Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.02.2014 KLO 09.00 1(32)

Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 9 315 milj. euroa, kehitys -3,8 %.
*Toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 238,8 milj. euroon (230,0 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1,68 euroa (1,47 euroa).
*Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,40 euroa osakkeelta.
*Omavaraisuusaste 54,5 % (52,5 %).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Keskeiset tunnusluvut

1-12/2013 1-12/2012 10-12/2013 10-12/2012
Liikevaihto, milj. e 9 315 9 686 2 362 2 459
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
238,8 230,0 66,8 70,9
Liikevoitto, milj. e 248,4 212,0 68,0 51,8
Tulos ennen veroja, milj. e 242,3 210,5 67,9 52,1
Investoinnit, milj. e 171,5 378,3 46,6 103,8
Tulos/osake, e, laimennettu 1,75 1,26 0,60 0,23
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
1,68 1,47 0,59 0,44
31.12.2013 31.12.2012
Omavaraisuusaste, % 54,5 52,5
Oma pääoma/osake, e 22,96 22,48

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2013Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2013 oli 9 315 milj. euroa, mikä on 3,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (9 686 milj. euroa). Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen vaikutti erityisesti Suomessa käyttötavarakaupan ja rautakaupan liikevaihdon laskuun. Suomessa liikevaihto laski 3,3 % ja muissa maissa 6,1 %. Muiden maiden liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat olennaisesti valuuttakurssimuutokset sekä rautakaupan Norjan toimintojen myynnin lasku Byggmakker-ketjussa edellisenä vuonna tapahtuneiden kauppiasmuutosten seurauksena. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,8 % (18,2 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.

1-12/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 4 387 +1,8 203,3 +35,8
Käyttötavarakauppa 1 457 -9,1 -8,3 -27,9
Rautakauppa 2 607 -7,8 25,7 +12,4
Auto- ja konekauppa 1 037 -6,9 33,9 -8,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -173 -2,4 -15,8 -3,5
Yhteensä 9 315 -3,8 238,8 +8,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 238,8 milj. euroa (230,0 milj. euroa). Kannattavuusohjelman mukaisilla tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus konsernin tuloskehitykseen. Liiketoiminnan kulut laskivat 87 milj. euroa kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta. Edellisen vuoden kustannuksia pienensi ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 12 milj. euron erä. Edellisen vuoden liiketoiminnan kuluihin sisältyi henkilöstövähennyksiin liittyneet 6 milj. euron kulukirjaukset sekä kertaluonteisia kuluja 20,8 milj. euroa.

Liikevoitto oli 248,4 milj. euroa (212,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 9,6 milj. euroa (-18,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 9,4 milj. euroa (2,7 milj. euroa). Edellisen vuoden kertaluonteisiin eriin sisältyi Anttilan liikearvon arvonalennus ja Indoorin tuotemerkin arvonalennuksen palautus sekä Mustan Pörssin liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyneet kertaluonteiset kulut.

Konsernin tulos ennen veroja tammi-joulukuussa oli 242,3 milj. euroa (210,5 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,75 euroa (1,26 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,96 euroa (22,48 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-joulukuussa oli 11 575 milj. euroa ja se laski 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-joulukuussa 74 317 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2 251 311 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,9 (3,8) miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2013Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2013 oli 2 362 milj. euroa, mikä on 3,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 459 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan sekä rautakaupan liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 3,2 % ja muissa maissa 7,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 16,5 % (17,1 %).

10-12/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 148 +1,4 48,3 +3,5
Käyttötavarakauppa 439 -9,9 21,6 -10,7
Rautakauppa 596 -9,4 -1,1 +9,8
Auto- ja konekauppa 226 -0,4 3,3 -1,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -46 -3,6 -5,4 -5,3
Yhteensä 2 362 -3,9 66,8 -4,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 66,8 milj. euroa (70,9 milj. euroa). Se oli 2,8 % liikevaihdosta (2,9 %). Operatiivisesti kannattavuus oli edellistä vuotta parempi ottaen huomioon, että vertailukauden liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi eläkevakuutuksen kannansiirron yhteydessä tuloutunut 15 milj. euron erä. Toteutetuilla kustannussäästöillä oli merkittävä positiivinen vaikutus tuloskehitykseen.
Liikevoitto oli 68,0 milj. euroa (51,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,2 milj. euroa (-19,1 milj. euroa). Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyi Anttilan liikearvon arvonalennus ja Indoorin tuotemerkin arvonalennuksen palautus sekä Mustan Pörssin liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyneet kertaluonteiset kulut.

Konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuussa oli 67,9 milj. euroa (52,1 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,60 euroa (0,23 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) loka-joulukuussa oli 2 945 milj. euroa ja se laski 5,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 413,8 milj. euroa (381,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -152,0 milj. euroa (-390,7 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 21,8 milj. euroa (24,5 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-joulukuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 681 milj. euroa (489 milj. euroa). Korolliset velat olivat joulukuun lopussa 554 milj. euroa (624 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -126 milj. euroa (135 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 54,5 % (52,5 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 5,8 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui alhaisista euribor-koroista, jotka heikensivät likvidien varojen tuottoa.  

Liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 114,5 milj. euroa (175,4 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -38,7 milj. euroa (-115,7 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 5,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 0,4 milj. euroa (nettorahoitustuotot 1,1 milj. euroa).

Verot
Konsernin verot tammi-joulukuussa olivat 57,7 milj. euroa (74,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 23,8 % (35,5 %). Konsernin veroasteeseen vaikutti Suomessa 1.1.2014 voimaan tullut yritysverokannan lasku 20 %:iin, minkä johdosta laskennallisia veroja tuloutui konsernituloslaskelmaan 14 milj. euroa. Verokannan muutoksen vaikutus tammi-joulukuun veroasteeseen oli 5,6 prosenttiyksikköä.

Konsernin verot loka-joulukuussa olivat 5,3 milj. euroa (26,9 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 7,9 % (51,7 %). Suomen yritysverokannan muutoksen vaikutus loka-joulukuun veroasteeseen oli 20,0 prosenttiyksikköä.

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 171,5 milj. euroa (378,3 milj. euroa) eli 1,8 % (3,9 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 125,5 milj. euroa (310,0 milj. euroa), it-investoinnit 22,9 milj. euroa (22,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 23,2 milj. euroa (46,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 41,3 % (22,9 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit loka-joulukuussa olivat yhteensä 46,6 milj. euroa (103,8 milj. euroa) eli 2,0 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 33,0 milj. euroa (71,5 milj. euroa), it-investoinnit 6,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 6,8 milj. euroa (28,0 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 37,8 % (31,7 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.

Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena olleet yhteensä noin 100 milj. euron säästöt toteutuivat vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut vuonna 2013 olivat 1 767 milj. euroa, mikä oli nettomääräisesti 87 milj. euroa (-4,7 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.

Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä on toteutettu erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet on kohdistettu heikosti kannattaviin toimintoihin.

Investoinnit on sopeutettu lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200-300 milj. euroon.

Anttilan kannattavuuden parantaminen
Käyttötavarakaupassa verkkokaupan kasvu ja kilpailutilanteen kiristyminen on heikentänyt merkittävästi Anttilan ja kodintekniikkakaupan kannattavuutta. Kannattavuuden parantamiseksi osa vuokratuista kauppapaikoista suunnitellaan suljettavan seuraavan kahden vuoden aikana, mistä ennakoidaan kirjattavan vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle noin 20-30 milj. euron kertaluonteinen kulukirjaus. Nykyisestä Anttila-tavarataloverkostosta suunnitellaan suljettavan noin kolmannes. Samalla laajennetaan merkittävästi NetAnttilan ja Mustan Pörssin verkkokaupan valikoimia sekä uudistetaan Anttila- ja Kodin Ykkönen -tavaratalokonseptit.

Kesko selvittää kiinteistörahaston perustamista
Kesko tarkasteli vuoden 2013 aikana uudelleen kriteereitä, jonka mukaan sen omistamat kauppapaikat luokitellaan strategisiksi ja muiksi kohteiksi. 31.12.2013 uuden luokittelun mukaan kauppapaikoista 53 % on strategisia, kun niitä vanhan luokittelun mukaan olisi ollut 78 %. 

Kesko selvittää parhaillaan osan omistamistaan kauppapaikoista myyntiä muodostettavaan rahastoon, jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kyseisissä kauppapaikoissa niiden rahastoon myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Keskon tavoitteena on muodostaa käyvältä arvoltaan enintään noin 750-950 milj. euron arvoinen rahastokokonaisuus, joka koostuisi Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä sijaitsevista, pääosin Keskon omistamista kauppapaikoista ja kauppakeskuksista.

Kiinteistösijoitusrahaston toteutuminen riippuu sijoittajien kiinnostuksen lisäksi siitä, että Keskon on mahdollista saavuttaa järjestelyssä ehdot, jotka ovat sen kannalta liiketaloudellisesti perusteltavissa konsernin taloudellisesti vahva asema huomioon ottaen. Lisäksi kiinteistösijoitusrahastotoiminnan aloittaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Mahdollisen rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-joulukuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 489 (19 747) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 426 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 168 henkilöä.

Joulukuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 23 863 (24 080), joista Suomessa työskenteli 12 776 (13 278) ja Suomen ulkopuolella 11 087 (10 802) henkilöä. Henkilömäärän vähennys joulukuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 502 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 285 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-joulukuussa 611,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Loka-joulukuussa henkilöstökulut olivat 161,8 milj. euroa ja ne kasvoivat 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-12/2013 1-12/2012 10-12/2013 10-12/2012
Liikevaihto, milj. e 4 387 4 311 1 148 1 132
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 203,3 167,5 48,3 44,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,6 3,9 4,2 4,0
Investoinnit, milj. e 91,6 200,0 23,7 43,3
Liikevaihto, milj. e 1-12/2013 Kehitys, % 10-12/2013 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 3 330 +0,1 869 -0,9
Kespro 803 +2,0 203 0,0
K-ruoka, Venäjä 71 - 28 -
Muut 184 -5,1 48 -2,7
Yhteensä 4 387 +1,8 1 148 +1,4

Tammi-joulukuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 4 387 milj. euroa (4 311 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa oli edellisen vuoden tasolla (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +4 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-joulukuussa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut katsauskauden loppua kohden. Kespron ja Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina.

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 203,3 milj. euroa (167,5 milj. euroa), eli 35,8 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Ilman Venäjän liiketoiminnan laajennuksen vaikutusta kustannukset laskivat 31 milj. euroa. Liikevoitto oli 208,0 milj. euroa (170,2 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 4,8 milj. euroa (2,7 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-joulukuussa 91,6 milj. euroa (200,0 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 80,5 milj. euroa (187,1 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2013
Ruokakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 1 148 milj. euroa (1 132 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %.

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 48,3 milj. euroa (44,8 milj. euroa), eli 3,5 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Tuloskehitykseen vaikuttivat kustannussäästöt. Tuloskehitystä heikensi sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattu realisoitumaton arvostustappio 1,7 milj. euroa. Liikevoitto oli 48,3 milj. euroa (44,8 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 23,7 milj. euroa (43,3 milj. euroa).

Loka-joulukuussa 2013 avattiin viisi uutta K-supermarketia. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin keskustaan ja Jakomäkeen sekä Ikaalisiin. K-market Fortuna Helsingissä laajennetaan K-supermarketiksi ja K-supermarket Reimaria Paraisilla laajennetaan.

Joulukuussa 2013 avattiin neljäs K-ruoka Pietariin. Ruokakeskon tavoitteena on vuoden 2014 aikana avata kolme uutta ruokakauppaa Pietarin alueella.

Kauppojen lukumäärät 31.12. 2013 2012
K-citymarket 80 80
K-supermarket 218 210
K-market (sis. liikenneasemat) 442 452
K-ruoka, Venäjä 4 1
Muut* 176 194

* sisältää ruoan verkkokaupan

Käyttötavarakauppa

1-12/2013 1-12/2012 10-12/2013 10-12/2012
Liikevaihto, milj. e 1 457 1 603 439 487
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -8,3 19,6 21,6 32,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -0,6 1,2 4,9 6,6
Investoinnit, milj. e 23,1 61,1 6,3 13,4
Liikevaihto, milj. e 1-12/2013 Kehitys, % 10-12/2013 Kehitys, %
K-citymarket, käyttötavara 628 -5,4 194 -5,6
Anttila 391 -16,5 131 -14,0
Intersport, Suomi 190 +5,0 54 -2,5
Intersport, Venäjä 18 -36,2 4 -50,3
Indoor 182 -1,2 46 +1,7
Musta Pörssi 29 -48,8 7 -56,6
Kenkäkesko 21 -8,7 4 -17,1
Yhteensä 1 457 -9,1 439 -9,9

Tammi-joulukuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 457 milj. euroa (1 603 milj. euroa) ja se laski 9,1 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella. Myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin kauppiasliiketoiminnan lopettaminen ja Venäjän Intersportin kannattamattomien kauppojen sulkeminen. K-citymarketin käyttötavaran, Suomen Intersportin sekä Askon ja Sotkan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa -8,3 milj. euroa (19,6 milj. euroa) ja se laski 27,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti Anttilan myynnin laskun myötä kasvaneet tappiot. Vertailukauden liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutuksen kannansiirron yhteydessä tuloutunut 9 milj. euron erä.  Kannattavuusohjelman mukaisesti toteutetut kustannussäästöt olivat 31 milj. euroa. Liikevoitto oli -2,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy kiinteistöjen myyntivoittoja 4,1 milj. euroa. Edellisenä vuonna kertaluonteisiin eriin, -19,5 milj. euroa, sisältyi Mustan Pörssin liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyneet kertaluonteiset kulut.

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 23,1 milj. euroa (61,1 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2013
Käyttötavarakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 439 milj. euroa (487 milj. euroa) ja se laski 9,9 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti myynnin lasku tavaratalokaupassa sekä Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston merkittävä sopeuttaminen.
Urheiluvälineiden ja pukeutumisen myyntiä heikensi vertailuvuotta myöhäisempi talvisesongin alkaminen.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 21,6 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Kannattavuutta heikensi tavaratalokaupan tuloksen heikentyminen. Vertailukauden liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutuksen kannansiirron yhteydessä tuloutunut 9 milj. euron erä. Liikevoitto oli 23,3 milj. euroa (12,8 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 6,3 milj. euroa (13,4 milj. euroa).

Merkittävimmät uusien kauppojen avaukset loka-joulukuussa 2013 olivat Asko Kokkolaan, Intersport Ruka Kuusamoon sekä Intersport Grand Canyon -kauppakeskukseen Pietariin.

Kauppojen lukumäärät 31.12. 2013 2012
K-citymarket, käyttötavara* 81 81
Anttila-tavaratalot* 31 32
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 13
Intersport, Suomi 63 62
Budget Sport* 11 10
Asko ja Sotka 85 83
Musta Pörssi* 6 32
Kookenkä* 46 49
Anttila, Baltia* 3 3
Intersport, Venäjä 21 28
Asko ja Sotka, Baltia* 10 10

* sisältää verkkokaupat

Rautakauppa

1-12/2013 1-12/2012 10-12/2013 10-12/2012
Liikevaihto, milj. e 2 607 2 827 596 657
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 25,7 13,3 -1,1 -10,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,0 0,5 -0,2 -1,6
Investoinnit, milj. e 37,8 63,1 11,4 20,7
Liikevaihto, milj. e 1-12/2013 Kehitys, % 10-12/2013 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 1 173 -4,6 257 -5,9
K-rauta, Ruotsi 205 -4,0 45 -2,4
Byggmakker, Norja 470 -26,0 100 -30,7
K-rauta, Viro 69 +8,1 17 +11,7
K-rauta, Latvia 52 +1,1 13 -1,4
Senukai, Liettua 263 -1,1 72 -1,2
K-rauta, Venäjä 272 -4,2 66 -5,6
OMA, Valko-Venäjä 106 +22,7 27 +14,8
Yhteensä 2 607 -7,8 596 -9,4

Tammi-joulukuu 2013
Rautakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 2 607 milj. euroa (2 827 milj. euroa) ja se laski 7,8 %. Liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli -0,5 %. Rakentamisen suhdanteet pysyivät edelleen heikkoina Rautakeskon toiminta-alueella. Myynti laski merkittävimmin perusrakennustarvikkeissa.

Suomessa liikevaihto oli tammi-joulukuussa 1 173 milj. euroa (1 229 milj. euroa) ja se laski 4,6 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 794 milj. euroa ja se laski 6,4 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 379 milj. euroa ja se laski 0,5 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 4,6 % ja oli 1 025 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 10,7 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 460 milj. euroa (alv 0 %) ja se oli edellisen vuoden tasolla.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 435 milj. euroa (1 598 milj. euroa) ja se laski 10,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli +2,8 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 4,6 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 22,7 %. Tähän vaikuttivat edellisenä vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjan kauppiasliiketoiminnan uudet ketjusopimukset astuivat voimaan 1.1.2014 alkaen ja yhtiörakennemuutos saatettiin loppuun tammikuussa 2014. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 1,6 %. Rautakaupan liikevaihdosta 55,0 % (56,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 25,7 milj. euroa (13,3 milj. euroa) ja se kasvoi 12,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli selvästi positiivinen myynnin laskusta huolimatta. Kustannukset laskivat 21 milj. euroa. Liikevoitto oli 24,8 milj. euroa (11,6 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 37,8 milj. euroa (63,1 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 44,1 % (51,4 %). Investoinneista 88,0 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Loka-joulukuu 2013
Rautakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 596 milj. euroa (657 milj. euroa) ja se laski 9,4 %. Liikevaihto paikallisissa valuutoissa oli edellisen vuoden tasolla Norjan kauppiasmuutosten vaikutus huomioon ottaen.

Suomessa liikevaihto oli 257 milj. euroa (273 milj. euroa) ja se laski 5,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 170 milj. euroa ja se kasvoi 0,1 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 86 milj. euroa ja se laski 15,8 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti loka-joulukuussa laski Suomessa 4,8 % ja oli 235 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 3,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 109 milj. euroa (alv 0 %) ja se laski 18,0 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 339 milj. euroa (385 milj. euroa) ja se laski 11,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kehitys paikallisissa valuutoissa ja ilman Norjan kauppiasmuutosten vaikutusta oli +4,3 %. Ruotsissa liikevaihto kasvoi kruunuissa 0,9 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 21,4 %. Tähän vaikuttivat viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 4,0 %. Rautakaupan liikevaihdosta 56,9 % (58,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli -1,1 milj. euroa (-10,8 milj. euroa) ja se kasvoi 9,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tehostamistoimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kulut olivat edellistä vuotta pienemmät. Liikevoitto oli -1,0 milj. euroa (-10,8 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit olivat 11,4 milj. euroa (20,7 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 41,4 % (50,4 %).

Kauppojen lukumäärät 31.12. 2013 2012
K-rauta* 42 42
Rautia* 99 99
K-maatalous* 83 83
K-rauta, Ruotsi 21 21
Byggmakker, Norja 91 106
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 18 17
K-rauta, Venäjä 13 14
OMA, Valko-Venäjä 9 9

* vuonna 2013 Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 48 oli samalla K-maatalous-kauppoja

Auto- ja konekauppa

1-12/2013 1-12/2012 10-12/2013 10-12/2012
Liikevaihto, milj. e 1 037 1 114 226 227
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 33,9 41,9 3,3 4,7
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,3 3,8 1,5 2,1
Investoinnit, milj. e 15,1 26,6 3,3 3,2
Liikevaihto, milj. e 1-12/2013 Kehitys, % 10-12/2013 Kehitys, %
VV-Auto 745 -5,7 176 +5,0
Konekesko 293 -9,9 50 -15,7
Yhteensä 1 037 -6,9 226 -0,4

Tammi-joulukuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 037 milj. euroa (1 114 milj. euroa) ja se laski 6,9 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-joulukuussa oli 745 milj. euroa (790 milj. euroa) ja se laski 5,7 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-joulukuussa -7,2 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-joulukuussa 20,6 % (20,2 %). Volkswagen oli markkinajohtaja sekä henkilö- että pakettiautoissa.

Konekeskon liikevaihto tammi-joulukuussa oli 293 milj. euroa (325 milj. euroa) ja se laski 9,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 178 milj. euroa ja se laski 15,7 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 116 milj. euroa ja se kasvoi 0,2 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 33,9 milj. euroa (41,9 milj. euroa) ja se laski 8,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla tehostamistoimenpiteiden ansiosta myynnin laskusta huolimatta.

Liikevoitto tammi-joulukuussa oli 33,9 milj. euroa (41,9 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 15,1 milj. euroa (26,6 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2013
Auto- ja konekaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 226 milj. euroa (227 milj. euroa) ja se laski 0,4 %.

VV-Auton liikevaihto loka-joulukuussa oli 176 milj. euroa (168 milj. euroa) ja se kasvoi 5,0 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli loka-joulukuussa 21,1 % (19,8 %).

Konekeskon liikevaihto loka-joulukuussa oli 50 milj. euroa (59 milj. euroa) ja se laski 15,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 3,3 milj. euroa (4,7 milj. euroa) ja se laski 1,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 3,3 milj. euroa (3,2 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 31.12. 2013 2012
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli joulukuun 2013 lopussa yhteensä 99 832 693 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,8 % oli A-osakkeita ja 68 095 686 eli 68,2 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa oli 31.12.2013  548 984 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,81 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,55 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,14 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 465 756 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli joulukuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kahdeksan kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta), 2.5.2013 (135 861 B-osaketta), 5.6.2013 (592 619 B-osaketta), 30.7.2013 (116 773 B-osaketta), 30.9.2013 (68 461 B-osaketta) ja 30.10.2013 (6 100 B-osaketta), 28.11.2013 (56 779 B-osaketta) ja 27.12.2013 (69 160 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2013, 3.5.2013, 6.6.2013, 31.7.2013, 1.10.2013, 31.10.2013, 29.11.2013 ja 30.12.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 19 554 663,12 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa 24,39 euroa ja joulukuun 2013 lopussa 26,80 euroa, missä oli kasvua 9,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja joulukuun 2013 lopussa 26,80 euroa, missä oli kasvua 8,2 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-joulukuussa 27,55 euroa ja alin 22,48 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,80 euroa ja alin 20,96 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-joulukuun aikana 26,5 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 26,0 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski vastaavasti 0,6 %.

Joulukuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 851 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 810 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 661 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2012 lopusta 243 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuun 2013 aikana 1,1 (2,3) milj. kpl, missä oli laskua 50,3 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 28 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 51,3 (68,5) milj. kpl, missä oli laskua 25,0 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 238 milj. euroa. Helsingin pörssin osuus Keskon A- ja B-osakkeiden lukumääräisestä kaupankäynnistä vuonna 2013 oli 68 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat  BATS Chi-X, 22 % kaupoista, ja Turquoise, 9 % kaupoista (lähde: Fidessa).

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2011-30.4.2013 (merkintäaika on päättynyt) ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 381 332 kpl 923 801 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 401 466 kpl 4 751 525 euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2012 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle. Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä 6 724 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisista palautumisista on kerrottu em. pörssitiedotteella ja pörssi-ilmoituksilla 8.5.2013, 20.5.2013, 18.6.2013, 19.7.2013, 20.8.2013, 9.10.2013 ja 20.12.2013. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2013 lopussa 42 809. Se on 1 745 vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli joulukuun lopussa 25 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli joulukuun lopussa 36 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)

Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen ja palautumisen jälkeen Keskolla oli hallussaan 543 126 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 05.04.2013)

Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden 2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)

Kesko ilmoitti selvittävänsä osan omistamiensa kauppapaikkojen myyntiä muodostettavaan rahastoon, jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kyseisissä kauppapaikoissa niiden rahastoon myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Mahdollisen rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana. (Pörssitiedote 29.11.2013)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 8.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.

Vastuullisuus
Kesko sai toimialansa korkeimman pistemäärän CDP:n Nordic Climate Disclosure Leadership -indeksin arviossa lokakuussa. Kesko on indeksin kärjessä kolmatta kertaa peräkkäin ja paransi tulostaan (98/100) aiemmasta 10 pisteellä.

Diplomi-insinööri Matti Kalervo nimitettiin Keskon vastuullisuudesta ja tuoteturvallisuudesta vastaavaksi vastuullisuusjohtajaksi 1.11.2013 alkaen.

Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2012 valittiin marraskuussa Suomen parhaaksi vuoden 2013 vastuullisuusraportointikilpailussa. Keskon raportti oli myös median ja kansalaisjärjestöjen valinta parhaaksi raportiksi.

Kesko ja K-kaupat olivat Pelastusarmeijan Joulupata-keräyksen valtakunnallinen yhteistyökumppani.

K-kaupat, Suomalaisen Työn Liitto, elintarvikevalmistajat ja käyttötavarateollisuus aloittivat joulukuussa vuoden 2014 ajan jatkuvan yhteistyökampanjan suomalaisen työn puolesta.

Riskienhallinta
Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta on liiketoiminta- ja konsernijohdolla.

Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti konserni-, toimiala-, yhtiö- ja yksikkötasolla kaikissa toimintamaissa.

Kesko-konsernin riskikartta käsitellään Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnassa vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraporttia. Keskon hallitus käsittelee Kesko-konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta vähintään kerran vuodessa. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa.

Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä
Hidas talouskasvu, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja julkisten maksujen korotukset sekä työttömyyden kasvu heikentävät ostovoimaa ja kuluttajaluottamusta sekä voivat aiheuttaa pitkäkestoisen laskun kysynnän tasossa. Tällä olisi kielteisiä vaikutuksia erityisesti käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Ruokakaupassa hinnan merkitys korostuu.

Sähköiset palvelut ja verkkokauppa kasvattavat suosiotaan vähittäiskaupassa. Kansainvälinen verkkokauppa lisää kuluttajien vaihtoehtoja, samalla kun tuotteiden ja palveluiden ostaminen ja markkinointi muuttuvat yksilöllisemmiksi ja siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Ostopäätökset syntyvät usein verkossa olevan tiedon perusteella. Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vahvaa osaamista asiakkaita kiinnostavien sähköisten palveluiden ja verkkokauppojen kehittämisessä, monikanavaisuuden hyödyntämistä ja tätä tukevaa sähköistä asiakaskommunikaatiota. Riski on, että verkkokaupan ja sähköisten palveluiden kehityshankkeet etenevät kilpailijoita hitaammin tai kilpailevat verkkokaupat ja -palvelut ovat asiakkaiden mielestä kiinnostavampia.

Talouskehitys on hidastunut Venäjällä. Toiminnan kannattavuuden ja laajentumisen kannalta on keskeistä onnistua sijainniltaan hyvien kauppapaikkojen hankinnassa ja rakentamisessa, olemassa olevan verkoston ja kauppakonseptien kehittämisessä, ostotoiminnassa ja logistiikassa sekä henkilöstön rekrytoinneissa. Venäjän maariskit kuten korruptio, viranomaistoiminnan ennakoimattomuus ja nopeat muutokset laeissa ja niiden soveltamisessa sekä yllättävät muutokset toimintaympäristössä voivat hidastaa laajentumista ja vaikeuttaa liiketoimintaa.

Liiketoimintamuutosten toteuttaminen edellyttää tehokkaita johtamis- ja ohjausjärjestelmiä sekä niitä tukevia tietojärjestelmiä. Mm. Ruokakeskon markkinaosuuden kasvattaminen Suomessa, Rautakeskon liiketoimintamuutokset ja laajentuminen Venäjällä sekä K-citymarket-käyttötavaran ja Anttilan integraatio ja siihen liittyvät liiketoiminta- ja konseptimuutokset ovat pitkäkestoisia hankkeita. Epäonnistuminen kilpailuetujen valinnassa, muutoksen johtamisessa, teknologiavalinnoissa sekä uusien toimintamallien ja järjestelmien käyttöönotossa hidastaisi liiketoimintamuutosten toteuttamista.

Keskon ketjutoiminta perustuu merkittävin osin kauppiasliiketoimintamalliin poiketen useimmista kilpailijoista. Kauppiasliiketoimintamallin kilpailuetuina ovat mm. kauppiaan paikallinen asiakastuntemus ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeiden tai kilpailutilanteen muutoksiin. Ketjujen toiminnan kehittämiseen liittyvä päätöksenteko ja liiketoimintamuutosten toteuttaminen voivat kuitenkin olla kilpailijoita hitaampaa.

Vuoden 2014 alusta lähtien Suomen kilpailulainsäädäntö on muuttunut niin, että muusta EU-alueesta poiketen määräävän markkina-aseman raja ruokakaupassa on Suomessa 30 %. Ruokakesko on uuden lain mukaan määräävässä markkina-asemassa. Määräävässä markkina-asemassa olevalle yritykselle on asetettu erityisiä velvollisuuksia, jotka voivat heikentää kaupan kilpailumahdollisuuksia palvella asiakkaita ja toimia tehokkaasti. Määräävän markkina-aseman vaikutukset ovat osin tulkinnanvaraisia. Väärästä tulkinnasta voi olla seurauksena seuraamusmaksuja, korvausvelvollisuus ja maineen heikentyminen.

Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.

Markkinaosuuden kasvattamisen kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kauppakiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Verkkokaupan osuuden kasvaessa tai markkinatilanteen muuttuessa riskinä on, että kauppapaikka muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Riskinä on, ettei kaupan ala houkuttele parhaita osaajia. Kasvanut erikoisosaamisen tarve lisää riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta ja avainhenkilöriskiä.

Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla, kuten auto- ja konekaupassa, voivat omistusjärjestelyt, päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä.

Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttumassa kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Riskinä on, että kontrollit eivät ole riittäviä tällaista rikollisuutta vastaan.

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja toimitusketjun eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat mm. vastuullisuusperiaatteiden viestintä asiakkaille, tavarantoimittajille ja kauppiaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä.

Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot.

Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja.

Tuloskehitykseen liittyvät muut riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu konsernin tulevaisuuden näkymissä.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2014-12/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2013-12/2013).

Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat edelleen heikot.

Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän edeltävän kahdentoista kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 218 801 719,88 euroa, joista tilikauden voitto on 174 655 403,71 euroa.

Hallitus ehdottaa 7.4.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,40 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 3.2.2014 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 99 283 709 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 138 997 192,60 euroa.

Varsinainen yhtiökokous
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2014 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskukseen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

Vuosikertomus 2013 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kesko julkistaa vuoden 2013 vuosikertomuksen, joka sisältää Keskon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä erillisen selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) viikolla 10 internet-sivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.

Helsingissä 3.2.2014
Kesko Oyj
Hallitus


Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi tilinpäätöksestä pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.4.2014. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

LIITTEET:

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden, jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella 11.4.2013.

Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja muutokset olemassa oleviin standardeihin:
-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)
-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen
-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos-% 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos-%
Liikevaihto 9 315 9 686 -3,8 2 362 2 459 -3,9
Myytyjen suoritteiden hankintameno -8 034 -8 367 -4,0 -2 014 -2 108 -4,5
Bruttokate 1 281 1 319 -2,9 348 351 -0,7
Liiketoiminnan muut tuotot 734 747 -1,7 185 197 -5,7
Henkilöstökulut -611 -608 0,6 -162 -156 3,8
Poistot ja arvonalentumiset -153 -158 -3,4 -39 -45 -12,9
Liiketoiminnan muut kulut -1 003 -1 088 -7,8 -265 -295 -10,1
Liikevoitto 248 212 17,2 68 52 31,3
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 20 21 -3,7 6 8 -24,6
Korkokulut ja muut rahoituskulut -20 -18 14,9 -5 -6 -26,4
Valuuttakurssierot -6 -4 43,9 -2 -1 (..)
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 -1 -60,7 0 -1 (..)
Tulos ennen veroja 242 210 15,1 68 52 30,2
Tuloverot -58 -75 -22,8 -5 -27 -80,2
Tilikauden tulos 185 136 35,9 63 25 (..)
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 173 124 39,1 59 23 (..)
  Määräysvallattomille 
  omistajille
12 11 1,4 3 2 39,5
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 1,75 1,27 38,1 0,60 0,23 (..)
Laimennettu 1,75 1,26 38,2 0,60 0,23 (..)
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-12/
2013
1-2/
2012
Muutos-% 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos-%
Tilikauden tulos 185 136 35,9 63 25 (..)
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 12 1 (..) 7 -6 (..)
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -14 0 (..) -5 -3 (..)
Hyperinflaatio-oikaisu 3 4 -26,2 2 1 78,7
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -4 -2 96,3 -3 -1 (..)
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -5 9 (..) -1 0 (..)
Muut erät 0 0 12,5 0 0 -
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -8 11 (..) -1 -9 -83,5
Tilikauden laaja tulos 177 147 20,3 61 16 (..)
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 166 133 24,5 58 14 (..)
  Määräysvallattomille
  omistajille
11 14 -20,4 3 3 4,3

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.12.2013 31.12.2012 Muutos-%
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 651 1 678 -1,6
Aineettomat hyödykkeet 189 192 -1,6
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
104 105 -0,9
Lainasaamiset ja muut saamiset 15 91 -83,0
Eläkesaamiset 170 154 10,7
Yhteensä 2 131 2 220 -4,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 797 814 -2,1
Myyntisaamiset 617 703 -12,3
Muut saamiset 136 153 -11,4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
171 137 24,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 398 249 60,0
Rahavarat 112 103 8,6
Yhteensä 2 231 2 160 3,3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 2 -76,3
Varat yhteensä 4 362 4 382 -0,5

31.12.2013 31.12.2012 Muutos-%
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 279 2 206 3,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 73 67 9,8
Oma pääoma yhteensä 2 352 2 272 3,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 355 450 -21,1
Korottomat velat 10 10 -3,8
Laskennalliset verovelat 68 81 -15,7
Eläkevelvoitteet 2 2 9,1
Varaukset 17 21 -15,1
Yhteensä 452 564 -19,7
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 199 174 14,4
Ostovelat 825 804 2,7
Muut korottomat velat 494 529 -6,5
Varaukset 38 40 -4,7
Yhteensä 1 557 1 546 0,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 362 4 382 -0,5

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-rahas
to
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2012
197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 1
Osakeperus-teiset maksut 3 0 0 3
Osingon-
jako
-118 -5 -123
Muut
muutokset
1 0 3 0 3
Tilikauden
tulos 124 11 136
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot 1 1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 1 -1 0
Hyperinflaatio-oikaisu 0 3 4
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-3 -3
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
9 9
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
1 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 1 7 1 2 11
Oma
pääoma
31.12.2012
197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Oma
pääoma
1.1.2013
197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet
20 20
Osake-
perusteiset maksut 2 2
Osingon-
jako
-118 -5 -122
Muut muutokset 0      0 5 0 5
Tilikauden tulos 173 12 185
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä  tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-temaattiset voitot ja tappiot
15 15
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
        0 -11 -3 -14
Hyper-inflaatio-oikaisu 0 3 3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-5 -5
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
-5 -5
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
1 -2 -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 -11 -9 12 -1 -8
Oma
pääoma
31.12.2013
197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos-% 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos-%
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 242 210 15,1 68 52 30,2
Suunnitelman mukaiset poistot  152 155 -2,0 39 43 -8,6
Rahoitustuotot ja -kulut 6 1 (..) 0 -1 (..)
Muut oikaisut 8 103 -92,1 11 91 -88,4
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
89 5 (..) 94 61 52,8
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
3 57 -94,9 -26 22 (..)
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
-1 -70 -98,2 -48 -75 -36,1
Rahoituserät ja verot -85 -79 7,6 -24 -18 32,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 414 382 8,4 115 175 -34,7
Investointien rahavirta
Investoinnit -174 -411 -57,7 -44 -118 -62,6
Käyttöomaisuuden myynnit 22 24 -11,0 5 2 (..)
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -4 (..) 0 0 (..)
Investointien nettorahavirta -152 -391 -61,1 -39 -116 -66,5
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -47 230 (..) -11 -8 41,2
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
78 37 (..) 77 86 -10,2
Maksetut osingot -122 -123 -0,5 - -1 -100,0
Oman pääoman lisäys 20 1 (..) 2 1 81,1
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -91 -2 (..) -29 -39 -26,8
Muut erät 5 -14 (..) 1 -3 (..)
Rahoituksen nettorahavirta -159 130 (..) 40 36 11,5
Rahavarojen muutos 103 121 -14,9 116 96 21,2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
352 231 52,5 338 258 31,2
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -2 0 (..) -1 0 (..)
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.12.
453 352 28,7 453 352 28,7

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-12/2013 1-12/2012 Muutos
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 10,2 8,3 1,9
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,8 9,0 0,8
Oman pääoman tuotto, % 8,0 6,0 2,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,7 6,9 0,8
Omavaraisuusaste, % 54,5 52,5 2,0
Nettovelkaantumisaste, % -5,4 6,0 -11,3
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 171,5 378,3 -54,7
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,8 3,9 -52,9
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,75 1,27 38,1
Tulos/osake, e, laimennettu 1,75 1,26 38,2
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,68 1,47 14,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 414 382 8,4
Investointien rahavirta, milj. e -152 -391 -61,1
Oma pääoma/osake, e 22,96 22,48 2,1
Korolliset nettovelat -126 135 (..)
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä
katsauskaudella keskimäärin 99 136 98 472 0,7
Henkilöstö keskimäärin 19 489 19 747 -1,3
(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374 2 362
Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9 -1,6 -3,1 -3,9
Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1 68,0
Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9 3,2 3,5 2,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6 66,8
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 2,8
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3 0,4 -2,6 -0,4
Tulos ennen veroja, milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8 77,2 81,5 67,9
Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7 3,2 3,4 2,9
Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1 12,3 14,2 11,5
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0 11,1 14,1 11,3
Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9 9,5 10,2 10,8
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
2,8 7,3 9,6 8,0 1,8 8,6 10,1 10,6
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7 50,5 52,9 54,5
Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5 48,1 35,4 46,6
Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11 0,50 0,53 0,60
Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62 21,79 22,39 22,96

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos-
%
10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos-
%
Ruokakauppa Suomi 4 316 4 308 0,2 1 120 1 129 -0,8
Ruokakauppa muut maat* 71 3 (..) 28 3 (..)
Ruokakauppa yhteensä 4 387 4 311 1,8 1 148 1 132 1,4
- josta segmenttien välistä 172 172 -0,2 45 43 3,7
Käyttötavarakauppa Suomi 1 424 1 557 -8,6 430 474 -9,2
Käyttötavarakauppa muut
maat*
33 45 -27,6 8 13 -35,3
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 457 1 603 -9,1 439 487 -9,9
- josta segmenttien välistä 17 18 -5,5 5 6 -10,8
Rautakauppa Suomi 1 173 1 229 -4,6 257 273 -5,9
Rautakauppa muut maat* 1 435 1 598 -10,2 339 385 -11,8
Rautakauppa yhteensä 2 607 2 827 -7,8 596 657 -9,4
- josta segmenttien välistä -1,0 0 (..) 0 0 50,0
Auto- ja konekauppa Suomi 921 998 -7,7 212 207 2,1
Auto- ja konekauppa muut
maat*
116 116 0,3 14 20 -27,1
Auto- ja konekauppa
yhteensä
1 037 1 114 -6,9 226 227 -0,4
- josta segmenttien välistä 1 1 0,9 0 0 6,4
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-173 -169 2,4 -46 -45 3,6
Suomi yhteensä 7 661 7 924 -3,3 1 972 2 038 -3,2
Muut maat yhteensä* 1 654 1 762 -6,1 390 420 -7,2
Konserni yhteensä 9 315 9 686 -3,8 2 362 2 459 -3,9

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos
Ruokakauppa 208,0 170,2 37,8 48,3 44,8 3,5
Käyttötavarakauppa -2,1 0,0 -2,1 23,3 12,8 10,5
Rautakauppa 24,8 11,6 13,3 -1,0 -10,8 9,8
Auto- ja konekauppa 33,9 41,9 -8,0 3,3 4,7 -1,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -16,3 -11,8 -4,5 -5,9 0,3 -6,2
Konserni yhteensä 248,4 212,0 36,4 68,0 51,8 16,2

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos
Ruokakauppa 203,3 167,5 35,8 48,3 44,8 3,5
Käyttötavarakauppa -8,3 19,6 -27,9 21,6 32,3 -10,7
Rautakauppa 25,7 13,3 12,4 -1,1 -10,8 9,8
Auto- ja konekauppa 33,9 41,9 -8,0 3,3 4,7 -1,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-15,8 -12,2 -3,5 -5,4 -0,1 -5,3
Konserni yhteensä 238,8 230,0 8,8 66,8 70,9 -4,1

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-12/
2013
1-12/
2012

Muutos
%-yks.
10-12/
2013
10-12/
2012

Muutos
%-yks.
Ruokakauppa 4,6 3,9 0,7 4,2 4,0 0,2
Käyttötavarakauppa -0,6 1,2 -1,8 4,9 6,6 -1,7
Rautakauppa 1,0 0,5 0,5 -0,2 -1,6 1,5
Auto- ja konekauppa 3,3 3,8 -0,5 1,5 2,1 -0,6
Konserni yhteensä 2,6 2,4 0,2 2,8 2,9 -0,1

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos
Ruokakauppa 821 763 58 790 814 -24
Käyttötavarakauppa 445 514 -68 403 528 -125
Rautakauppa 732 760 -27 692 746 -54
Auto- ja konekauppa 161 188 -27 172 184 -12
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
278 327 -49 312 329 -17
Konserni yhteensä 2 438 2 552 -114 2 370 2 602 -232

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos
%-yks.
10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos
%-yks.
Ruokakauppa 24,8 21,9 2,8 24,4 22,0 2,4
Käyttötavarakauppa -1,9 3,8 -5,7 21,4 24,5 -3,1
Rautakauppa 3,5 1,7 1,8 -0,6 -5,8 5,2
Auto- ja konekauppa 21,1 22,3 -1,2 7,8 10,2 -2,4
Konserni yhteensä 9,8 9,0 0,8 11,3 10,9 0,4

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-12/
2013
1-12/
2012
Muutos 10-12/
2013
10-12/
2012
Muutos
Ruokakauppa 92 200 -108 24 43 -20
Käyttötavarakauppa 23 61 -38 6 13 -7
Rautakauppa 38 63 -25 11 21 -9
Auto- ja konekauppa 15 27 -11 3 3 0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
4 28 -23 2 23 -21
Konserni yhteensä 171 378 -207 47 104 -57

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045 1 099 1 095 1 148
Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345 322 351 439
Rautakauppa 629 782 759 657 562 740 710 596
Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249 301 260 226
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -41 -41 -45 -42 -41 -43 -46
Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159 2 420 2 374 2 362

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2 55,1 56,5 48,3
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7 -5,6 -2,1 23,3
Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1 18,0 23,9 -1,0
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8 3,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0 -3,4 -4,0 -5,9
Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2 77,0 84,1 68,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2 50,8 56,0 48,3
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8 -10,0 -2,2 21,6
Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6 19,5 23,9 -1,1
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8 13,0 9,8 3,3
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0 -3,4 -4,0 -5,4
Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6 69,8 83,6 66,8

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6 4,6 5,1 4,2
Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2 -3,1 -0,6 4,9
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0 2,6 3,4 -0,2
Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1 4,3 3,8 1,5
Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9 2,9 3,5 2,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

31.12.2013 31.12.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680
Poistot ja arvonalentumiset -153 -158
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 174 361
Vähennykset -10 -25
Muuntoerot -41 12
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 840 1 870

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1-12/2013 1-12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 92 85
Tavaroiden ja palveluiden ostot 19 15
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0
Liiketoiminnan muut kulut 30 24
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0
31.12.2013 31.12.2012
Saamiset 8 6
Velat 19 24

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.12.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 14 157 171
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset 3 3
Johdannaisvelat 22 22
Myytävissä olevat rahoitusvarat 57 341 17 415

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.12.2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 137 137
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset 1 1
Johdannaisvelat 17 17
Myytävissä olevat rahoitusvarat 0 249 22 271

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 31.12.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-12/2013 1-12/2012 Muutos
Ruokakauppa 3 143 2 799 344
Käyttötavarakauppa 5 751 6 139 -388
Rautakauppa 8 910 9 105 -195
Auto- ja konekauppa 1 252 1 254 -2
Yhteiset toiminnot 433 450 -17
Konserni yhteensä 19 489 19 747 -258
Henkilökunta 31.12.*
segmenteittäin
2013 2012 Muutos
Ruokakauppa 3 570 3 163 407
Käyttötavarakauppa 8 483 8 950 -467
Rautakauppa 10 066 10 204 -138
Auto- ja konekauppa 1 261 1 259 2
Yhteiset toiminnot 483 504 -21
Konserni yhteensä 23 863 24 080 -217

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.12.2013 31.12.2012 Muutos-%
Omasta puolesta 198 177 11,7
Osakkuusyhtiöiden puolesta 65 65 0,0
Muiden puolesta 10 10 7,4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 26 -3,4
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 368 2 302 2,9
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.12. 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 201 203 -0,20
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 308 245 1,29
    Optiosopimukset 3 11 -0,00
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -13,41
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 31 41 -6,80

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat
*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-31.12.2013 1.10.-31.12.2013
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 4 712 -0,4 1 216 -0,8
Kespro 795 2,0 201 0,1
K-ruoka, Venäjä 70 (..) 28 (..)
Ruokakauppa yhteensä 5 578 1,1 1 446 1,1
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 1 544 -9,4 459 -10,2
Käyttötavarakaupat, muut maat 31 -32,6 8 -39,6
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 574 -10,0 467 -10,9
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 1 025 -4,6 235 -4,8
Rautakesko Yrityspalvelu 187 -10,7 47 -3,8
K-maatalous 460 -0,6 109 -18,0
Suomi yhteensä 1 672 -4,3 390 -8,8
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 927 -22,9 214 -27,0
Rautakaupat, Baltia 386 0,9 103 1,2
Rautakaupat, muut maat 378 2,2 93 -0,4
Rautakauppa yhteensä 3 363 -9,1 800 -12,7
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 381 -7,3 94 2,5
VV-Auto, maahantuonti 382 -3,6 88 10,8
Konekesko, Suomi 177 -15,8 36 -10,5
Suomi yhteensä 940 -7,6 218 3,2
Konekesko, muut maat 119 -0,8 14 -25,6
Auto- ja konekauppa
yhteensä
1 059 -6,9 232 0,7
Suomi yhteensä 9 663 -3,2 2 485 -3,6
Muut maat yhteensä 1 912 -10,0 460 -12,1
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
11 575 -4,4 2 945 -5,0
Takaisin ylös