Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: vertailukelpoinen liikevaihto edellisen vuoden tasolla, tulos ja taloudellinen asema vahvistuivat

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2015 KLO 09.00 1(29)

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015: vertailukelpoinen liikevaihto edellisen vuoden tasolla, tulos ja taloudellinen asema vahvistuivat

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 6 513 milj. euroa. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa pysyi edellisen vuoden tasolla.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ollen 185,3 milj. euroa (170,8 milj. euroa).
* Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1,24 euroa (1,23 euroa).
* Omavaraisuusaste 54,2 % (54,2 %).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolta vastaavan edeltävän 12 kuukauden liikevoittotasoa.

Keskeiset tunnusluvut

  1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014
Liikevaihto, milj. e 6 513 6 804 2 203 2 304
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
185,3 170,8 82,5 84,0
Liikevoitto, milj. e 155,3 119,7 83,1 63,4
Tulos ennen veroja, milj. e 147,3 118,7 78,8 61,7
Investoinnit, milj. e 151,6 150,8 41,5 51,7
Tulos/osake, e, laimennettu 0,81 0,80 0,43 0,41
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
1,24 1,23 0,53 0,59
         
  30.9.2015 30.9.2014    
Omavaraisuusaste, % 54,2 54,2    
Oma pääoma/osake, e 21,41 22,25    

Pääjohtaja Mikko Helander:
"Kesko teki kolmannella neljänneksellä hyvän tuloksen haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta.  Kannattavuus päivittäistavarakaupassa oli edelleen hyvällä tasolla ja uudistukset K-ruokakaupoissa jatkuvat. Rauta- ja erikoiskaupan positiivinen trendi jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, kannattavuus parantui ja markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen keskeisillä markkina-alueilla. Autokaupassa kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. 

Keskon taloudellinen asema pysyi vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Likvidit varat olivat katsauskauden lopussa noin 860 milj. euroa ja omavaraisuusaste oli 54,2 %. Sidotun pääoman tuotto nousi 11,3 %:iin.

Strategian toteutus etenee määrätietoisesti kaikilla fokusalueillamme päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Ensimmäinen K-rauta Express avattiin Helsingissä elokuussa ja ensimmäinen Starbucks-kahvila avattiin K-citymarketin yhteyteen. Strategisesti erittäin tärkeä kauppakohtaisesti räätälöityjen palveluiden rakentaminen etenee K-ruokakaupoissa. Osana strategian toteuttamista myös uusia digitaalisia palveluita tuodaan asiakkaiden saataville: K-ruoka-mobiilisovelluksen App Store -versio lanseerattiin lokakuun alussa. Strategian mukaisesti tavoitteenamme ovat laatuun perustuva korkea asiakastyytyväisyys ja kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut. "Jotta kaupassa olisi kiva käydä"."

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2015
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2015 oli 6 513 milj. euroa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 804 milj. euroa). Anttila sisältyi konsernin lukuihin 16.3.2015 asti. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa oli -0,1 %. Kuluttajien ostovoiman lasku heikensi kulutuskysyntää katsauskaudella Suomessa ja Venäjällä.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihdon kehitykseen, -2,0 %, vaikutti osaltaan hintojen lasku. Rauta- ja erikoiskaupassa liikevaihto laski 8,0 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa 2,1 %. Autokaupassa liikevaihto laski 3,6 %. Konsernin liikevaihto laski Suomessa 4,6 % ja muissa maissa 2,8 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi muissa maissa 8,2 %. Venäjän ruplan heikentyminen vaikutti euromääräisen liikevaihdon kehitykseen erityisesti rauta- ja erikoiskaupassa. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,1 % (18,8 %).

1-9/2015 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 3 424 -2,0 123,0 -38,0
Rauta- ja erikoiskauppa 2 514 -8,0 56,1 +59,4
Autokauppa 571 -3,6 22,3 -1,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 5 (..) -16,0 -5,4
Yhteensä 6 513 -4,3 185,3 +14,6

(..) Kehitys yli 100 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 185,3 milj. euroa (170,8 milj. euroa). Päivittäistavarakaupassa kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla, vaikka liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski edellisestä vuodesta hintakilpailusta johtuen. Rauta- ja sisustuskaupassa kannattavuus vahvistui erityisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Autokaupassa kannattavuus pysyi vakaana. Alkuvuoden liiketulokseen sisältyy maaliskuussa myydyn Anttilan liiketappio 12,7 milj. euroa, edellisenä vuonna liiketappio oli 57,0 milj. euroa.

Liikevoitto oli 155,3 milj. euroa (119,7 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -30,0 milj. euroa (-51,1 milj. euroa). Merkittävimmät kertaluonteiset erät ovat vuoden toisella vuosineljänneksellä toteutuneesta kiinteistökaupasta kirjattu myyntivoitto 75,5 milj. euroa sekä Anttilan myyntitappio 130 milj. euroa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy muita kiinteistöjen myyntivoittoja 25,4 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyi Anttilan uudelleenjärjestelyvaraus sekä K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen, yhteensä 43,4 milj. euroa.

Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 147,3 milj. euroa (118,7 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,81 euroa (0,80 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,41 euroa (22,25 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) ilman Anttilaa tammi-syyskuussa oli 8 040 milj. euroa ja se laski 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 46 415 uutta taloutta tammi-syyskuussa 2015. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2015
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2015 oli 2 203 milj. euroa, mikä on 4,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 304 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 1,2 % paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa. Kaupan alan toimintaympäristö pysyi edelleen haastavana ja ostovoima laski Suomessa sekä erityisesti Venäjällä.  

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto laski 1,6 %, mihin vaikutti erityisesti hintojen lasku. Rauta- ja erikoiskaupassa liikevaihto laski 8,9 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa 4,5 %. Autokaupassa liikevaihto laski 2,6 %. Konsernin liikevaihto Suomessa laski 5,1 % ja ilman Anttilaa 1,6 %. Muissa maissa liikevaihto laski 1,7 %, mutta kasvoi paikallisissa valuutoissa 12,0 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,9 % (20,4 %).

7-9/2015 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Päivittäistavarakauppa 1 171 -1,6 44,8 -15,5
Rauta- ja erikoiskauppa 857 -8,9 35,8 +15,1
Autokauppa 170 -2,6 6,0 -0,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 4 (..) -4,1 -0,9
Yhteensä 2 203 -4,4 82,5 -1,6

(..) Kehitys yli 100 %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 82,5 milj. euroa (84,0 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski päivittäistavarakaupassa, mihin vaikutti merkittävimmin kiristynyt hintakilpailu. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 15,1 milj. euroa. Rauta- ja erikoiskaupan vertailukauden lukuihin sisältyi Anttilan liiketappio 14,3 milj. euroa. Autokaupassa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli edellisen vuoden tasolla. Kesäkuussa toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli -4,2 milj. euroa.

Liikevoitto oli 83,1 milj. euroa (63,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,7 milj. euroa (-20,7 milj. euroa). Erään sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 1,2 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyi K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen.

Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 78,8 milj. euroa (61,7 milj. euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,43 euroa (0,41 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 2 758 milj. euroa ja ilman Anttilaa se laski 3,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 153,1 milj. euroa (167,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli 288,0 milj. euroa (-143,6 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 438,9 milj. euroa (7,9 milj. euroa), josta kesäkuussa toteutuneen kiinteistöjärjestelyn kassavirta oli 403,0 milj. euroa.

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-syyskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 858 milj. euroa (503 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 464 milj. euroa (500 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -394 milj. euroa (-3 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 54,2 % (54,2 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 8,0 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Edellisen vuoden rahoitustuottoihin sisältyi 4,9 milj. euroa osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 85,6 milj. euroa (133,5 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -46,2 milj. euroa (-51,2 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 3,5 milj. euroa (1,8 milj. euroa).

Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 56,7 milj. euroa (31,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 38,5 % (26,3 %), johtuen Anttilan myyntitappioon liittyneistä vähennyskelvottomista eristä.

Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 30,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 151,6 milj. euroa (150,8 milj. euroa) eli 2,3 % (2,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 111,9 milj. euroa (113,5 milj. euroa), it-investoinnit 12,7 milj. euroa (24,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 26,9 milj. euroa (13,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 38,7 % (42,3 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 41,5 milj. euroa (51,7 milj. euroa) eli 1,9 % (2,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 33,5 milj. euroa (39,1 milj. euroa), it-investoinnit 4,1 milj. euroa (8,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 3,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 26,0 % (41,8 %) kokonaisinvestoinneista.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 074 (20 024) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 1 262 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 313 henkilöä.

Syyskuun 2015 lopussa henkilömäärä oli 21 812 (23 459), joista Suomessa työskenteli 9 849 (11 726) ja Suomen ulkopuolella 11 963 (11 733) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2014 loppuun verrattuna oli Suomessa 1 877 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 230 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 407,2 milj. euroa ja ne laskivat 10,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut laskivat 9,3 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 125,3 milj. euroa. Kehitykseen vaikutti Anttilan myynti 16.3.2015.

SEGMENTIT

Uusi segmenttirakenne
Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia muutettiin 1.7.2015 alkaen vastaamaan uutta strategiaa. Rauta- ja erikoiskaupan osaksi perustettiin maatalous- ja konekaupan yksikkö. Kesko-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.7.2015 alkaen päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa ja autokauppa.

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Päivittäistavarakauppa

  1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014
Liikevaihto, milj. e 3 424 3 494 1 171 1 190
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 123,0 161,0 44,8 60,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,6 4,6 3,8 5,1
Investoinnit, milj. e 99,0 77,0 28,2 26,6
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2015 Kehitys, % 7-9/2015 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 335 -2,4 792 -1,7
K-citymarket, käyttötavara 405 -1,3 139 -3,2
Kespro 588 -0,2 207 -1,0
K-ruoka, Venäjä 75 -2,4 25 -2,5
Muut 21 -21,4 8 +38,9
Yhteensä 3 424 -2,0 1 171 -1,6

Tammi-syyskuu 2015
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 424 milj. euroa (3 494 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa -2,0 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski tammi-syyskuussa 1,4 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 1 % tammi-syyskuussa (Keskon oma arvio). Venäjän ruokakauppojen euromääräistä myyntiä laski ruplan arvon heikentyminen. Myynti kasvoi paikallisessa valuutassa 34,5 %.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 123,0 milj. euroa (161,0 milj. euroa). Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 195,9 milj. euroa (157,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin, 72,9 milj. euroa (-3,9 milj. euroa), sisältyvät merkittävimpinä erinä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 71,9 milj. euroa.

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 99,0 milj. euroa (77,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 90,3 milj. euroa (67,7 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2015
Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 1 171 milj. euroa (1 190 milj. euroa) liikevaihdon kehityksen ollessa -1,6 %. Päivittäistavaramarkkinoilla Suomessa vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin -1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Venäjän ruokakauppojen euromääräinen liikevaihto laski 2,5 %, mutta kasvoi paikallisessa valuutassa 42,4 %.

Päivittäistavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 44,8 milj. euroa (60,3 milj. euroa). Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan kannattavuus oli edelleen hyvällä tasolla. Kesäkuussa toteutetun kiinteistöjärjestelyn vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä oli -3,3 milj. euroa. Kespron markkinaosuus kasvoi ja kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevoitto oli 45,0 milj. euroa (58,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat 0,2 milj. euroa (-1,9 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 28,2 milj. euroa (26,6 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 26,0 milj. euroa (23,2 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa 2015 avattiin yksi K-supermarket Savonlinnaan. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä 14 kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket kauppakeskus Helsingin Itäkeskukseen, uudet K-supermarketit Ouluun, Tampereelle, Espoon Niipperiin ja Niittykumpuun, Lappeenrantaan sekä Helsingin Lauttasaareen, Töölöön ja Kalasatamaan. Lisäksi K-supermarket Lietoa laajennetaan. Venäjällä on rakenteilla kaksi uutta ruokakauppaa.

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2015 2014
K-citymarket 81 80
K-supermarket 220 220
K-market (sis. liikenneasemat) 459 442
K-ruoka, Venäjä 8 5
Muut* 136 166

* sisältää verkkokaupat
Lisäksi useat K-ruokakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Rauta- ja erikoiskauppa

  1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014  
Liikevaihto, milj. e 2 514 2 731 857 942  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 56,1 -3,3 35,8 20,6  
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 2,2 -0,1 4,2 2,2  
Investoinnit, milj. e 26,5 51,6 8,0 19,9  
           
Liikevaihto, milj. e 1-9/2015 Kehitys, % 7-9/2015 Kehitys, %
Rauta- ja sisustus-kauppa, Suomi 624 -1,1 205 +2,5
K-rauta, Ruotsi 161 +6,2 58 +11,0
Byggmakker, Norja 326 -3,7 110 -6,8
K-rauta, Viro 66 +11,6 25 +8,9
K-rauta, Latvia 40 -0,1 14 -6,6
Senukai, Liettua 236 +4,4 92 +3,7
K-rauta, Venäjä 146 -23,2 53 -27,6
OMA, Valko-Venäjä 87 -10,6 33 -16,7
Intersport, Suomi 128 +2,3 46 -4,5
Intersport, Venäjä 9 -18,4 3 -9,7
Indoor 133 +2,1 46 +3,0
Maatalous- ja konekauppa  

482
 

-1,8
 

164
 

+6,0
Muut 83 -66,6 11 -
Yhteensä 2 514 -8,0 857 -8,9
                   

Tammi-syyskuu 2015
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 514 milj. euroa (2 731 milj. euroa) ja se laski 8,0 %. Liikevaihto ilman Anttilaa kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,1 %.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-syyskuussa 1 343 milj. euroa (1 527 milj. euroa) ja se laski 12,1 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski Suomessa 1,9 %. Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 171 milj. euroa (1 204 milj. euroa) ja se laski 2,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,5 %. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 46,6 % (44,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 1 820 milj. euroa ja se laski 2,8 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 2,8 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 10,1 %, Norjassa 2,5 % ja Venäjällä 5,9 %. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä.

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 482 milj. euroa (491 milj. euroa) ja se laski 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 387 milj. euroa ja se laski 5,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 95 milj. euroa ja se kasvoi 15,8 %. Vapaa-ajankaupan liikevaihto oli 154 milj. euroa ja se kasvoi paikallisissa valuutoissa 2,5 %.

K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 2,0 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 3,7 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 325 milj. euroa ja se laski 8,5 %.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 56,1 milj. euroa (-3,3 milj. euroa) ja se kasvoi 59,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Maaliskuussa myydyn Anttilan liiketappio, 12,7 milj. euroa (57,0 milj. euroa), sisältyy rauta- ja erikoiskaupan tulokseen. Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja Anttilaa oli 68,7 milj. euroa, mikä on 15,1 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Selvästi parantuneeseen kannattavuuteen vaikutti valuuttamääräisen myynnin kasvu sekä toteutetut kustannussäästöt. Tulos parani erityisesti rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli -46,4 milj. euroa (-50,5 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan myynnistä syntynyt myyntitappio 130 milj. euroa sekä kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 28 milj. euroa.

Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 26,5 milj. euroa (51,6 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 27,6 % (63,0 %). Investoinneista 62,8 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Heinä-syyskuu 2015
Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 857 milj. euroa (942 milj. euroa) ja se laski 8,9 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa ilman Anttilaa kasvoi 4,5 %.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihto Suomessa oli heinä-syyskuussa 421 milj. euroa (498 milj. euroa) ja se laski 15,4 %. Ilman Anttilaa liikevaihto laski Suomessa 1,5 %. Rauta- ja erikoiskaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto heinä-syyskuussa oli 436 milj. euroa (444 milj. euroa) ja se laski 1,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 10,2 %. Rauta- ja erikoiskaupan liikevaihdosta 50,9 % (47,1 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rauta- ja sisustuskaupan liikevaihto oli heinä-syyskuussa 636 milj. euroa ja se laski 3,3 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihto kasvoi 4,3 %. Liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa Ruotsissa 13,6 %, Norjassa 2,8 % ja Venäjällä 5,1 %. Markkina-aseman arvioidaan vahvistuneen Suomessa, Norjassa, Baltiassa ja Venäjällä rauta- ja sisustuskaupassa.   

Maatalous- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 164 milj. euroa (155 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 117 milj. euroa ja se laski 7,5 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 47 milj. euroa ja se kasvoi 65,4 %.

K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 0,7 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 2,4 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti laski 15,3 %.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 35,8 milj. euroa (20,6 milj. euroa) ja se kasvoi 15,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailukauteen sisältyy Anttilan liiketappio 14,3 milj. euroa. Tulos parani erityisesti rauta- ja sisustuskaupassa Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä maatalous- ja konekaupassa.

Rauta- ja erikoiskaupan liikevoitto oli 36,8 milj. euroa (1,9 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myynneistä kirjatut myyntivoitot 1,0 milj. euroa. Vertailukaudella Anttilaan liittyneet kertaluonteiset kulut olivat 13,4 milj. euroa.

Rauta- ja erikoiskaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 8,0 milj. euroa (19,9 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 24,8 % (52,7 %). Investoinneista 63,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Heinä-syyskuussa avattiin K-rauta Express Helsinkiin, OMA-kauppa Valko-Venäjälle ja Intersport Run&Fit -kauppa Pietariin.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-raudat Kokkolaan, Lahteen ja Imatralle sekä Senukai-kauppa Vilnaan.

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2015 2014
K-rauta 44 42
Rautia* 93 97
K-maatalous* 80 81
K-rauta, Ruotsi 20 20
Byggmakker, Norja 83 86
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 19 19
K-rauta, Venäjä 13 13
OMA, Valko-Venäjä 12 11
Intersport, Suomi** 61 62
Budget Sport** 11 11
Asko ja Sotka** 88 87
Musta Pörssi** 1 1
Kookenkä** 38 44
Intersport, Venäjä 17 19
Asko ja Sotka, Baltia** 10 10
Konekesko 1 1
       

* vuonna 2015 Rautioista 45 (46) oli samalla K-maatalous-kauppoja
** sisältää verkkokaupat
Lisäksi rautakaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

Autokauppa

  1-9/2015 1-9/2014 7-9/2015 7-9/2014
Liikevaihto, milj. e 571 592 170 175
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 22,3 23,8 6,0 6,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,9 4,0 3,5 3,6
Investoinnit, milj. e 11,3 10,7 4,7 1,9
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2015 Kehitys, % 7-9/2015 Kehitys, %
VV-Auto 571 -3,6 170 -2,6

Tammi-syyskuu 2015
Autokaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 571 milj. euroa (592 milj. euroa) ja se laski 3,6 %.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa edellisen vuoden tasolla.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 19,4 % (20,7 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa.

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 22,3 milj. euroa (23,8 milj. euroa).

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 22,3 milj. euroa (23,8 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 11,3 milj. euroa (10,7 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2015
Autokaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 170 milj. euroa (175 milj. euroa) ja se laski 2,6 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 18,0 % (19,9 %).

Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 6,0 milj. euroa (6,3 milj. euroa).

Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 6,0 milj. euroa (6,3 milj. euroa).

Autokaupan investoinnit olivat heinä-syyskuussa 4,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärä 30.9. 2015 2014
VV-Auto, vähittäiskauppa 9 10

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskaudella Kesko Oyj on myynyt tytäryhtiönsä Anttila Oy:n (Pörssitiedote 16.3.2015). Osana kesäkuussa toteutunutta kiinteistöjärjestelyä myytiin yksitoista kiinteistöyhtiötä.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2015 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2015 oli 876 455 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,28 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,88 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,23 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2015 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2014 lopussa 28,56 euroa ja syyskuun 2015 lopussa 28,99 euroa, missä oli kasvua 1,5 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2014 lopussa 30,18 euroa ja syyskuun 2015 lopussa 31,66 euroa, missä oli kasvua 4,9 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 38,13 euroa ja alin 28,21 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 41,04 euroa ja alin 29,95 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) laski tammi-syyskuun aikana 1,0 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi laski 0,7 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 4,2 %.

Syyskuun 2015 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 920 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 134 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 054 milj. euroa ja se nousi vuoden 2014 lopusta 117 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2015 aikana 1,8 (1,5) milj. kpl, missä oli kasvua 19,9 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 59 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 43,7 (34,5) milj. kpl, missä oli kasvua 26,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 507 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B-osakkeista tammi-syyskuussa 2015 oli 62 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 32 % vaihdosta, ja Turquoise, 5 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

Hallituksella oli varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 hallitukselle antama valtuutus antaa yhteensä enintään 20 000 000 uutta B-osaketta, jonka oli tarkoitus päättyä 30.6.2015. Osakkeita voitiin antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistivat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistivatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen olisi ollut yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä olisi merkitty sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisälsi myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. 

Varsinainen yhtiökokous on 13.4.2015 hyväksynyt osakeantivaltuutuksen, joka kumoaa edellä mainitun, yhtiökokouksen 16.4.2012 antaman valtuutuksen. Hallituksella on siten 13.4.2015 yhtiökokouksen antama 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus päätti 9.2.2015 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2014 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2014 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 120 022 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 1.4.2015 ja 7.4.2015. Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014.

Osakepalkkiojärjestelmien (osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2011-2013 ja 2014-2016) ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-syyskuussa palautunut yhteensä 1 162 osaketta osakepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu pörssi-ilmoituksilla 23.3.2015 ja 4.9.2015.

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2015 lopussa 38 853. Se on 1 016 vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 28 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 41 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko julkisti uuden segmenttirakenteen mukaiset vertailutiedot ajalta 1.1.2014 - 30.6.2015. Kesko-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.7.2015 lähtien päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa sekä autokauppa. (Pörssitiedote 31.8.2015)

Kesko kertoi suunnittelevansa Ruokakesko Oy:n ja Rautakesko Oy:n sulauttamista konsernin emoyhtiöön osana konsernirakenteen yksinkertaistamista. Kahden liikevaihdoltaan suurimman toimialayhtiön sulautuminen konsernin emoyhtiöön toteuttaa strategiaa yhtenäisemmästä Keskosta. (Pörssitiedote 22.7.2015)

Keskon hallitus päätti uudesta strategiasta, jonka tavoitteena on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Samalla julkistettiin Keskon uuden strategian mukaiset taloudelliset tavoitteet. Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia on muutettu 1.7.2015 alkaen. Rauta- ja erikoiskaupan osaksi on perustettu maatalous- ja konekaupan yksikkö. (Pörssitiedote 27.5.2015)

Kesko Oyj, ruotsalainen henkivakuutusyhtiö AMF Pensionsförsäkring AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen perustivat Ankkurikadun Kiinteistöt Oy -nimisen yhteisyrityksen. Yhteisyritys omistaa, hallinnoi ja kehittää sille hankittavia pääasiassa Kesko-konsernin käytössä olevia kauppapaikkoja. (Pörssitiedotteet 8.5.2015 ja 11.6.2015)

Kesko julkaisi ensimmäisen integroidun raportoinnin <IR> viitekehystä hyödyntävän vuosiraporttinsa 20.3.2015 osoitteessa http://kesko2014.kesko.fi. Vuosiraportti sisältää liiketoimintakatsauksen, vastuullisuuden tunnusluvut (GRI), tilinpäätöksen vuodelta 2014 sekä selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvityksen.

Kesko myi tavarataloketju Anttila Oy:n saksalaiselle pääomasijoittajalle 4K INVESTILLE yhden miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppaan sisältyvät Anttila Oy:n kaikki varat ja vastuut. Anttila Oy:n noin 1 500 työntekijää jatkavat yhtiön työntekijöinä. Kaupan toteutumispäivä oli 16.3.2015. (Pörssitiedote 16.3.2015)

KTM Anni Ronkainen, 48, nimitettiin Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaavaksi johtajaksi (Chief Digital Officer) ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. (Pörssitiedote 26.1.2015)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2015 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 13.4.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 148 715 547,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 22.4.2015. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, kauppatieteiden maisteri, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan, eMBA Mikael Aron (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsösen (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Anu Nissisen (uusi jäsen) ja oikeustieteen kandidaatti, LL.M. Kaarina Ståhlbergin (uusi jäsen). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Nieminen. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2018 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2016 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen eMBA Mikael Aron. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg (pj), eMBA Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteiden maisteri Matti Kyytsönen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Mikael Aro (vpj) ja kauppatieteen maisteri Anu Nissinen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 13.4.2015.

Vastuullisuus
Kouvolassa sijaitseva kauppakeskus Veturi on saavuttanut Excellent-tason BREEAM-ympäristöluokituksessa ensimmäisenä kiinteistönä Suomessa.

Kesko listattiin syyskuussa jälleen STOXX Global ESG Leaders -indekseihin.

Kesko liittyi mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen syyskuussa ja julkaisi kaksi toimenpidesitoumusta - yhden ruokahävikin vähentämisestä, toisen koulutuksesta ja työllistämisestä.

Keskon päivittäistavarakauppa, Gasum, Myllyn Paras ja Wursti aloittivat syyskuussa yhteistyön, jossa kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.

Sosiaalisen median kanavissa alkoi syyskuussa pyöriä Tuottajalle kiitos -kampanja, jossa nostetaan esille suomalaista elintarviketuotantoa ja -yrittäjyyttä.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen erityisesti Suomessa ja Venäjällä sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Keskon vuoden 2014 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen 2015 aikana olennaista muutosta.
Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2015-9/2016) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2014-9/2015).

Yleinen taloustilanne ja kulutuskysynnän ennakoitu kehitys vaihtelee Keskon eri toimintamaissa. Suomessa kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan alan kehityksen ennakoidaan pysyvän kaikilla tavara-aloilla heikkona, mitä julkisen talouden tasapainottamiseksi tehtävät toimenpiteet voivat edelleen vaikeuttaa. Suomen päivittäistavarakaupassa kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä. Suomen rauta- ja sisustuskaupassa markkinakehityksen ennakoidaan pysyvän heikkona. Myös autokaupassa näkymät ovat epävarmat. Ulkomaiden osalta Venäjällä taloustilanne ja kuluttajien ostovoima sekä näkymät ovat heikentyneet edelleen. Sen sijaan Ruotsissa ja Norjassa sekä Baltian maissa markkinoiden ennakoidaan kasvavan.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana alittavan edeltävän 12 kuukauden tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolta vastaavan edeltävän 12 kuukauden liikevoittotasoa.

Helsingissä 21.10.2015
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2015 tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2016. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2014.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty              
  1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos- % 7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos-
%
1-12/
2014
Liikevaihto 6 513 6 804 -4,3 2 203 2 304 -4,4 9 071
Myytyjen suoritteiden hankintameno -5 665 -5 884 -3,7 -1 917 -1 989 -3,6 -7 832
Bruttokate 847 919 -7,8 285 315 -9,5 1 238
Liiketoiminnan muut tuotot 622 531 17,3 174 180 -3,3 729
Henkilöstökulut -407 -453 -10,0 -125 -138 -9,3 -614
Poistot ja arvonalentumiset -97 -133 -27,4 -29 -56 -47,8 -195
Liiketoiminnan muut kulut -811 -745 8,9 -221 -237 -6,6 -1 007
Liikevoitto 155 120 29,8 83 63 31,2 151
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 7 11 -36,9 3 2 17,0 14
Korkokulut ja muut rahoituskulut -12 -12 -0,5 -5 -4 17,7 -16
Valuuttakurssierot -3 -1 (..) -2 0 (..) -4
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista 0 0 (..) -1 0 (..) 0
Tulos ennen veroja 147 119 24,1 79 62 27,8 145
Tuloverot -57 -31 81,7 -30 -16 87,9 -37
Tilikauden tulos 91 87 3,6 48 46 6,4 108
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 80 79 0,7 43 40 6,0 96
  Määräysvallattomille 
  omistajille
11 8 31,4 6 5 9,3 12
 

 
             
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton 0,81 0,80 0,7 0,43 0,41 6,0 0,97
Laimennettu 0,81 0,80 0,9 0,43 0,41 6,2 0,97
 

 
             
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos-% 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos- % 1-12/
2014
Tilikauden tulos 91 87 3,6 48 46 6,4 108
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi              
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 1 -2 (..) -13 0 (..) -20
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -13 -8 (..) -16 -2 (..) -28
Hyperinflaatio-oikaisu - 4 - - 1 - 4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 1 (..) -1 1 (..) 1
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 -3 (..) 0 0 (..) -3
Muut erät 0 0 33,3 - - - 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -12 -8 57,2 -29 0 (..) -45
Tilikauden laaja tulos 79 80 -1,5 19 46 -58,2 63
               
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
  Emoyhtiön omistajille 78 69 12,8 19 39 -50,7 49
  Määräysvallattomille
  omistajille
0 11 -95,6 0 7  

(..)
14

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.9.2015 30.9.2014 Muutos-% 31.12.2014
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 257 1 666 -24,5 1 624
Aineettomat hyödykkeet 174 180 -3,7 178
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat
114 106 8,2 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 72 13 (..) 11
Eläkesaamiset 149 170 -12,5 147
Yhteensä 1 766 2 135 -17,3 2 066
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 709 803 -11,7 776
Myyntisaamiset 620 655 -5,4 584
Muut saamiset 133 149 -11,0 173
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
421 203 (..) 219
Myytävissä olevat rahoitusvarat 351 225 56,5 272
Rahavarat 86 75 14,2 107
Yhteensä 2 319 2 110 9,9 2 131
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 0 1 -16,7 1
         
Varat yhteensä 4 086 4 246 -3,8 4 198

  30.9.2015 30.9.2014 Muutos-% 31.12.2014
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 122 2 203 -3,7 2 184
Määräysvallattomien omistajien osuus 76 79 -3,2 82
Oma pääoma yhteensä 2 199 2 282 -3,7 2 265
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 263 345 -23,6 319
Korottomat velat 36 6 (..) 11
Laskennalliset verovelat 62 67 -7,1 67
Eläkevelvoitteet 1 2 -29,2 2
Varaukset 16 27 -40,3 27
Yhteensä 378 447 -15,3 426
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 201 155 29,6 180
Ostovelat 842 891 -5,4 795
Muut korottomat velat 433 423 2,2 490
Varaukset 33 48 -31,3 42
Yhteensä 1 509 1 517 -0,5 1 506
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 086 4 246 -3,8 4 198
(..) Muutos yli 100 %        

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-rahasto
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
 
Oma
pääoma
1.1.2014
197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352  
Optioilla
merkityt
osakkeet
  2           2  
Omat osakkeet         -16     -16  
Osake-
perusteiset maksut
        2     2  
Osingon-
jako
          -138 -5 -143  
Muut muutokset   0 0     5 0 5  
Tilikauden tulos           79 8 87  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttei-siksi                  
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot           -3   -3  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi                  
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -7     0 -1 -8  
Hyperinflaatio-oikaisu           0 4 4  
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      2       2  
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      -3       -3  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       -1   1   0  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -7 -2   -2 2 -8  
Oma
pääoma
30.9.2014
197 463 -20 0 -32 1 595 79 2 282  
                   
Oma
pääoma
1.1.2015
197 463 -38 -1 -31 1 594 82 2 265  
Optioilla
merkityt
osakkeet
                 
Omat osakkeet                  
Osake-perusteiset maksut         4   0 4  
Osingon-
jako
          -149 -6 -155  
Muut muutokset   0 0     5 0 5  
Tilikauden tulos           80 11 91  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikut-
teisiksi
                 
Vakuutus-
matemaat-
tiset voitot ja
tappiot
          2   2  
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -3     0 -10 -13  
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      -1       -1  
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      1       1  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   0   0  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -3 0   1 -10 -12  
Oma
pääoma
30.9.2015
197 463 -41 -1 -28 1 531 76 2 199  
                   

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos-% 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos- % 1-12/
2014
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 147 119 24,1 79 62 27,8 145
Suunnitelman mukaiset poistot 97 113 -14,1 29 37 -19,6 151
Rahoitustuotot ja -kulut 8 1 (..) 4 2 (..) 6
Muut oikaisut 22 34 -36,5 -1 16 (..) 63
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-49 -44 9,8 70 94 -25,6 32
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
-13 -12 11,1 18 23 -20,6 -7
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
-24 6 (..) -93 -78 19,0 -21
               
Rahoituserät ja verot -35 -50 -29,4 -20 -21 -3,8 -65
Liiketoiminnan nettorahavirta 153 167 -8,5 86 134 -35,9 304
               
Investointien rahavirta              
Investoinnit -150 -151 -0,6 -41 -53 -22,4 -194
Käyttöomaisuuden myynnit 439 8 (..) -5 2 (..) 11
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -1 -1 31,7 0 0 -17,1 0
Investointien nettorahavirta 288 -144 (..) -46 -51 -9,6 -182
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -36 -50 -27,1 -18 -37 -51,1 -46
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-1 -1 -27,0 0 1 -69,9 -1
Maksetut osingot -155 -142 8,7 -6 -4 56,9 -143
Oman pääoman lisäys - 2 - - - - 2
Omien osakkeiden hankinta - -16 - - - - -16
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -321 -36 (..) -26 -49 -47,8 -57
Muut erät 14 6 (..) 5 1 (..) 7
Rahoituksen nettorahavirta -498 -236 (..) -45 -89 -49,6 -254
               
Rahavarojen muutos -57 -213 -73,1 -5 -6 -14,6 -131
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
313 453 -30,8 262 246 6,8 453
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -2 -1 49,7 -3 0 (..) -8
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9.
254 239 6,3 254 239 6,3 313

(..) Muutos yli 100 %

  Konsernin tunnusluvut        
    1-9/2015 1-9/2014 Muutos
%-yks.
1-12/2014
  Sidotun pääoman tuotto, % 9,7 6,7 3,0 6,4
  Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,6 7,9 0,6 6,4
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 11,6 9,6 2,0 9,9
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 11,3 10,0 1,3 9,9
  Oman pääoman tuotto, % 5,4 5,0 0,4 4,7
  Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 5,0 6,6 -1,6 4,7
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,0 7,5 0,5 7,6
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,0 8,4 -0,4 7,6
  Omavaraisuusaste, % 54,2 54,2 0,0 54,5
  Nettovelkaantumisaste, % -17,9 -0,1 -17,8 -4,4
        Muutos-%  
  Investoinnit, milj. e 151,6 150,8 0,6 194,0
  Investoinnit, % liikevaihdosta 2,3 2,2 5,0 2,1
  Tulos/osake, e, laimentamaton 0,81 0,80 0,7 0,97
  Tulos/osake, e, laimennettu 0,81 0,80 0,9 0,97
  Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton
1,24 1,23 0,8 1,65
  Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 153 167 -8,5 304
  Investointien rahavirta, milj. e 288 -144 (..) -182
  Oma pääoma/osake, e 21,41 22,25 -3,8 22,05
  Korolliset nettovelat, milj. e -394 -3 (..) -99
  Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1 000 kpl 99 104 99 264 -0,2 99 161
  Henkilöstö keskimäärin 19 074 20 024 -950 19 976
  (..) Muutos yli 100 %

 
       
           
Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015 7-9/
2015
 
Liikevaihto, milj. e 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082 2 227 2 203  
Liikevaihdon muutos, % -1,4 -2,1 -2,9 -4,0 -2,2 -6,0 -4,4  
Liikevoitto, milj. e -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6 175,8 83,1  
Liikevoitto, % -0,6 2,9 2,7 1,4 -5,0 7,9 3,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5 76,4 82,5  
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4 3,7  
Rahoitustuotot/-kulut, milj. e -1,6 2,2 -1,8 -5,0 -0,3 -4,2 -3,5  
Tulos ennen veroja, milj. e -14,4 71,4 61,7 26,4 -103,7 172,1 78,8  
Tulos ennen veroja, % -0,7 3,0 2,7 1,2 -5,0 7,7 3,6  
Sidotun pääoman tuotto, % -2,2 11,5 10,9 5,5 -18,1 31,9 17,6  
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,2 11,2 14,4 10,7 4,6 13,9 17,5  
Oman pääoman tuotto, % -2,0 9,4 8,1 3,7 -19,9 28,0 8,9  
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
2,3 9,1 11,3 8,0 3,1 10,6 10,6  
Omavaraisuusaste, % 53,2 52,3 54,2 54,5 51,5 52,2 54,2  
Investoinnit, milj. e 43,4 55,7 51,7 43,2 51,5 58,6 41,5  
Tulos/osake, laimennettu, e -0,11 0,51 0,41 0,17 -1,11 1,48 0,43  
Oma pääoma/osake, e 22,83 21,86 22,25 22,05 21,30 21,21 21,41  
                           

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos-% 7-9/ 2015 7-9/ 2014 Muutos- % 1-12/
2014
               
Päivittäistavarakauppa, Suomi 3 349 3 417 -2,0 1 146 1 164 -1,6 4 650
Päivittäistavarakauppa, muut maat* 75 77 -2,4 25 26 -2,5 103
Päivittäistavarakauppa yhteensä 3 424 3 494 -2,0 1 171 1 190 -1,6 4 754
- josta segmenttien välistä 13 25 -50,2 3 7 -56,7 34
               
Rauta- ja erikoiskauppa, Suomi 1 343 1 527 -12,1 421 498 -15,4 2 002
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat* 1 171 1 204 -2,8 436 444 -1,7 1 566
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 2 514 2 731 -8,0 857 942 -8,9 3 568
- josta segmenttien välistä 1 -1 (..) 0 0 (..) 0
               
Autokauppa, Suomi 571 592 -3,6 170 175 -2,6 766
Autokauppa yhteensä 571 592 -3,6 170 175 -2,6 766
- josta segmenttien välistä 0 0 -13,9 0 0 (..) 0
               
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 5 -13 (..) 4 -2 (..) -18
Suomi yhteensä 5 267 5 523 -4,6 1 742 1 835 -5,1 7 401
Muut maat yhteensä* 1 246 1 281 -2,8 461 469 -1,7 1 669
Konserni yhteensä 6 513 6 804 -4,3 2 203 2 304 -4,4 9 071
(..) Muutos yli 100 %              
               

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-9/
2015
1-9/
2014
 

Muutos
7-9/ 2015 7-9/ 2014  

Muutos
1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 195,9 157,1 38,8 45,0 58,3 -13,4 216,2
Rauta- ja erikoiskauppa -46,4 -50,5 4,1 36,8 1,9 34,9 -52,0
Autokauppa 22,3 23,8 -1,4 6,0 6,3 -0,3 28,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -16,6 -10,7 -5,9 -4,6 -3,2 -1,5 -41,7
Konserni yhteensä 155,3 119,7 35,6 83,1 63,4 19,8 151,4
 

 
             
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-9/
2015
 

1-9/
2014
 

 

Muutos
 

7-9/ 2015
 

7-9/ 2014
 

 

Muutos
 

1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 123,0 161,0 -38,0 44,8 60,3 -15,5 223,2
Rauta- ja erikoiskauppa 56,1 -3,3 59,4 35,8 20,6 15,1 0,4
Autokauppa 22,3 23,8 -1,4 6,0 6,3 -0,3 28,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-16,0 -10,7 -5,4 -4,1 -3,2 -0,9 -20,0
Konserni yhteensä 185,3 170,8 14,6 82,5 84,0 -1,6 232,6
               

Liikevoitto-
prosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-9/
2015
1-9/
2014
Muutos
%-yks.
7-9/
2015
7-9/
2014
Muutos
%-yks.
1-12/
2014
Liukuva
12 kk
9/2015
Päivittäis-
tavarakauppa
3,6 4,6 -1,0 3,8 5,1 -1,2 4,7 4,0
Rauta- ja erikoiskauppa 2,2 -0,1 2,4 4,2 2,2 2,0 0,0 1,8
Autokauppa 3,9 4,0 -0,1 3,5 3,6 -0,1 3,8 3,7
Konserni yhteensä 2,8 2,5 0,3 3,7 3,6 0,1 2,6 2,8
                 
 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

 

 

1-9/
2015
 

 

 

1-9/
2014
 

 

 

 

Muutos
 

 

 

7-9/
2015
 

 

 

7-9/
2014
 

 

 

 

Muutos
1-12/
2014
Liukuva
12 kk
9/2015
Päivittäis-
tavarakauppa
913 1 015 -102 739 1 005 -266 1 007 931
Rauta- ja
erikoiskauppa
843 941 -99 747 935 -188 941 869
Autokauppa 97 96 1 98 89 9 96 95
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
281 313 -31 305 304 1 310 290
Konserni yhteensä 2 135 2 366 -231 1 889 2 332 -444 2 354 2 185

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
 

1-9/
2015
 

1-9/
2014
 

Muutos
%-yks.
 

7-9/ 2015
 

7-9/ 2014
 

Muutos %-yks.
 

1-12/
2014
Liukuva
12 kk 9/2015
 
Päivittäistavarakauppa 18,0 21,1 -3,2 24,2 24,0 0,3 22,2 19,9  
Rauta- ja erikoiskauppa 8,9 -0,5 9,3 19,1 8,8 10,3 0,0 6,9  
Autokauppa 30,6 32,9 -2,3 24,7 28,5 -3,8 30,1 29,0  
Konserni yhteensä 11,6 9,6 1,9 17,5 14,4 3,1 9,9 11,3  
                 

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-9/
2015
1-9/
2014
 

Muutos
7-9/ 2015 7-9/ 2014  

Muutos
1-12/
2014
Päivittäistavarakauppa 99 77 22 28 27 2 98
Rauta- ja erikoiskauppa 26 52 -25 8 20 -12 72
Autokauppa 11 11 1 5 2 3 13
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
15 11 3 0 3 -3 11
Konserni yhteensä 152 151 1 42 52 -10 194

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015 7-9/
2015
 
Päivittäistavarakauppa 1 102 1 202 1 190 1 260 1 103 1 149 1 171  
Rauta- ja erikoiskauppa 815 974 942 837 773 883 857  
Autokauppa 218 199 175 175 210 190 170  
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6 -5 -2 -5 -3 4 4  
Konserni yhteensä 2 129 2 371 2 304 2 267 2 082 2 227 2 203  
 

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015 7-9/
2015
Päivittäistavarakauppa 44,3 54,4 58,3 59,1 35,2 115,8 45,0
Rauta- ja erikoiskauppa -64,3 11,9 1,9 -1,5 -144,7 61,5 36,8
Autokauppa 10,1 7,4 6,3 5,2 9,8 6,5 6,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,2 -31,1 -3,9 -8,0 -4,6
Konserni yhteensä -13,0 69,4 63,4 31,7 -103,6 175,8 83,1
               
                             

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015 7-9/
2015
Päivittäistavarakauppa 45,4 55,3 60,3 62,2 34,9 43,3 44,8
Rauta- ja erikoiskauppa -33,2 9,3 20,6 3,7 -14,2 34,5 35,8
Autokauppa 10,1 7,4 6,3 5,2 9,8 6,5 6,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,1 -4,4 -3,2 -9,3 -3,9 -8,0 -4,1
Konserni yhteensä 19,1 67,6 84,0 61,9 26,5 76,4 82,5

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
10-12/
2014
1-3/
2015
4-6/ 2015 7-9/
2015
Päivittäistavarakauppa 4,1 4,6 5,1 4,9 3,2 3,8 3,8
Rauta- ja erikoiskauppa -4,1 1,0 2,2 0,4 -1,8 3,9 4,2
Autokauppa 4,6 3,7 3,6 3,0 4,7 3,4 3,5
Konserni yhteensä 0,9 2,9 3,6 2,7 1,3 3,4 3,7

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

  30.9.2015 30.9.2014
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 802 1 840
Poistot ja arvonalentumiset -97 -133
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 141 160
Vähennykset -405 -14
Muuntoerot -10 -6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 431 1 847

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

  1-9/2015 1-9/2014
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 53 59
Tavaroiden ja palveluiden ostot 11 17
Liiketoiminnan muut tuotot 9 9
Liiketoiminnan muut kulut 34 23
Rahoitustuotot 2 0
     
  30.9.2015 30.9.2014
Saamiset 67 10
Velat 26 20

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2015
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 214,5 206,8   421,3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   11,0   11,0
Johdannaisvelat   10,2   10,2
Myytävissä olevat rahoitusvarat 183,0 168,3 15,5 366,9

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 14,4 188,8   203,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   6,9   6,9
Johdannaisvelat   10,9   10,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 60,6 164,0 13,1 237,7

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-9/2015
 

1-9/2014
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 6 458 6 192 265
Rauta- ja erikoiskauppa 11 339 12 561 -1  222
Autokauppa 785 833 -48
Yhteiset toiminnot 492 438 55
Konserni yhteensä 19 074 20 024 -950
     
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin
 

2015
 

2014
 

Muutos
Päivittäistavarakauppa 8 090 7 455 635
Rauta- ja erikoiskauppa 12 407 14 702 -2 295
Autokauppa 784 830 -46
Yhteiset toiminnot 531 472 59
Konserni yhteensä 21 812 23 459 -1 647

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.9.2015 30.9.2014 Muutos-%
Omasta puolesta 164 203 -19,6
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta - 65 -100,0
Muiden puolesta 12 12 4,4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 26 25 4,6
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 623 2 214 18,5
 

 
     
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut (milj. e)      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015
Korkojohdannaiset      
  Koronvaihtosopimukset 101 101 0,31
Valuuttajohdannaiset      
  Termiini- ja futuurisopimukset 290 375 4,35
  Valuutanvaihtosopimukset 50 50 3,35
  Optiosopimukset - 9 -
Hyödykejohdannaiset      
  Sähköjohdannaiset 12 26 -7,21

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta  

Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
 

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta
 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
 

Oman pääoman tuotto*, %

 
 

(Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
 

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, %
 

(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
 

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta
 

(Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
 

Omavaraisuusaste, %
 

Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma

 
 

Korolliset nettovelat

 
 

Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahavarat

 
* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti* (alv 0 %) (ennakkotieto):

  1.1.-30.9.2015 1.7.-30.9.2015
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän päivittäistavarakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 3 361 -1,7 1 143 -1,8
K-citymarket, käyttötavara 397 -1,1 136 -3,4
Kespro 583 -0,2 205 -1,1
K-ruoka, Venäjä 75 -2,4 25 -2,6
Päivittäistavarakauppa yhteensä 4 416 -1,5 1 508 -1,9
         
K-ryhmän rauta- ja erikoiskauppa        
K-rauta ja Rautia 767 -2,4 293 -1,1
Rautakesko Yrityspalvelu 142 0,5 51 2,1
K-maatalous 325 -8,5 99 -15,3
Konekauppa, Suomi 125 2,5 35 -3,5
Erikoiskauppa, Suomi 366 -2,7 118 -5,0
Suomi yhteensä 1 725 -3,1 597 -4,5
Rauta- ja erikoiskauppa, muut Pohjoismaat 651 -2,4 236 -3,3
Rauta- ja erikoiskauppa, Baltia 418 -0,7 153 -4,6
Rauta- ja erikoiskauppa, muut maat 242 -18,9 89 -23,3
Rauta- ja erikoiskauppa yhteensä 3 037 -4,1 1 075 -6,1
         
K-ryhmän autokauppa        
VV-Autotalot 281 -4,6 87 -8,5
VV-Auto, maahantuonti 305 -2,6 88 4,6
Autokauppa
yhteensä
587 -3,6 175 -2,3
         
Suomi yhteensä 6 654 -2,1 2 255 -2,7
Muut maat yhteensä 1 387 -5,3 503 -7,9
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
8 040 -2,7 2 758 -3,6
* ilman Anttilaa        

Takaisin ylös