Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 1,50 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi ja optio-oikeuksien antamiseksi. Yhtiökokoukseen osallistui noin 717 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2006 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 146 314 669,50 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2007 ja osingon maksupäivä on 5.4.2007.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2007 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 26.3.2007 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti hallituksen käyttöön varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300 000,00 euroa. Vapaaseen omaan pääomaan jätettiin 736 663 528,42 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2006.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 valittuun hallitukseen kuuluvat talousneuvos, kauppias Pentti Kalliala, vuorineuvos Ilpo Kokkila, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen, vuorineuvos Keijo Suila, kauppias Jukka Säilä ja kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

Kuukausipalkkiot:

palkkio/kk, euroa

hallituksen puheenjohtaja

5 000

hallituksen varapuheenjohtaja

3 500

hallituksen jäsen

2 500

Kokouspalkkiot:

palkkio/kokous, euroa

palkkio hallituksen kokouksesta

500

palkkio valiokuntien kokouksesta

500

valiokunnan puheenjohtajan palkkio valiokunnan kokouksesta, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

1 000

Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Pekka Nikula. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi ehdotuksen mukaisena. Yhtiön uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä (liite 1).

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuudeksi ehdotuksen mukaisena. Hallitukselle annettu osakeantivaltuus on tämän tiedotteen liitteenä (liite 2).

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi ehdotuksen mukaisena. Optio-ohjelman ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä (liite 3).

Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistaja FIM Maltti Erikoissijoitusrahaston ehdotuksen uusien 3-7 momenttien lisäämiseksi voimassa olleen yhtiöjärjestyksen 4 §:ään.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksella 2003D, 2003E ja 2003F merkittyjen optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintoja ohjelman eh­to­jen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 29.3.2007 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

ISIN-koodi

B-osakkeen merkintähinta

Merkintäaika

Kaupankäyntitunnus

2003D

FI0009609317

EUR 3,03

1.4.2005-30.4.2008

KESBVEW103

2003E

FI0009609325

EUR 10,59

1.4.2006-30.4.2009

KESBVEW203

2003F

FI0009609333

EUR 16,48

1.4.2007-30.4.2010

KESBVEW303

 

Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 6.2.2007 pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 27.2.2007 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET

liite 1

KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kesko Oyj, ruotsiksi Kesko Abp, englanniksi Kesko Corporation ja saksaksi Kesko AG.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Toimiala

Yhtiö toimii Kesko-konsernin emoyhtiönä ja harjoittaa jäljempänä mainittua toimintaa sekä itse että tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä käyttäen.

Yhtiö harjoittaa tukkukauppaa kulutustavaroilla ja tuotantohyödykkeillä. Yhtiö valmistuttaa kulutustavaroita ja muita tuotteita sekä välittää raaka-aineita, koneita ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa myös jakelua ja huolintaa, tavaratalokauppaa ja muuta vähittäiskauppaa sekä ravintolatoimintaa.

Yhtiö tuottaa erityisesti yrittäjyyteen perustuvaa vähittäiskauppaa tukevia palveluja. Yhtiö kehittää vähittäiskaupan liike- ja yhteistoimintamalleja, teettää, myy ja vuokraa liiketiloja ja tiedon hallintajärjestelmiä sekä välittää vähittäiskauppatoiminnassa tarvittavia tuotteita ja palveluja.

Yhtiö harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä pykälässä mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.

3 §
Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa miljoonaa (400.000.000) kappaletta.

Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.

5 §
Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja.

6 §
Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 §
Edustamisoikeus

Hallituksen jäsenillä ja hallituksen siihen oikeuttamilla henkilöillä on oikeus edustaa yhtiötä aina kaksi (2) yhdessä.

8 §
Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 §
Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2.2 §:ssä tarkoitettua määräpäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja

9. tilintarkastaja.

liite 2

HALLITUKSEN OSAKEANTIVALTUUS

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 20 000 000 uuden B-osakkeen antamisesta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Maksullinen osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ainoastaan maksua vastaan (”Maksullinen osakeanti”).

Merkintäoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa:

·         yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita ja riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai

·         osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna antina siten, että annettavia osakkeita käytetään vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittamiseksi.

Etuoikeudesta poikkeamiseen on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Merkintähinta ja sen merkitseminen taseeseen

Hallitus päättää annettavien osakkeiden merkintähinnan.

Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.

Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutuksen voimassaolo

 

Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Muut ehdot

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

liite 3

KESKO OYJ OPTIO-OHJELMA 2007 EHDOT

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

 

1. Optio-oikeuksien määrä

 

Kesko Oyj (”Yhtiö”) antaa enintään 3 000 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 000 000 Yhtiön uutta B-osaketta.

2. Optio-oikeudet

1. Optio-oikeuksista 1 000 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2007A, 1 000 000 kappaletta tun­nuk­sella 2007B ja 1 000 000 kappaletta tunnuksella 2007C.

2. Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

3. Optio-oikeuksien antaminen

1. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ("Kesko") johtoon kuuluville ja muille Keskon avainhenkilöille (”Optio-oikeuden saajat”).

2. Yhtiön kokonaan omistamalle Sincera Oy:lle (”Sincera”) annetaan ne optio-oikeudet, joita ei hallituksen päätöksellä ole annettu Optio-oikeuden saajille. Yhtiön hallitus päättää Sinceralle annettavien tai sille myöhemmin palautuvien optio-oikeuksien antamisesta Keskon palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville Optio-oikeuden saajille.

3. Liikkeeseenlaskuvaiheessa kaikki optio-oikeudet 2007B ja 2007C sekä ne optio-oikeudet 2007A, joita ei anneta Optio-oikeuden saajille, annetaan Sinceralle.

4. Yhtiö lähettää Optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan heti sen jälkeen, kun Optio-oikeuksien saaja on hyväksynyt Yhtiön tekemän tarjouksen.

5. Koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Keskon osakepohjaista kannustinjärjestelmää, optio-oikeuksien antamiselle on laissa tarkoitettu Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

4. Optio-oikeuksien edelleen luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus

1. Optio-oikeuksia, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei ole alkanut, ei saa luovuttaa kolmannelle tai pantata. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Optio-oikeuden saaja on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti viipymättä Yhtiölle, jos hän luovuttaa optio-oikeuksiaan. Hallitus voi edellä sanotusta poiketen kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin.

2. Jos Optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhde Keskoon päättyy mistä tahansa muusta syystä kuin kuoleman johdosta, hänen on tarjottava viipymättä Yhtiölle tai sen määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Yhtiön hallitus voi kuitenkin yksittäistapauksessa päättää, että Optio-oikeuden saaja pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.

3. Yhtiö voi, riippumatta siitä, onko Optio-oikeuden saaja tarjonnut optio-oikeuksia Yhtiölle tai sen määräämälle tai ei, ilmoittaa Optio-oikeuden saajalle kirjallisesti, että Optio-oikeuden saaja on menettänyt optio-oikeutensa. Yhtiöllä on oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu Yhtiölle tai sen määräämälle tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet Optio-oikeuden saajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman Optio-oikeuden saajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut vastaavat rajoitukset Optio-oikeuden saajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

 

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

1. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden B-osakkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 3 000 000 uudella B-osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Sincera ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla osakkeita.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

1. Osakkeiden merkintäaika on

-         optio-oikeudella 2007A 1.4.2010 - 30.4.2012,

-         optio-oikeudella 2007B 1.4.2011 - 30.4.2013, ja

-         optio-oikeudella 2007C 1.4.2012 - 30.4.2014.

2. Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön päätoimipaikassa tai muussa Yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Osakkeet on maksettava merkittäessä Yhtiön osoittamalle pankkitilille. Yhtiön hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

1. Osakkeen merkintähinta on

-         optio-oikeudella 2007A Yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2007,

-         optio-oikeudella 2007B Yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2008, ja

-         optio-oikeudella 2007C Yhtiön B-osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.4. - 30.4.2009.

2. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jäljempänä kohdissa II.7.1 − II.7.2 mainituissa erityistapauksissa kohdissa tarkoitettuina ajankohtina. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

4. Optio-oikeuden ja osakkeiden kirjaus

Osakemerkintään käytetyt optio-oikeudet kirjataan pois merkitsijän arvo-osuustililtä ja merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityksi kaupparekisteriin.

6. Osakeannit sekä optio- ja muut erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, optio-oikeuksien omistajilla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajien kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että kullakin optio-oikeudella merkittävissä olevien osakkeiden määriä, osakkeen merkintähintoja tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

1. Jos Yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai muun varojen jaon täsmäytyspäivänä.

2. Jos Yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

3. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, optio-oikeuksien omistajille varataan tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, optio-oikeuden omistajalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

4. Jos Yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen määräämin tavoin ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintäoikeutta ei enää ole. Jos optio-oikeuksien luovuttaminen on edellä kohdan I.4.1 mukaan kielletty, on optio-oikeuden omistajalla kuitenkin oikeus luovuttaa optio-oikeutensa hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Optio-oikeuksien lunastamiseen sovelletaan osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n määräyksiä.

5. Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan asemaan. Jos Yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

6. Jos jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin Yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan Yhtiön hallituksen asettamana määräaikana. Optio-oikeuden omistajalla on myös oikeus myydä optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa I.4.1 olevasta luovutusrajoituksesta huolimatta. Osakkeenomistajalla, jonka osuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli 90 %:n, on oikeus ostaa optio-oikeuden omistajan optio-oikeudet ja osakkeenomistajan käyttäessä tätä oikeuttaan optio-oikeuden omistajalla velvollisuus myydä ne osakkeenomistajalle käypään hintaan.

7. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää yhdistää osakesarjansa, optio-oikeuden omistajalla on yhdenvertainen asema Yhtiön B-osakkeen omistajan kanssa.

III MUUT EHDOT

1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

2. Yhtiön hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja se voi antaa Optio-oikeuden saajia sitovia määräyksiä.

3. Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, jos optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen, Yhtiön hallituksen näiden ehtojen perus­teella tekemien päätösten tai antamien muiden määräysten taikka soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

4. Nämä ehdot on laadittu suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä. Jos suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, suomenkieliset ehdot ovat määräävät.

5. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä Yhtiön päätoimipaikassa Helsingissä.

Takaisin ylös