Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.04.2012 KLO 16.30 1(3)

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi hallituksen jäseniksi Esa Kiiskisen, Ilpo Kokkilan, Tomi Korpisaaren (uusi jäsen), Maarit Näkyvän, Seppo Paatelaisen, Toni Pokelan (uusi jäsen) ja Virpi Tuunaisen (uusi jäsen). Yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakeantivaltuutukseksi ja lahjoitusvaltuutukseksi.

Yhtiökokoukseen osallistui 1 358 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2011 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 98.035.931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osaketta kohden eli yhteensä 117.643.117,20 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2012 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 26.4.2012.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37.000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päättyessä, kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren (uusi jäsen), kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Seppo Paatelaisen, kauppias, ylioppilas Toni Pokelan (uusi jäsen) ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osak­keenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen ke­hittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oi­keuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 hallitukselle antamaa valtuutusta antaa yhteensä enintään 1.000.000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta, joka on voimassa 30.6.2014 saakka.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,20 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman ehtojen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 19.4.2012 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus ISIN-koodi B-osakkeen
merkintähinta
Merkintäaika Kaupankäyntitunnus
2007A FI0009637201 EUR 39,82 1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107
2007B FI0009637219 EUR 22,17 1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207
2007C FI0009637227 EUR 13,44 1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307

Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 2.2.2012 pörssitiedotteilla. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 27.2.2012 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös