Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2011 KLO 16.00 1(3)
  
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi ja osakeantivaltuutukseksi. Yhtiökokous myös päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

 

Yhtiökokoukseen osallistui 602 osakkeenomistajaa.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

 

Yhtiökokouksen päätökset

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

 

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 128.233.679,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2011 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 14.4.2011.

 

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

 

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

 

Yhtiökokouksen päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat seuraavat:

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37.000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 valitsemien seitsemän (7) hallituksen jäsenen kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen, yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen ja kauppias Rauno Törrösen kunkin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

 

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta.

 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkiminen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukaisesti.

 

Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

 

Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.9.2012 saakka.

 

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta.

 

Valtuutuksen nojalla hallitus on oikeutettu päättämään enintään 1.000.000 B-osakkeen luovuttamisesta.

 

Yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita.

 

Yhtiöllä olevia omia B-osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

 

Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

 

Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun va­paan oman pääoman rahastoon.

 

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka eikä se kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 hallitukselle antamaa osakeantivaltuutusta päättää yhteensä enintään 20.000.000 uuden B-osakkeen antamisesta 30.3.2012 mennessä.

 

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2011 yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

 

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,30 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman eh­to­jen mukaisesti.

 

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 7.4.2011 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

 

Optio-oikeus ISIN-koodi B-osakkeen
merkintähinta
Merkintäaika Kaupankäyntitunnus
2007A FI0009637201 EUR 41,02 1.4.2010-30.4.2012 KESBVEW107
2007B FI0009637219 EUR 23,37 1.4.2011-30.4.2013 KESBVEW207
2007C FI0009637227 EUR 14,64 1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307

 

Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 3.2.2011 pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 7.3.2011 myös pörssitiedotteena.

 

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

 

 

Kesko Oyj

 

 

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös