209 +1,2 109 -8,0
K-Rauta, Venäjä 90 +15,8 51 +12,2
Kesko Senukai, Baltia 230 +4,1 132 +1,3
OMA, Valko-Venäjä 59 +27,3 34 +24,5
Onninen 765 - 402 -
Konekauppa 140 -5,3 86 -10,3
Urheilukauppa, Suomi 80 -3,6 34 -6,8
Muut 246 -12,7 114 -24,8
Yhteensä 2 364 +35,8 1 253 +19,8

 

Tammi-kesäkuu 2017

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2 364 milj. euroa (1 741 milj. euroa) ja se kasvoi 35,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman yritysostoja ja -myyntejä kasvoi 0,6 %.  Katsauskauden aikana Kesko-konserni myi 1.6.2017 K-maatalous-liiketoiminnan ja katsauskauden päätteeksi 30.6.2017 Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-kesäkuussa 1 235 milj. euroa (941 milj. euroa) ja se kasvoi 31,3 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 1,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 129 milj. euroa (800 milj. euroa) ja se kasvoi 41,0 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli vertailukelpoisesti edellisen vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 47,7 % (46,0 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 1 144 milj. euroa (1 093 milj. euroa) ja se kasvoi 4,7 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 2,4 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 1,3 %, Ruotsissa 4,1 % ja Venäjällä 7,1 %. Rauta- ja sisustuskaupassa liikevaihdon kasvu vahvistui erityisesti yritysasiakaskaupassa. K-ryhmän rakentamisen ja talotekniikan kaupan markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen Suomessa. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 3,2 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen noin 0,8 % (Keskon oma arvio).

 

Konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 140 milj. euroa (148 milj. euroa) ja se laski 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 75 milj. euroa ja se laski 14,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 65 milj. euroa ja se kasvoi 8,5 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 89 milj. euroa (99 milj. euroa) ja se laski 3,7 % ilman heinäkuussa 2016 myytyä Venäjän Intersport-liiketoimintaa.

 

30.6.2017 myydyn Asko ja Sotka -huonekalukaupan liikevaihto oli 89 milj. euroa (87 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %.

 

1.6.2017 myydyn K-maatalous-liiketoiminnan liikevaihto oli 149 milj. euroa (176 milj. euroa).

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 38,5 milj. euroa (38,2 milj. euroa) ja se kasvoi 0,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.  Kannattavuutta paransi Onnisen hyvä tuloskehitys ja Intersport Venäjän liiketoimintojen myynti vuoden 2016 heinäkuussa. Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 8,8 milj. euroa (kesäkuu 2016 2,2 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi Kesko Senukain edellistä vuotta pienempi liikevoitto, johon osaltaan vaikuttivat kauppapaikkaverkoston uudistukset ja laajennukset Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 28,7 milj. euroa (25,4 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 9,8 milj. euroa (12,9 milj. euroa), josta kesäkuussa myytyjen K-maatalous-liiketoiminnan ja Asko ja Sotka -huonekalukaupan osuus oli 6,8 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 116,5 milj. euroa (34,6 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Baltian kiinteistökaupasta syntynyt myyntivoitto 50,2 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,2 milj. euroa sekä Asko ja Sotka -huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 48,8 milj. euroa (412,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 29,6 milj. euroa (29,7 milj. euroa). Vertailukauteen sisältyy yritysostoja 376,9 milj. euroa.

 

Huhti-kesäkuu 2017

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 253 milj. euroa (1 046 milj. euroa) ja se kasvoi 19,8 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,8 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti toimituspäivien määrä, joita oli kolme edellistä vuotta vähemmän, sekä kuluttaja-asiakasmyyntiä heikentänyt Pohjois-Euroopan kylmä sää.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli huhti-kesäkuussa 629 milj. euroa (541 milj. euroa) ja se kasvoi 16,3 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski Suomessa 2,9 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 623 milj. euroa (505 milj. euroa) ja se kasvoi 23,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski vertailukelpoisesti 2,7 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta 49,8 % (48,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 622 milj. euroa (626 milj. euroa) ja se laski 0,7 %. Vertailukelpoisesti liikevaihto laski 2,0 %. Liikevaihto laski paikallisessa valuutassa Norjassa 7,8 %, Ruotsissa 6,3 % ja Venäjällä 6,1 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 0,7 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 4,3 % (Keskon oma arvio).

 

Konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 86 milj. euroa (96 milj. euroa) ja se laski 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 40 milj. euroa ja se laski 23,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 46 milj. euroa ja se kasvoi 5,8 %.

 

Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 37 milj. euroa (43 milj. euroa) ja se laski 7,4 % ilman heinäkuussa 2016 myytyä Venäjän Intersport-liiketoimintaa.

 

30.6.2017 myydyn Asko ja Sotka -huonekalukaupan liikevaihto oli 44 milj. euroa (45 milj. euroa) ja se laski 2,4 %.

 

1.6.2017 myydyn K-maatalous-liiketoiminnan liikevaihto oli 67 milj. euroa (99 milj. euroa).

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 35,5 milj. euroa (37,9 milj. euroa) ja se laski 2,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta paransi Onnisen hankinta. Onnisen huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,4 milj. euroa (kesäkuu 2016 2,2 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi K-maatalous-liiketoiminnan myynti 1.6.2017 sekä Kesko Senukain kauppapaikkaverkoston uudistukset ja laajennukset Baltiassa ja Valko-Venäjällä. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto ilman erikoiskaupan liiketoimintoja oli 28,6 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Erikoiskaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 6,8 milj. euroa (10,9 milj. euroa), josta kesäkuussa myytyjen K-maatalous-liiketoiminnan ja Asko ja Sotka -huonekalukaupan osuus oli 4,0 milj. euroa.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 115,3 milj. euroa (32,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 79,8 milj. euroa (-5,1 milj. euroa).

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 35,2 milj. euroa (404,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit 22,6 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Vertailukauteen sisältyy yritysostoja 374,1 milj. euroa.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat kaksi rautakauppaa Valko-Venäjälle.

 

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2017 2016
K-Rauta, Suomi* 139 46
Rautia* - 95
K-maatalous - 80
K-Rauta, Ruotsi 18 20
Byggmakker, Norja 82 86
K-Rauta ja K-Senukai, Viro 8 8
K-Rauta ja K-Senukai, Latvia 8 8
K-Senukai, Liettua 22 22
K-Rauta, Venäjä 14 13
OMA, Valko-Venäjä 16 13
Onninen 144 149
Intersport, Suomi** 56 58
Budget Sport** 11 11
The Athlete's Foot** 5 -
Asko ja Sotka** - 87
Kookenkä** 37 37
Intersport, Venäjä - 16
Asko ja Sotka, Baltia** - 12
Konekesko - 1

* K-Rauta- ja Rautia-myymälät yhdistettiin K-Rauta-ketjuksi, joka lanseerattiin uudella brändi-ilmeellä Suomessa maaliskuussa 2017

** Sisältää verkkokaupat

Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Yksi Onnisen kaupoista Ruotsissa on samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

 

Autokauppa

 

  1-6/2017 1-6/2016 4-6/
2017
4-6/

2016
Liikevaihto, milj. e 479 438 234 214
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  17,6 15,2 7,6 5,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 3,7 3,5 3,2 2,7
Investoinnit, milj. e 9,0 8,1 5,4 3,5

 

Liikevaihto, milj. e 1-6/2017 Kehitys, % 4-6/2017 Kehitys, %
VV-Auto 453 +3,3 221 +3,3
AutoCarrera 26 - 14 -
Yhteensä 479 +9,3 234 +9,7

 

Tammi-kesäkuu 2017

Autokaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 479 milj. euroa (438 milj. euroa) ja se kasvoi 9,3 %. Liikevaihdon kehitys ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta oli 3,3 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-kesäkuussa +0,8 % (+14,6 %). VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 18,7 % (18,6 %).

 

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ja AutoCarreran Porsche-liiketoiminnan hankinnan ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 17,6 milj. euroa (15,2 milj. euroa). AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,1 milj. euroa. Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 17,6 milj. euroa (15,2 milj. euroa).

 

Autokaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 9,0 milj. euroa (8,1 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2017

Autokaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 234 milj. euroa (214 milj. euroa) ja se kasvoi 9,7 %. Liikevaihdon kehitys ilman joulukuussa 2016 ostetun AutoCarreran vaikutusta oli +3,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli huhti-kesäkuussa 19,7 % (18,7 %).

 

Autokaupassa kannattavuus parani edelleen hyvän myynnin kehityksen ja AutoCarreran Porsche-liiketoiminnan hankinnan ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 7,6 milj. euroa (5,8 milj. euroa). AutoCarreran vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 milj. euroa. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 7,6 milj. euroa (5,8 milj. euroa).

 

Autokaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa 5,4 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

 

Kauppojen lukumäärät 30.6. 2017 2016
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
AutoCarrera 3 -

 

Muutokset konsernin rakenteessa

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy myi Yamarin-veneliiketoimintansa Yamaha Motor Europe N.V.:n omistamalle tytäryhtiölle Inhan Tehtaat Oy Ab:lle. Samalla toteutettiin Yamahan vapaa-ajan koneiden Suomen edustuksen siirto Konekesko Oy:ltä Yamaha Motor Europe N.V.:lle. (Lehdistötiedote 30.6.2017)

 

Kesko ja Oriola kertoivat maaliskuussa perustavansa uuden koko Suomen kattavan terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjun. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen 26.6.2017, ja yhtiön perustaminen saatettiin kesäkuun lopussa päätökseen. Kumpikin sopimusosapuoli omistaa uudesta yhtiöstä 50 %. (Lehdistötiedote 30.6.2017)

 

Kesko Oyj myi Asko- ja Sotka-huonekalukauppaketjuista vastaavan Indoor Groupin Sievi Capital Oyj:n, kolmen Sotka-ketjun franchising-yrittäjän ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran omistamalle yhtiölle. Osakekauppana toteutettavan kaupan velaton kauppahinta oli 67 milj. euroa. (Lehdistötiedote 20.6.2017 ja 30.6.2017)

 

Kesko Oyj myi K-maatalous-liiketoimintansa ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Osakekauppana toteutetun kaupan velaton kauppahinta oli 38,5 milj. euroa. (Lehdistötiedote 1.6.2017)

 

Kesko myi kiinteistösijoitusyhtiö UAB Baltic Retail Propertiesille seitsemän Kesko Senukain käyttämää kauppapaikkaa Virossa ja Latviassa. Samalla Kesko hankki 10 %:n omistusosuuden kiinteistösijoitusyhtiöstä. (Lehdistötiedote 24.5.2017)

 

Kesko Oyj:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Ruokakesko Oy, K-citymarket Oy ja Kespro Oy sulautuivat 28.2.2017 Kesko Oyj:öön.

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy myi 45 % sen Baltian maayhtiöiden osakkeista Danish Agro a.m.b.a:n konserniyhtiö DAVA Agravis Machinery Holding A/S:lle. Samassa yhteydessä sovittiin optioista laajentaa DAVA Agraviksen omistus koskemaan konekaupan Baltian yhtiöiden koko osakekantaa ja Danish Agro -konsernin omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa. (Pörssitiedote 10.2.2017)

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet

Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.6.2017 oli 554 264 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,81 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2017 lopussa 197 282 584 euroa.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2016 lopussa 43,85 euroa ja kesäkuun 2017 lopussa 43,67 euroa, missä oli laskua 0,4 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2016 lopussa 47,48 euroa ja kesäkuun 2017 lopussa 44,54 euroa, missä oli laskua 6,2 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 45,99 euroa ja alin 40,11 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 48,59 euroa ja alin 42,05 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-kesäkuun aikana 7,5 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 7,3 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 3,1 %.

 

Kesäkuun 2017 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 386 milj. euroa ja B-osakkeiden 3 017 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 4 403 milj. euroa ja se laski vuoden 2016 lopusta 196 milj. euroa.

 

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2017 aikana 0,8 (0,9) milj. kpl, missä oli laskua 9,2 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 34 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 26,8 (28,6) milj. kpl, missä oli laskua 6,1 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 198 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-kesäkuussa 2017 oli 40 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Näistä merkittävin oli BATS, jonka osuus vaihdosta oli 37 % (lähde: Fidessa).

 

Hallituksella on voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Hallitus päätti 1.2.2017 antaa kyseisen osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2016 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 192 822 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 15.3.2017. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voitiin kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päätti erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-kesäkuussa palautunut yhteensä 977 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssitiedotteella 12.5.2017. Osakepalkkiojärjestelmästä 2014-2016 on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.

 

Kesko Oyj:n hallitus on 1.2.2017 päättänyt uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) päärakenteena sekä rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. PSP:n ohella hallitus on päättänyt siirtymävaiheen osakepohjaisen kannustinohjelman (Bridge Plan) perustamisesta kattamaan siirtymävaihetta, jossa Kesko pitkän aikavälin kannustinjärjestelmärakenteessaan siirtyy yhden vuoden ansaintajaksosta pidempään ansaintajaksoon. Jos PSP 2017-2020 -ohjelmalle asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. Jos siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmalle (Bridge Plan) asetetut ansaintakriteerit saavutetaan kokonaisuudessaan, sen perusteella suoritettavien, B-sarjan osakkeina maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 340 000 osaketta. RSP 2017-2019 -ohjelman puitteissa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 osaketta. Uudesta osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 2.2.2017.

 

Keskon hallituksella on voimassa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

 

Keskon hallituksella on voimassa myös varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2016 päättämä valtuutus hankkia enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

 

Lisäksi Keskon hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 päättämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta (Osakeantivaltuutus 2015). Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

 

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2017 lopussa 41 781. Se on 2 377 enemmän kuin vuoden 2016 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun lopussa 31 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun lopussa 44 %.

 

Liputusilmoitukset

Kesko Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan K-kauppiasliitto ry:n, sen toimialayhdistysten sekä Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiön yhteenlaskettu ääniosuus Keskon osakkeista saavutti 3.2.2017 15 prosenttia ja 6.2.2017 ylitti 15 prosenttia. (Pörssitiedote 7.2.2017)

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia

Välimiesoikeus hylkäsi Voimaosakeyhtiö SF:n kanteen Kestra Kiinteistöpalvelut Oy:tä vastaan koskien Fennovoima-ydinvoimalahankkeen jatkorahoitusta. (Pörssitiedote 10.1.2017)

 

Keskon hallitus päätti uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta Keskon ylimmälle johdolle ja erikseen valituille avainhenkilöille. Lisäksi hallitus päätti antaa Keskon osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 ansaintajakson 2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 192 822 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintajakson 2016 kohderyhmän 130 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. (Pörssitiedote 2.2.2017)

 

Kesko Oyj:n tytäryhtiö Konekesko Oy myi 45 % sen Baltian maayhtiöiden osakkeista Danish Agro a.m.b.a:n konserniyhtiö DAVA Agravis Machinery Holding A/S:lle. Samassa yhteydessä sovittiin optioista laajentaa DAVA Agraviksen omistus koskemaan konekaupan Baltian yhtiöiden koko osakekantaa ja Danish Agro -konsernin omistus koskemaan Konekeskon Suomen maatalouskoneliiketoimintaa. (Pörssitiedote 10.2.2017)

 

Kesko Oyj ja Oriola-KD Oyj lähtevät rakentamaan Suomeen uudenlaista kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kauppaketjua. Yhtiöt allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi yhteisyrityksen perustamisen 26.6.2017, ja yhtiön perustaminen saatettiin päätökseen. Kumpikin sopimusosapuoli omistaa uudesta yhtiöstä 50 %. Tavoitteena on ensivaiheessa rakentaa 100 myymälän ketju ja verkkokauppa. Toimintaa suunnitellaan laajennettavan lääkemyyntiin, mikäli lainsäädäntö muuttuu. (Pörssitiedote 13.3.2017, lehdistötiedote 30.6.2017)

 

Kesko Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnukset muuttuivat 15.3.2017 alkaen. Uudet kaupankäyntitunnukset ovat KESKOA (A-osakesarja) ja KESKOB (B-osakesarja). (Pörssitiedote 13.3.2017)

 

Kesko Oyj myi K-maatalous-liiketoimintansa ruotsalaiselle Lantmännen ek förille. Osakekauppana toteutetun kaupan velaton kauppahinta oli 38,5 milj. euroa. Kesko Oyj kirjasi yrityskaupasta 12,2 milj. euron myyntivoiton. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ilmoitti 26.5.2017 hyväksyvänsä yrityskaupan ja yrityskauppa toteutui 1.6.2017. Lupaan ei sisältynyt ehtoja. (Pörssitiedote 11.4.2017, lehdistötiedote 1.6.2017)

 

Kesko Oyj myi Asko- ja Sotka-huonekalukauppaketjuista vastaavan Indoor Groupin Sievi Capital Oyj:n, kolmen Sotka-ketjun franchising-yrittäjän ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran omistamalle yhtiölle. Osakekauppana toteutetun kaupan velaton kauppahinta oli 67 milj. euroa ja yrityskauppa toteutui 30.6.2017. Kesko Oyj kirjasi yrityskaupasta 19,0 milj. euron myyntivoiton. (Lehdistötiedotteet 20.6.2017 ja 30.6.2017)

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2017 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 3.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 198 932 930,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2017.

 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.4.2015 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppias, eMBA Toni Pokela, eMBA Mikael Aro, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissinen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlberg. Korpisaari ja Ståhlberg erosivat yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous 4.4.2016 valitsi Korpisaaren ja Ståhlbergin tilalle vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja KTM, toimitusjohtaja Jannica Fagerholmin.

 

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen.

 

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2018 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi KTM Jannica Fagerholmin, varapuheenjohtajaksi eMBA Mikael Aron ja jäseneksi KTM Matti Kyytsösen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin kauppaneuvos Esa Kiiskinen (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja KTM Anu Nissinen.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 3.4.2017.

 

Vastuullisuus

Kesko asetti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

 

K-ryhmä sitoutui vuonna 2008 energiatehokkuussopimuksessa parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta K-ryhmä onnistui parantamaan energiatehokkuuttaan yli odotusten 67 GWh:n verran. Uudessa, kauden 2017-2025 sopimuksessa K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimin vuositasolla 7,5 % eli noin 79 GWh:n verran.

 

Huhtikuussa K-ruokakauppoihin tuli ensimmäinen suomalaisesta lahnasta valmistettu Pirkka-tuote. Pirkka saaristolaiskalapihvin raaka-aineena käytetään John Nurmisen Säätiön kestävään kalastukseen tähtäävän Lähikalahankkeen lahnaa.

 

Kesko on osallistunut kahden vuoden ajan Plan Internationalin Seas of Change -hankkeen rahoitukseen. Hankkeen ansiosta jo noin 100 Thaimaan kalateollisuudessa työskentelevän kambodžalaisten siirtotyöläisperheiden lasta on päässyt thaimaalaiseen kouluun.

 

Kesäkuun lopussa julkaistun puu- ja paperilinjauksen mukaan vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää, joko FSC- tai PEFC- sertifioituja tai kierrätettyä materiaalia. K-Rautojen valikoimissa olevien trooppisesta puusta valmistettujen tuotteiden osalta linjaus on ollut voimassa jo vuodesta 2009.

 

Riskienhallinta

Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät hintakilpailuun Suomen päivittäistavarakaupassa, päivittäistavarakaupan lähimarkkinastrategian toteuttamiseen, rakentamisen ja talotekniikan yritysjärjestelyihin sekä digitaalisuuden aiheuttamaan muutokseen kaupan alalla. Keskon vuoden 2016 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen vuoden 2017 aikana olennaista muutosta. Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2017-6/2018) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2016-6/2017).

 

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelevat Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kaupan alan ennakoidaan kasvavan. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä, mutta ostovoiman kasvaessa laadun merkitys korostuu aikaisempaa enemmän. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa yritysasiakaskaupan kasvun ennakoidaan jatkuvan kuluttajakaupan kasvua vahvempana. Suomen rakentamisen ja talotekniikan kaupassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan. Ruotsissa ja Norjassa markkinoiden ennakoidaan kasvavan, mutta kasvuvauhdin jonkin verran hidastuvan. Venäjän markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän vaatimattomana. Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

 

Vertailukelpoisesti liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Toteutetuista yritysjärjestelyistä johtuen Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla alittavan edeltävän 12 kuukauden liikevaihdon tason. Kehitykseen vaikuttaa toteutetut Venäjän päivittäistavarakaupan, K-maatalous-liiketoiminnan, Asko ja Sotka -huonekalukaupan sekä Yamarin-veneliiketoiminnan ja Yamaha-edustuksen divestoinnit sekä Suomen Lähikaupan yritysoston kautta tulleiden kauppojen siirtäminen kauppiaille ja kauppojen sulkemiset.

 

Vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 

 

Helsingissä 26.07.2017
Kesko Oyj
Hallitus

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Kia Aejmelaeus puhelin 010 53 22533 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast puolivuosikatsauksesta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi puolivuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.00 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n vuoden 2017 tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.10.2017. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

KESKO OYJ

 

 

LIITTEET:

Keskon puolivuosikatsaus

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

Takaisin ylös