Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.04.2010 KLO 09.00 1(21)

  

Tammi-maaliskuu lyhyesti:

*Konsernin liikevaihto laski 3,0 %, lasku tasaantui katsauskauden loppua kohti

*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa)

*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

 

Keskeiset tunnusluvut

1-3/2010 1-3/2009
Liikevaihto, milj. e 1 958 2 018
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
20,9 3,4
Voitto ennen veroja, milj. e 21,9 18,2
Investoinnit, milj. e 42,0 51,5
Tulos/osake, e, laimennettu 0,15 0,12
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,15 -0,03
     
  31.3.2010 31.3.2009
Omavaraisuusaste, % 51,1 49,8
Oma pääoma/osake, e 19,69 19,16

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2010
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2010 oli 1 958 milj. euroa, mikä on 3,0 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 018 milj. euroa). Suomessa myynnin lasku tasaantui katsauskaudella, vaikka kysyntä eri tavara-aloilla vaihteli edelleen voimakkaasti. Liikevaihto laski Suomessa 1,6 % ja muissa maissa 10,8 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 13,9 % (15,1 %). Ruokakaupassa liikevaihdon kasvu jatkui vakaana ruoan hinnan alenemisesta huolimatta. Käyttötavarakaupassa edellisen vuoden loppupuolella alkanut positiviinen liikevaihdon kehitys jatkui myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa kysyntä oli katsauskaudella edelleen alhaisella tasolla.

 

1-3/2010 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€ Muutos M€
Ruokakauppa 912 2,8 31,7 -2,2
Käyttötavarakauppa 355 2,6 0,1 10,8
Rautakauppa 495 -6,5 -13,8 -4,6
Auto- ja konekauppa 236 -20,2 6,4 12,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -40 -1,5 -3,4 1,1
Yhteensä 1 958 -3,0 20,9 17,5

 

Keskon positiivinen tuloskehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Konsernin voitto ennen veroja tammi-maaliskuussa oli 21,9 milj. euroa (18,2 milj. euroa). Liikevoitto oli 20,9 milj. euroa (23,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 20,9 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Se oli 1,1 % liikevaihdosta (0,2 %). Vertailukaudella kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 19,7 milj. euroa.

 

Kustannusten sopeutuksella sekä varastojen hallinnan tehostamisella oli merkittävä vaikutus konsernin kannattavuuden kehitykseen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli vertailukautta parempi erityisesti käyttötavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Vertailukaudella auto- ja konekaupan tulosta rasittivat lisäksi Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjatut 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,15 euroa (0,12 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 19,69 euroa (19,16 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) tammi-maaliskuussa oli 2 765 milj. euroa ja se laski 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli 1 428 milj. euroa ja myynti kasvoi 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-maaliskuussa 25 529 uutta taloutta.  K-Plussa-talouksien määrä oli maaliskuun lopussa

2 052 354.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa oli 8,0 milj. euroa (-6,9 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli terve kaikilla toimialoilla, joskin autokaupan varastoja kasvattivat noin 20 milj. eurolla tilapäisesti satamien työtaistelutoimenpiteiden seurauksena Saksaan jääneet autot. Investointien nettomääräinen rahavirta oli -41,5 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,1 milj. euroa (63,2 milj. euroa).

 

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät katsauskaudella erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 687 milj. euroa (458 milj. euroa). Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 458 milj. euroa (501 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -229 milj. euroa (43 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,1 % (49,8 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa 0,8 milj. euroa (nettorahoituskulut 5,1 milj. euroa). Nettorahoituskuluja edellisvuonna kasvattaneet Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset normalisoituivat ja olivat nyt 0,3 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Korkotuotot likvideistä varoista laskivat edelleen markkinakorkotason laskun myötä.


Verot
Konsernin verot tammi-maaliskuussa olivat 6,9 milj. euroa (6,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 31,4 % (36,0 %).


Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-maaliskuussa olivat yhteensä 42,0 milj. euroa (51,5 milj. euroa) eli 2,1 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 32,5 milj. euroa (42,3 milj. euroa) ja muut investoinnit 9,5 milj. euroa (9,1 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 39,5 % kokonaisinvestoinneista (27,9 %).


Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-maaliskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 17 534 (19 628) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 633 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 462 henkilöä.

 

Maaliskuun 2010 lopussa henkilömäärä oli 21 052 (23 326), joista Suomessa työskenteli 12 110 (12 889) ja Suomen ulkopuolella 8 942 (10 437) henkilöä. Henkilömäärän vähennys maaliskuun 2009 loppuun verrattuna oli Suomessa 779 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 495 henkilöä.

 

Henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 8,3 milj. euroa eli 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat tyypillisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä muita neljänneksiä alemmalla tasolla.

 

 

Ruokakauppa

 

  1-3/2010 Muutos
Liikevaihto, milj. e 912 2,8 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 31,7 -2,2 milj. e
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,5 -0,3 %-yks.
Investoinnit, milj. e 16,5 -4,2 milj. e

 

Liikevaihto, milj. e 1-3/2010 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 703 4,8
Kespro 157 1,2
Muut 52 -15,3
Yhteensä 912 2,8

 

Tammi-maaliskuu 2010

Ruokakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 912 milj. euroa (888 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,1 % (alv 0 %). Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen tammi-maaliskuussa 2 - 3 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hintojen muutoksen arvioidaan olevan -1,5 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen markkinaosuuden arvioidaan vahvistuneen edelleen alkuvuonna.

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 31,7 milj. euroa (33,8 milj. euroa), eli 2,2 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Kylmän ja lumisen talven takia kiinteistöjen hoitokulut kasvoivat noin 3 milj. euroa. Liikevoitto oli 31,7 milj. euroa (42,3 milj. euroa). Vertailuvuonna liikevoittoa kasvattivat 8,5 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistöistä.

 

Ruokakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 16,5 milj. euroa (20,7 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 11,5 milj. euroa (17,4 milj. euroa).

 

Alkuvuoden aikana avattiin kauppakeskuslaajennuksen yhteydessä uudistettu K-citymarket Keljo Jyväskylässä, yksi uusi K-supermarket ja viisi K-marketia. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia yhteensä viiteentoista kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-supermarketit Kotkaan, Vantaan Koivuhakaan, Kangasalle, Kouvolaan, Sodankylään, Sotkamoon ja Helsingin Paloheinään. Iisalmeen on rakenteilla uusi K-citymarket sekä Kankaanpään K-supermarket laajennetaan K-citymarketiksi.

 

Käyttötavarakauppa

  1-3/2010 Muutos
Liikevaihto, milj. e 355 2,6 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 0,1 10,8 milj. e
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 0,0 3,1 %-yks.
Investoinnit, milj. e 3,5 -6,3 milj. e

Liikevaihto, milj. e 1-3/2010 Kehitys, %
Anttila 113 -0,8  
K-citymarket käyttötavara 137 11,1  
Intersport 42 2,7  
Indoor 36 -3,0  
Musta Pörssi 20 -8,0  
Kenkäkesko 6 -24,5  
Yhteensä 355 2,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tammi-maaliskuu 2010

Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 355 milj. euroa (346 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 %. K-citymarketin liikevaihto kehittyi hyvin erityisesti kodintarvikkeissa ja pukeutumisessa, minkä lisäksi liikevaihtoa kasvattivat edellisenä vuonna avatut myymälät. Asuntokaupan piristymisen myötä Askon ja Kodin Ykkösten kodinsisustuksen myynti oli selvästi vertailukautta parempi. Intersport Finlandin liikevaihtoa kasvatti talvisesongin onnistunut myynti. Sunnuntaiaukiololla oli selvästi positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-maaliskuussa 0,1 milj. euroa. Se kasvoi 10,8 milj. euroa edellisestä vuodesta kasvaneen myynnin, parantuneen tuottavuuden ja varastojen hallinnan myötä.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 3,5 milj. euroa (9,8 milj. euroa).

 

Vuoden alussa suljettiin Helsingin Kaisaniemen Kodin Ykkönen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Porin keskustassa suljettiin alkuvuonna K-citymarket, jonka tilalle on avattu uusi K-supermarket. Jyväskylän Anttila-tavaratalo siirtyi uuteen kauppapaikkaan maaliskuussa 2010. Indoor luopui maaliskuussa Latvian liiketoiminnasta.

 

Rautakauppa

 

  1-3/2010 Muutos
Liikevaihto, milj. e 495 -6,5 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -13,8 -4,6 milj. e
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -2,8 -1,1 %-yks.
Investoinnit, milj. e 18,0 -1,5 milj. e

 

Liikevaihto, milj. e 1-3/2010 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 251 -5,5  
K-rauta AB 36 -2,7  
Byggmakker 108 13,6  
Rautakesko Viro 9 -24,7  
Rautakesko Latvia 8 -18,9  
Senukai 37 -38,2  
Rautakesko Venäjä 35 -7,0  
OMA 10 -7,3  
Yhteensä 495 -6,5  

 

Tammi-maaliskuu 2010

Rautakaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 495 milj. euroa (529 milj. euroa) ja se laski 6,5 %. Rautakauppamarkkinat kasvoivat tammi-maaliskuussa Suomessa noin 1 %. Baltian maissa markkinat laskivat noin 20-30 % (Rautakeskon arvio).

 

Suomessa liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 251 milj. euroa ja se laski 5,5 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 181 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 70 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto kasvoi 3,3 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto laski 22,5 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 244 milj. euroa (264 milj. euroa) ja se laski 7,5 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti Baltian ja Venäjän kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon vahvistuminen. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 13,0 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 11,5 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 2,8 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 13,6 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi paikallisessa valuutassa 3,4 %. Rautakaupan liikevaihdosta 49,3 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli -13,8 milj. euroa, mikä oli 4,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti poikkeuksellisen kylmän ja runsaslumisen talven lisäksi rakennusmarkkinoiden supistuminen erityisesti Baltiassa sekä investoinnit uusin kauppapaikkoihin Venäjällä. Henkilöstökulut laskivat vertailukaudesta 3,3 milj. euroa eli 8,2 %.

 

Rautakaupan investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 18,0 milj. euroa (19,5 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 92,1 % (74,3 %). Tammi-maaliskuussa avattiin uudet K-raudat Jyväskylässä ja Tulassa Venäjällä.

 

OMA:lla on rakenteilla uusi kauppa Minskissä Valko-Venäjällä. Venäjällä Kalugassa avattiin uusi K-rauta 3.4.2010 ja Ruotsissa Tukholmassa 22.4.2010. 

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa tammi-maaliskuussa 0,3 % ja oli 192 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti kasvoi 7,3 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 78 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 23,0 %.

 

Auto- ja konekauppa

 

 

  1-3/2010 Muutos
Liikevaihto, milj. e 236  -20,2 %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 6,4 12,3 milj. e
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 2,7 4,7 %-yks.
Investoinnit, milj. e 4,0  2,3 milj. e

 

Liikevaihto, milj. e 1-3/2010 Kehitys, %
VV-Auto 170 -19,1  
Konekesko 66 -23,0  
Yhteensä 236 -20,2  

 

Tammi-maaliskuu 2010

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 236 milj. euroa (296 milj. euroa) ja se laski 20,2 %.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 170 milj. euroa (210 milj. euroa) ja se laski 19,1 %. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat autojen pidentyneet toimitusajat sekä huhtikuun 2009 alussa voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena 1.4.2009 jälkeen verotettujen autojen autovero ei sisälly liikevaihtoon. Liikevaihdon lasku veromuutos huomioiden oli -1,5 %. Tilauskanta oli maaliskuun lopussa ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkea, mikä kasvattaa myyntiä kevään aikana. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-maaliskuussa 18,9 % (19,0 %). VV-Auto avasi maaliskuussa uudistetun Volkswagen Center -myymälän Vantaalle. Samalle alueelle on rakenteilla uusi Audi Center -myymälä, joka avataan loppukesällä 2010.

 

Konekeskon liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 66 milj. euroa (86 milj. euroa) ja se laski 23,0 % edelliseen vuoteen verrattuna konemarkkinoiden heikkenemisestä ja Baltian vilja- ja maataloustarvikekaupan supistamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 43 milj. euroa ja se laski 16,3 %. Baltian maataloustarvikekaupan alasajo on edennyt suunnitellusti. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 23 milj. euroa ja se laski 33,0 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan ja luopuu vilja- ja tuotantotarvikekaupasta. Konekeskon konekaupan liikevaihto laski 13,2 %.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-maaliskuussa oli 6,4 milj. euroa, mikä oli 12,3 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti VV-Autossa ja Konekeskossa toteutetut kustannusten sopeutukset sekä Konekeskon vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjaamat 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.

 

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-maaliskuussa olivat 4,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa).

 

 

Muutokset konsernin rakenteessa
Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2010. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 29.3.2010.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 29.3.2010.

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli maaliskuun 2010 lopussa 196 771 482 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,3 % oli A-osakkeita ja 66 648 734 eli 67,7 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 385 741 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu tammi-maaliskuun aikana yhden kerran vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotus on tehty 11.2.2010 (128 424 euroa) ja siitä on kerrottu samana päivänä pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2010.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2009 lopussa 23,60 euroa ja maaliskuun 2010 lopussa 28,75 euroa, missä oli nousua 21,8 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2009 lopussa 23,08 euroa ja maaliskuun 2010 lopussa 29,14 euroa, missä oli puolestaan nousua 26,3 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-maaliskuussa 30,20 euroa ja alin 23,16 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 30,75 euroa ja alin 22,40 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-maaliskuun aikana 13,0 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi 10,6 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 20,2 %.

 

Maaliskuun 2010 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 912 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 942 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 2 855 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2009 lopusta 569 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun 2010 aikana 419 221 kpl ja vaihtoarvo oli 11 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 14,7 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 382 milj. euroa.

 

Vuoden 2003 optio-ohjelman listattuja 2003F optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 240 804 kpl noin 2,8 miljoonan euron arvosta.

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden myös  suunnattuun antiin. Valtuutta ei ole käytetty. Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2003 optio-ohjelman ohella vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.4.2010 ja 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa huhtikuun alussa vuosina 2011 ja 2012. 2007A optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle 1.4.2010 alkaen. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

 

Osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2010 lopussa 38 492. Se on 396 vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli maaliskuun 2010 lopussa 23 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli maaliskuun 2010 lopussa 33 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2010 (pörssitiedotteet 29.3.2010).

 

Vastuullisuus

Kesko on edelleen maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla, joka julkaistiin 27.1. World Economic Forumin kokouksessa Davosissa, Sveitsissä.

 

Sustainability Yearbook 2010 -kirjassa Keskon vastuullisuustyölle on myönnetty hopeasija (SAM Silver Class) päivittäistavarakaupan sarjassa. Vuosikirjassa Kesko sai myös Sector Mover -maininnan, joka annetaan suhteellisesti eniten vastuullista suorituskykyään parantaneelle yritykselle.

 

Osallistuimme maailmanlaajuiseen Earth Hour 2010 -tapahtumaan sammuttamalla toimistojen ja kauppojen valoja. Keskon Katajanokan päätoimitalon valot sekä pääkaupunkiseudun kauko-ohjauksessa olevien kiinteistöjen ja kauppojen mainosvalot ja mainospylonit sammuivat lauantaina 27.3., koska haluamme vastata ilmastohaasteeseen edistämällä vähähiilistä liiketoimintaa ja kestävää taloudellista kasvua.


Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet -sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuoden aikana.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Maakohtaiset erot talouden toipumisessa vaikuttavat kysynnän muutoksiin erityisesti rauta- ja konekaupassa. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuvat kustannusten sopeuttaminen, vaihto-omaisuuden, asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet.

 

Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (4/2010-3/2011) verrattuna katsauskautta edeltävään 12 kuukauteen (4/2009-3/2010).

 

Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta työttömyyden ja veroasteen nousun johdosta, vaikka kuluttajien luottamus on vahvistunut ja talouden näkymät ovat paranemassa.

 

Päivittäistavaroiden hinnat ovat kääntyneet laskuun, mikä hidastaa markkinoiden euromääräistä kasvua, vaikka päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan muuten vakaana. Käyttötavarakaupan pitkään jatkunut lasku on tasaantunut ja markkinoiden ennakoidaan olevan kääntymässä kasvuun. Asuntokaupan vilkastumisen ja asuntorakentamisen kasvun seurauksena rautakaupan markkinoiden ennakoidaan kasvavan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan, mutta konekaupan markkinatilanteen pysyvän vaikeana.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

 

 

Helsingissä 26.4.2010
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

KESKO OYJ

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

 

Kesko Oyj:n tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan 23.7.2010. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

********

LIITTEET:

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.

 

-IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen.

-IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

-IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät

-IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot.

-IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa.

-IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä

-IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille

-Vuosittaiset IFRS -standardien muutokset (Annual Improvements)

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

 

Osavuosikatsauksessa esitetty Suomen toimintojen liikevaihto sisältää Suomen yhtiöiden vientimyynnin (aikaisemmin vienti on esitetty osana muiden maiden liikevaihtoa). Esitystavan muutos on tehty takautuvasti vertailulukuihin.

 

Konsernin tuloslaskelma (milj. e)        
  1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009
Liikevaihto 1 958 2 018 -3,0 8 447
Myytyjen suoritteiden hankintameno -1 688 -1 754 -3,8 -7 298
Bruttokate 269 263 2,3 1 149
Liiketoiminnan muut tuotot 147 161 -8,9 710
Henkilöstökulut -128 -136 -6,1 -535
Poistot ja arvonalentumiset -27 -28 -0,2 -131
Liiketoiminnan muut kulut -240 -237 0,9 -961
Liikevoitto 21 23 -9,7 232
Korkotuotot 5 8 -30,0 21
Korkokulut -4 -6 -28,8 -20
Kurssierot ja muut rahoituserät -1 -7 -92,9 -17
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 -52,2 0
Voitto ennen veroja 22 18 19,9 217
Tuloverot -7 -7 4,6 -82
Tilikauden tulos 15 12 28,6 134
         
Tilikauden tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 15 11 31,7 125
  Vähemmistölle 0 0 (..) 9
         
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
       
         
Laimentamaton 0,15 0,12 31,4 1,28
Laimennettu 0,15 0,12 30,8 1,27
         
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
       
  1-3/2010 1-3/2009 Muutos-% 1-12/2009
Tilikauden tulos 15 12 28,6 134
Muut laajan tuloksen erät        
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 -2 (..) -3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -9 -89,4 -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 -1 (..) -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 0 2 -97,1 2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 3 -9 (..) -7
Tilikauden laaja tulos 18 2 (..) 127
         
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen        
  Emoyhtiön omistajille 18 5 (..) 123
  Vähemmistölle 0 -3 (..) 4

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  31.3.2010 31.3.2009 Muutos-% 31.12.2009
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 187 173 8,2 185
Aineelliset hyödykkeet 1 131 1 180 -4,1 1 111
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 36 34 5,0 36
Lainasaamiset ja muut saamiset 65 68 -3,6 71
Eläkesaamiset 321 305 5,2 315
Yhteensä 1 741 1 760 -1,1 1 717
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 684 829 -17,5 665
Myyntisaamiset 669 722 -7,3 594
Muut saamiset 154 131 17,0 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 324 41 (..) 213
Myytävissä olevat rahoitusvarat 297 374 -20,5 428
Rahavarat 66 43 51,6 74
Yhteensä 2 194 2 141 2,5 2 124
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 27,2 1
         
Varat yhteensä 3 937 3 902 0,9 3 842

 

  31.3.2010 31.3.2009 Muutos-% 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 1 937 1 875 3,3 2 005
Vähemmistöosuus 65 58 11,3 64
Oma pääoma yhteensä 2 002 1 933 3,6 2 069
         
Pitkäaikaiset velat        
Eläkevelvoitteet 2 2 -6,6 2
Korolliset velat 244 244 0,1 262
Korottomat velat 6 13 -54,9 6
Laskennalliset verovelat 129 126 2,5 128
Varaukset 14 19 -26,7 14
Yhteensä 395 404 -2,2 412
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 214 258 -17,0 194
Ostovelat 804 819 -1,9 704
Muut korottomat velat 496 467 6,3 434
Varaukset 27 22 23,0 29
Yhteensä 1 540 1 565 -1,6 1 361
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 3 937 3 902 0,9 3 842

(..) Muutos yli 100 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osake
-
pää-
oma
Osake
-
anti
Yli-
kurssi
rahas-
to
Muut
rahas-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voitto-
varat
Vä-
hem-
mistö-
osuus
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2009
196 0 191 243 -10 2 1 344 61 2 026
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0 0           0
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            2   2
Osingon-
jako
            -98 0 -98
Tilikauden tulos             11 0 12
Muut laajan tuloksen erät                  
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot         1     -3 -2
Rahavirran suojauksen arvonmuutos           -9     -9
Myytävissä olevien rah-oitusvarojen arvonmuutos           -1     -1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot           2     2
Muut laajan tuloksen erät yhteensä         1 -7   -3 -9
Oma
pääoma
31.3.2009
196 0 191 243 -8 -5 1 259 58 1 933
                   
Oma
pääoma
1.1.2010
197 0 194 243 -7 -3 1 381 64 2 069
Optioilla
merkityt
osakkeet
0   1           1
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            2 0 2
Osingon-
jako
            -89   -89
Tilikauden tulos             15 0 15
Muut laajan tuloksen erät                  
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot         3     0 3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos           -1     -1
Myytävissä olevien rahoi-tusvarojen arvonmuutos           1     1
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot           0     0
Muut laajan tuloksen erät yhteensä         3 0   0 3
Oma
pääoma
31.3.2010
197 0 195 243 -4 -3 1 310 65 2 002

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-3/

2010
1-3/

2009
Muutos-% 1-12/

2009
Liiketoiminnan rahavirta        
Voitto ennen veroja 22 18 19,9 217
Suunnitelman mukaiset poistot  27 28 -0,2 117
Rahoitustuotot ja -kulut -1 5 (..) 16
Muut oikaisut -7 -21 -68,7 -74
         
Käyttöpääoma        
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-63 -76 -17,3 39
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/ vähennys (+) -13 39 (..) 207
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 55 10 (..) -84
         
Rahoituserät ja verot -13 -10 39,7 -59
Liiketoiminnan nettorahavirta 8 -7 (..) 379
         
Investointien rahavirta
       
Investoinnit -44 -59 -25,7 -223
Käyttöomaisuuden myynnit 1 63 -98,3 252
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 0 (..) 0
Pitkäaikaisten saamisten vähennys 1 2 -16,3 2
Investointien nettorahavirta -41 6 (..) 31
         
Rahoituksen rahavirta        
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 8 11 -25,8 -33
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) -2 -1 (..) -14
Maksetut osingot 0 0 (..) -98
Oman pääoman lisäys 1 0 (..) 5
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset -180 55 (..) -98
Muut erät -3 7 (..) 4
Rahoituksen nettorahavirta -176 72 (..) -234
         
Rahavarojen muutos -209 71 (..) 175
         
Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 1.1. 491 319 53,9 319
Muuntoero ja arvonmuutos 1 -3 (..) -3
Rahavarat ja myytävissä olevien rahoitusvarojen lyhytaikainen osuus 31.3. 283 387 -26,9 491

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernin tunnusluvut      
  1-3/2010 1-3/2009 Muutos

%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 4,4 4,2 0,1
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 11,2 8,8 2,4
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,3 0,6 3,7
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,4 8,6 -0,1
Oman pääoman tuotto, % 2,9 2,4 0,6
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,0 6,7 0,3
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 2,9 -0,6 3,5
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 4,9 6,8 -1,9
Omavaraisuusaste, % 51,1 49,8 1,4
Nettovelkaantumisaste, % -11,5 2,2 -13,7
      Muutos-%
Investoinnit, milj. e 42 51 -18,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 2,1 2,6 -15,8
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,15 0,12 31,4
Tulos/osake, e, laimennettu 0,15 0,12 30,8
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,15 -0,03 (..)
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 8 -7 (..)
Investointien rahavirta, milj. e -41 6 (..)
Oma pääoma/osake, e 19,69 19,16 2,8
Henkilöstö keskimäärin 17 534 19 628 -10,7
(..) Muutos yli 100 %      

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Liikevaihto, milj. e 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958
Liikevaihdon muutos, % -11,4 -15,9 -12,4 -7,7 -3,0
Liikevoitto, milj. e 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9
Liikevoitto, % 1,1 2,0 2,3 5,5 1,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,2 1,7 2,2 3,2 1,1
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e
-5,1 -4,4 -4,7 -1,8 0,8
Voitto ennen veroja,
milj. e
18,2 38,2 43,8 116,3 21,9
Voitto ennen veroja, % 0,9 1,8 2,1 5,4 1,1
Sidotun pääoman tuotto, % 4,2 8,0 9,4 22,9 4,4
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 0,6 6,8 9,2 13,2 4,3
Oman pääoman tuotto, % 2,4 4,6 5,2 14,7 2,9
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
-0,6 3,7 5,0 7,7 2,9
Omavaraisuusaste, % 49,8 51,0 52,3 54,1 51,1
Investoinnit, milj. e 51,5 55,8 49,2 41,5 42,0
Tulos/osake, laimennettu, e 0,12 0,19 0,24 0,73 0,15
Oma pääoma/osake, e 19,16 19,36 19,60 20,39 19,69

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/2010 1-3/2009 Muutos-%
       
Ruokakauppa Suomi 912 888 2,8
Ruokakauppa muut maat* - - -
Ruokakauppa yhteensä 912 888 2,8
- josta segmenttien välistä 42 41 1,4
       
Käyttötavarakauppa Suomi 350 340 3,1
Käyttötavarakauppa muut maat* 4 6 -28,8
Käyttötavarakauppa
yhteensä
355 346 2,6
- josta segmenttien välistä 5 4 19,9
       
Rautakauppa Suomi 251 265 -5,5
Rautakauppa muut maat* 244 264 -7,5
Rautakauppa yhteensä 495 529 -6,5
- josta segmenttien välistä 0 0 -85,4
       
Auto- ja konekauppa Suomi 213 261 -18,6
Auto- ja konekauppa muut maat* 23 35 -32,9
Auto- ja konekauppa
yhteensä
236 296 -20,2
- josta segmenttien välistä 0 0 -34,0
       
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-40 -41 -1,5
Suomi yhteensä 1 686 1 713 -1,6
Muut maat yhteensä* 272 304 -10,8
Konserni yhteensä 1 958 2 018 -3,0

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-3/2010 1-3/2009  

Muutos
       
Ruokakauppa 31,7 42,3 -10,6
Käyttötavarakauppa 0,1 -3,3 3,4
Rautakauppa -13,8 -5,2 -8,6
Auto- ja konekauppa 6,4 -6,0 12,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -4,6 1,2
Konserni yhteensä 20,9 23,2 -2,2

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin (milj. e) 1-3/2010  

 

1-3/2009
 

 

Muutos
       
Ruokakauppa 31,7 33,8 -2,2
Käyttötavarakauppa 0,1 -10,7 10,8
Rautakauppa -13,8 -9,1 -4,6
Auto- ja konekauppa 6,4 -6,0 12,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -3,4 -4,6 1,1
Konserni yhteensä 20,9 3,4 17,5

 

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-3/2010

 % liike-
vaihdosta
1-3/2009

 % liike-
vaihdosta
Muutos

%-yks
       
Ruokakauppa 3,5 3,8 -0,3
Käyttötavarakauppa 0,0 -3,1 3,1
Rautakauppa -2,8 -1,7 -1,1
Auto- ja konekauppa 2,7 -2,0 4,7
Konserni yhteensä 1,1 0,2 0,9

 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

1-3/

2010
 

1-3/

2009
 

 

Muutos
       
Ruokakauppa 610 646 -36
Käyttötavarakauppa 433 519 -86
Rautakauppa 638 661 -22
Auto- ja konekauppa 201 285 -84
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
43 72 -29
Konserni yhteensä 1 926 2 182 -257

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, %
 

1-3/2010
 

1-3/2009
 

Muutos

%-yks
Liukuva

12 kk 3/2010
         
Ruokakauppa 20,7 20,9 -0,2 20,8
Käyttötavarakauppa 0,1 -8,3 8,3 8,2
Rautakauppa -8,6 -5,5 -3,1 1,1
Auto- ja konekauppa 12,7 -8,4 21,0 5,7
Konserni yhteensä 4,3 0,6 3,7 8,4

 

Investoinnit segmenteittäin (milj. e)  

1-3/2010
 

1-3/2009
 

Muutos
       
Ruokakauppa 16 21 -4
Käyttötavarakauppa 3 10 -6
Rautakauppa 18 20 -1
Auto- ja konekauppa 4 2 2
Konserni yhteensä 42 51 -9

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Ruokakauppa 888 974 966 970 912
Käyttötavarakauppa 346 331 381 500 355
Rautakauppa 529 643 614 525 495
Auto- ja konekauppa 296 233 213 205 236
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41  

-39
 

-41
-47 -40
Konserni yhteensä 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/

2009
4-6/

2009
7-9/

2009
10-12/

2009
1-3/

2010
Ruokakauppa 42,3 33,8 35,8 58,7 31,7
Käyttötavarakauppa -3,3 -3,6 7,0 66,5 0,1
Rautakauppa -5,2 14,8 8,5 1,6 -13,8
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 -2,7 6,4
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,3 -4,5 -5,9 -3,4
Konserni yhteensä 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9

 

Liikevoitto segmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä (milj. e)
1-3/
2009
4-6/

2009
7-9/

2009
 

10-12/

2009
 

1-3/

2010
Ruokakauppa 33,8 30,1 35,5 33,7 31,7
Käyttötavarakauppa -10,7 -6,0 6,5 39,7 0,1
Rautakauppa -9,1 14,8 8,4 -2,1 -13,8
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 2,7 6,4
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,4 -4,5 -6,0 -3,4
Konserni yhteensä 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9

 

Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä

segmenteittäin
1-3/
2009
4-6/

2009
7-9/

2009
 

10-12/

2009
 

1-3/

2010
Ruokakauppa 3,8 3,1 3,7 3,5 3,5
Käyttötavarakauppa -3,1 -1,8 1,7 7,9 0,0
Rautakauppa -1,7 2,3 1,4 -0,4 -2,8
Auto- ja konekauppa -2,0 0,8 0,8 1,3 2,7
Konserni yhteensä 0,2 1,7 2,2 3,2 1,1

 

Henkilökunta keskimäärin ja 31.3.

 

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-3/2010
 

1-3/2009
 

Muutos
Ruokakauppa 2 822 3 033 -211
Käyttötavarakauppa 5 247 5 574 -327
Rautakauppa 7 979 9 209 -1 230
Auto- ja konekauppa 1 109 1 407 -298
Yhteiset toiminnot 378 405 -27
Konserni yhteensä 17 534 19 628 -2 094
     
Henkilökunta 31.3.*
segmenteittäin
 

2010
 

2009
 

Muutos
Ruokakauppa 3 201 3 498 -297
Käyttötavarakauppa 7 284 7 645 -361
Rautakauppa 8 987 10 298 -1 311
Auto- ja konekauppa 1 158 1 441 -283
Yhteiset toiminnot 422 444 -22
Konserni yhteensä 21 052 23 326 -2 274

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  31.3.2010 31.3.2009 Muutos-%
       
Omasta puolesta 224 206 9,1
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 0,0
Muiden puolesta 5 8 -31,9
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 22 24 -10,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 291 2 140 7,0
       
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.3. 31.3.2010 31.3.2009 31.3.2010

 
Korkojohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 0 19 0,40
   Koronvaihtosopimukset 206 205 0,61
Valuuttajohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 519 439 -11,58
    Optiosopimukset 2 1 0,00
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -11,39
Hyödykejohdannaiset      
   Sähköjohdannaiset 45 39 -5,49
       

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Oman pääoman tuotto*, % (Voitto/tappio ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /

Oma pääoma
   

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv) (ennakkotieto):

 

    1.1.-31.3.2010
  K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti Milj. euroa Muutos, %
       
  K-ryhmän ruokakauppa    
  K-ruokakaupat, Suomi 1 141 -0,1
  Kespro 179 -4,1
  Ruokakauppa yhteensä 1 320 -0,7
       
  K-ryhmän käyttötavarakauppa    
  Käyttötavarakaupat, Suomi 476 4,7
  Käyttötavarakaupat, Baltia 5 -28,0
Käyttötavarakauppa yhteensä 481 4,2
     
K-ryhmän rautakauppa    
K-rauta ja Rautia 192 0,3
Rautakesko Yrityspalvelu 45 7,3
K-maatalous 78 -23,0
Suomi yhteensä 316 -5,9
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 236 8,7
Rautakaupat, Baltia 68 -30,9
Rautakaupat, muut maat 54 -7,1
Rautakauppa yhteensä 674 -5,0
     
K-ryhmän auto- ja konekauppa    
VV-Autotalot 92 -20,2
VV-Auto, maahantuonti 120 -17,9
Konekesko, Suomi 51 -16,8
Suomi yhteensä 264 -18,5
Konekesko, Baltia 26 -33,4
Auto- ja konekauppa yhteensä 290 -20,1
     
Suomi yhteensä 2 375 -2,7
Muut maat yhteensä 390 -7,4
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti
yhteensä
2 765 -3,4

 

 

 

Takaisin ylös