K-ryhmän vähittäismyynti kehittyi alkuvuonna Lounais-Suomessa haastavasta ajasta huolimatta - K-gruppens försäljning steg i Sydvästra Finland under början av året trots de utmanande

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.4.2022 K-ryhmän vähittäismyynti oli tammi-maaliskuussa Keskon Lounais-Suomen alueella 337,1 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 1,2 %. K-gruppens försäljning i Sydvästra Finlands region uppgick i januari-mars till 337,1 miljoner euro (moms 0 %), en ökning med 1,2 %.

Päivittäistavarakaupan myynti oli 236,1 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli 82,1 miljoonaa euroa ja se kehittyi 23,1 %. Autokaupan myynnin arvo oli 18,9 miljoonaa euroa.

Keskon Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Haastavasta ajasta huolimatta myyntimme oli positiivisella kehityksellä”, kommentoi myyntilukuja Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna. ”Päivittäistavarakaupan myynteihin voi olla myös tyytyväinen, sillä taustalla ovat viime vuoden kovat vastaluvut sekä pääsiäisostojen ajoittuminen silloin maaliskuulle. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntien kehitykset ovat erinomaisia.”

”Autokauppa on kärsinyt maailmanlaajuisesta komponenttipulasta ja saatavuusongelmista. Asiakkaat luottavat edustamiimme merkkeihin ja uusien autojen tilauskanta on ennätyskorkea”, jatkaa Inna.

”Huolimatta maailmantilanteesta ja muun muassa rakennusmateriaalien kustannusten noususta on käynnistettyjä hankkeita ja investointeja jatkettu suunnitelmien mukaan”, Lauri Inna kertoo.

Varsinais-Suomi

K-ryhmän myynti oli maakunnassa alkuvuonna yhteensä 234,3 miljoonaa euroa. Päivittäistavarakaupan myynti oli 161,2 miljoonaa euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 56,7 miljoonalla eurolla ja se kasvoi 19,2 %. Autokaupan myynnin arvo oli 16,5 miljoonaa euroa.

”Alkukesästä K-ryhmän näkyvyys nousee uudelle tasolle, kun Naantalin Luonnonmaan asuntomessualueen läheisyyteen avataan uuden ajan K-Market. Samaan aikaan Naantalin uuden K-Supermarket Ukko-Pekan rakennustyöt ovat loppusuoralla ja kauppa avautuu loppukesästä. Syksyllä saamme myös Maskuun uuden K-Supermarketin”, listaa Lauri Inna muutaman hankkeen Varsinais-Suomesta.

Lisäksi K-Supermarket Piikkiön laajennustyöt ovat käynnistyneet ja kauppa on valmis loppuvuodesta. Raisiossa K-Market Ihala avautuu jo toukokuussa täysin uudistettuna. Turun keskusta-alueella on parhaillaan käynnissä kolmen uuden K-ruokakaupan rakennushankkeet ja kahden kauppakohteen kaavoitustyöt. ”Näiden lisäksi on vielä käynnissä useita kauppojen uudistus- ja parannushankkeita laajasti koko Varsinais-Suomen alueella.”

Ahvenanmaa

K-ryhmän myynti oli tammi-maaliskuussa maakunnassa yhteensä 10,6 miljoonaa euroa.

Satakunta

K-ryhmän myynti oli maakunnassa alkuvuonna yhteensä 92,2 miljoonaa euroa ja se kehittyi 5,1 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 64,4 miljoonaa euroa ja rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 25,4 miljoonaa eurolla ja se kehittyi huimat 32,9 %. Autokaupan myynnin arvo oli 2,4 miljoonaa euroa.

”Olemme erittäin ylpeitä rakentamisen ja talotekniikan kaupan myyntien kehityksestä Satakunnassa. Se kertoo asiakkaiden luottamuksesta osaaviin kauppiaisiimme ja heidän henkilökuntiinsa sekä K-ryhmän poikkeuksellisen hyviin tavaravirtojen hallintaan”, kertoo Lauri Inna hyvillään.

Satakunnassa on meneillään useita kauppahankkeita. Porin Pormestarinluodon K-Market-hanke on käynnistynyt ja K-Supermarket Karjarannan suunnittelutyöt ovat loppusuoralla. Porin Pihlavan kauppahankkeen valmistelu etenee, kun alueelta puretaan alkukesän aikana vanha kaupparakennus uuden tieltä.

***

Dagligvaruhandelns försäljning var 236,1 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 82,1 miljoner euro och den ökade med 23,1 %. I bilhandeln var försäljningens värde 18,9 miljoner euro.

Till Keskos Sydvästra Finlands region hör landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

"Trots den utmanande tiden uppvisar vår försäljning en positiv utveckling", kommenterar Keskos regiondirektör i Sydvästra Finland Lauri Inna försäljningssiffrorna. "Vi kan också vara nöjda med försäljningen inom dagligvaruhandeln, eftersom jämförelsetalen från i fjol var mycket höga och butikernas påskinköp då inföll i mars. Utvecklingen inom byggvaru- och husteknikhandeln var utmärkt."

"Bilhandeln har lidit av en global komponentbrist och tillgångsproblem. Kunderna litar på de märken vi representerar och orderstocken för nya bilar är rekordhög", fortsätter Inna.

"Trots världsläget och bland annat de höjda kostnaderna för byggmaterial har projekt startats och investeringarna fortsätter planenligt", berättar Lauri Inna.

Egentliga Finland

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick till sammanlagt 234,3 miljoner euro under början av året. Dagligvaruhandelns försäljning var 161,2 miljoner euro. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev 56,7 miljoner euro, en ökning på 19,2 %. I bilhandeln var försäljningens värde 16,5 miljoner euro.
 

"På försommaren når K-gruppens synlighet en ny nivå, då en nya tiders K-Market öppnas på bostadsmässoområdet på Luonnonmaa i Nådendal. Samtidigt är byggarbetena på nya K-Supermarket Ukko-Pekka i Nådendal i slutskedet och butiken öppnas på sensommaren. I höst får vi också en ny K-Supermarket i Masku", Lauri Inna räknar upp några projekt i Egentliga Finland.

Därtill har utbyggnaden av K-Supermarket Piikki startat och butiken är klar i slutet av året. I Reso öppnas helt förnyade K-Market Ihala redan i maj. I centrumområdet i Åbo pågår för närvarande byggprojekt för tre nya K-mataffärer och planläggningsarbeten för två affärsobjekt. "Förutom dessa pågår flera projekt för att renovera och förbättra butiker i stor omfattning i hela Egentliga Finlands region."

Åland

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick i januari-mars till 10,6 miljoner euro.

Satakunta

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick till sammanlagt 92,2 miljoner euro, en ökning med 5,1 %. Inom dagligvaruhandeln uppgick försäljningen till 64,4 miljoner euro och inom byggvaru- och husteknikhandeln till 25,4 miljoner euro, vilket är en ökning med fantastiska 32,9 %. I bilhandeln var försäljningens värde 2,4 miljoner euro.

"Vi är mycket stolta över utvecklingen av byggvaru- och husteknikhandelns försäljning i Satakunta. Det visar att kunderna har förtroende för våra kunniga köpmän och deras personal samt att K-gruppen hanterar varuflödena ovanligt väl", berättar Lauri Inna nöjt.

I Satakunta pågår flera butiksprojekt. K-Marketprojektet i Pormestarinluoto i Björneborg har påbörjats och planeringen av K-Supermarket Karjaranta är i slutskedet. Förberedelserna av affärsprojektet i Pihlava i Björneborg framskrider, då den gamla affärsbyggnaden på området rivs på försommaren för att ge plats åt den nya.

Takaisin ylös