KESKON YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI UUDEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA VALITSI UUDEN HALLITUKSEN

Keskon ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa Keskon yhtiöjärjestyksen vastaamaan uutta konsernirakennetta ja hallintomallia, joka rakentuu hallituksen ja toimitusjohtajan varaan ilman hallintoneuvostoa. Hallitus muodostuu pääosin muista kuin yhtiön toimivaan johtoon kuuluvista henkilöistä.

Yhtiökokous valitsi Keskon hallituksen jäseniksi uuden yhtiöjärjestyksen voimaantultua alkavalle toimikaudelle seuraavat kahdeksan jäsentä:

Honkala Matti, ekonomi, Kauniainen

Kallio Matti, kauppias, Helsinki

Kasanen Eero, kauppatieteiden tohtori, Helsinki

Näkyvä Maarit, kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Sivonen Kalevi, diplomikauppias, Vantaa

Suila Keijo, ekonomi, Helsinki

Takamäki Heikki, diplomikauppias, Pirkkala

Toivakka Jukka, kauppias, Mikkeli

Liitteenä Keskon uusi yhtiöjärjestys, joka tulee voimaan sen jälkeen, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Suunnitelman mukaan se tapahtuu 1.1.2001.

Lisätietoja antavat hallintojohtaja Juhani Järvi ja pääjohtaja Matti Honkala, puhelin 0105311.

KESKO OYJ
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
Viestintäjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE 1.

KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kesko Oyj, ruotsiksi Kesko Abp, englanniksi Kesko Corporation ja saksaksi Kesko AG.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.


2 §
Toimiala

Yhtiö toimii Kesko-konsernin emoyhtiönä ja harjoittaa jäljempänä mainittua toimintaa sekä itse että tytäryhtiöitä ja yhteisyrityksiä käyttäen.

Yhtiö harjoittaa tukkukauppaa kulutustavaroilla ja tuotantohyödykkeillä. Yhtiö valmistuttaa kulutustavaroita ja muita tuotteita sekä välittää raaka-aineita, koneita ja laitteistoja. Yhtiö harjoittaa myös jakelua ja huolintaa, tavaratalokauppaa ja muuta vähittäiskauppaa sekä ravintolatoimintaa.

Yhtiö tuottaa erityisesti yrittäjyyteen perustuvaa vähittäiskauppaa tukevia palveluja. Yhtiö kehittää vähittäiskaupan liike- ja yhteistoimintamalleja, teettää, myy ja vuokraa liiketiloja ja tiedonhallintajärjestelmiä sekä välittää vähittäiskauppatoiminnassa tarvittavia tuotteita ja palveluja.

Yhtiö harjoittaa kiinteistö- ja arvopaperisijoittamista sekä muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä pykälässä mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa.


3 §
Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on sata miljoonaa (100.000.000) euroa ja enimmäispääoma neljäsataa miljoonaa (400.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.


4 §
Osakkeet

Yhtiössä on A-osakkeita ja B-osakkeita. A-osakkeiden lukumäärä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta sekä B-osakkeiden lukumäärä vähintään yksi (1) ja enintään kaksisataaviisikymmentä miljoonaa (250.000.000) kappaletta siten, että osakkeita on yhteensä vähintään kaksi (2) ja enintään neljäsataa miljoonaa (400.000.000) kappaletta.

Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen.


5 §
Osakkeet arvo-osuusjärjestelmässä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon,
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.


6 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.


7 §
Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja.


8 §
Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Jos yhtiölle on valittu vain yksi (1) tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö, on valittava yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


9 §
Toiminimen kirjoittaminen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt aina kaksi (2) yhdessä.


10 §
Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.


11 §
Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikko ennen osakeyhtiölain 3a luvun 11.1 §:ssä tarkoitettua määräpäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi (5) päivää ennen kokousta.


12 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. tarvittaessa hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastajat
Takaisin ylös