Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 19,1 milj. euroa

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS  24.04.2014 KLO 09.00 1(26)

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 19,1 milj. euroa

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2 129 milj. euroa, kehitys -1,4 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 19,1 milj. euroon (18,6 milj. euroa) toteutettujen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 0,15 euroa (0,11 euroa).
*Omavaraisuusaste 53,2 % (51,7 %).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Keskeiset tunnusluvut

1-3/2014 1-3/2013
Liikevaihto, milj. e 2 129 2 159
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
19,1 18,6
Liikevoitto, milj. e -13,0 19,2
Tulos ennen veroja, milj. e -14,4 15,8
Investoinnit, milj. e 43,4 41,5
Tulos/osake, e, laimennettu -0,11 0,11
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,15 0,11
31.3.2014 31.3.2013
Omavaraisuusaste, % 53,2 51,7
Oma pääoma/osake, e 22,83 22,62

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2014
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2014 oli 2 129 milj. euroa, mikä on 1,4 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 159 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa ja se laski käyttötavarakaupassa ja ruokakaupassa. Kehitykseen vaikutti yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän heikentyminen Suomessa. Suomessa liikevaihto laski 3,3 % ja muissa maissa liikevaihto kasvoi 9,3 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 16,3 % (14,7 %). Valuuttamääräinen liikevaihto kasvoi ulkomaan toiminnoissa selvästi, mutta euromääräiseen kehitykseen vaikutti Venäjän ruplan sekä Norjan ja Ruotsin kruunujen valuuttakurssien heikentyminen euroon nähden.

1-3/2014 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 007 -3,7 46,5 -1,7
Käyttötavarakauppa 312 -9,5 -22,7 -4,9
Rautakauppa 581 +3,5 -10,4 +6,2
Auto- ja konekauppa 272 +9,2 8,2 +0,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -44 +4,6 -2,5 +0,5
Yhteensä 2 129 -1,4 19,1 +0,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 19,1 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Kannattavuutta paransivat myynnin kasvu rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa sekä kaikissa liiketoiminnoissa toteutetut tehostamistoimenpiteet. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 1,3 % kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.

Liikevoitto oli -13,0 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä  -32,2 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus.

Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli -14,4 milj. euroa (15,8 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden ilman kertaluonteisia eriä oli 0,15 euroa (0,11 euroa). Konsernin tulos osaketta kohden oli -0,11 euroa (0,11 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,83 euroa (22,62 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 555 milj. euroa ja se laski 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 14 874 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2 257 144 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,9 (3,8) miljoonaa.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -94,8 milj. euroa (-58,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -43,7 milj. euroa (-41,9 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,9 milj. euroa (2,5 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 532 milj. euroa (411 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 557 milj. euroa (644 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 25 milj. euroa (233 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 53,2 % (51,7 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 1,6 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Nettorahoituskulut laskivat johtuen ruplan valuuttasuojausten voitoista.

Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 2,5 milj. euroa positiiviset (-4,8 milj. euroa) johtuen kertaluonteisista kuluista kirjatuista laskennallisista verosaamisista.

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 43,4 milj. euroa (41,5 milj. euroa) eli 2,0 % (1,9 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 27,8 milj. euroa (31,6 milj. euroa), it-investoinnit 10,8 milj. euroa (5,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 37,2 % (36,5 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Kannattavuusohjelma
Edelleen heikentyneestä taloustilanteesta ja kulutuskysynnästä johtuen Kesko jatkaa kannattavuusohjelman läpivientiä, jossa keskeisenä tavoitteena on konsernin kustannustehokkuuden parantaminen. Kustannussäästöjä toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa kuluryhmissä. Merkittävimmät toimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.

Anttilan kannattavuuden parantaminen
Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtiin katsauskaudella päätös sulkea kahdeksan vuokratiloissa toimivaa Anttila-tavarataloa. Suljettavissa tavarataloissa työskentelee yhteensä noin 210 työntekijää, minkä lisäksi muissa Anttila-tavarataloissa vähennetään työvoimaa 25 henkilötyövuotta. Lisäksi katsauskaudella aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut Kodin1-ketjussa sekä Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä. Kodin1-tavarataloketjusta suunnitellaan suljettavan neljä Kodin1-tavarataloa seuraavan kahden vuoden sisällä. Neuvottelut koskevat yhteensä noin 1 350 henkilöä ja vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 220 henkilötyövuotta. Anttilan liiketoiminnan kannattavuuslähtöisen uudistamisen ohella selvitetään myös Anttila Oy:n myyntivaihtoehtoa.

Kesko selvittää kiinteistörahaston perustamista
Kesko selvittää parhaillaan osan omistamistaan kauppapaikoista myyntiä muodostettavaan rahastoon, jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kyseisissä kauppapaikoissa niiden rahastoon myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Keskon tavoitteena on muodostaa käyvältä arvoltaan enintään noin 750-950 milj. euron arvoinen rahastokokonaisuus, joka koostuisi Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä sijaitsevista, pääosin Keskon omistamista kauppapaikoista ja kauppakeskuksista.

Kiinteistösijoitusrahaston toteutuminen riippuu sijoittajien kiinnostuksen lisäksi siitä, että Keskon on mahdollista saavuttaa järjestelyssä ehdot, jotka ovat sen kannalta liiketaloudellisesti perusteltavissa konsernin taloudellisesti vahva asema huomioon ottaen. Lisäksi kiinteistösijoitusrahastotoiminnan aloittaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Mahdollisen rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 616 (19 126) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 185 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 676 henkilöä.

Maaliskuun 2014 lopussa henkilömäärä oli 23 425 (22 881), joista Suomessa työskenteli 12 152 (12 298) ja Suomen ulkopuolella 11 273 (10 583) henkilöä. Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2013 loppuun verrattuna oli Suomessa 146 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 690 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 156,0 milj. euroa ja ne kasvoivat 1,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.  
SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-3/2014 1-3/2013
Liikevaihto, milj. e 1 007 1 045
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 46,5 48,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,6 4,6
Investoinnit, milj. e 18,0 16,5
Liikevaihto, milj. e 1-3/2014 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 751 -6,6
Kespro 182 -3,4
K-ruoka, Venäjä 25 (..)
Muut 50 +10,4
Yhteensä 1 007 -3,7

Tammi-maaliskuu 2014
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 007 milj. euroa (1 045 milj. euroa) ja se laski 3,7 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti osaltaan pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa (alv 0 %) laski 3,5 %, jonka arvioidaan alittaneen kokonaismarkkinakehityksen. Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on hidastunut. Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus toteutuivat katsauskaudella ennakoitua parempina Venäjän ruplan heikkenemisestä huolimatta.

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 46,5 milj. euroa (48,2 milj. euroa), eli 1,7 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut säästöt sekä investointien sopeuttaminen. Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä heikensi sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattuarvostustappio 0,3 milj. euroa (arvostusvoitto 2,3 milj. euroa). Liikevoitto oli 45,4 milj. euroa (48,2 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut olivat 1,1 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 18,0 milj. euroa (16,5 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 16,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa avattiin kolme uutta K-supermarketia ja yksi uusi K-market. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin keskustaan ja Jakomäkeen, Hankoon, Hollolaan ja Lappeenrantaan.

Ruokakeskon tavoitteena on vuoden 2014 aikana avata kolme uutta ruokakauppaa Pietarin alueella.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2014 2013
K-citymarket 80 80
K-supermarket 219 214
K-market (sis. liikenneasemat) 441 448
K-ruoka, Venäjä 4 1
Muut* 172 190

* sisältää ruoan verkkokaupan

Käyttötavarakauppa

1-3/2014 1-3/2013
Liikevaihto, milj. e 312 345
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -22,7 -17,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -7,3 -5,2
Investoinnit, milj. e 3,8 8,0
Liikevaihto, milj. e 1-3/2014 Kehitys, %
K-citymarket, käyttötavara 133 -4,8
Anttila 76 -14,1
Intersport, Suomi 45 -10,1
Intersport, Venäjä 5 -26,9
Indoor 42 -4,8
Musta Pörssi 6 -41,1
Kenkäkesko 6 -4,8
Yhteensä 312 -9,5

Tammi-maaliskuu 2014
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 312 milj. euroa (345 milj. euroa) ja se laski 9,5 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa on edelleen heikentynyt ja asiakaskäyttäytymisen muutos on vahvistunut katsauskaudella. Myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Pukeutumisen ja urheilukaupan myynti laski heikosta talvisesongista johtuen. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin ja Venäjän Intersportin verkostomuutokset.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -22,7 milj. euroa (-17,8 milj. euroa) ja se laski 4,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti Anttilan myynnin laskun myötä kasvaneet tappiot. K-citymarketin käyttötavaran kannattavuus oli edellistä vuotta parempi. Suomen Intersportin tulos säilyi hyvällä tasolla edellistä vuotta heikommasta talviurheiluvälineiden myynnistä huolimatta. Liikevoitto oli -54,5 milj. euroa (-17,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy merkittävimpänä eränä Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä kirjattu 30,0 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus. 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 3,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).

Merkittävimmät uusien kauppojen avaukset tammi-maaliskuussa 2014 olivat Asko ja Sotka Pirkkalaan.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2014 2013
K-citymarket, käyttötavara* 81 81
Anttila-tavaratalot* 31 31
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 13
Intersport, Suomi 63 62
Budget Sport* 11 11
Asko ja Sotka 87 84
Musta Pörssi* 6 25
Kookenkä* 46 48
Anttila, Baltia* 3 3
Intersport, Venäjä 20 21
Asko ja Sotka, Baltia* 10 10

* sisältää verkkokaupat

Rautakauppa

1-3/2014 1-3/2013
Liikevaihto, milj. e 581 562
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -10,4 -16,6
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -1,8 -3,0
Investoinnit, milj. e 12,0 12,5
Liikevaihto, milj. e 1-3/2014 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 289 +2,9
K-rauta, Ruotsi 38 +0,5
Byggmakker, Norja 100 -1,5
K-rauta, Viro 14 +16,5
K-rauta, Latvia 10 +4,5
Senukai, Liettua 58 +21,3
K-rauta, Venäjä 49 -4,0
OMA, Valko-Venäjä 24 +14,0
Yhteensä 581 +3,5

Tammi-maaliskuu 2014
Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 581 milj. euroa (562 milj. euroa) ja se kasvoi 3,5 %. Rautakaupan liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa oli 8,7 %. Myynti paikallisissa valuutoissa kasvoi kaikissa toimintamaissa. Hyvään myynnin kehitykseen vaikuttivat erityisesti onnistunut rakennustarvike- ja yritysasiakasmyynti sekä pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle.

Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 289 milj. euroa (281 milj. euroa) ja se kasvoi 2,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 197 milj. euroa ja se kasvoi 3,2 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 92 milj. euroa ja se kasvoi 2,1 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 5,2 % ja oli 179 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 7,3 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa kasvoi yhteensä 5,6 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa 1-2 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 91 milj. euroa (alv 0 %) ja se laski 1,3 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 292 milj. euroa (281 milj. euroa) ja se kasvoi 4,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 14,5 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto kasvoi 4,7 % ja Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 10,7 %. Baltiassa liikevaihto kasvoi 18,1 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 14,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 50,3 % (50,0 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -10,4 milj. euroa (-16,6 milj. euroa) ja se kasvoi 6,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli selvästi positiivinen. Liikevoitto oli -9,7 milj. euroa (-16,1 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 12,0 milj. euroa (12,5 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 76,2 % (49,2 %). Investoinneista 75,4 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2014 2013
K-rauta* 42 42
Rautia* 98 99
K-maatalous* 83 83
K-rauta, Ruotsi 20 21
Byggmakker, Norja 86 89
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 18 17
K-rauta, Venäjä 13 14
OMA, Valko-Venäjä 10 9

* Vuonna 2014 Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja.
Vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 48 oli samalla K-maatalous-kauppoja.

Auto- ja konekauppa

1-3/2014 1-3/2013
Liikevaihto, milj. e 272 249
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 8,2 7,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,0 3,1
Investoinnit, milj. e 2,9 3,9
Liikevaihto, milj. e 1-3/2014 Kehitys, %
VV-Auto 214 +11,2
Konekesko 58 +2,0
Yhteensä 272 +9,2

Tammi-maaliskuu 2014
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 272 milj. euroa (249 milj. euroa) ja se kasvoi 9,2 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 214 milj. euroa (193 milj. euroa) ja se kasvoi 11,2 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa +10,0 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 20,9 % (19,9 %). Volkswagen oli markkinajohtaja sekä henkilö- että pakettiautoissa.

Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 58 milj. euroa (57 milj. euroa) ja se kasvoi 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 36 milj. euroa ja se laski 6,7 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 22 milj. euroa ja se kasvoi 20,9 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 8,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa) ja se kasvoi 0,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 8,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 2,9 milj. euroa (3,9 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2014 2013
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2014 lopussa yhteensä 99 917 760 osaketta, joista
31 737 007 eli 31,8 % oli A-osakkeita ja 68 180 753 eli 68,2 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2014 oli 1 000 075 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,47 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 550 823 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2014 lopussa
197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty yhden kerran vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäys on tehty 10.2.2014 (85 067 B-osaketta) ja tästä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 11.2.2014. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 1 041 220,08 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja maaliskuun 2014 lopussa 31,22 euroa, missä oli kasvua 16,5 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja maaliskuun 2014 lopussa 31,67 euroa, missä oli kasvua 18,2 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 32,31 euroa ja alin 26,39 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 33,33 euroa ja alin 26,15 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-maaliskuun aikana 0,2 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 0,4 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi vastaavasti 12,8 %.

Maaliskuun 2014 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 991 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 128 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 118 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2013 lopusta 458 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2014 aikana 0,6 (0,3) milj. kpl, missä oli kasvua 107,3 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 17 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 14,6 (10,1) milj. kpl, missä oli kasvua 44,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 441 milj. euroa. Helsingin pörssin osuus Keskon A- ja B-osakkeiden lukumääräisestä kaupankäynnistä tammi-maaliskuussa 2014 oli 66 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat  BATS Chi-X, 25 % kaupoista, ja Turquoise, 9 % kaupoista (lähde: Fidessa).

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007C optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 82 958  kpl 1 453 866 euron arvosta. Optio-ohjelmaan perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012 ja 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2013.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Hallituksella oli myös varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antama 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta. Keskon hallitus päätti helmikuussa 2014 aloittaa omien B-osakkeiden hankinnan. Hankinnan aloittamista koskevasta päätöksestä on tiedotettu pörssitiedotteella 4.2.2014 ja hankinta on aloitettu 18.2.2014. Omien osakkeiden ostovaltuutuksen mukainen enimmäismäärä, 500 000 omaa B-osaketta, on hankittu 31.3.2014 mennessä ja valtuutus on näin ollen täysin käytetty. Kustakin hankintaerästä on tiedotettu pörssitiedotteella sen päivän päättyessä, jona hankinta on tehty. Keskolla oli 31.3.2014 hallussaan yhteensä 1 000 075 omaa B-osaketta. Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus päätti 4.2.2014 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2013 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2013 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 50 520 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 24.3.2014 ja 25.3.2014. Ansaintajaksojen 2011 ja 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on katsauskauden aikana palautunut yhteensä
1 611 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 7.2.2014. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2014 lopussa 41 328. Se on 1 481 vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 26 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 38 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kestra Kiinteistöpalvelut Oy, joka on Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ilmoitti ettei se osallistu Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta. (Pörssitiedote 27.3.2014)

Anttilan kannattavuuden parantamiseksi käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena on päätetty sulkea kahdeksan vuokratiloissa olevaa Anttila-tavarataloa. Suljettavissa tavarataloissa työskentelee yhteensä noin 210 työntekijää. Tämän lisäksi muissa Anttila-tavarataloissa vähennetään työvoimaa 25 henkilötyövuotta. Lisäksi aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut Kodin1-ketjussa. Kodin1-tavarataloketjusta suunnitellaan suljettavan neljä Kodin1-tavarataloa seuraavan kahden vuoden sisällä. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin myös Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä. Neuvottelut koskevat yhteensä noin
1 350 henkilöä ja vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 220 henkilötyövuotta. (Pörssitiedote 31.3.2014)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2014 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 7.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 138 484 759,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 17.4.2014. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 7.4.2014.

Vastuullisuus
Kesko valittiin tammikuussa jälleen Maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World).

Tammikuussa julkaistussa RobecoSAMin Sustainability Yearbook 2014:ssa Kesko on hopeasijalla päivittäistavarakaupan sarjassa.

Kesko ja K-kaupat osallistuivat maaliskuussa maailmanlaajuiseen Earth Hour 2014 -tapahtumaan sammuttamalla kiinteistöjen ja kauppojen mainosvaloja.

Kesko ja K-kaupat käynnistivät vuonna 2013 ohjelman, jonka tavoitteena on työllistää vähintään 1 000 nuorisotakuun kohderyhmään kuuluvaa nuorta vuoden 2014 loppuun mennessä. Helmikuun 2014 loppuun mennessä 718 nuorta on saanut paikan K-kaupoista ja Keskosta eri puolilla Suomea.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Ukrainan kriisin seurauksena Venäjän maariskit ovat lisääntyneet. Muilta osin Keskon vuoden 2013 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden 2014 aikana olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2014-3/2015) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2013-3/2014).

Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta Keskon toiminta-alueella. Heikentyneestä taloustilanteesta ja kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona Suomessa.

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi.

Helsingissä 23.4.2014
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 22.7.2014. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ


Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
LIITTEET:

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

-IFRS 10 Konsernitilinpäätös
-IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
-IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan ja taseeseen. Muutos vaikuttaa tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Liikevaihto 2 129 2 159 -1,4 9 315
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 850 -1 875 -1,4 -8 034
Bruttokate 279 284 -1,7 1 281
Liiketoiminnan muut tuotot 165 173 -4,8 734
Henkilöstökulut -156 -153 1,7 -611
Poistot ja arvonalentumiset -39 -37 5,4 -153
Liiketoiminnan muut kulut -262 -248 5,8 -1 003
Liikevoitto -13 19 (..) 248
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 2 3 -39,3 20
Korkokulut ja muut rahoituskulut -4 -5 -18,2 -20
Valuuttakurssierot 1 -2 (..) -6
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) 0
Tulos ennen veroja -14 16 (..) 242
Tuloverot 3 -5 (..) -58
Tilikauden tulos -12 11 (..) 185
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -11 11 (..) 173
  Määräysvallattomille 
  omistajille
-1 0 (..) 12
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton -0,11 0,11 (..) 1,75
Laimennettu -0,11 0,11 (..) 1,75
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Tilikauden tulos -12 11 (..) 185
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 8 - (..) 12
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -6 3 (..) -14
Hyperinflaatio-oikaisu 2 2 -9,5 3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -2 0 (..) -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 0 (..) -5
Muut erät - - - 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 3 4 -41,8 -8
Tilikauden laaja tulos -9 15 (..) 177
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -9 14 (..) 166
  Määräysvallattomille
  omistajille
-1 1 (..) 11

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.3.2014 31.3.2013 Muutos-% 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 645 1 685 -2,4 1 651
Aineettomat hyödykkeet 194 190 2,2 189
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
105 106 -0,6 104
Lainasaamiset ja muut saamiset 16 90 -82,6 15
Eläkesaamiset 181 154 17,4 170
Yhteensä 2 141 2 225 -3,8 2 131
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 840 859 -2,2 797
Myyntisaamiset 720 805 -10,5 617
Muut saamiset 195 198 -1,5 136
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
183 98 86,5 171
Myytävissä olevat rahoitusvarat 263 218 20,9 398
Rahavarat 86 95 -9,8 112
Yhteensä 2 287 2 273 0,6 2 231
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 2 -74,3 1
Varat yhteensä 4 429 4 500 -1,6 4 362

31.3.2014 31.3.2013 Muutos-% 31.12.2013
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 259 2 221 1,7 2 279
Määräysvallattomien omistajien osuus 72 68 6,7 73
Oma pääoma yhteensä 2 331 2 289 1,8 2 352
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 351 438 -19,8 355
Korottomat velat 10 10 -5,2 10
Laskennalliset verovelat 68 78 -12,5 68
Eläkevelvoitteet 2 2 10,0 2
Varaukset 28 20 42,7 17
Yhteensä 459 547 -16,1 452
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 206 206 -0,1 199
Ostovelat 940 951 -1,1 825
Muut korottomat velat 446 467 -4,3 494
Varaukset 46 41 13,8 38
Yhteensä 1 639 1 664 -1,5 1 557
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 429 4 500 -1,6 4 362

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-rahas
to
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2013
197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 1
Omat osakkeet
Osakeperus-teiset maksut 0 0 0
Muut
muutokset
0 0
Tilikauden
tulos
11 0 11
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 3 0 3
Hyperinflaatio-oikaisu 0 2 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
0 0
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
0 0
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 3 0 0 2 4
Oma
pääoma
31.3.2013
197 443 1 10 -19 1 590 68 2 289
Oma
pääoma
1.1.2014
197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 1
Omat osakkeet -15 -15
Osake-
perusteiset maksut
2 2
Muut muutokset 0 0 0 0
Tilikauden tulos -11 -1 -12
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttei-siksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot 10 10
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikut-teisiksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 -5 0 -1 -6
Hyper-inflaatio-oikaisu 0 1 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-2 -2
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
1 1
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 -2 -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 -5 -1 8 0 3
Oma
pääoma
31.3.2014
197 462 -18 0 -31 1 648 72 2 331

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja -14 16 (..) 242
Suunnitelman mukaiset poistot  39 37 5,4 152
Rahoitustuotot ja -kulut 2 3 -52,4 6
Muut oikaisut 20 -1 (..) 8
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-158 -144 9,4 89
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
-48 -43 11,1 3
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
80 87 -7,6 -1
Rahoituserät ja verot -15 -13 14,3 -85
Liiketoiminnan nettorahavirta -95 -59 61,8 414
Investointien rahavirta
Investoinnit -45 -44 2,0 -174
Käyttöomaisuuden myynnit 2 2 -23,2 22
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta -44 -42 4,4 -152
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 5 22 -79,1 -47
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-3 1 (..) 78
Maksetut osingot - - - -122
Oman pääoman lisäys 1 1 0,9 20
Omien osakkeiden hankinta -15 - (..) -
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -16 21 (..) -91
Muut erät 3 -2 (..) 5
Rahoituksen nettorahavirta -25 43 (..) 159
Rahavarojen muutos -164 -58 (..) 103
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
453 352 28,7 352
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 0 (..) -2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.3.
288 294 -2,1 453

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-3/2014 1-3/2013 Muutos
%-yks.
1-12/
2013
Sidotun pääoman tuotto, % -2,2 3,1 -5,3 10,2
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,9 8,0 0,9 10,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,2 3,0 0,3 9,8
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,9 8,8 1,1 9,8
Oman pääoman tuotto, % -2,0 1,9 -4,0 8,0
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,0 5,7 1,3 8,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,3 1,8 0,5 7,7
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 7,8 6,6 1,3 7,7
Omavaraisuusaste, % 53,2 51,7 1,5 54,5
Nettovelkaantumisaste, % 1,1 10,2 -9,1 -5,4
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 43,4 41,5 4,7 171,5
Investoinnit, % liikevaihdosta 2,0 1,9 6,2 1,8
Tulos/osake, e, laimentamaton -0,11 0,11 (..) 1,75
Tulos/osake, e, laimennettu -0,11 0,11 (..) 1,75
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,15 0,11 96,1 1,68
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -95 -59 61,8 414
Investointien rahavirta, milj. e -44 -42 4,4 -152
Oma pääoma/osake, e 22,83 22,62 0,9 22,96
Korolliset nettovelat 25 233 (..) -126
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä
katsauskaudella keskimäärin 99 524 98 724 0,8 99 136
Henkilöstö keskimäärin 19 616 19 126 2,6 19 489
(..) Muutos yli 100 %
Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
Liikevaihto, milj. e 2 159 2 420 2 374 2 362 2 129
Liikevaihdon muutos, % -6,9 -1,6 -3,1 -3,9 -1,4
Liikevoitto, milj. e 19,2 77,0 84,1 68,0 -13,0
Liikevoitto, % 0,9 3,2 3,5 2,9 -0,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 18,6 69,8 83,6 66,8 19,1
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,9 2,9 3,5 2,8 0,9
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -3,3 0,4 -2,6 -0,4 -1,6
Tulos ennen veroja, milj. e 15,8 77,2 81,5 67,9 -14,4
Tulos ennen veroja, % 0,7 3,2 3,4 2,9 -0,7
Sidotun pääoman tuotto, % 3,1 12,3 14,2 11,5 -2,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,0 11,1 14,1 11,3 3,2
Oman pääoman tuotto, % 1,9 9,5 10,2 10,8 -2,0
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,8 8,6 10,1 10,6 2,3
Omavaraisuusaste, % 51,7 50,5 52,9 54,5 53,2
Investoinnit, milj. e 41,5 48,1 35,4 46,6 43,4
Tulos/osake, laimennettu, e 0,11 0,50 0,53 0,60 -0,11
Oma pääoma/osake, e 22,62 21,79 22,39 22,96 22,83
                       

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos-
%
1-12/
2013
Ruokakauppa Suomi 982 1 036 -5,2 4 316
Ruokakauppa muut maat* 25 9 (..) 71
Ruokakauppa yhteensä 1 007 1 045 -3,7 4 387
- josta segmenttien välistä 45 43 4,9 172
Käyttötavarakauppa Suomi 304 335 -9,2 1 424
Käyttötavarakauppa muut
maat*
8 10 -19,8 33
Käyttötavarakauppa
yhteensä
312 345 -9,5 1 457
- josta segmenttien välistä 3 3 -20,8 17
Rautakauppa Suomi 289 281 2,9 1 173
Rautakauppa muut maat* 292 281 4,2 1 435
Rautakauppa yhteensä 581 562 3,5 2 607
- josta segmenttien välistä 0 0 -45,7 -1
Auto- ja konekauppa Suomi 250 231 8,3 921
Auto- ja konekauppa muut
maat*
22 19 20,7 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä
272 249 9,2 1 037
- josta segmenttien välistä 0 0 5,8 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-44 -42 4,6 -173
Suomi yhteensä 1 781 1 841 -3,3 7 661
Muut maat yhteensä* 347 318 9,3 1 654
Konserni yhteensä 2 129 2 159 -1,4 9 315

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
Ruokakauppa 45,4 48,2 -2,8 208,0
Käyttötavarakauppa -54,5 -17,7 -36,8 -2,1
Rautakauppa -9,7 -16,1 6,3 24,8
Auto- ja konekauppa 8,2 7,8 0,5 33,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -2,5 -3,0 0,5 -16,3
Konserni yhteensä -13,0 19,2 -32,3 248,4

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
Ruokakauppa 46,5 48,2 -1,7 203,3
Käyttötavarakauppa -22,7 -17,8 -4,9 -8,3
Rautakauppa -10,4 -16,6 6,2 25,7
Auto- ja konekauppa 8,2 7,8 0,5 33,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,5 -3,0 0,5 -15,8
Konserni yhteensä 19,1 18,6 0,5 238,8

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-3/
2014
1-3/
2013

Muutos
%-yks.
1-12/
2013
Liukuva 12 kk 3/2014
Ruokakauppa 4,6 4,6 0,0 4,6 4,6
Käyttötavarakauppa -7,3 -5,2 -2,1 -0,6 -0,9
Rautakauppa -1,8 -3,0 1,2 1,0 1,2
Auto- ja konekauppa 3,0 3,1 -0,1 3,3 3,2
Konserni yhteensä 0,9 0,9 0,0 2,6 2,6

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
Liukuva 12 kk 3/2014
Ruokakauppa 781 854 -72 821 809
Käyttötavarakauppa 399 477 -78 445 431
Rautakauppa 709 762 -53 732 722
Auto- ja konekauppa 169 170 -1 161 160
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
316 258 58 278 293
Konserni yhteensä 2 375 2 520 -146 2 438 2 416

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos
%-yks.
1-12/
2013
Liukuva 12 kk 3/2014
Ruokakauppa 23,8 22,6 1,2 24,8 24,9
Käyttötavarakauppa -22,8 -14,9 -7,9 -1,9 -3,1
Rautakauppa -5,9 -8,7 2,8 3,5 4,4
Auto- ja konekauppa 19,5 18,3 1,1 21,1 21,5
Konserni yhteensä 3,2 3,0 0,3 9,8 9,9

                                                                                                                   

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2014
1-3/
2013
Muutos 1-12/
2013
Ruokakauppa 18 17 2 92
Käyttötavarakauppa 4 8 -4 23
Rautakauppa 12 13 0 38
Auto- ja konekauppa 3 4 -1 15
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
7 1 6 4
Konserni yhteensä 43 41 2 171

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
Ruokakauppa 1 045 1 099 1 095 1 148 1 007
Käyttötavarakauppa 345 322 351 439 312
Rautakauppa 562 740 710 596 581
Auto- ja konekauppa 249 301 260 226 272
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -41 -43 -46 -44
Konserni yhteensä 2 159 2 420 2 374 2 362 2 129

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
Ruokakauppa 48,2 55,1 56,5 48,3 45,4
Käyttötavarakauppa -17,7 -5,6 -2,1 23,3 -54,5
Rautakauppa -16,1 18,0 23,9 -1,0 -9,7
Auto- ja konekauppa 7,8 13,0 9,8 3,3 8,2
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,0 -3,4 -4,0 -5,9 -2,5
Konserni yhteensä 19,2 77,0 84,1 68,0 -13,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
Ruokakauppa 48,2 50,8 56,0 48,3 46,5
Käyttötavarakauppa -17,8 -10,0 -2,2 21,6 -22,7
Rautakauppa -16,6 19,5 23,9 -1,1 -10,4
Auto- ja konekauppa 7,8 13,0 9,8 3,3 8,2
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,0 -3,4 -4,0 -5,4 -2,5
Konserni yhteensä 18,6 69,8 83,6 66,8 19,1

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/ 
2013
1-3/
2014
Ruokakauppa 4,6 4,6 5,1 4,2 4,6
Käyttötavarakauppa -5,2 -3,1 -0,6 4,9 -7,3
Rautakauppa -3,0 2,6 3,4 -0,2 -1,8
Auto- ja konekauppa 3,1 4,3 3,8 1,5 3,0
Konserni yhteensä 0,9 2,9 3,5 2,8 0,9

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

31.3.2014 31.3.2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 840 1 870
Poistot ja arvonalentumiset -39 -37
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 45 43
Vähennykset -3 -3
Muuntoerot -5 2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 839 1 875

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1-3/2014 1-3/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 22 22
Tavaroiden ja palveluiden ostot 7 7
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 7 7
Rahoituskulut 0 0
31.3.2014 31.3.2013
Saamiset 11 9
Velat 19 28

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 14 169 183
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset 5 5
Johdannaisvelat 25 25
Myytävissä olevat rahoitusvarat 61 203 17 280

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 98 98
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
Johdannaissaamiset 3 3
Johdannaisvelat 12 12
Myytävissä olevat rahoitusvarat 18 199 7 225

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-3/2014 1-3/2013 Muutos
Ruokakauppa 3 294 2 856 438
Käyttötavarakauppa 5 547 5 786 -238
Rautakauppa 9 129 8 836 293
Auto- ja konekauppa 1 228 1 223 5
Yhteiset toiminnot 417 425 -8
Konserni yhteensä 19 616 19 126 490
Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin
2014 2013 Muutos
Ruokakauppa 3 696 3 183 513
Käyttötavarakauppa 7 786 8 030 -244
Rautakauppa 10 191 9 931 260
Auto- ja konekauppa 1 267 1 263 4
Yhteiset toiminnot 485 474 11
Konserni yhteensä 23 425 22 881 544

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.3.2014 31.3.2013 Muutos-%
Omasta puolesta 198 181 9,5
Osakkuusyhtiöiden puolesta 65 65 0,0
Muiden puolesta 10 10 1,6
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 25 -2,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 312 2 274 1,7
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2014 31.3.2013 31.3.2014
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 202 203 -0,62
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 331 234 2,31
    Optiosopimukset - 10 -
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -13,39
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 27 40 -8,94

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-31.3.2014
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat, Suomi 1 089 -3,8
Kespro 180 -3,5
K-ruoka, Venäjä 25 (..)
Ruokakauppa yhteensä 1 293 -2,5
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 335 -8,6
Käyttötavarakaupat, muut maat 8 -14,2
Käyttötavarakauppa
yhteensä
343 -8,7
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 179 5,2
Rautakesko Yrityspalvelu 41 7,3
K-maatalous 91 -1,3
Suomi yhteensä 311 3,5
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 174 -0,2
Rautakaupat, Baltia 83 18,5
Rautakaupat, muut maat 73 1,2
Rautakauppa yhteensä 641 3,9
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 100 11,9
VV-Auto, maahantuonti 119 11,6
Konekesko, Suomi 36 -7,1
Suomi yhteensä 255 8,7
Konekesko, muut maat 23 20,7
Auto- ja konekauppa
yhteensä
279 9,6
Suomi yhteensä 2 170 -2,3
Muut maat yhteensä 385 9,1
Vähittäis- ja yritysasiakas-myynti yhteensä 2 555 -0,7
Takaisin ylös