Keskon osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.04.2013 KLO 09.00 1(27)

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

*Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 6,9 %.

* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) laski tammi-maaliskuussa 7,4 %.

*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,6 milj. euroa (22,3 milj. euroa).

*Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla seuraavan kahdentoista kuukauden aikana edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

Keskeiset tunnusluvut

1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 2 159 2 318
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
18,6 22,3
Liikevoitto, milj. e 19,2 25,1
Tulos ennen veroja, milj. e 15,8 25,0
Investoinnit, milj. e 41,5 104,1
Tulos/osake, e, laimennettu 0,11 0,16
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,11 0,14
31.3.2013 31.3.2012
Omavaraisuusaste, % 51,7 52,8
Oma pääoma/osake, e 22,62 22,56

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuussa 2013Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2013 oli 2 159 milj. euroa, mikä on 6,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 318 milj. euroa). Suomessa liikevaihto laski 6,1 % ja muissa maissa 11,0 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 14,7 % (15,4 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa ja laski muilla toimialoilla.

1-3/2013 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 045 +3,5 48,2 13,5
Käyttötavarakauppa 345 -6,5 -17,8 -4,8
Rautakauppa 562 -10,7 -16,6 -7,6
Auto- ja konekauppa 249 -29,3 7,8 -7,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -42 -0,5 -3,0 2,9
Yhteensä 2 159 -6,9 18,6 -3,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 18,6 milj. euroa (22,3 milj. euroa) ja sitä heikensi myynnin lasku autokaupassa, rautakaupassa sekä tavaratalokaupassa. Tehostamistoimenpiteillä oli merkittävä positiivinen vaikutus kannattavuuskehitykseen. Liiketoiminnan kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 18 milj. euroa.

Liikevoitto oli 19,2 milj. euroa (25,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja 0,6 milj. euroa (2,8 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 15,8 milj. euroa (25,0 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (0,16 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,62 euroa (22,56 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-maaliskuussa oli 2 573 milj. euroa ja se laski 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 19 906 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa 2 228 234 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,8 miljoonaa.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli -58,7 milj. euroa (-5,2 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -41,9 milj. euroa (-91,8 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,5 milj. euroa (19,5 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-maaliskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 411 milj. euroa (293 milj. euroa). Korolliset velat olivat maaliskuun lopussa 644 milj. euroa (446 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 233 milj. euroa (154 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,7 % (52,8 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa 3,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Korkokuluja kasvatti syyskuussa 2012 nostetun 250 milj. euron jvk-lainan myötä kasvanut bruttovelka.

Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 4,8 milj. euroa (7,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,3 % (29,2 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 41,5 milj. euroa (104,1 milj. euroa) eli 1,9 % (4,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 31,7 milj. euroa (90,3 milj. euroa), it-investoinnit 5,6 milj. euroa (6,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,2 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 36,5 % (8,4 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.

Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Keskon liiketoiminnan kulut vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 438 milj. euroa, mikä oli -18 milj. euroa (-4,0 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna kauppapaikkaverkoston laajentamisesta ja kustannusinflaatiosta huolimatta.

Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet toteutettiin aiemmin ilmoitetun mukaisina. Vähennykset sisälsivät irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Uusien kauppapaikkojen henkilöstömäärää lisäävä vaikutus edelliseen vuoteen verrattuna oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 900 henkilötyövuotta.

Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin. Anttilan ketjukonsepteja uudistetaan ja kustannuksia sopeutetaan, Mustassa Pörssissä toteutetaan verkkokauppapohjainen liiketoimintamalli ja sen kauppapaikkaverkostoa sopeutetaan voimakkaasti. Venäjän Intersport-liiketoiminnan ketjukonsepti uudistetaan ja kannattamattomat kauppapaikat suljetaan. Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkostoon kuului katsauskauden lopussa 21 myymälää (35).

Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200 - 300 milj. euroon.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 126 (19 143) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 239 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 221 henkilöä.

Maaliskuun 2013 lopussa henkilömäärä oli 22 881 (22 909), joista Suomessa työskenteli 12 298 (12 522) ja Suomen ulkopuolella 10 583 (10 387) henkilöä. Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2012 loppuun verrattuna oli Suomessa 224 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 196 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-maaliskuussa 153,3 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 1 045 1 010
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 48,2 34,7
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,6 3,4
Investoinnit, milj. e 16,5 60,2
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 804 +3,1
Kespro 188 +3,9
Muut 54 +9,1
Yhteensä 1 045 +3,5

Tammi-maaliskuu 2013

Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1 045 milj. euroa (1 010 milj. euroa) ja se kasvoi 3,5 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 1,5 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa noin 3,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 48,2 milj. euroa (34,7 milj. euroa), eli 13,5 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut merkittävät säästöt. Lisäksi liikevoittoa kasvatti sähkön ostoa suojaavista johdannaisista kirjattu arvostusvoitto 2,3 milj. euroa (-1,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 48,2 milj. euroa (37,4 milj. euroa). Vertailuvuonna kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.

Ruokakaupan investoinnit olivat 16,5 milj. euroa (60,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 14,6 milj. euroa (56,5 milj. euroa).

Tammi-maaliskuussa 2013 avattiin kaksi uutta K-supermarketia ja yksi K-market. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä viiteen kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Espooseen, Helsingin Pohjois-Haagaan, Jyväskylään, Säkylään ja Ikaalisiin. Venäjällä on tavoitteena avata vuoden 2013 aikana kolme uutta ruokakauppaa.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-citymarket 80 76
K-supermarket 215 210
K-market (sis. liikenneasemat) 450 456
K-ruoka, Venäjä 1 0
Muut 181 204

Käyttötavarakauppa

1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 345 369
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
-17,8 -12,9
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
-5,2 -3,5
Investoinnit, milj. e 8,0 18,5
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 140 -4,6
Anttila 89 -17,4
Intersport Suomi 51 +14,1
Intersport Venäjä 6 -23,6
Indoor 44 -0,1
Musta Pörssi 10 -22,8
Kenkäkesko 6 -4,7
Yhteensä 345 -6,5

Tammi-maaliskuu 2013

Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 345 milj. euroa (369 milj. euroa) ja se laski 6,5 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa heikentyi alkuvuoden aikana ja myynti laski erityisesti tavaratalokaupassa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli kolme vähittäismyyntipäivää vähemmän kuin edellisenä vuonna. Myynnin kehitykseen vaikuttivat lisäksi Mustan Pörssin liiketoimintamallin muutos ja Venäjän Intersportin kauppapaikkaverkoston sopeuttaminen.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -17,8 milj. euroa (-12,9 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät Anttilan ja K-citymarket Oy:n myynnin ja bruttokatteen lasku. Katsauskauden aikana toteutettiin merkittävät kustannussäästöt. Liikevoitto oli -17,7 milj. euroa (-12,9 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 8,0 milj. euroa (18,5 milj. euroa).

Maaliskuussa avattiin uusi Budget Sport Tampereen Lielahteen.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-citymarket, käyttötavara* 81 75
Anttila-tavaratalot* 31 31
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 11
Intersport 62 58
Budget Sport* 11 8
Asko ja Sotka 84 82
Musta Pörssi* 25 34
Kookenkä* 48 47
Anttila, Baltia (NetAnttila)* 3 3
Intersport, Venäjä 21 35
Asko ja Sotka, Baltia* 10 9

* sisältää verkkokaupat

Rautakauppa

1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 562 629
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
-16,6 -9,0
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
-3,0 -1,4
Investoinnit, milj. e 12,5 11,7
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 281 -6,4
K-rauta Ruotsi 38 -13,9
Byggmakker Norja 101 -30,3
Rautakesko Viro 12 +3,9
Rautakesko Latvia 10 +2,5
Senukai Liettua 48 -4,7
Stroymaster Venäjä 51 -3,7
OMA Valko-Venäjä 21 +35,0
Yhteensä 562             -10,7

Tammi-maaliskuu 2013

Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 562 milj. euroa (629 milj. euroa) ja se laski 10,7 %. Rakentamisen suhdanteet olivat heikot Rautakeskon kaikissa toimintamaissa. Myynti laski erityisesti ammattiasiakaskaupassa ja perusrakennustarvikkeissa.

Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 281 milj. euroa (300 milj. euroa) ja se laski 6,4 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 191 milj. euroa ja se laski 10,3 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 90 milj. euroa, jossa oli kasvua 3,1 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 8,8 % ja oli 170 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 20,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 93 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 4,3 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 281 milj. euroa (329 milj. euroa) ja se laski 14,6 %. Venäjällä liikevaihto laski ruplissa 2,2 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 31,7 %. Tähän vaikutti osaltaan viime vuonna Byggmakker-ketjussa tapahtuneet muutokset. Norjassa on päätetty siirtyä uusiin ketjusopimuksiin 1.1.2014 alkaen. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 17,3 %. Rautakaupan liikevaihdosta 50,0 % (52,3 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa -16,6 milj. euroa (-9,0 milj. euroa) ja se oli 7,6 milj. euroa edellistä vuotta alempi. Tuloksen heikkeneminen johtui heikosta myynnin kehityksestä. Liikevoitto oli -16,1 milj. euroa (-9,0 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 12,5 milj. euroa (11,7 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 49,2 % (66,0 %). Investoinneista 97,0 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
K-rauta* 42 41
Rautia* 99 103
K-maatalous* 83 86
K-rauta, Ruotsi 21 22
Byggmakker, Norja 89 107
K-rauta, Viro 8 9
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 17 17
K-rauta, Venäjä 14 14
OMA, Valko-Venäjä 9 6

* vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 48 oli samalla K-maatalous-kauppoja

 vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 49 oli samalla K-maatalous-kauppoja

Auto- ja konekauppa

1-3/2013 1-3/2012
Liikevaihto, milj. e 249 353
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
7,8 15,5
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
3,1 4,4
Investoinnit, milj. e 3,9 12,7
Liikevaihto, milj. e 1-3/2013 Kehitys, %
VV-Auto 193 -33,3
Konekesko 57 -11,9
Yhteensä 249 -29,3

Tammi-maaliskuu 2013

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 249 milj. euroa (353 milj. euroa) ja se laski 29,3 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 193 milj. euroa (289 milj. euroa) ja se laski 33,3 %. Edellisenä vuonna myyntiä kasvatti 1.4.2012 toteutunut autoveromuutos. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-maaliskuussa -43,1 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 19,9 % (19,9 %).

Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 57 milj. euroa (65 milj. euroa) ja se laski 11,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 39 milj. euroa ja se laski 22,0 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 19 milj. euroa ja se kasvoi 17,2 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 7,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa) ja se laski 7,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta.

Liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 7,8 milj. euroa (15,5 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 3,9 milj. euroa (12,7 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 31.3. 2013 2012
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 2

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli maaliskuun 2013 lopussa yhteensä 98 786 940 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,1 % oli A-osakkeita ja 67 049 933 eli 67,9 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.3.2013 oli 608 591 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 0,91 % ja osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,62 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,16 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 384 420 003 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2013 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty yhden kerran vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäys on tehty 11.2.2013 (74 600 B-osaketta) ja tästä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2013. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 1 046 274 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa 24,39 euroa ja maaliskuun 2013 lopussa 25,11 euroa, missä oli nousua 3,0 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2012 lopussa 24,77 euroa ja maaliskuun 2013 lopussa 24,37 euroa, missä oli laskua 1,6 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 25,99 euroa ja alin 24,35 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 25,87 euroa ja alin 23,35 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-maaliskuun aikana 5,8 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 5,5 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 2,0 %.

Maaliskuun 2013 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 797 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 619 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 416 milj. euroa ja se laski vuoden 2012 lopusta 2 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2013 aikana 0,3 (0,6) milj. kpl, missä oli laskua 55 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 7 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 10,1 (20,6) milj. kpl, missä oli laskua 51 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 248 milj. euroa.

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeudet on listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 294 347 kpl 749 548 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia 88 901 kpl 1 011 589 euron arvosta. Optio-ohjelmaan myös perustuneiden 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet vuonna 2012.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antamat 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta ja 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus päätti 4.2.2013 antaa ennen 8.4.2013 pidettyä varsinaista yhtiökokousta voimassa olleen omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Tästä 66 331 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 5.2.2013 ja 5.4.2013. Jälkimmäisessä tiedotteessa kerrottiin myös 866 oman B-osakkeen palautumisesta vastikkeetta yhtiölle. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2013 lopussa 44 692. Se on 138 enemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun lopussa 19 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun lopussa 28 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon konsernijohtoryhmässä tapahtui muutoksia 5.2.2013 alkaen. KTM, eMBA Arja Talma (50) nimitettiin johtajaksi vastuualueenaan Kesko-konsernin kauppapaikat ja sijoitukset. KTM Terho Kalliokoski (51) nimitettiin Rautakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. KTM Jorma Rauhala (47) nimitettiin Ruokakesko Oy:n toimitusjohtajaksi. Keskon konsernijohtoryhmä on 5.2.2013 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Jorma Rauhala ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon asiakastiedon ja sähköisen asioinnin hankkeet, Terho Kalliokoski rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Arja Talma kauppapaikat ja sijoitukset, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä, henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 05.02.2013)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Kesko luovutti 5.4.2013 yhteensä 66 331 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta (KESBV) Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2012 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Samassa yhteydessä Keskolle palautui vastikkeetta 866 B-osaketta, jotka oli alun perin luovutettu osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmään kuuluneelle henkilölle. Osakkeiden luovutuksen ja palautumisen jälkeen Keskolla on hallussaan 543 126 omaa B-osaketta. (Pörssitiedote 05.04.2013)

Kesko-konserni otti 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin. Muutos vaikutti Kesko-konsernin eläkekuluihin ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin ja omaan pääomaan. Muutoksen seurauksena Keskon vuoden 2012 konsernituloslaskelma, konsernitase ja segmenttitiedot päivitettiin uudistetun standardin edellyttämällä tavalla. (Pörssitiedote 11.04.2013)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2013 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Katsauskauden jälkeen 8.4.2013 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 892 576,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 18.4.2013. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 9 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevan määräyksen muuttamiseksi, hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 500 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttamaan enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Keskon varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemista hallituksen jäsenistä Maarit Näkyvä (pj.), Seppo Paatelainen (vpj., hallituksen vpj.) ja Virpi Tuunainen ja palkitsemisvaliokuntaan Esa Kiiskinen (pj., hallituksen pj.), Seppo Paatelainen (vpj., hallituksen vpj.) ja Ilpo Kokkila. Tuolloin valittuun hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi Tomi Korpisaari ja Toni Pokela. Kaikkien hallituksen jäsenten Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 8.4.2013.

Vastuullisuus
Kesko valittiin tammikuussa yhdeksättä kertaa Maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle. Kesko sai pronssisijan RobecoSAMin Sustainability Yearbook 2013:n päivittäistavarakaupan sarjassa.

Kesko julkisti päivitetyn vastuullisuusohjelmansa, joka sisältää sekä lyhyen ajan että vuoteen 2020 asti ulottuvia tavoitteita Keskon ja koko K-ryhmän toiminnalle.

Kesko ja K-kaupat osallistuvat Nuorten yhteiskuntatakuu -hankkeeseen, jolla edistetään nuorten työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. K-ryhmälle rakennetaan räätälöity ohjelma nuorten työllistämiseksi K-kaupoissa ja Keskossa.

Kesko ja K-kaupat osallistuivat maaliskuussa Earth Hour 2013 -tapahtumaan sammuttamalla eri puolilla Suomea kauko-ohjauksessa olevien kiinteistöjen ja kauppojen mainosvalot ja mainospylonit tunniksi.

Kesko valittiin maaliskuussa kahden edellisvuoden tapaan World Finance -lehden arvioinnissa Suomen parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate Governance) kehittäjäksi ja raportoijaksi.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja alhaiseen kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Keskon vuoden 2012 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen alkuvuoden aikana olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2013-3/2014) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (4/2012-3/2013).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Työllisyyden ja kuluttajien ostovoiman heikentymisen seurauksena kaupan alan kasvunäkymät ovat heikentyneet.

Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Suomen käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinoiden ennakoidaan laskevan.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan olevan samalla tasolla seuraavan kahdentoista kuukauden aikana edeltävään kahteentoista kuukauteen verrattuna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

Helsingissä 24.4.2013
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 24.7.2013. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA:

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2012 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

Uudistettu IAS 19 Työsuhde-etuudet: standardin muutoksessa etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen varojen tuoton määrittely muuttuu. Uudistetun standardin mukaan varojen tuottona käytetään eläkevastuun diskonttauskorkoa, kun tuottona aiemmin käytettiin varojen pitkän aikavälin tuotto-odotusta. Muutos johtaa siihen, että etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä konsernituloslaskelmaan kirjattava nettotuotto pienenee. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardin muutos poistaa lisäksi etuuspohjaisina eläkejärjestelyinä luokiteltujen eläkkeiden laskennassa käytetyn niin sanotun "putkimenetelmän" soveltamisen mahdollisuuden, jolloin eläkevastuun ja sen katteena olevien varojen arvostuksessa käytettyjen laskentaoletusten muutokset kirjataan taseeseen eläkesaamiseen ja omaan pääomaan. Muutoksen vaikutuksesta on kerrottu erillisellä pörssitiedotteella 11.4.2013.

Lisäksi konserni on ottanut käyttöön seuraavat julkaistut standardit ja muutokset olemassa oleviin standardeihin:

-IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (muutos)

-IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen

-IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos).

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos-% 1-12/
2012
Liikevaihto 2 159 2 318 -6,9 9 686
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 875 -2 007 -6,6 -8 367
Bruttokate 284 311 -8,6 1 319
Liiketoiminnan muut tuotot 173 170 1,6 747
Henkilöstökulut -153 -152 0,6 -608
Poistot ja arvonalentumiset -37 -36 3,2 -158
Liiketoiminnan muut kulut -248 -268 -7,5 -1 088
Liikevoitto 19 25 -23,2 212
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 3 5 -37,4 21
Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 -4 39,2 -17
Valuuttakurssierot -1 -2 -9,9 -5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) -1
Tulos ennen veroja 16 25 -36,8 210
Tuloverot -5 -7 -34,5 -75
Tilikauden tulos 11 18 -37,8 136
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 11 16 -29,4 124
  Määräysvallattomille 

  omistajille
0 2 (..) 11
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 0,11 0,16 -29,5 1,27
Laimennettu 0,11 0,16 -29,6 1,26
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-3/

2013
1-3/

2012
Muutos-% 1-12/

2012
Tilikauden tulos 11 18 -37,8 136
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot - 9 - 1
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, verot - -2 - 0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 4 -20,8 0
Hyperinflaatio-oikaisu 2 1 (..) 4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 0 -2 83,5 -3
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 0 0 (..) 9
Muut erät - - - 0
Laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi, verot 0 0 -91,2 1
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 4 10 -55,7 11
Tilikauden laaja tulos 15 28 -44,3 147

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 14 27 -46,6 133
  Määräysvallattomille

  omistajille
1 1 1,1 14

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.3.2013 31.3.2012 Muutos-% 31.12.2012
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 685 1 555 8,4 1 678
Aineettomat hyödykkeet 190 190 0,0 192
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
106 70 51,8 105
Lainasaamiset ja muut saamiset 90 78 15,9 91
Eläkesaamiset 154 162 -4,6 154
Yhteensä 2 225 2 054 8,4 2 220
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 859 909 -5,4 814
Myyntisaamiset 805 804 0,1 703
Muut saamiset 198 289 -31,6 153
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
98 75 31,3 137
Myytävissä olevat rahoitusvarat 218 163 33,1 249
Rahavarat 95 54 74,7 103
Yhteensä 2 273 2 294 -0,9 2 160
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 2 1 95,4 2
Varat yhteensä 4 500 4 349 3,5 4 382

31.3.2013 31.3.2012 Muutos-% 31.12.2012
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 221 2 210 0,5 2 206
Määräysvallattomien omistajien osuus 68 59 14,2 67
Oma pääoma yhteensä 2 289 2 269 0,8 2 272
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 438 205 (..) 450
Korottomat velat 10 20 -47,2 10
Laskennalliset verovelat 78 91 -14,0 81
Eläkevelvoitteet 2 2 -5,5 2
Varaukset 20 11 76,0 21
Yhteensä 547 329 66,4 564
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 206 241 -14,3 174
Ostovelat 955 1 001 -4,6 808
Muut korottomat velat 463 486 -4,8 524
Varaukset 41 23 76,9 40
Yhteensä 1 664 1 751 -5,0 1 546
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 500 4 349 3,5 4 382

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-hastot Muun-toerot Arvon-muu-tos-rahas-to Omat osak-keet Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-räys-val-
latto-
mien
omis-tajien osuu-det
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2012
197 441 -3 3 -22 1 567 58 2 241
Optioilla
merkityt
osakkeet
Osakeperus-teiset maksut 0 0 0 1
Osingon-
jako
Muut
muutokset
0 0 0
Tilikauden tulos 16 2 18
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei luokitella tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot 9 9
Vakuutusma-temaattiset voitot ja tappiot, verot -2 -2
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikuttei-siksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 5 -1 4
Hyper-inflaatio- oikaisu 0 1 1
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-2 -2
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 5 -1 0 7 -1 10
Oma
pääoma
31.3.2012
197 441 1 1 -22 1 600 59 2 269
Oma
pääoma
1.1.2013
197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 1
Osakeperus-teiset maksut 0 0 0
Osingon-
jako
Muut muutokset 0 0
Tilikauden tulos 11 0 11
Muut laajan
tuloksen erät
Erät, joita ei luokitella tulosvaikut-teisiksi
Vakuutusma-temaattiset voitot/tappiot Vakuutusma-temaattiset voitot ja tappiot, verot
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikuttei-siksi
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 3 0 3
Hyperinflaatio-oikaisu 0 2 2
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
0 0
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
0 0
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 3 0 0 0 2 4
Oma

pääoma 31.3.2013
197 443 1 10 -19 1 590 68 2 289

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos-% 1-12/
2012
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 16 25 -36,8 210
Suunnitelman mukaiset poistot  37 36 3,2 155
Rahoitustuotot ja -kulut 3 0 (..) 1
Muut oikaisut -1 9 (..) 103
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-144 -120 20,2 5
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
-43 -37 16,1 57
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
87 100 -13,6 -70
Rahoituserät ja verot -13 -18 -28,0 -79
Liiketoiminnan nettorahavirta -59 -5 (..) 382
Investointien rahavirta
Investoinnit -44 -111 -59,8 -411
Käyttöomaisuuden myynnit 2 20 -87,4 24
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 -1 (..) -4
Investointien nettorahavirta -42 -92 -54,4 -391
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 22 49 -54,9 230
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
1 -21 (..) 37
Maksetut osingot - - - -123
Oman pääoman lisäys 1 - - 1
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) 21 32 -34,5 -2
Muut erät -2 -6 -72,9 -14
Rahoituksen nettorahavirta 43 53 -20,3 130
Rahavarojen muutos -58 -44 32,9 121
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
352 231 52,5 231
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0  0       -17,6 0
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.3.
294 187 57,0 352

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-3/2013 1-3/2012 Muutos

%-yks.
1-12/2012
Sidotun pääoman tuotto, % 3,1 4,1 -1,0 8,3
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,0 12,0 -4,0 8,3
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,0 3,6 -0,7 9,0
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,8 11,9 -3,1 9,0
Oman pääoman tuotto, % 1,9 3,1 -1,2 6,0
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 5,7 8,4 -2,8 6,0
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 1,8 2,8 -0,9 6,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 6,6 8,3 -1,7 6,9
Omavaraisuusaste, % 51,7 52,8 -1,1 52,5
Nettovelkaantumisaste, % 10,2 6,8 3,4 6,0
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 41,5 104,1 -60,2 378,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,9 4,5 -57,2 3,9
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,11 0,16 -29,5 1,27
Tulos/osake, e, laimennettu 0,11 0,16 -29,6 1,26
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,11 0,14 -23,2 1,47
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e -59 -5 (..) 382
Investointien rahavirta, milj. e -42 -92 -54,4 -391
Oma pääoma/osake, e 22,62 22,56 0,2 22,48
Korolliset nettovelat 233,2 153,6 51,8 135,3
Kauden keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä 98 724 98 413 0,2 98 472
Henkilöstö keskimäärin 19 126 19 143 -0,1 19 741
(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
Liikevaihto, milj. e 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159
Liikevaihdon muutos, % 10,2 -0,5 1,9 -0,9 -6,9
Liikevoitto, milj. e 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2
Liikevoitto, % 1,1 2,3 3,2 2,1 0,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,0 2,4 3,2 2,9 0,9
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,1 -0,3 -1,3 1,1 -3,3
Tulos ennen veroja, milj. e 25,0 57,3 76,1 52,1 15,8
Tulos ennen veroja, % 1,1 2,3 3,1 2,1 0,7
Sidotun pääoman tuotto, % 4,1 8,9 11,9 8,0 3,1
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,6 9,2 11,9 10,9 3,0
Oman pääoman tuotto, % 3,1 7,0 9,6 4,4 1,9
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
2,8 7,3 9,6 8,0 1,8
Omavaraisuusaste, % 52,8 51,2 51,3 52,5 51,7
Investoinnit, milj. e 104,1 67,8 102,6 103,8 41,5
Tulos/osake, laimennettu, e 0,16 0,37 0,50 0,23 0,11
Oma pääoma/osake, e 22,56 21,72 22,33 22,48 22,62

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos-% 1-12/
2012
Ruokakauppa yhteensä 1 045 1 010 3,5 4 311
- josta segmenttien välistä 43 45 -4,9 172
Käyttötavarakauppa Suomi 335 356 -6,1 1 557
Käyttötavarakauppa muut
maat*
10 13 -19,3 45
Käyttötavarakauppa
yhteensä
345 369 -6,5 1 603
- josta segmenttien välistä 3 4 -9,7 18
Rautakauppa Suomi 281 300 -6,4 1 229
Rautakauppa muut maat* 281 329 -14,6 1 598
Rautakauppa yhteensä 562 629 -10,7 2 827
- josta segmenttien välistä 0 0 37,0 0
Auto- ja konekauppa Suomi 231 337 -31,5 998
Auto- ja konekauppa muut
maat*
19 16 17,8 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä
249 353 -29,3 1 114
- josta segmenttien välistä 0 0 -31,2 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -42 -0,5 -169
Suomi yhteensä 1 841 1 961 -6,1 7 924
Muut maat yhteensä* 318 357 -11,0 1 762
Konserni yhteensä 2 159 2 318 -6,9 9 686

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
Ruokakauppa 48,2 37,4 10,8 170,2
Käyttötavarakauppa -17,7 -12,9 -4,8 0,0
Rautakauppa -16,1 -9,0 -7,0 11,6
Auto- ja konekauppa 7,8 15,5 -7,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,0 -5,9 2,9 -11,8
Konserni yhteensä 19,2 25,1 -5,8 212,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
Ruokakauppa 48,2 34,7 13,5 167,5
Käyttötavarakauppa -17,8 -12,9 -4,8 19,6
Rautakauppa -16,6 -9,0 -7,6 13,3
Auto- ja konekauppa 7,8 15,5 -7,7 41,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,0 -5,9 2,9 -12,2
Konserni yhteensä 18,6 22,3 -3,7 230,0

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-3/

2013
1-3/

2012

Muutos
%-yks.
1-12/

2012
Liukuva 12 kk

3/2013
Ruokakauppa 4,6 3,4 1,2 3,9 4,2
Käyttötavarakauppa -5,2 -3,5 -1,6 1,2 0,9
Rautakauppa -3,0 -1,4 -1,5 0,5 0,2
Auto- ja konekauppa 3,1 4,4 -1,3 3,8 3,4
Konserni yhteensä 0,9 1,0 -0,1 2,4 2,4

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
Ruokakauppa 854 706 148 763
Käyttötavarakauppa 477 479 -3 514
Rautakauppa 762 754 8 760
Auto- ja konekauppa 170 199 -29 188
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
258 315 -57 327
Konserni yhteensä 2 520 2 453 67 2 552

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin, %
1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos
%-yks.
1-12/
2012
Liukuva

12 kk 3/2013
Ruokakauppa 22,6 19,6 2,9 21,9 22,7
Käyttötavarakauppa -14,9 -10,8 -4,1 3,8 2,9
Rautakauppa -8,7 -4,8 -3,9 1,7 0,7
Auto- ja konekauppa 18,3 31,2 -12,9 22,3 18,9
Konserni yhteensä 3,0 3,6 -0,7 9,0 8,8

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2013
1-3/
2012
Muutos 1-12/
2012
Ruokakauppa 17 60 -44 200
Käyttötavarakauppa 8 18 -10 61
Rautakauppa 13 12 1 63
Auto- ja konekauppa 4 13 -9 27
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
1 1 0 28
Konserni yhteensä 41 104 -63 378

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
Ruokakauppa 1 010 1 091 1 078 1 132 1 045
Käyttötavarakauppa 369 352 395 487 345
Rautakauppa 629 782 759 657 562
Auto- ja konekauppa 353 274 259 227 249
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -41 -41 -45 -42
Konserni yhteensä 2 318 2 460 2 449 2 459 2 159

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
Ruokakauppa 37,4 38,6 49,4 44,8 48,2
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 12,8 -17,7
Rautakauppa -9,0 13,5 17,9 -10,8 -16,1
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-5,9 -4,0 -2,2 0,3 -3,0
Konserni yhteensä 25,1 57,7 77,4 51,8 19,2

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
Ruokakauppa 34,7 38,6 49,4 44,8 48,2
Käyttötavarakauppa -12,9 -0,7 0,9 32,3 -17,8
Rautakauppa -9,0 15,2 17,9 -10,8 -16,6
Auto- ja konekauppa 15,5 10,3 11,4 4,7 7,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-5,9 -4,0 -2,2 -0,1 -3,0
Konserni yhteensä 22,3 59,4 77,4 70,9 18,6

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
1-3/
2013
Ruokakauppa 3,4 3,5 4,6 4,0 4,6
Käyttötavarakauppa -3,5 -0,2 0,2 6,6 -5,2
Rautakauppa -1,4 1,9 2,4 -1,6 -3,0
Auto- ja konekauppa 4,4 3,7 4,4 2,1 3,1
Konserni yhteensä 1,0 2,4 3,2 2,9 0,9

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj.e)

31.3.2013 31.3.2012
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 870 1 680
Poistot ja arvonalentumiset -37 -36
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 43 106
Vähennykset -6 -18
Muuntoerot 5 13
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 875 1 745

Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), tytäryhtiöt, osakkuusyritykset ja Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

1-3/2013 1-3/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 22 18
Tavaroiden ja palveluiden ostot 7 3
Liiketoiminnan muut tuotot 0 0
Liiketoiminnan muut kulut 7 6
Rahoituskulut 0 0
Saamiset 9 67
Velat 28 38

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.03.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 98 98
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
   Johdannaissaamiset 3 3
   Johdannaisvelat 12 12
Myytävissä olevat rahoitusvarat 18 199 7 225

Taso 1 Taso 2 Taso 3 31.3.2012
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahavarat 75 75
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset
   Johdannaissaamiset 4 4
   Johdannaisvelat 21 21
Myytävissä olevat rahoitusvarat 30 133 7 170

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-3/2013 1-3/2012 Muutos
Ruokakauppa 2 856 2 652 204
Käyttötavarakauppa 5 786 5 983 -197
Rautakauppa 8 836 8 869 -33
Auto- ja konekauppa 1 223 1 210 13
Yhteiset toiminnot 425 429 -4
Konserni yhteensä 19 126 19 143 -18
Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin
2013 2012 Muutos
Ruokakauppa 3 183 3 007 176
Käyttötavarakauppa 8 030 8 128 -98
Rautakauppa 9 931 10 008 -77
Auto- ja konekauppa 1 263 1 280 -17
Yhteiset toiminnot 474 486 -12
Konserni yhteensä 22 881 22 909 -28

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.3.2013 31.3.2012 Muutos-%
Omasta puolesta 181 181 -0,1
Osakkuusyritysten puolesta 65 - -
Muiden puolesta 10 8 33,2
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 26 -3,9
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 274 2 265 0,4
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2013 31.3.2012 31.3.2013
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 203 205 1,24
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 234 334 -1,81
   Optiosopimukset 10 7 -0,02
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -6,71
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 40 30 -2,09

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /

Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat

* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-31.3.2013
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat 1 140 2,1
Kespro 186 3,9
Ruokakauppa yhteensä 1 326 2,4
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 366 -8,5
Käyttötavarakaupat, muut maat 10 -24,0
Käyttötavarakauppa
yhteensä
376 -9,0
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 170 -8,8
Rautakesko Yrityspalvelu 38 -20,8
K-maatalous 93 4,3
Suomi yhteensä 301 -7,0
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 174 -28,6
Rautakaupat, Baltia 70 -2,2
Rautakaupat, muut maat 72 4,8
Rautakauppa yhteensä 616 -12,8
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 90 -35,2
VV-Auto, maahantuonti 107 -32,6
Konekesko, Suomi 39 -21,7
Suomi yhteensä 235 -32,1
Konekesko, muut maat 19 12,8
Auto- ja konekauppa
yhteensä
254 -30,0
Suomi yhteensä 2 220 -6,2
Muut maat yhteensä 353 -14,6
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
2 573 -7,4
Takaisin ylös