Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi Heikki Takamäen, Seppo Paatelaisen, Maarit Näkyvän, Ilpo Kokkilan, Esa Kiiskisen, Mikko Kososen ja Rauno Törrösen. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Yhtiökokoukseen osallistui 1 098 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 97 851 050 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 2.4.2009 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 9.4.2009.

Hallituksen käyttöön varattiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300 000 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 913 083 409,96 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Yhtiökokouksen päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päättyessä, kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen (uusi jäsen), yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen (uusi jäsen) ja kauppias Rauno Törrösen (uusi jäsen).

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n kokouskutsuaikaa koskeva kohta muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta (yhtiöjärjestyksen uusi 9 § on liitteenä 1).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi. Hallitukselle annettu osakeantivaltuus on tämän tiedotteen liitteenä (liite 2).

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksella 2003E ja 2003F merkityillä optio-oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007A ja 2007B merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien eh­to­jen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 2.4.2009 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

ISIN-koodi

B-osakkeen
merkintähinta

Merkintäaika

Kaupankäyntitunnus

2003E

FI0009609325

EUR 7,99

1.4.2006-30.4.2009

KESBVEW203

2003F

FI0009609333

EUR 13,88

1.4.2007-30.4.2010

KESBVEW303

2007A

FI0009637201

EUR 43,22

1.4.2010-30.4.2012

KESBVEW107

2007B

FI0009637219

EUR 25,57

1.4.2011-30.4.2013

KESBVEW207

Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2009 pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 2.3.2009 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puhelin 01053 22347.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite 1

KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 9 §:

”9 §

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Liite 2

KESKO OYJ:N HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS

Hallitus on valtuutettu päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta.

Maksullinen osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”).

Merkintäoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa:

·         yhtiön osakkeenomistajille suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai

·         osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi.

Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan.

Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen voimassaolo

Osakeantivaltuutus on voimassa 30.3.2012 saakka.

Muut ehdot

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.


Takaisin ylös