Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2016 KLO 15.00 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 2,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen omien osakkeiden hankkimista koskevaksi valtuutukseksi ja osakeantivaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 99 278 075 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 2,50 euroa osaketta kohden, eli yhteensä 248 195 187,50 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2016 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 13.4.2016.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2015.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron, kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen, kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Korpisaari ja Ståhlberg ovat ilmoittaneet eroavansa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 1.3.2016 alkaen. Yhtiökokous päätti valita heidän tilalleen vuonna 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka diplomikauppias, kauppateknikko Matti Naumasen ja toimitusjohtaja, KTM Jannica Fagerholmin.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää.

B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 1 000 000 B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.

Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yri­tyskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoit­tamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai mak­sutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kan­nalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallussa olevia B-osakkeita luovutettaessa niistä mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2013 hallitukselle antaman valtuutuksen luovuttaa yhteensä enintään 1 000 000 B-osaketta. Haettu valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2018 saakka.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2017 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 3.2.2016 pörssitiedotteena. Osakkeenomistajien ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 18.2.2016 pörssitiedotteena. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 22.2.2016 myös pörssitiedotteena.

 

Lisätietoja antaa johtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

 

Kesko Oyj

 

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös