Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2009

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 05.02.2010 KLO 09.00 1(27)

 

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa 2009 oli 8 447 milj. euroa, mikä on 11,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (9 591 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa 2009 oli 155,4 milj. euroa (217,0 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 216,6 milj. euroa (288,5 milj. euroa). Koko konsernin tammi-joulukuun tulos oli 125,2 milj. euroa (219,8 milj. euroa). Koko konsernin tulos osaketta kohden oli 1,27 euroa (2,24 euroa).

 

 

Keskeiset tunnusluvut

Jatkuvat toiminnot

1-12 /2009

1-12 /2008

10-12 /2009

10-12 /2008

Liikevaihto, milj. e

8 447

9 591

2 153

2 333

Liikevoitto, milj. e

232

286

118

7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e

155

217

68

27

Voitto ennen veroja, milj. e

217

289

116

8

Tulos/osake, e, laimennettu

1,27

1,81

0,73

-0,05

Investoinnit, milj. e

198

338

42

105

 

 

 

 

 

Koko konserni

 

 

 

 

Tulos/osake, e, laimennettu

1,27

2,24

0,73

-0,04

Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton

0,71

1,44

0,36

0,15

Liiketoiminnan rahavirta, milj. e

379

131

123

15

Investointien rahavirta, milj. e

31

-46

96

-96

Oman pääoman tuotto, %

6,6

12,1

14,7

0,6

Sidotun pääoman tuotto, %

11,0

15,2

22,9

1,4

 

Koko konserni

31.12.2009

31.12.2008

Omavaraisuusaste, %

54,1

52,4

Oma pääoma/osake, e

20,39

20,09

 

 

TAMMI-JOULUKUU 2009

 

JATKUVAT TOIMINNOT

 

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2009 oli 8 447 milj. euroa, mikä on 11,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (9 591 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 7,5 % ja ulkomailla 28,1 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,5 % (21,5 %). Yleisen taloustilanteen heikentyminen vaikutti erityisesti konsernin auto- ja konekaupan sekä rautakaupan myynnin kehitykseen. Ruokakaupan myynnin kehitys oli katsauskaudella vakaata.

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) tammi-joulukuussa oli 12 614 milj. euroa ja se laski 9,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-ostohyvitykseen oikeuttava myynti oli 6 181 milj. euroa ja myynti kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi vuoden 2009 aikana 101 608 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli vuoden lopussa 2 033 884.

 

Konsernin voitto ennen veroja tammi-joulukuussa oli 216,6 milj. euroa (288,5 milj. euroa). Liikevoitto oli 232,3 milj. euroa (285,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 155,4 milj. euroa (217,0 milj. euroa). Se oli 1,8 % liikevaihdosta (2,3 %). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyy Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle sekä Keskon Eläkekassalle myydyistä kiinteistöistä syntyneitä myyntivoittoja 91,4 milj. euroa. Kertaluonteisiin kuluihin sisältyy kiinteistöjen arvonalennuksia 14,4 milj. euroa. Vertailukaudella kertaluonteiset myyntivoitot ja arvonalennukset olivat yhteensä 68,7 milj. euroa.

 

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jääminen edellistä vuotta pienemmäksi johtui kysynnän heikentymisestä erityisesti rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Kustannusten sopeuttamistoimenpiteiden tuloksena konsernin kiinteät kulut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 69 milj. euroa huolimatta uusien kauppapaikkojen avauksista.

 

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 1,27 euroa (1,81 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,39 euroa (20,09 euroa).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 198,0 milj. euroa (338,4 milj. euroa) eli 2,3 % (3,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 161,2 milj. euroa (279,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 36,7 milj. euroa (59,5 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 35,5 % kokonaisinvestoinneista (29,0 %).

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa kasvoi vertailuvuodesta 247,4 milj. euroa ja oli 378,8 milj. euroa (131,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti erityisesti pääomien vapauttaminen varastoista. Investointien nettomääräinen rahavirta oli 31,0 milj. euroa positiivinen (-45,8 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 252,0 milj. euroa (281,4 milj. euroa).

 

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät katsauskaudella erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 715 milj. euroa (443 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 456 milj. euroa (491 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -259 milj. euroa (47 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 54,1 % (52,4 %).

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 16,0 milj. euroa (nettorahoitustuotot 1,0 milj. euroa). Nettorahoituskuluja kasvattivat valuuttojen välisten korkoerojen levenemisen seurauksena Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset 17,9 milj. euroa. Korkotuotot likvideistä varoista laskivat markkinakorkotason laskun myötä.

 

Verot
Konsernin verot tammi-joulukuussa olivat 82,4 milj. euroa (89,4 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 38,0 % (30,9 %).

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-joulukuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 184 (21 327) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 530 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 613 henkilöä.

 

Joulukuun 2009 lopussa henkilömäärä oli 22 200 (24 668), joista Suomessa työskenteli 12 959 (13 651) ja Suomen ulkopuolella 9 241 (11 017) henkilöä. Henkilömäärän vähennys joulukuun 2008 loppuun verrattuna oli Suomessa 692 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 776 henkilöä.

 

Kulutuskysynnän heikkenemisestä johtuen konsernin eri liiketoiminnoissa jatkettiin henkilöstömäärän ja -kustannusten sopeuttamista. Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 43,0 milj. euroa eli 7,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja -voitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Segmenttien kehitys tammi-joulukuussa

Ruokakauppa

Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden tukkukaupan.

 

Ruokakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 3 798 milj. euroa (3 707 milj. euroa) ja se kasvoi 2,4 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kehittyi samalla ajanjaksolla 5,6 % ilman arvonlisäveromuutoksen vaikutusta (4,7 % sis. alv). K-ruokakauppojen tammi-joulukuun kokonaisvähittäismyynti oli 4 891 milj. euroa (4 685 milj. euroa), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 5,3 % ilman arvonlisäveromuutoksen vaikutusta (4,4 % sis. alv). Myynti kehittyi hyvin erityisesti Pirkka-tuotteiden sekä K-citymarketin osalta, jonka elintarvikkeiden vähittäismyynti kasvoi ilman arvonlisäveromuutoksen vaikutusta 14,3 %. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen tammi-joulukuussa 3-4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hintojen keskimääräinen kuukausikehitys verrattuna edellisvuoteen oli tammi-joulukuussa 3,3 % (Tilastokeskus).

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 133,1 milj. euroa (122,5 milj. euroa), eli 10,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä suhteessa liikevaihtoon oli 3,5 % (3,3 %), eli 0,2 %-yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 170,6 milj. euroa (185,5 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot olivat tammi-joulukuussa 46,4 milj. euroa. Vertailuvuonna liikevoittoa kasvattivat 68,5 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistö- ja vuokrasopimusjärjestelyistä.

 

Ruokakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 69,4 milj. euroa (139,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 56,2 milj. euroa (116,0 milj. euroa).

 

Vuoden 2009 aikana avattiin viisi uutta K-citymarketia, neljä K-supermarketia ja 15 K-marketia. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia.

 

Käyttötavarakauppa

Käyttötavarakauppa sisältää Anttilan, K-citymarketin käyttötavarakaupan, Intersport Finlandin, Indoor Groupin, Mustan Pörssin sekä Kenkäkeskon.

Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 558 milj. euroa (1 606 milj. euroa) ja se laski 3,0 %. Heikentyneestä taloudellisesta tilanteesta ja työttömyyden kasvusta johtuen kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa laski erityisesti kodinelektroniikan ja sisustustavarakaupan osalta.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 29,5 milj. euroa (1,9 % liikevaihdosta). Se laski 1,7 milj. euroa edellisestä vuodesta myynnin heikkenemisen seurauksena. Liikevoitto tammi-joulukuussa oli 66,5 milj. euroa (63,6 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat tammi-joulukuussa 37,0 milj. euroa ja vertailukaudella 32,4 milj. euroa.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 29,6 milj. euroa (60,5 milj. euroa).

 

Anttilan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 513 milj. euroa (558 milj. euroa) ja se laski 8,0 %. Anttila-tavaratalojen myynti oli 303 milj. euroa ja se laski 5,7 %. Kodin Ykkönen -sisustustavaratalojen myynti oli 132 milj. euroa ja se laski 10,7 %. NetAnttilan myynti oli 80 milj. euroa ja se laski 12,5 %. NetAnttilan myynnin laskuun vaikutti erityisesti Viron ja Latvian heikentynyt taloudellinen tilanne.

 

K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 595 milj. euroa (566 milj. euroa) ja se kasvoi 5,1 %. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä erityisesti loppuvuoden hyvä myynnin kehitys.

 

Intersport Finlandin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 165 milj. euroa (158 milj. euroa) ja se kasvoi 4,3 %. Kehitykseen vaikutti erityisesti talviurheiluvälineiden myynnin kasvu. Indoorin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 155 milj. euroa (177 milj. euroa) ja se laski 12,4 %.  Kehitykseen vaikutti Indoorin Ruotsin liiketoimintojen lopettaminen vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä Viron ja Latvian heikentynyt taloudellinen tilanne. Musta Pörssi Oy:n liikevaihto tammi-joulukuussa oli 107 milj. euroa (123 milj. euroa) ja se laski 12,5 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto tammi-joulukuussa oli 24 milj. euroa (26 milj. euroa) ja se laski 7,9 %.

 

Rautakauppa

Rautakauppa sisältää Rautakeskon lisäksi Suomen maataloustarvikekaupan.

 

Rautakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 2 312 milj. euroa (2 978 milj. euroa) ja se laski 22,4 %.

 

Suomessa liikevaihto oli tammi-joulukuussa 1 041 milj. euroa ja se laski 21,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 744 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 297 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto laski erityisesti ammattiasiakaskaupan heikentymisen myötä 15,4 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto laski 32,6 %. Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 1 271 milj. euroa (1 659 milj. euroa) ja se laski 23,4 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 17,2 %. Rautakaupan liikevaihdosta 55,0 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto tammi-joulukuussa kasvoi 0,6 % ja oli 187 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto kasvoi 11,1 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto laski 16,4 % ja oli 477 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto laski 11,2 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 22,1 % ja oli 63 milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 32,9 % ja oli 48 milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 42,1 % ja oli 260 milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 16,8 % ja oli 169 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi 0,8 %. Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 25,5 % ja oli 53 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni 7,8 %.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 11,9 milj. euroa (0,5 % liikevaihdosta), mikä oli 44,4 milj. euroa ja 1,4 % -yksikköä vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti rakennusmarkkinoiden voimakas supistuminen Pohjoismaissa, Baltiassa ja Venäjällä. Rautakauppamarkkinat laskivat tammi-joulukuussa Suomessa noin 15 %, Ruotsissa noin 5 %, Norjassa noin 10 % sekä Baltian maissa noin 30 - 40 % (Rautakeskon arvio). Henkilöstökulut laskivat vertailukaudesta 42,1 milj. euroa eli 21,9 %. Rautakaupan liikevoitto tammi-joulukuussa oli 19,6 milj. euroa (19,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy 7,7 milj. euron kertaluonteinen kiinteistön myyntivoitto. Vertailukauden liikevoittoon sisältyy kertaluonteinen 47,0 milj. euron arvonalentuminen Byggmakker Norgen aineettomista hyödykkeistä sekä kertaluonteinen kiinteistön myyntivoitto 5,4 milj. euroa.

 

Rautakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 84,7 milj. euroa (122,7 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 82,8 % (79,1 %).

 

Tammi-joulukuussa avattiin kaksi uutta K-rautaa Ruotsissa sekä yksi Venäjällä, Virossa ja Latviassa. Lisäksi kauppapaikkaverkostoa vahvistettiin muilla uusilla sekä korvaavilla kaupoilla.

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa tammi-joulukuussa 5,5 % ja oli 1 158 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti laski 29,5 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 448 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 28,8 %.

 

Auto- ja konekauppa

Auto- ja konekauppa sisältää VV-Auton ja Konekeskon. Konekesko sisältää konekaupan lisäksi myös traktori- ja puimurikaupan Suomessa sekä Baltian maatalous- ja konekauppayhtiöt.

 

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 947 milj. euroa (1 480 milj. euroa) ja se laski 36,0 %.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-joulukuussa oli 598 milj. euroa (884 milj. euroa) ja se laski 32,3 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autokaupan kysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen autovero ei sisälly liikevaihtoon. Liikevaihdon lasku veromuutos huomioiden oli 24,3 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi tammi-joulukuussa 18,5 %:iin (17,1 %).

 

Konekeskon liikevaihto tammi-joulukuussa oli 350 milj. euroa (597 milj. euroa) ja se laski 41,3 % edelliseen vuoteen verrattuna konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan supistamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 185 milj. euroa ja se laski 31,9 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 165 milj. euroa ja se laski 49,3 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan ja luopuu vilja- ja tuotantotarvikekaupasta.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 0,3 milj. euroa (0,0 % liikevaihdosta), mikä oli 30,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti Konekeskon kannattavuuden heikentyminen konemarkkinoiden laskun sekä Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisen seurauksena

 

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 13,4 milj. euroa (15,6 milj. euroa).

 

Lopetetut toiminnot
Konsernin vertailuvuoden 2008 lopetettujen lopetettujen toimintojen tulos oli 41,5 milj. euroa. Lopetetuissa toiminnoissa esitettiin Kauko-Telko Oy sekä sen myynnistä syntynyt 31 milj. euron myyntivoitto ja Tähti Optikko Group Oy sekä sen myynnistä syntynyt noin 8,5 milj. euron myyntivoitto.

 

LOKA-JOULUKUU 2009

 

JATKUVAT TOIMINNOT

 

Liikevaihto ja tulos
Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2009 oli 2 153 milj. euroa, mikä on 7,7 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 333 milj. euroa). Liikevaihto laski kotimaassa 4,4 % ja ulkomailla 21,4 %. Viennin ja ulkomaisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 16,6 % (19,5 %). Ruokakaupassa liikevaihdon kehitys oli vakaata. Käyttötavarakaupan liikevaihto kääntyi katsauskaudella kasvuun. Heikon markkinatilanteen seurauksena rautakaupan sekä auto- ja konekaupan myynti laski vertailuvuoteen verrattuna.

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) loka-joulukuussa oli 3 226 milj. euroa ja se laski 5,4 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

 

Konsernin voitto ennen veroja loka-joulukuussa oli 116,3 milj. euroa (7,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 118,1 milj. euroa (6,9 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 68,0 milj. euroa (27,3 milj. euroa). Se oli 3,2 % liikevaihdosta (1,2 %). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle myydyistä kiinteistöistä syntyneitä myyntivoittoja 63,5 milj. euroa. Kertaluonteisiin kuluihin sisältyy kiinteistöjen arvonalennuksia 14,4 milj. euroa.

 

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvu edellisen vuoden vastaavaa jaksoa suuremmaksi johtui toiminnan tehostamisesta, toteutetuista kustannussäästöistä sekä vertailuvuoden kannattavuutta rasittaneista myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuuden arvonalennuksista. Liikevoiton kasvuun vaikutti myös hyvin onnistunut joulukauppa.

 

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden oli 0,73 euroa (-0,05 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,39 euroa (20,09 euroa).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit loka-joulukuussa olivat yhteensä 41,5 milj. euroa (105,2 milj. euroa) eli 1,9 % (4,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 30,0 milj. euroa (84,1 milj.
euroa) ja muut investoinnit 11,5 milj. euroa (21,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 40,1 % kokonaisinvestoinneista (37,8 %).

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 123,1 milj. euroa (15,1 milj. euroa), jota paransivat kustannusten ja vaihto-omaisuuden sopeuttamistoimenpiteet. Investointien nettomääräinen rahavirta 96,4 milj. euroa positiivinen (-95,7 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 157,8 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Tätä kasvatti joulukuussa toteutettu kiinteistökauppa, jonka velaton kauppahinta oli 156 milj. euroa.

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat loka-joulukuussa 1,8 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,8 milj. euroa). Niitä kasvattivat valuuttapositioiden suojauskustannukset sekä euribor-korkojen laskun myötä pienentyneet likvidien varojen tuotot.

 

Verot
Konsernin verot loka-joulukuussa olivat 41,8 milj. euroa (5,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 35,9 % (71,2 %).

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli loka-joulukuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 18 126 (20 920) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 626 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 2 168 henkilöä.

 

Segmenttien kehitys loka-joulukuussa

Ruokakauppa

Ruokakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 970 milj. euroa (982 milj. euroa) ja se laski 1,2 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kehittyi samalla ajanjaksolla 3,6 % ilman arvonlisäveromuutoksen vaikutusta (0,7 % sis. alv). Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarket-ketjun sekä Pirkka-tuotteiden osalta. Joulukuun lopussa K-ruokakauppoja oli yhteensä 1 030.

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 33,7 milj. euroa (31,6 milj. euroa), eli 2,1 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä suhteessa liikevaihtoon oli 3,5 % (3,2 %), eli 0,3 %-yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna. Ruokakaupan liikevoitto oli 58,7 milj. euroa (27,4 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot olivat 33,1 milj. euroa.

 

Ruokakaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 9,9 milj. euroa (31,8 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 6,4 milj. euroa (21,9 milj. euroa).

 

Ruokakesko jatkoi K-ruokakauppaverkoston kehittämistä. Lokakuussa avattiin K-citymarket Kirkkonummelle sekä K-supermarketit Eurajoelle ja Porvooseen. Marraskuussa avattiin K-citymarketit Tampereen Linnainmaalle ja Vantaan Koivukylään. Lisäksi avattiin useita uusia K-marketeja.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-supermarketit Kotkaan, Vantaan Koivuhakaan, Kangasalle, Rovaniemelle, Kouvolaan ja Helsingin Paloheinään. Jyväskylän Keljon K-citymarketissa on rakenteilla kauppakeskuslaajennus.

 

Käyttötavarakauppa

Käyttötavarakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 500 milj. euroa (490 milj. euroa) ja se kasvoi 2,0 %. Kasvuun vaikutti pukeutumisen ja urheilukaupan hyvä kehitys sekä onnistunut joulukauppa.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 39,7 milj. euroa (7,9 % liikevaihdosta), mikä oli toiminnan tehostamisen ja kustannussäästöjen sekä hyvin onnistuneen joulukaupan seurauksena 12,0 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna (27,7 milj. euroa ja 5,7 % liikevaihdosta). Liikevoitto loka-joulukuussa oli 66,5 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Kertaluonteiset kiinteistöjen myyntivoitot ja arvonalentumiset olivat loka-joulukuussa yhteensä 26,8 milj. euroa (-17,1 milj. euroa).

 

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat loka-joulukuussa 6,8 milj. euroa (20,6 milj. euroa).

 

Anttilan liikevaihto oli loka-joulukuussa 179 milj. euroa (183 milj. euroa) ja se laski 2,0 %. Anttila-tavaratalojen myynti oli 110 milj. euroa ja se laski 2,5 %. Kodin Ykkönen -sisustustavaratalojen myynti oli 46 milj. euroa ja se kasvoi 0,9 %. NetAnttilan myynti oli 24 milj. euroa ja se laski 4,7 %. Lasku oli voimakasta Virossa ja Latviassa. Lokakuussa avattiin uusi Kodin Ykkönen Tampereen Lielahteen. Vuoden 2010 alussa suljetaan Helsingin Kaisaniemen Kodin Ykkönen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Jyväskylän Anttila-tavaratalo siirtyy uuteen kauppapaikkaan keväällä 2010.

 

K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 198 milj. euroa (187 milj. euroa) ja se kasvoi 5,5 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajennukset sekä asiakasmäärien kasvu. Lokakuussa avattiin K-citymarket Kirkkonummelle ja laajennettu K-citymarket Mikkeliin. Marraskuussa avattiin K-citymarketit Vantaan Koivukylään ja Tampereen Linnainmaalle.

 

Intersport Finlandin liikevaihto oli loka-joulukuussa 46 milj. euroa (40 milj. euroa) ja se kasvoi 14,8 % hyvin kehittyneen talviurheiluvälinemyynnin seurauksena. Indoorin liikevaihto oli loka-joulukuussa 39 milj. euroa (42 milj. euroa) ja se laski 7,0 %. Indoorin liikevaihto Suomessa oli vertailukauden tasolla. Musta Pörssi Oy:n liikevaihto loka-joulukuussa oli 35 milj. euroa (35 milj. euroa) ja se kasvoi 0,7 %. Kenkäkesko Oy:n liikevaihto loka-joulukuussa oli 4 milj. euroa (4 milj. euroa) ja se laski 7,5 %.

 

Rautakauppa

Rautakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 525 milj. euroa (617 milj. euroa) ja se laski 14,9 %.

 

Suomessa liikevaihto oli loka-joulukuussa 223 milj. euroa ja se laski 14,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 159 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 63 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto laski 3,6 % ja maataloustarvikekaupan 34,7 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 302 milj. euroa (356 milj. euroa) ja se laski 15,0 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti kysynnän heikentymisen lisäksi Venäjän ruplan arvon heikkeneminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 14,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 57,6 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto loka-joulukuussa kasvoi 16,3 % ja oli 43 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa K-rauta AB:n liikevaihto kasvoi 14,7 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi 11,9 % ja oli 120 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi 1,5 %. Virossa Rautakeskon liikevaihto laski 22,4 % ja oli 14 milj. euroa. Latviassa Rautakeskon liikevaihto laski 31,6 % ja oli 10 milj. euroa. Liettuassa Senukain liikevaihto laski 45,2 % ja oli 57 milj. euroa. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski 22,7 % ja oli 42 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 6,5 %. Valkovenäläisen OMA:n liikevaihto laski 32,4 % ja oli 13 milj. euroa. Paikallisessa valuutassa OMA:n liikevaihto pieneni 2,9 %.

 

Rautakaupan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 2,1 milj. euroa eli -0,4 % liikevaihdosta, kun se edellisenä vuonna oli 7,5 milj. euroa (-1,2 % liikevaihdosta). Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus parani, mihin vaikutti kustannusten sopeuttaminen sekä vertailuvuoden tulosta rasittaneet vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten arvonalennukset. Rautakaupan liikevoitto loka-joulukuussa oli 1,6 milj. euroa (-6,5 milj. euroa).

 

Rautakaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 19,4 milj. euroa (44,9 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 85,6 % (87,5 %).

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti nousi Suomessa loka-joulukuussa 0,2 % ja oli 266 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti laski 14,1 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 96 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 37,3 %.

 

Loka-joulukuussa avattiin uusi Rautia Kiiminkiin ja korvaava K-rauta Vaasaan.

 

Rautakeskolla on rakenteilla uudet K-raudat Suomessa Jyväskylässä ja Ruotsissa Tukholmassa sekä kaksi uutta K-rautaa Venäjällä, Tulassa ja Kalugassa. OMA:lla on rakenteilla uusi kauppa Minskissä Valko-Venäjällä.

 

Auto- ja konekauppa

Auto- ja konekaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 205 milj. euroa (295 milj. euroa) ja se laski 30,5 %.

 

VV-Auton liikevaihto loka-joulukuussa oli 125 milj. euroa (161 milj. euroa) ja se laski 22,2 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autokaupan kysynnän heikentyminen sekä huhtikuun alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka mukaisesti autovero poistui liikevaihdosta 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen osalta. Veromuutoksen huomioiva vertailukelpoinen liikevaihto laski loka-joulukuussa 7,4 %. Uusien asiakastilauksien määrä kuitenkin kasvoi loka-joulukuussa selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus kasvoi loka-joulukuussa 18,8 %:iin (18,4 %).

 

Konekeskon liikevaihto loka-joulukuussa oli 80 milj. euroa (134 milj. euroa) ja se laski 40,5 % edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihto laski konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan lopettamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 36 milj. euroa ja se laski 29,5 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 44 milj. euroa ja se laski 47,2 %.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 2,7 milj. euroa (1,3 % liikevaihdosta), mikä oli 19,8 milj. euroa ja 7,1 %-yksikköä parempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Tuloskehitykseen vaikuttivat kustannusten voimakas sopeuttaminen sekä vertailuvuoden kannattavuutta rasittaneet kone- ja maatalouskaupan vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten arvonalennukset.

 

Muutokset konsernin rakenteessa
Kesko-konsernin segmentit ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa (pörssitiedote 12.12.2008).

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2009 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2009 vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 97 851 050 euroa. Osingon maksupäivä oli 9.4.2009. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, ja hallitukselle myönnettävästä osakeantivaltuudesta laskea liikkeeseen enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 asti.

 

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päättyessä, kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrösen (uusi jäsen).

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 30.3.2009.

 

Yhtiökokouksen jälkeen 30.3.2009 pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Mikko Kosonen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Heikki Takamäki (pj), Seppo Paatelainen ja Ilpo Kokkila. Valiokuntien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 30.3.2009.

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli joulukuun 2009 lopussa 196 643 058 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,3 % oli A-osakkeita ja 66 584 522 eli 67,7 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 321 529 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu katsauskauden aikana neljä kertaa vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on tehty 11.2.2009 (52 392 euroa), 5.5.2009 (51 250 euroa), 5.6.2009 (673 146 euroa) ja 17.12.2009 (216 562 euroa) ja niistä on kerrottu samojen päivien pörssi-ilmoituksissa. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2009, 6.5.2009, 8.6.2009 ja 18.12.2009.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2008 lopussa 22,00 euroa ja vuoden 2009 lopussa 23,60 euroa, missä oli nousua 7,3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2008 lopussa 17,80 euroa ja vuoden 2009 lopussa 23,08 euroa, jossa oli puolestaan nousua 29,7 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-joulukuussa 25,00 euroa ja alin 18,73 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 24,00 euroa ja alin 14,99 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-joulukuun aikana 19,5 % ja painotettu OMX Helsinki CAP-indeksi 36,2 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 30,8 %.

 

Vuoden 2009 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 749 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 537 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 2 286 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2008 lopusta 411 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin vuoden 2009 aikana 993 444 kpl ja vaihtoarvo oli 22 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 78,2 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 1 501 milj. euroa.

 

Vuoden 2003 optio-ohjelman listatut optio-oikeudet 2003E olivat kaupankäynnin kohteina huhtikuuhun 2009 saakka ja niitä vaihdettiin yhteensä noin 116 000 kpl 981 000 euron arvosta. Optio-oikeuksia 2003F vaihdettiin katsauskaudella noin 153 000 kpl 1 122 000 euron arvosta.

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden myös  suunnattuun antiin. Valtuutta ei ole käytetty. Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2003 optio-ohjelman ohella vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvien optio-oikeuksien 2007A, 2007B ja 2007C osakkeiden merkintäaika ei ole alkanut. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

 

Osakkeenomistajien määrä oli vuoden 2009 lopussa 38 888. Se nousi vuoden 2009 aikana 808 osakkaalla. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli vuoden 2009 lopussa 20 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli vuoden 2009 lopussa 30 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n hallitus hyväksyi konsernille uudistetut taloudelliset tavoitteet. Sijoitetun pääoman tuottotavoite on korvattu sidotun pääoman tuotolla. Oman pääoman uusi tuottotavoite on 12 % (aikaisemmin 14 %) ja sidotun pääoman tuottotavoite 14 %. Omavaraisuusasteen tavoitealue on laajennettu 40-50 %:iin (aikaisemmin 40-45 %). Hallitus uudisti myös Keskon 6.4.2005 julkistetun osinkopolitiikan. Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen (Pörssitiedote 5.2.2009).

 

Kesko myi 31.3.2009 neljä kauppakiinteistöä Keskon Eläkekassalle. Velaton kauppahinta oli noin 50 milj. euroa. Kesko-konsernille syntynyt myyntivoitto oli 19,7 milj. euroa, joka on käsitelty kertaluonteisena eränä ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitossa (Pörssitiedote 31.3.2009).

 

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2009 (pörssitiedotteet 30.3.2009).

 

Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä olla hyväksymättä Rautakesko Oy:n vuoden 2001 verotuksessa ruotsalaisen tytäryhtiönsä K-rauta AB:n osakkeista tekemää 22,5 milj. euron arvonalennusta. Samalla Korkein hallinto-oikeus päätti olla myöntämättä valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden aiemmasta päätöksestä hylätä Kesko Oyj:n valitus sen vuosien 1997-1999 verotettavaan tuloon lisättyjen kulujen vähennyskelpoisuudesta (Pörssitiedote 11.6.2009).

Kesko myi 13 vähittäiskauppakiinteistöään eri puolilta Suomea Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle. Kohteiden velaton kauppahinta oli 156 milj. euroa. Kesko-konsernille kaupasta syntynyt myyntivoitto oli 63 milj. euroa, joka on käsitelty kertaluonteisena eränä Keskon neljännen vuosineljänneksen liikevoitossa (Pörssitiedote 22.12.2009).

 

Kesko päätti siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle kahdessa vaiheessa 1.6.2010 alkaen. Keskon Eläkekassan lakisääteisen työeläkevakuuttamisen (B-osasto) piirissä on noin 8 700 henkilöä ja ensimmäisessä vaiheessa siirto koskee noin 3 600 henkilöä. Siirrolla arvioidaan olevan positiivinen kassavirtavaikutus Keskolle. Siirto edellyttää Finanssivalvonnan ja Kilpailuviraston hyväksyntää. Siirron toinen vaihe toteutuu aikaisintaan vuoden 2012 alussa.

 

Eläkevastuiden siirron yhteydessä on sovittu toteutettavaksi Keskon Eläkekassan ja Keskon omistamien, arvoltaan noin 440 miljoonan euron kauppapaikkojen ja osakkeiden luovutus osin Ilmariselle ja osin Keskon, Keskon Eläkekassan ja Ilmarisen omistamalle yhteisyritykselle. Järjestelyllä on toteutuessaan positiivinen kertaluonteinen tulosvaikutus Keskolle ja Keskon Eläkekassalle. Aiesopimuksella sovittujen järjestelyjen toteuttaminen edellyttää vielä sopijapuolten toimielinten hyväksyntää (Pörssitiedote 30.12.2009).

 

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössä vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka perustana on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Toimialat ovat tehneet riskiarvioinnit ja päivittäneet ne strategiaprosessin ja rullaavan suunnittelun aikataulun mukaisesti. Toimialayhtiöiden riskejä ja niiden hallintaa on käsitelty toimialayhtiöiden ja konsernin johdossa. Myös konsernitoimintojen eri yksiköt ovat arvioineet omalla vastuualueellaan konsernin tavoitteita uhkaavia riskejä ja niiden hallintaa.

 

Konsernin riskienhallinta on laatinut toimialojen ja konsernitoimintojen riskianalyysien perusteella yhteenvedot merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallinnasta neljännesvuosittain. Näin laadittu riskiraportti on käsitelty Kesko Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnassa.  Keskeisistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on raportoitu osavuosikatsausten yhteydessä. Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä.

 

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä. Työllisyystilanteen kehittyminen, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat veron korotukset sekä kuluttajien luottamus tulevaisuuteen vaikuttavat oleellisesti kuluttajien ostovoimaan, kulutuskysyntään sekä yritysten investointihalukkuuteen. Suurin epävarmuus liittyy rauta-, auto- ja konekauppaan ja Keskon toimintamaista erityisesti Latvian, Liettuan, Viron ja Venäjän kulutuskysynnän kehittymiseen.

 

Keskon tavoitteena on kasvaa valituilla toimialoilla myös kansainvälistymällä, mihin liittyvissä hankkeissa epäonnistuminen voi vaarantaa kasvun ja kannattavuuden. Toisaalta yritysostot ja kauppapaikkahankinnat voivat olla helpommin ja paremmilla ehdoilla toteutettavissa. Laajentumiseen ja toimintaan Venäjällä liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Viranomaistoiminnan ennakoimattomuus ja nopeat muutokset lakien tulkinnassa ja soveltamisessa voivat vaikeuttaa liiketoimintaa tai hidastaa laajentumista Venäjällä.

 

Kuluttajakäyttäytymisen muutos, teknologian kehittyminen ja sähköisten palveluiden voimakas lisääntyminen muuttaa merkittävästi kaupan toimintamalleja. Keskon

haasteena on yhdistää verkkokaupan tuomat mahdollisuudet, sähköinen asiakaskommunikaatio sekä kauppiasliiketoimintamalli tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

 

Taloushallinnon rutiinien automatisointia voi hidastaa tavarantoimittajien ja kauppiaiden tekniset mahdollisuudet ja valmius uusien toimintamallien käyttöönottoon. Keskossa on meneillään lukuisia merkittäviä tietojärjestelmähankkeita. Riskinä on, että hankkeilla tavoiteltavat hyödyt viivästyvät tai että hankkeiden kustannukset ylitetään.

 

Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Toimitusketjun häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin ja tuoton menetyksiä.

 

Epäonnistuminen korttimaksamisen ja henkilötietojen suojaamisessa voisi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen.

 

Hävikki aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita kaupassa. Hävikkiä aiheuttavat mm. tavaran pilaantuminen tai rikkoutuminen, varkaudet ja muut väärinkäytökset sekä epäonnistuminen ostotoiminnassa. Laman aikana taloudellisten väärinkäytösten riski on kasvanut.

 

Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla kuten auto- ja konekaupassa voivat omistusjärjestelyt, päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä.

 

Kauppakiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Laman seurauksena tai kilpailutilanteen muuttuessa riskinä on, että kauppapaikka muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

 

Mikäli tuotevalvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

 

Lakien, sopimusten ja Keskon vastuullisuusohjeistuksen tai eettisten periaatteiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä.

 

Laajemmin Keskon liiketoimintaan vaikuttavista riskeistä, epävarmuustekijöistä ja niiden hallintatoimenpiteistä sekä Keskon riskienhallinnan järjestämisestä ja periaatteista on kerrottu Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Tuloskehitykseen liittyvät muut riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu konsernin tulevaisuuden näkymissä.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2010-12/2010) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (1/2009-12/2009).

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen vaikuttavat talouden näkymät sen eri markkina-alueilla sekä erityisesti yksityisen kulutuksen kasvuvauhti. Talouden lähiajan näkymiin ja reaalitalouden kehitykseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä. Työttömyyden kasvun Suomessa ennakoidaan jatkuvan, mistä johtuen yksityisen kulutuskysynnän kehityksen ei seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ennakoida kääntyvän kasvuun.

 

Päivittäistavarakaupassa kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen vakaana huolimatta siitä, että päivittäistavaroiden hintojen ennakoidaan kääntyvän laskuun. Markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän vaikeana rakentamisessa sekä auto- ja konekaupassa.

 

Talousnäkymät ja työttömyyden kasvu vaikuttavat edelleen konsernin tulevaisuuden näkymän muodostamiseen. Kesko-konsernin vuoden 2010 jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaeriä ennakoidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009. Konsernin likviditeetin ja vakavaraisuuden ennakoidaan pysyvän erinomaisina.

 

Voitonjakoesitys
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 051 861 023,07 euroa, joista tilikauden voitto on 138 776 973,11 euroa.

Hallitus esittää 29.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 0,90 euroa osakkeelta, eli yhteensä 88 547 166,90 euroa.

 

Hallituksen käyttöön varataan yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi
1 300 000,00 euroa.

 

Omaan pääomaan jätetään 962 013 856,17 euroa.

 

Varsinainen yhtiökokous
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2010 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskukseen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

 

Vuosikertomus 2009 ja selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Kesko julkistaa vuoden 2009 vuosikertomuksen, joka sisältää Keskon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2009, ja erillisen selvityksen Keskon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) viikolla 9 internet-sivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.

 

 

Helsingissä 4.2.2010
Kesko Oyj
Hallitus

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

KESKO OYJ

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 31.12.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

 

Kesko Oyj:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 27.4.2010. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

********

LIITTEET:

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.

 

IFRS 8 Toimintasegmentit

Kesko-konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, joita ovat 1.1.2009 lähtien ruokakauppa, käyttötavarakauppa, rautakauppa sekä auto- ja konekauppa (pörssitiedote 12.12.2008). Tilikauden 2008 segmentti-informaatio on oikaistu vastaamaan uutta segmenttijakoa (pörssitiedote 26.3.2009). IFRS 8:n käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia segmenttejä, sillä konsernin segmentti-informaatio on perustunut aikaisemminkin johdon sisäiseen raportointiin, jossa varojen ja velkojen arvostusperiaatteet ovat IFRS-säännösten mukaiset.

 

Ruokakauppa sisältää Suomessa K-kauppiasliiketoimintamallilla harjoitettavan ruokakaupan sekä Kespro Oy:n päivittäistavaroiden tukkukaupan. Käyttötavarakauppa sisältää tavaratalokauppaan keskittyneen Anttilan, K-citymarketin käyttötavarakaupan, urheilukauppaan keskittyneen Intersport Finlandin, huonekalu- ja sisustuskauppaa harjoittavan Indoor Groupin, kodintekniikkaan erikoistuneen Mustan Pörssin sekä kenkäkauppaa harjoittavan Kenkäkeskon. Rautakauppa sisältää aikaisemmin raportoidun Rautakeskon lisäksi K-maatalous-ketjun ja maatalouskaupan Suomessa. Auto- ja konekauppa sisältää aikaisemmin raportoidun VV-Auton ja Konekeskon. Konekesko sisältää aikaisemmin raportoidun konekaupan lisäksi traktori- ja puimurikaupan Suomessa sekä Baltian maatalous- ja konekauppayhtiöt.

 

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät koostuvat konsernin yhteisistä eristä.

 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen

Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uudistettua IAS 1 -standardia. Uudistuksen myötä osavuosikatsauksessa esitetään laaja tuloslaskelma, jossa eritellään ne suoraan omaan pääomaan kirjatut erät, jotka eivät liity liiketapahtumiin omistajien kanssa. Samalla laskelmaa oman pääoman muutoksista on muutettu vastaamaan uudistetun standardin vaatimuksia.

 

IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat

Vuoden 2009 alusta Kesko-konserni on soveltanut uutta IFRIC-tulkintaa, IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. Tulkinnan mukaan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmään liittyvät asiakashyvitykset kirjataan myynnin oikaisueriin, minkä seurauksena myös tiettyjen konsernin vähittäiskauppatoimintaa harjoittavien yritysten liikevaihtoluvut on vuoden 2008 osalta oikaistu vastaamaan uutta tulkintaa. Tulkinnan soveltamisella ei ole vaikutusta konsernin liikevoittoon.

 

IAS 23 Vieraan pääoman menot, ehdot täyttävän hyödykkeen vieraan pääoman menojen aktivointi.

Muutettu standardi poistaa mahdollisuuden kirjata kuluksi vieraan pääoman menot, jotka johtuvat ehdot täyttävän hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta. Nämä vieraan pääoman menot on aktivoitava osana kyseisen hyödykkeen hankintamenoa. Konserni on kirjannut aiemmin vieraan pääoman menot kuluksi sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Muutoksella ei ole ollut vaikutusta raportointikauden tulokseen.

 

Lisäksi konserni on soveltanut seuraavia EU:n hyväksymiä uudistettuja tai muutettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja 1.1.2009 alkaen:
- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -
Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet (muutos)
- IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös - Tytäryrityksen, yhteisessä määräysvallassa olevan yksikön ja osakkuusyrityksen hankintameno (muutos)
- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja niiden peruuttaminen (muutos)
- Vuosittaiset IFRS-standardien muutokset 2007 (Annual Improvements 2007)
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset

 

Seuraavat standardit ovat tulleet voimaan 1.1.2009, mutta EU ei ole vielä hyväksynyt niitä sovellettavaksi:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos)
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi (muutos) ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos)
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset

 

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

 

Muut muutokset

Myönnettyjen osakeoptioiden IFRS 2 mukaisen kulukirjauksen vastaerä esitetään ylikurssirahaston sijaan voittovaroissa. Muutos on toteutettu takautuvasti ensimmäisellä kvartaalilla. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin omaan pääomaan.

 

Valuuttamääräisten tase-erien suojauskustannukset esitetään liiketoiminnan rahavirrassa rahoituksen rahavirran sijaan. Muutos on toteutettu takautuvasti.

 

Voittovaroihin on aiemmin sisältynyt myös voittovarojen muuntoerot, mutta erä on esitetty takautuvasti muuntoeroissa (siirto voittovaroista muuntoeroihin 1.1.2008 0,7 milj. euroa).

 

Konsernin tuloslaskelma (milj. e)

 

 

 

 

 

 

 

1-12/

2009

1-12/

2008

Muutos-

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos-

%

Liikevaihto

8 447

9 591

-11,9

2 153

2 333

-7,7

Myytyjen suoritteiden hankintameno

-7 298

-8 293

-12,0

-1 832

-2 012

-9,0

Bruttokate

1 149

1 299

-11,5

321

321

0,2

Liiketoiminnan muut tuotot

710

730

-2,7

232

153

51,6

Henkilöstökulut

-535

-578

-7,4

-137

-145

-5,6

Poistot ja arvonalentumiset

-131

-178

-26,3

-43

-44

-2,2

Liiketoiminnan muut kulut

-961

-987

-2,7

-255

-278

-8,1

Liikevoitto

232

286

-18,7

118

7

(..)

Korkotuotot

21

36

-41,0

5

10

-52,9

Korkokulut

-20

-30

-33,0

-5

-7

-38,6

Kurssierot ja muut rahoituserät

-17

-4

(..)

-2

-1

30,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

0

2

-88,6

 

0

0

 

(..)

Voitto ennen veroja

217

289

-24,9

116

8

(..)  

Tuloverot

-82

-89

-7,9

-42

-5

(..)

Tilikauden tulos jatkuvista
toiminnoista

134

199

-32,6

 

75

2

 

(..)

Tilikauden tulos lopetetuista
toiminnoista

-

42

(..)

-

1

(..)

Tilikauden tulos

134

241

-44,2

75

3

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

125

220

-43,0

71

-4

(..)

   Vähemmistölle

9

21

-56,8

3

7

-52,0

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

  Laimentamaton

1,28

1,82

-29,9

0,73

-0,05

(..)

  Laimennettu

1,27

1,81

-29,8

0,73

-0,05

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Koko konserni

 

 

 

 

 

 

  Laimentamaton

1,28

2,25

-43,2

0,73

-0,04

(..)

  Laimennettu

1,27

2,24

-43,1

0,73

-0,04

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)

 

 

 

 

 

 

 

1-12/

2009

1-12/

2008

Muutos-

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos-

%

Tilikauden tulos

134

241

-44,2

75

3

(..)

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

 

 

Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot

-3

-6

60,0

0

-6

(..)

Rahavirran suojauksen arvonmuutos

-4

-13

69,6

6

-15

(..)

Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos

-2

2

(..)

-2

2

(..)

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot

2

3

-45,5

-1

4

(..)

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä

-7

-14

(..)

3

-17

(..)

Tilikauden laaja tulos

127

226

(..)

78

-14

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

 

 

 

 

 

 

  Emoyhtiön omistajille

123

205

-39,9

75

-20

(..)

  Vähemmistölle

4

21

(..)

3

7

(..)

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty

 

 

 

 

31.12.2009

31.12.2008

Muutos-%

VARAT

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Aineettomat hyödykkeet

185

170

9,0

Aineelliset hyödykkeet

1 111

1 210

-8,2

Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat

36

34

5,5

Lainasaamiset ja muut saamiset

71

76

-6,6

Eläkesaamiset

315

300

5,0

Yhteensä

1 717

1 789

-4,0

 

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

 

Vaihto-omaisuus

665

871

-23,6

Myyntisaamiset

594

633

-6,2

Muut saamiset

150

152

-1,7

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

213

94

(..)

Myytävissä olevat rahoitusvarat

428

291

47,0

Rahavarat

74

58

27,8

Yhteensä

2 124

2 100

1,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

1

3

-68,8

 

 

 

 

Varat yhteensä

3 842

3 892

-1,3

 

31.12.2009

31.12.2008

Muutos-%

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

Oma pääoma

2 005

1 966

2,0

Vähemmistöosuus

64

61

6,3

Oma pääoma yhteensä

2 069

2 026

2,1

 

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

 

Eläkevelvoitteet

2

2

-5,0

Korolliset velat

262

197

33,0

Korottomat velat

6

12

-52,1

Laskennalliset verovelat

128

132

-3,3

Varaukset

14

20

-27,9

Yhteensä

412

363

13,5

 

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

 

Korolliset velat

194

294

-33,9

Ostovelat

704

756

-6,9

Muut korottomat velat

434

430

0,9

Varaukset

29

24

24,2

Yhteensä

1 361

1 503

-9,4

 

 

 

 

Oma pääoma ja velat yhteensä

3 842

3 892

-1,3

(..) Muutos yli 100 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

 

Osake
-
pää-
oma

Osake
-
anti

Yli-
kurssi
rahas-
to

Muut
rahas-
tot

Muun-
to-
erot

Arvon
muu-
tosra-
hasto

Kerty-
neet
voitto-
varat

Vä-
hem-
mistö-
osuus

Yh-
teen-

Oma
pääoma
1.1.2008

196

0

190

247

-3

10

1 269

55

1 964

Optioilla
merkityt
osakkeet

0

0

0

 

 

 

 

 

0

Optio-
ohjelmien
kulukirjaus

 

 

 

 

 

 

6

 

6

Tytär-
yhtiöiden
myynnit

 

 

 

-4

 

 

4

 

0

Osingon-
jako

 

 

 

 

 

 

-156

-16

-172

Muut
muutokset

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Tilikauden
laaja tulos

 

 

 

0

-7

-8

220

21

226

Oma
pääoma
31.12.2008

196

0

191

243

-10

2

1 344

61

2 026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma
pääoma
1.1.2009

196

0

191

243

-10

2

1 344

61

2 026

Optioilla
merkityt
osakkeet

1

0

4

 

 

 

 

 

5

Optio-
ohjelmien
kulukirjaus

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Osingon-
jako

 

 

 

 

 

 

-98

0

-98

Muut
muutokset

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Tilikauden
laaja tulos

 

 

 

 

2

-4

125

4

127

Oma
pääoma
31.12.2009

197

0

194

243

-7

-3

1 381

64

2 069

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

 

1-12/

2009

1-12/

2008

Muutos

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos

%

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

217

331

-34,5

116

8

(..)

Suunnitelman mukaiset poistot  

117

118

-1,0

31

30

2,2

Rahoitustuotot ja -kulut

16

-1

(..)

2

-1

(..)

Muut oikaisut

-74

-130

-43,2

-50

31

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöpääoma

 

 

 

 

 

 

Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)

39

-10

(..)

 

 

43

93

 

 

-53,2

Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+)

207

2

(..)

 

40

41

 

-2,8

Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/vähennys (-)

-84

-78

7,0

 

 

-47

-156

 

 

-70,0

 

 

 

 

 

 

 

Rahoituserät ja verot

-59

-100

-41,1

-12

-31

-61,6

Liiketoiminnan
nettorahavirta

379

131

(..)

 

123

15

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Investointien rahavirta

 

 

 

 

 

 

Investoinnit

-223

-320

-30,4

-61

-97

-37,0

Käyttöomaisuuden myynnit

252

281

-10,5

158

4

(..)

Pitkäaikaisten saamisten
lisäys

0

-7

(..)

0

-2

(..)

Pitkäaikaisten saamisten
vähennys

2

0

(..)

0

0

(..)

Investointien nettorahavirta

31

-46

(..)

96

-96

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

 

 

 

Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)

-33

-53

-37,4

-27

-27

-1,3

Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/
vähennys (+)

-14

216

(..)

 

 

-13

3

 

 

(..)

Maksetut osingot

-98

-172

-42,9

0

0

(..)

Oman pääoman lisäys

5

0

(..)

2

0

(..)

Lyhytaikaiset
rahamarkkinasijoitukset

-98

-17

(..)

-78

37

 

(..)

Muut erät

4

11

-68,2

-3

10

(..)

Rahoituksen nettorahavirta

-234

-14

(..)

-119

23

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarojen muutos

175

71

(..)

100

-58

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus
1.1.

319

245

30,1

 

 

391

377

 

 

3,8

Muuntoero ja arvonmuutos

-3

1

(..)

0

0

-94,8

Myytävissä oleviin varoihin
sisältyvät rahavarat

0

-2

(..)

 

0

0

(..)

Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus
31.12.

491

319

53,9

 

 

491

319

 

 

53,9

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernin tunnusluvut

 

 

 

 

1-12/2009

1-12/2008

Muutos

%-yks.

Sidotun pääoman tuotto, %

11,0

15,2

-4,2

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

7,3

10,2

-2,9

Oman pääoman tuotto, %

6,6

12,1

-5,5

Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

3,8

8,1

-4,3

Omavaraisuusaste, %

54,1

52,4

1,8

Nettovelkaantumisaste, %

-12,5

2,3

-14,8

 

 

 

Muutos-%

Investoinnit, milj. e*

198

338

-41,5

Investoinnit, % liikevaihdosta*

2,3

3,5

-33,6

Tulos/osake, e, laimentamaton*

1,28

1,82

-29,9

Tulos/osake, e, laimennettu*

1,27

1,81

-29,8

Tulos/osake, e, laimentamaton**

1,28

2,25

-43,2

Tulos/osake, e, laimennettu**

1,27

2,24

-43,1

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton**

0,71

1,44

-50,8

Liiketoiminnan rahavirta, milj. e**

379

131

(..)

Investointien rahavirta, milj. e**

31

-46

(..)

Oma pääoma/osake, e

20,39

20,09

1,5

Henkilöstö keskimäärin*

19 184

21 327

-10,0

*  Jatkuvat toiminnot
** Koko konserni

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin

1-3/
2008

4-6/

2008

7-9/
2008

10-12/
2008

1-3/
2009

4-6/

2009

7-9/

2009

10-12/

2009

Liikevaihto, milj. e

2 277

2 547

2 435

2 333

2 018

2 143

2 133

2 153

Liikevaihdon muutos, %

6,8

6,1

3,0

-2,4

-11,4

-15,9

-12,4

-7,7

Liikevoitto, milj. e

150,1

84,8

43,8

6,9

23,2

42,7

48,3

118,1

Liikevoitto, %

6,6

3,3

1,8

0,3

1,1

2,0

2,3

5,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e

36,6

81,1

72,0

27,3

3,4

 

36,4

 

47,5

68,0

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %

1,6

3,2

3,0

1,2

0,2

 

1,7

 

2,2

3,2

Rahoitustuotot/kulut,
milj. e

-1,4

-0,2

1,8

0,8

-5,1

 

-4,4

 

-4,7

-1,8

Voitto ennen veroja,
milj. e

148,6

84,3

48,0

7,7

18,2

 

38,2

 

43,8

116,3

Voitto ennen veroja, %

6,5

3,3

2,0

0,3

0,9

1,8

2,1

5,4

Sidotun pääoman tuotto, %

30,1

22,2

8,2

1,4

4,2

8,0

9,4

22,9

Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %

7,3

15,6

13,6

4,9

0,6

 

6,8

 

9,2

13,2

Oman pääoman tuotto, %

25,1

19,1

4,2

0,6

2,4

4,6

5,2

14,7

Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %

5,6

12,3

10,4

4,3

-0,6

 

3,7

 

5,0

7,7

Omavaraisuusaste, %

46,3

49,0

50,2

52,4

49,8

51,0

52,3

54,1

Investoinnit, milj. e*

60,3

83,0

89,9

105,2

51,5

55,8

49,2

41,5

Tulos/osake, laimennettu, e*

1,11

0,58

0,17

-0,05

0,12

0,19

0,24

0,73

Oma pääoma/osake, e

19,13

20,17

20,29

20,09

19,16

19,36

19,60

20,39

* Jatkuvat toiminnot

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot (milj. e)

1-12/

2009

1-12/

2008

Muutos-

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos-

%

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa Suomi

3 790

3 696

2,6

968

979

-1,1

Ruokakauppa muut maat*

7

11

-33,1

2

3

-15,6

Ruokakauppa yhteensä

3 798

3 707

2,4

970

982

-1,2

- josta segmenttien välistä

161

177

-8,9

43

45

-4,7

 

 

 

 

 

 

 

Käyttötavarakauppa Suomi

1 530

1 560

-1,9

494

480

2,8

Käyttötavarakauppa muut maat*

28

46

-39,6

6

10

-36,6

Käyttötavarakauppa
yhteensä

1 558

1 606

-3,0

500

490

2,0

- josta segmenttien välistä

26

25

6,2

10

9

8,7

 

 

 

 

 

 

 

Rautakauppa Suomi

1 041

1 319

-21,1

223

262

-14,9

Rautakauppa muut maat*

1 271

1 659

-23,4

302

356

-15,0

Rautakauppa yhteensä

2 312

2 978

-22,4

525

617

-14,9

- josta segmenttien välistä

2

2

-31,7

0

0

-52,1

 

 

 

 

 

 

 

Auto- ja konekauppa Suomi

773

1 137

-32,0

159

209

-24,1

Auto- ja konekauppa muut maat*

175

343

-49,1

46

86

-46,1

Auto- ja konekauppa
yhteensä

947

1 480

-36,0

205

295

-30,5

- josta segmenttien välistä

1

1

-46,0

0

0

(..)

 

 

 

 

 

 

 

Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit

-168

-178

-5,7

-47

-51

-7,5

Suomi yhteensä

6 966

7 533

-7,5

1 796

1 879

-4,4

Muut maat yhteensä*

1 481

2 059

-28,1

357

454

-21,4

Konserni yhteensä

8 447

9 591

-11,9

2 153

2 333

-7,7

* Vienti ja liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

 

Liikevoitto segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot (milj. e)

1-12/

2009

1-12/

2008

 

Muutos

10-12/

2009

10-12/

2008

 

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

170,6

185,5

-14,9

58,7

27,4

31,3

Käyttötavarakauppa

66,5

63,6

3,0

66,5

10,6

55,9

Rautakauppa

19,6

19,4

0,2

1,6

-6,5

8,1

Auto- ja konekauppa

-5,1

30,5

-35,6

-2,7

-17,0

14,3

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-19,3

-13,3

-6,0

-5,9

-7,6

1,6

Yhteensä

232,3

285,6

-53,3

118,1

6,9

111,2

 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, jatkuvat
toiminnot (milj. e)

 

 

1-12/

2009

 

 

1-12/

2008

 

 

 

Muutos

 

 

10-12/

2009

 

 

10-12/

2008

 

 

 

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

133,1

122,5

10,5

33,7

31,6

2,1

Käyttötavarakauppa

29,5

31,2

-1,7

39,7

27,7

12,0

Rautakauppa

11,9

56,4

-44,4

-2,1

-7,5

5,4

Auto- ja konekauppa

0,3

30,4

-30,1

2,7

-17,1

19,8

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-19,4

-23,6

4,1

-6,0

-7,5

1,5

Yhteensä

155,4

217,0

-61,6

68,0

27,3

40,7

 

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot

1-12/

2009

% liike
vaih-
dosta

1-12/

2008
% liike-
vaih-
dosta

Muutos

 

%-yks

10-12/

2009

% liike-
vaih-
dosta

10-12/

2008

% liike-
vaih-
dosta

Muutos

 

%-yks.

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

3,5

3,3

0,2

3,5

3,2

0,3

Käyttötavarakauppa

1,9

1,9

-0,1

7,9

5,7

2,3

Rautakauppa

0,5

1,9

-1,4

-0,4

-1,2

0,8

Auto- ja konekauppa

0,0

2,1

-2,0

1,3

-5,8

7,1

Yhteensä

1,8

2,3

-0,4

3,2

1,2

2,0

 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)

 

1-12/

2009

 

1-12/

2008

 

 

Muutos

 

10-12/

2009

 

10-12/

2008

 

 

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

636

635

1

642

654

-7

Käyttötavarakauppa

510

507

2

493

536

-43

Rautakauppa

645

629

16

624

620

4

Auto- ja konekauppa

244

281

-37

225

309

-83

Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit

80

83

-21

80

88

-13

Konserni yhteensä

2 115

2 135

-37

2 064

2 207

-143

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, %

 

1-12/

2009

 

1-12/

2008

 

Muutos %-yks

 

10-12/

2009

 

10-12/

2008

 

Muutos

%-yks

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

20,9

19,3

1,6

21,0

19,3

1,6

Käyttötavarakauppa

5,8

6,2

-0,4

32,2

20,7

11,5

Rautakauppa

1,8

9,0

-7,1

-1,3

-4,8

3,5

Auto- ja konekauppa

0,1

10,8

-10,7

4,8

-22,2

27,0

Konserni yhteensä

7,3

10,2

-2,9

13,2

4,9

8,2

 

Investoinnit segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot (milj. e)

 

1-12/

2009

 

1-12/

2008

 

 

Muutos

 

10-12/

2009

 

10-12/

2008

 

 

Muutos

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

69

140

-70

10

32

-22

Käyttötavarakauppa

30

60

-31

7

21

-14

Rautakauppa

85

123

-38

19

45

-25

Auto- ja konekauppa

13

16

-2

5

5

-1

Konserni yhteensä

198

338

-140

42

105

-64

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin,
jatkuvat toiminnot (
milj. e)

1-3/
2008

4-6/

2008

7-9/
2008

10-12/
2008

1-3/
2009

4-6/

2009

7-9/

2009

10-12/

2009

Ruokakauppa

853

939

933

982

888

974

966

970

Käyttötavarakauppa

364

355

396

490

346

331

381

500

Rautakauppa

695

870

795

617

529

643

614

525

Auto- ja konekauppa

402

426

357

295

296

233

213

205

Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit

-37

-44

-46

-51

-41

 

-39

 

-41

-47

Konserni yhteensä

2 277

2 547

2 435

2 333

2 018

2 143

2 133

2 153

 

Liikevoitto segmenteittäin
jatkuvat toiminnot (milj. e)

1-3/

2008

4-6/

2008

7-9/

2008

10-12/

2008

1-3/

2009

4-6/

2009

7-9/

2009

10-12/

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruokakauppa

81,3

31,5

45,3

27,4

42,3

33,8

35,8

58,7

Käyttötavarakauppa

40,1

3,7

9,2

10,6

-3,3

-3,6

7,0

66,5

Rautakauppa

7,3

34,6

-16,1

-6,5

-5,2

14,8

8,5

1,6

Auto- ja konekauppa

15,8

21,3

10,4

-17,0

-6,0

1,9

1,7

-2,7

Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit

5,6

-6,3

-4,9

-7,6

-4,6

-4,3

-4,5

-5,9

Konserni yhteensä

150,1

84,8

43,8

6,9

23,2

42,7

48,3

118,1

 

Liikevoitto segmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä,
jatkuvat toiminnot (milj. e)

1-3/
2008

4-6/

2008

7-9/
2008

10-12/
2008

1-3/
2009

4-6/

2009

7-9/

2009

 

10-12/

2009

Ruokakauppa

25,0

31,5

34,4

31,6

33,8

30,1

35,5

33,7

Käyttötavarakauppa

-6,8

3,5

6,8

27,7

-10,7

-6,0

6,5

39,7

Rautakauppa

7,3

31,0

25,5

-7,5

-9,1

14,8

8,4

-2,1

Auto- ja konekauppa

15,8

21,3

10,4

-17,1

-6,0

1,9

1,7

2,7

Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit

-4,8

-6,2

-5,1

-7,5

-4,6

-4,4

-4,5

-6,0

Konserni yhteensä

36,6

81,1

72,0

27,3

3,4

36,4

47,5

68,0

 

Henkilökunta keskimäärin ja 31.12.

 

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin, jatkuvat
toiminnot

 

 

1-12/2009

 

 

1-12/2008

 

 

Muutos

Ruokakauppa

3 035

3 440

-405

Käyttötavarakauppa

5 666

5 801

-135

Rautakauppa

8 789

10 400

-1 611

Auto- ja konekauppa

1 291

1 451

-160

Yhteiset toiminnot

403

236

167

Konserni yhteensä

19 184

21 327

-2 143

 

 

 

Henkilökunta 31.12.*
segmenteittäin
jatkuvat toiminnot

 

 

2009

 

 

2008

 

 

Muutos

Ruokakauppa

3 288

3 830

-542

Käyttötavarakauppa

8 073

8 229

-156

Rautakauppa

9 219

10 972

-1 753

Auto- ja konekauppa

1 196

1 402

-206

Yhteiset toiminnot

424

235

189

Konserni yhteensä

22 200

24 668

-2 468

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät  

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)

 

 

 

 

31.12.2009

31.12.2008

Muutos-%

 

 

 

 

Omasta puolesta

214

125

70,6

Osakkeenomistajien puolesta

0

0

0,0

Muiden puolesta

7

8

-21,3

Vuokravastuut koneista ja kalustosta

22

25

-11,5

Vuokravastuut kiinteistöistä

2 337

2 084

12,1

 

 

 

 

Johdannaissopimuksista

 

 

 

johtuvat vastuut

 

 

 

 

 

 

Käypä arvo

Kohde-etuuksien arvot 31.12.

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

 

Korkojohdannaiset

 

 

 

   Termiini- ja futuurisopimukset

12

-

-0,08

   Koronvaihtosopimukset

207

205

0,63

Valuuttajohdannaiset

 

 

 

   Termiini- ja futuurisopimukset

441

333

-6,81

   Valuutanvaihtosopimukset

100

100

-17,20

Hyödykejohdannaiset

 

 

 

   Sähköjohdannaiset

40

46

-5,02

   Viljajohdannaiset

-

1

-

 

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto, %

Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta

 

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä, %

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta

 

 

Oman pääoman tuotto, %

(Voitto/tappio ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma

 

 

Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %

(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma

 

 

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)

 

 

Tulos/osake, laimennettu

(Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä

 

 

Tulos/osake, laimentamaton

(Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton

(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä

 

 

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

 

 

Nettovelkaantumisaste, %

Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv) (ennakkotieto):

 

 

1.1.-31.12.2009

1.10.-31.12.2009

K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti

Milj. euroa

Muutos, %

Milj. euroa

Muutos, %

 

 

 

 

 

K-ryhmän ruokakauppa

 

 

 

 

K-ruokakaupat, Suomi

4 891

4,4

1 245

1,0

Kespro

811

-3,0

199

-6,7

Ruokakauppa yhteensä

5 703

3,3

1 444

-0,2

 

 

 

 

 

K-ryhmän käyttötavarakauppa

 

 

 

 

Käyttötavarakaupat, Suomi

2 026

-2,1

643

2,5

Käyttötavarakaupat, Baltia

24

-45,4

5

-43,7

Käyttötavarakauppa yhteensä

2 050

-3,0

648

1,8

 

 

 

 

 

K-ryhmän rautakauppa

 

 

 

 

K-rauta ja Rautia

1 158

-5,5

266

0,2

Rautakesko Yrityspalvelu

197

-29,5

51

-14,1

K-maatalous

448

-28,8

96

-37,3

Suomi yhteensä

1 803

-15,5

413

-13,6

Rautakaupat, muut Pohjoismaat

1 198

-11,3

317

12,5

Rautakaupat, Baltia

447

-37,5

99

-39,2

Rautakaupat, muut maat

262

-19,2

64

-25,3

Rautakauppa yhteensä

3 710

-18,0

893

-11,4

 

 

 

 

 

K-ryhmän auto- ja konekauppa

 

 

 

 

VV-Autotalot

374

-23,5

83

-22,5

VV-Auto, maahantuonti

372

-38,5

73

-19,6

Konekesko, Suomi

230

-34,4

44

-27,3

Suomi yhteensä

977

-32,4

200

-22,6

Konekesko, Baltia

175

-36,7

42

-33,2

Auto- ja konekauppa yhteensä

1 152

-33,1

242

-24,7

 

 

 

 

 

Suomi yhteensä

10 509

-5,9

2 700

-3,9

Muut maat yhteensä

2 105

-22,3

527

-12,4

Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
yhteensä

12 614

-9,1

3 227

-5,4

Takaisin ylös