Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja -taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja hyväksyä hallituksen ehdotuksen vuoden 2000 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi. Yhtiökokoukseen osallistui 471 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Kesko Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus vuoden 2000 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi.

Yhtiökokouksen päätökset

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen sekä Kesko-konsernin konsernituloslaskelman ja -taseen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 95 168 792,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 4.4.2005 ja osingon maksupäivä on 11.4.2005.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2005 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 30.3.2005 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti hallituksen käyttöön varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 553 995 466,70 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi tilivelvollisille - Kesko Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle - vastuuvapauden tilikaudelta 2004.

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja hallitukseen valittiin hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi diplomikauppias Kari Salminen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2003 hallitusta valittaessa hallituksen jäsenten lukumääräksi oli vahvistettu kahdeksan (8) ja valittu yhtiölle vastaava määrä hallituksen jäseniä. Hallituksen jäsen, Keskon entinen pääjohtaja Matti Honkala erosi hallituksesta siirtyessään eläkkeelle 1.3.2005. Lisäksi hallituksen jäsen Jukka Toivakka erosi hallituksesta varsinaisessa yhtiökokouksessa. Muut vuonna 2003 valitut hallituksen jäsenet, kauppias Pentti Kalliala, Helsingin kauppakorkeakoulun rehtori Eero Kasanen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, Sampo Oyj:n varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, Finnair Oyj:n pääjohtaja Keijo Suila ja diplomikauppias Heikki Takamäki jatkavat hallituksessa.

Yhtiön hallituksen kaikkien seitsemän jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokunnan kokouksesta sama kokouspalkkio kuin hallituksen kokouksesta. Yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot ovat:

kuukausipalkkio, euroa

kokouspalkkio, euroa

hallituksen puheenjohtaja

3 800

420

hallituksen varapuheenjohtaja

2 400

420

hallituksen jäsen

2 000

420

valiokunnan jäsen

420

Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Pekka Nikula. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.

2. Hallituksen ehdotus vuoden 2000 optio-ohjelman ehtojen muuttamiseksi

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen 10.4.2000 hyväksymien Keskon ylim­män ja kes­kijohdon optio-ohjelman 2000 ehtojen kohdan 3.5 ”Osakeoikeudet” muuttamisesta si­ten, että optio-oi­keuk­sil­la merkittyjen osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osak­keen­omis­ta­jan oikeudet alkavat osake­pää­oman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2000 optio-oh­jel­man B- ja C-optio-oikeuksien sekä vuoden 2003 optio-ohjelman D- ja E-optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien eh­to­jen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 4.4.2005 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

B-osakkeen merkintähinta

Merkintäaika

Optio-oikeuden kaupankäyntitunnus

2000B

EUR 7,87

1.11.2002-31.3.2006

KESBVEW100

2000C

EUR 6,11

1.11.2003-31.3.2006

KESBVEW200

2003D

EUR 5,63

1.4.2005-30.4.2008

KESBVEW103

2003E

EUR 13,19

1.4.2006-30.4.2009

ei kaupankäynnin kohteena

Osinko ei vaikuta vuoden 2003 optio-ohjelman mukaisten F-optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintaan, koska niiden optio-ohjelman ehtojen mukainen merkintähinnan määräytymisajanjakso alkaa vasta huhtikuussa 2005.

Vuoden 2000 optio-ohjelman ehtojen muutoksen myötä B- tai C-optio-oikeuksilla merkityt uudet Kesko Oyj:n B-osakkeet voidaan aina hakea listattavaksi yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa.

Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

KESKO OYJ
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös