Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Ennätystulos vuonna 2020

 TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                                  

10-12/2020

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 2 662,3 milj. euroa (2 734,2 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,5 %, raportoitu liikevaihto laski 2,6 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 165,6 milj. euroa (129,7 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 44,6 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
 • Liikevoitto oli 155,6 milj. euroa (127,8 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,23 euroa)
 • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,22 euroa)

1-12/2020

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 10 669,2 milj. euroa (10 720,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %, raportoitu liikevaihto laski 0,5 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 567,8 milj. euroa (461,6 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 118,9 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailukaudella (havainnollistavat vertailuluvut)
 • Liikevoitto oli 600,2 milj. euroa (447,8 milj. euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,97 euroa (0,74 euroa)
 • Jatkuvien toimintojen raportoitu osakekohtainen tulos oli 1,09 euroa (0,83 euroa)
 • Hallituksen ehdotus osingoksi on 0,75 euroa osakkeelta. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä

KESKEISET TUNNUSLUVUT

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 2 662,3 2 734,2 10 669,2 10 720,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 165,6 129,7 567,8 461,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,2 4,7 5,3 4,3
Liikevoitto, milj. e 155,6 127,8 600,2 447,8
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 150,4 107,7 481,9 370,7
Tulos ennen veroja, milj. e 138,4 105,7 527,6 403,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 308,4 273,2 1 152,4 893,1
Investoinnit, milj. e 55,5 83,3 398,4 686,1
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu
Jatkuvat toiminnot 0,29 0,22 1,09 0,83
Lopetetut toiminnot - 0,01 - 0,03
Konserni yhteensä 0,29 0,23 1,09 0,86
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton
Jatkuvat toiminnot 0,31 0,23 0,97 0,74
1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 12,0 9,6
Konserni
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 17,8 15,1

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Mahdollistaakseen taloudellisten tunnuslukujen vertailun eri raportointikausien välillä Kesko raportoi lisätietona IFRS-konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla käytettäväksi koosteen konsernin havainnollistavista tunnusluvuista. Segmenttitiedoissa Kesko Senukai raportoidaan yhteisyrityksenä yhdisteltynä myös vertailukausilla, sillä tämä on johdon raportoinnissa käytetty esitystapa.

Havainnollistavat konsernin tunnusluvut 10-12/2020* 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj. e 2 662,3 2 509,8 10 242,6 9 862,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 165,6 121,1 553,6 434,7
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,2 4,8 5,4 4,4
Liikevoitto, milj. e 157,2 119,1 540,0 421,0

* Raportoitu 10-12/2020

Tässä tilinpäätöstiedotteessa liikevaihdon vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä raportoidusta liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Havainnollistavat tunnusluvut on laskettu raportointikaudelta 1-12/2020 ja vertailukausilta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty yhteisyrityksenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JA TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymät annetaan kuluvalta vuodelta 2021 ja sitä verrataan vuoteen 2020.

Yhtiö arvioi vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 havainnollistava vertailukelpoinen liikevoitto oli 553,6 milj. euroa.

Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Kesko-konsernin vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri. Pandemiatilanteella ja rokotusten edistymisellä on merkittävä vaikutus yleiseen taloustilanteeseen, kuluttajakäyttäytymiseen sekä kaupan alan kysyntään Keskon toimintamaissa. Pandemian aikana kotitalouksien kulutus on suuntautunut kotimaahan, millä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus osaan Keskon liiketoiminnoista myös vuonna 2021.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Suomen päivittäistavarakaupassa ennakoimme maltillista kasvua. Foodservice-liiketoiminnan toipuminen on vahvasti riippuvainen pandemiatilanteen kehityksestä. Pohjois-Euroopan rakentamisen markkinassa korjausrakentamisen ennakoidaan kasvavan. Asuntorakentamisessa uudisrakentamisen volyymin ennakoidaan kokonaisuutena laskevan, mutta pysyvän vakaana pientalo- ja vapaa-ajanrakentamisessa. Suomen autokaupan markkinan ennakoidaan kasvavan vuonna 2021.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon vuosi 2020 oli erittäin vahva. Pystyimme merkittävästi parantamaan tulosta, joka kasvoi  vertailukelpoisesti lähes 120 miljoonaa euroa. Olemme pitkään kasvattaneet myyntiä ja kannattavuutta, mikä on vahva osoitus kasvustrategian toimivuudesta ja sen onnistuneesta toteutuksesta. Viime vuonna saavuttamastamme tulosparannuksesta alle puolet on covid-19-pandemian positiivista vaikutusta. Hyvän tuloskehityksen mahdollisti myös se, että olemme poikkeustilanteessa pystyneet huolehtimaan asiakkaidemme ja henkilöstömme turvallisuudesta.

Vuonna 2020 liikevaihtomme kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 % ja oli 10 669 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli ennätykselliset 568 milj. euroa ja se kasvoi 118,9 milj. euroa, kun otetaan huomioon Kesko Senukain yhdistelytavan muutos. Hyvä tuloksentekokyky ja vahva taloudellinen asema mahdollistavat investoinnit kasvuun ja hyvän osingonmaksukyvyn. Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,75 €/osakkeelta eli yhteensä lähes 300 miljoonaa euroa. Osinko esitetään maksettavaksi kahdessa erässä.

Päivittäistavarakaupassa hyvä kehitys jatkui myös vuonna 2020. K-ruokakauppojen markkinaosuusuus vahvistui viidettä vuotta peräkkäin. Liikevaihto kasvoi 3,6 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 375 milj. euroon. Strategisena tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa asiakaskokemusta niin kivijalkakaupoissa kuin digitaalisissa kanavissa muun muassa kauppakohtaisten liikeideoiden kautta. Ruoan verkkokaupassa pystyimme ketterästi vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ja ruoan verkkokaupan asiakkaat asioivat aktiivisesti myös kivijalkakaupoissamme. Kespron foodservice-liiketoiminnassa toimintaympäristö oli haastava koronapandemian hillitsemiksi asetettujen rajoitusten vuoksi. Kespro onnistui kuitenkin erinomaisesti markkinaosuutensa kasvattamisessa ja hyvän kannattavuutensa turvaamisessa.

Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupassa myynnin kasvu ja tulosparannus osoittavat, että strategia ja sen toteutus toimivat hyvin. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,7 % ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi uudelle tasolle 188 miljoonaan euroon. Tulos vahvistui selvästi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden aikana kuluttajamyynti kasvoi erityisen vahvasti, mutta myös yritysasiakaskauppa kehittyi hyvin sekä rautakaupassa että Onnisen teknisessä tukkukaupassa. Kuluttajamyynin kasvua tuki myös vahvistunut markkinakysyntä. Orgaanisen kasvun lisäksi jatkoimme kasvustrategian toteutusta yritysostoilla, hankimme Carlsen Fritzøe-rautakauppaketjun Norjassa sekä MIAB- ja Bygg&Interiör -liiketoiminnot Ruotsissa.

Autokaupassa markkina heikentyi voimakkaasti vuoden 2020 alkupuolella koronapandemian aiheuttaman kulutuskysynnän laskun sekä toimitusaikojen viivästymisen seurauksena. Tilanne kuitenkin parani toisella vuosipuoliskolla ja Keskon autokaupan liikevaihto nousi lähes 900 milj. euroon ja liikevoitto oli 23 milj. euroa.

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 80 vuotta Keskon perustamisesta, mitä juhlistamme työn merkeissä. Kotimaassa luottamus K:hon on viime vuosina parantunut merkittävästi ja olemme nousseet Suomen parasmaineisten yritysten joukkoon. Lisäksi K valittiin jälleen kerran maailman vastuullisimmaksi ruokakaupaksi.

Keskon liiketoiminnan osalta näkymät ovat alkaneelle vuodelle kokonaisuutena myönteiset. Arvioimme vuonna 2021 vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 520-620 miljoonaa euroa. Covid-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen vuoden 2021 tulosohjeistuksen vaihteluväli on suuri.

Kiitän tästä ennätyksellisestä vuodesta ja arvokkaasta työstä kaikkia K-ryhmäläisiä. Iso kiitos kuuluu myös kaikille asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja yhteistyökumppaneillemme.  

Tärkeitä tapahtumia

Keskon uudet taloudelliset tavoitteet 1.12.2020

Keskon kasvustrategian onnistuneen toteutuksen ansiosta yhtiö saavutti syyskuun 2020 lopussa ennakoitua nopeammin aiemmin voimassa olleet taloudelliset tavoitteet. Vuonna 2020 yhtiön tuloskehitykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös koronapandemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä. Keskon arvion mukaan vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet on koronapandemian vaikutusta. Asetetuissa tavoitteissa on huomioitu yleisesti maltilliseksi arvioitu talouskehitys lähivuosina Keskon toimintamaissa.

Kesko Oyj:n hallituksen 1.12.2020 hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 % sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5.

Positiivinen tulosvaroitus 17.9.2020

Kesko nosti vuoden 2020 tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä.

Kesko julkaisi 17.9.2020 tiedotteen Kesko Senukain yhdistelykäytännön muutoksesta ja sen vaikutuksista. Annetussa liikevoitto-ohjeistuksessa Kesko Senukai on huomioitu heinäkuusta 2020 alkaen yhteisyrityksenä. Tämän luokittelumuutoksen vaikutus liikevoitto-ohjeistukseen on noin -20 miljoonaa euroa. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon.

Aiemmin yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa. Aiemmassa tulosohjeistuksessa Kesko Senukai oli huomioitu tytäryrityksenä koko vuoden 2020 osalta. (Pörssitiedotteet 17.9.2020)

Positiivinen tulosvaroitus 10.7.2020

Kesko nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi tuolloin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 430-510 miljoonaa euroa vuonna 2020. (Pörssitiedote 10.7.2020)

Maksuton osakeanti (ns. split)

Keskon varsinainen yhtiökokous päätti 28.4.2020, että osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta B-osaketta. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.4.2020. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssissä tapahtui 4.5.2020. (Pörssitiedotteet 28.4.2020 ja 30.4.2020)

Tulosvaroitus 18.3.2020

Covid-19:n ja talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi Kesko antoi tulosvaroituksen. Yhtiö arvioi tuolloin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 400-450 miljoonaa euroa vuonna 2020. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Baltian ja Valko-Venäjän liiketoimintojen strateginen tarkastelu ja Kesko Senukain yhdistely Keskon konserniraportointiin

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti.

Kesko kertoi puolivuotiskatsauksen yhteydessä 23.7.2020 jatkavansa huhtikuussa ilmoitettua strategista tarkastelua Baltian ja Valko-Venäjän liiketoiminnoista. Tarkastelu jatkuu edelleen. Samassa yhteydessä Kesko kertoi myös selvittävänsä edellytyksiä Kesko Senukain tytäryritysyhdistelyyn Keskon konsernitilinpäätöksessä Kesko Senukain johtamiseen ja määräysvallan käyttöön liittyvistä merkittävistä erimielisyyksistä johtuen.

Kesko on yhdistelyn edellytyksiä uudelleenarvioituaan katsonut, ettei sillä enää ole IFRS10 -standardin tarkoittamaa määräysvaltaa Kesko Senukaissa. Kesko päätti tästä syystä luokitella Kesko Senukain yhteisyritykseksi. Luokittelumuutoksen seurauksena Kesko Senukai on yhdistelty 1.7.2020 alkaen Keskon konsernituloslaskelmassa aiemman rivi-riviltä tehtävän tytäryritysyhdistelyn sijaan yhteisyrityksenä ennen liikevoittoa yhdellä rivillä ”Osuus yhteisyritysten tuloksista”. Konsernitaseessa luokittelumuutos tarkoittaa, että osuus Kesko Senukain nettovaroista esitetään yhdellä rivillä ”Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä” aiemman varojen ja velkojen rivi-riviltä yhdistelyn sijaan. Luokittelumuutos vaikuttaa Kesko-konsernin ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmentin tunnuslukuihin. Luokittelumuutoksella ei ole vaikutusta Keskon konsernitilinpäätöksessä esitettävään vertailukelpoiseen emoyhtiön omistajille kuuluvaan tilikauden tulokseen tai vertailukelpoiseen osakekohtaiseen tulokseen eikä Keskon osingonjakoon. Luokittelumuutoksella ei ole myöskään olennaista vaikutusta konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon tai emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

Koronapandemian keskeisiä vaikutuksia liiketoimintaan vuonna 2020

Koronapandemia alkoi vaikuttaa Keskon liiketoimintaan maaliskuun puolivälistä alkaen. Poikkeustilanne vaikutti toimialoihin eri tavoin. Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Myös ruuan verkkokaupassa kysyntä kasvoi. Koronapandemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Kespron foodservice-liiketoimintaan. Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille ylitti foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa koronapandemiaan liittyvät poikkeustilanteet ja rajoitukset näkyivät liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Markkinatilanne pysyi kuitenkin hyvänä sekä kuluttaja- että yritysasiakaskaupassa. Autokaupassa koronapandemia heikensi alkuvuonna asiakaskysyntää sekä uusissa että käytetyissä autoissa. Liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden jälkipuoliskolla kysynnän vahvistuessa.

Keskeisiä toimenpiteitä poikkeustilanteen hallinnassa olivat asiakkaiden ja työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä hankinta- ja toimitusketjujen toiminnan turvaaminen kaikissa tilanteissa. Lisäksi verkkokauppapalveluita kasvatettiin nopeasti. Kehityshankkeita lykättiin ja painopiste siirrettiin poikkeustilanteen hoitamiseen. Kassavirtaa turvattiin muun muassa varmistamalla rahoituksen saatavuus ja riittävyys, hallitsemalla asiakassaamisiin liittyviä luottoriskejä, karsimalla investointeja sekä sopeuttamalla kiinteitä kuluja.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN TALOUDELLINEN KEHITYS

Jatkuvien toimintojen taloudellista kehitystä koskevan osion tunnuslukutaulukossa on käytetty konsernin havainnollistavia tunnuslukuja raportoituun konsernitilinpäätökseen perustuvien tunnuslukujen rinnalla kuvaamaan vertailukelpoisen liikevoiton muutosta ikään kuin Kesko Senukai olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä myös vertailukaudella. Havainnollistaviin vertailulukuihin perustuva muutos on raportoitu sarakkeessa ”Muutos, M€ Havainnollistavat vertailuluvut”.

LIIKEVAIHTO JA TULOS Loka-joulukuu 2020

10-12/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€ Muutos, M€ Havainnol-listavat vertailuluvut*
Päivittäistavarakauppa 1 517,2 +4,2 +4,2 123,2 +24,5 +24,5
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 862,3 +14,6 +7,1 38,3 +21,1 +21,1
Erikoiskauppa 55,3 -26,2 -4,3 4,5 +3,0 +3,0
Kesko Senukai - - - 1,5 -10,6 -2,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 917,6 -12,7 +6,3 44,3 +13,4 +22,0
Autokauppa 233,6 +2,3 +2,3 6,2 -2,8 -2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6,1 (..) (..) -8,0 +0,9 +0,9
Yhteensä 2 662,3 -2,6 +4,5 165,6 +35,9 +44,6

 (..) Muutos yli 100 %
* Havainnollistavissa vertailuluvuissa Kesko Senukai on esitetty yhteisyrityksenä.


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti loka-joulukuussa 4,5 %. Koronapandemiasta johtuva poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 3,8 % ja muissa maissa 9,3 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta. Konsernin raportoitu liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa oli -2,6 % ja kehitykseen vaikutti negatiivisesti Kesko Senukain yhdistely konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa. Koronapandemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Kespron foodservice-liiketoimintaan, ja Kespron liikevaihto laski 17,3 %. Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille ylitti kuitenkin selvästi Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun.

Rakentamisen ja talotekniikan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan Ruotsissa huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta ja syyskuussa 2020 toteutunut Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta sekä Norjassa syyskuussa 2020 toteutunut Carlsen Fritzøe Handelin hankinta ja lokakuussa 2020 toteutunut Flokkmannin hankinta. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski. Osana vapaa-ajankaupan strategiaa katsauskaudella käynnistettiin toimenpiteet The Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopettamiseksi.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2,3 %.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 165,6 milj. euroa ja se kasvoi loka-joulukuussa 35,9 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu oli 44,6 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailuvuoden luvuissa (havainnollistavat vertailutiedot). Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys ja toiminnan tehostuminen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Myös Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Yhteisyrityksenä yhdistellyn Kesko Senukain vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 1,5 milj. euroa (12,1 milj. euroa, yhdistelty tytäryrityksenä). Kesko Senukai yhteisyrityksen tulososuudesta on vähennetty 4,4 milj. euroa käyvän arvon kohdistusta. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 10-12/2020 10-12/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 165,6 129,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 3,5 3,3
-myyntitappiot -0,1 -0,9
+/-rakennejärjestelyt -13,5 -4,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä -10,1 -1,9
Liikevoitto 155,6 127,8

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vapaa-ajankaupan Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopetuksiin liittyvät kulut, 10,4 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) loka-joulukuussa oli 3 573,7 milj. euroa ja se kasvoi 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

10-12/2020 10-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Nettorahoituskulut, milj. € -15,0 -21,3
Leasingvelkojen korot, milj. € -18,8 -23,5
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 150,4 107,7
Tulos ennen veroja, milj. € 138,4 105,7
Tuloverot, milj. € -24,7 -14,9
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,31 0,23
Tulos/osake, € 0,29 0,22
Konserni
Oma pääoma/osake, € 5,52 5,11

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluihin vaikutti positiivisesti likvidien varojen sijoitusten arvostustappioiden palautuminen sekä käypään arvoon arvostettavien pitkäaikaisten rahoitusvarojen positiivinen arvonmuutos, 2,2 milj. euroa. Rahoituserissä raportoitu osuus osakkuusyritysten tuloksista oli -2,2 milj. euroa (-0,8 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 0,3 milj. euroa (-0,5 milj. euroa) ilman osakkuusyritystuloksiin sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja loka-joulukuussa kasvoi liikevoiton kasvun ja edellistä vuotta pienempien nettorahoituskulujen myötä. Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,9 % (14,1 %). Konsernin efektiiviseen veroasteeseen katsauskaudella ja vertailukaudella vaikuttivat verovapaat myyntivoitot.

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta.

LIIKEVAIHTO JA TULOS Tammi-joulukuu 2020

1-12/2020 Liikevaihto, M€ Kehitys, % Kehitys, vertailu-kelpoinen, % Liikevoitto, vertailu-kelpoinen, M€ Muutos, M€ Muutos, M€
Havainnol-listavat vertailuluvut*
Päivittäistavarakauppa 5 732,0 +3,6 +3,6 375,2 +47,3 +47,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa 3 424,3 +9,5 +6,5 169,4 +70,8 +70,8
Erikoiskauppa 215,2 -37,9 -5,5 7,4 -2,1 -2,1
Kesko Senukai 427,3 -50,3 - 25,1 -9,6 +3,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 066,2 -6,1 +5,7 201,9 +59,1 +71,9
Autokauppa 892,6 +3,3 -3,3 23,4 -3,3 -3,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -21,4 (..) (..) -32,7 +3,2 +3,2
Yhteensä 10 669,2 -0,5 +3,6 567,8 +106,2 +118,9

 (..) Muutos yli 100 %
* Havainnollistavissa vertailuluvuissa Kesko Senukai on esitetty yhteisyrityksenä


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 3,6 %. Konsernin raportoitu liikevaihdon kehitys tammi-joulukuussa oli -0,5 % ja siihen vaikutti Kesko Senukain yhdistely konsernitilinpäätökseen yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen. Koronapandemiasta johtuva poikkeustilanne on näkynyt liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin. Liikevaihto kasvoi päivittäistavarakaupassa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna vertailukelpoisesti 5,7 %, mutta raportoitu liikevaihto laski 6,1 % johtuen Kesko Senukain yhdisteltytavan muutoksesta. Autokaupan liikevaihto kasvoi toteutettujen yritysostojen seurauksena, mutta laski vertailukelpoisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 3,3 % ja muissa maissa 5,1 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2019 ja 2020 toteutuneiden yrityskauppojen sekä Kesko Senukain vaikutusta.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron foodservice-liiketoiminnassa liikevaihto laski koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Liikevaihtoa kasvattivat osaltaan vuonna 2019 toteutunut K-Byggin hankinta, huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta ja syyskuussa 2020 toteutuneet Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta Ruotsissa sekä syyskuussa 2020 toteutunut Carlsen Fritzøe Handelin hankinta ja lokakuussa 2020 toteutunut Flokkmannin hankinta Norjassa. Liikevaihdon euromääräistä kasvua hidasti osaltaan Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon.

Autokaupassa liikevaihto kasvoi vuonna 2019 toteutuneista yritysostoista johtuen, mutta se laski vertailukelpoisesti. Liikevaihdon laskuun vaikutti alkuvuoden heikentynyt kysyntä sekä autojen toimitusaikojen pidentyminen.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 106,2 milj. euroa. Kasvu oli 118,9 milj. euroa, kun Kesko Senukai on käsitelty yhteisyrityksenä myös vertailuvuoden luvuissa (havainnollistavat vertailutiedot). Tammi-joulukuun tuloskehitykseen on vaikuttanut osaltaan positiivisesti myös koronapandemia ja siitä johtuvat muutokset kulutuskäyttäytymisessä. Kesko arvioi, että vuoden 2020 tulosparannuksesta alle puolet on koronapandemian vaikutusta. Päivittäistavarakaupassa kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet erityisesti Kespro foodservice-liiketoiminnassa ja K-citymarketin käyttötavarakaupassa. Koronapandemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 33,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto vahvistui selvästi ja kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla. Kesko Senukain vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 25,1 milj. euroa (34,7 milj. euroa, yhdistelty tytäryrityksenä). Kesko Senukai on yhdistelty yhteisyrityksenä 1.7.2020 alkaen. Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto laski alkuvuoden heikentyneestä kysynnästä sekä autojen toimitusaikojen pidentymisestä johtuen.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. € 1-12/2020 1-12/2019
Liikevoitto, vertailukelpoinen 567,8 461,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
+myyntivoitot 9,8 4,6
-myyntitappiot -0,2 -0,9
+/-rakennejärjestelyt 22,8 -17,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 32,4 -13,8
Liikevoitto 600,2 447,8
 

Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tammi-joulukuussa olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt tulosvaikutus +46,1 milj. euroa, Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,5 milj. euroa,  Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa, yhteisissä toiminnoissa yritysjärjestelyihin liittyneet kulut 5,2 milj. euroa ja vapaa-ajankaupan Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopetuksiin liittyvät kulut 10,4 milj. euroa. Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vertailuvuonna olivat rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyneet kulut 7,8 milj. euroa, yritysostoihin liittyneet kulut 4,3 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Sataman tytäryhtiöyhdistelyyn liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, nettona +4,8 milj. euroa.

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-joulukuussa oli 13 988,5 milj. euroa ja se kasvoi 4,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi 113 143 uutta taloutta tammi-joulukuussa 2020. K-Plussa-talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2,5 miljoonaa ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,5 miljoonaa.

Nettorahoituskulut, tuloverot ja tulos/osake

1-12/2020

1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Nettorahoituskulut, milj. € -86,8 -91,4
Leasingvelkojen korot, milj. € -83,3 -95,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. € 481,9 370,7
Tulos ennen veroja, milj. € 527,6 403,3
Tuloverot, milj. € -92,3 -69,6
Tulos/osake, vertailukelpoinen, € 0,97 0,74
Tulos/osake, € 1,09 0,83
Konserni
Oma pääoma/osake, € 5,52 5,11

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskuluja kasvattivat tammi-joulukuussa valuuttakurssierot ja korkojohdannaisten käyvän arvon muutos. Valuuttakurssieroista -2,8 milj. euroa johtui Kesko Senukain valkovenäläisen tytäryhtiön OMA:n tammi-kesäkuussa toteutuneista euromääräisen lainarahoituksen valuuttakurssitappioista ja -1,7 milj. euroa Norjan ja Ruotsin kruunun sekä Puolan zlotyn heikentymisestä. Osuus osakkuusyritysten tuloksista oli 14,3 milj. euroa (46,8 milj. euroa) ja vertailukelpoinen tulososuus oli 1,5 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Osuuteen osakkuusyritysten tuloksista sisältyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä raportoitava Valluga-sijoitus Oy:n purkautumiseen liittyvä tuotto 11,6 milj. euroa. Kruunuvuoren Satama Oy:n vaikutus vertailuvuoden osakkuusyritysten tuloksiin oli 17,8 milj. euroa ja vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,3 milj. euroa, kun huomioidaan Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyyn liittyvät myyntivoitot sekä arvonalentumiskirjaukset, nettona +17,4 milj. euroa. Muiden osakkuusyritysten yhteisvaikutus vertailukauden osakkuusyritysten tuloksiin oli 29,1 milj. euroa ja vaikutus vertailukelpoiseen tulososuuteen 0,3 milj. euroa ilman osakkuusyritystuloksiin sisältyviä vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä raportoitavia myyntivoittoja, 28,7 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen tulos ennen veroja tammi-joulukuussa kasvoi liikevoiton kasvun ja edellistä vuotta pienempien nettorahoituskulujen myötä. Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,5 % (17,3 %). Konsernin efektiivistä veroastetta laski Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksesta syntynyt vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä käsitelty tulosvaikutus +46,1 milj. euroa, verovapaat myyntivoitot ja osakkuus- sekä yhteisyritysten tulososuus yhteensä +21,8 milj. euroa. Konsernin efektiivistä veroastetta nosti toiselle vuosineljännekselle kirjattu 3,7 milj. euron jälkivero liittyen Indoor Group Oy:n saamaan vuosien 2013 ja 2014 jälkiverotuspäätökseen, joka koski rajat ylittävässä fuusiossa siirtyneiden tappioiden vähennysoikeutta.

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos osaketta kohden ja vertailukelpoinen tulos osaketta kohden kasvoivat vertailukaudesta.

Rahavirta JA rahoitusasema

Milj. €

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Jatkuvat toiminnot
Liiketoiminnan rahavirta 308,4 273,2 1 152,4 893,1
Investointien rahavirta -42,7 -61,1 -413,7 -620,3
Konserni
Rahoituksen rahavirta -284,2 -217,0 -707,5 -295,4

Milj. €

31.12.2020 31.12.2019
Konserni
Likvidit varat 306,0 169,0
Korolliset velat 2 616,3 3 037,3
Leasingvelat 2 025,0 2 422,2
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja 285,3 446,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, liukuva 12 kk 0,4 0,9
Nettovelkaantumisaste, % 105,5 134,0
Omavaraisuusaste, % 33,1 31,2
 

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 308,4 milj. euroa (273,2 milj. euroa). Rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli 0,1 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 308,4 milj. euroa (273,3 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta loka-joulukuussa oli -42,7 milj. euroa (-61,1 milj. euroa) ja se sisälsi yritysostoja 9,7 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli 1 152,4 milj. euroa (893,1 milj. euroa). Vertailukauden jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirtaan sisältyi Keskon Eläkekassan maksama 48,3 milj. euron ylikatepalautus sekä toukokuussa 2019 Kruunuvuoren Satama Oy:n maksama osinko ja pääoman palautus yhteensä 44,1 milj. euroa sekä osakkuusyritys Valluga-sijoitus Oy:n maksama osinko 39,3 milj. euroa, joten operatiivisesti liiketoiminnan rahavirta kasvoi 391,1 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaa kasvatti liikevoiton kasvu sekä pääomien käytön tehostuminen. Lopetettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta vertailukaudella oli 3,5 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 1 152,4 milj. euroa (896,6 milj. euroa).

Konsernin jatkuvien toimintojen investointien rahavirta tammi-joulukuussa oli -413,7 milj. euroa (-620,3 milj. euroa) ja sisälsi yritysostoja 155,7 milj. euroa, Kesko Senukain yhdistelytavan muutoksen vaikutuksen
-92,7 milj. euroa sekä Baltian konekaupan myynnin positiivisen rahavirtavaikutuksen 19,6 milj. euroa. Keskon aikaisemmin vuokraaman K-Citymarket Järvenpään kiinteistön hankinta on esitetty rahoituksen rahavirrassa. Vertailukauden investointien rahavirtaan sisältyi yritysostoja 280,7 milj. euroa sekä Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus -84,6 milj. euroa.

Konsernin maksuvalmius säilyi koko vuoden vahvana koronapandemian aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Kesko-konsernin kaikissa toimintamaissa on tehty sopeutustoimia kassavirran varmistamiseksi.

Investoinnit

Milj. €

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Investoinnit, jatkuvat toiminnot 55,5 83,3 398,4 686,1
Kauppapaikkainvestoinnit 16,8 32,3 125,8 227,7
Yritysostot 12,4 0,2 159,1 290,5
It-investoinnit 5,6 11,9 25,6 33,9
Muut investoinnit 20,7 38,8 87,9 134,0
 

Loka-joulukuussa kauppapaikkainvestoinnit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 15,5 milj. euroa.

Tammi-joulukuun kauppapaikkainvestointien määrää on osaltaan kasvattanut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä hankittu Järvenpään K-Citymarket-kiinteistö. Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus vertailukauden kauppapaikkainvestointeihin oli 85,3 milj. euroa.

Tammi-joulukuussa yritysostoihin sisältyy Ruotsissa Mark & Infra i Sverige AB:n (MIAB) ja Bygg & Interiör -yhtiöiden sekä Norjassa Carlsen Fritzøe Handelin ja Flokkmannin hankinnat ja vertailukaudella Norjassa Sørbøn rautakauppatoimintojen hankinta, Huittisten Laatuauto Oy:n Volkswagen- ja SEAT-liiketoimintojen osto Forssassa ja Huittisissa, LänsiAuto Oy:n Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen osto Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa sekä Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen osto sekä Ruotsissa Fresks-konsernin hankinta.

Henkilöstö

1-12/2020

1-12/2019
Henkilöstö kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin, jatkuvat toiminnot 17 629 20 846
Henkilökunta kauden lopussa 31.12.2020 31.12.2019
Suomi 12 647 12 657
Muut maat 5 003 12 511
Yhteensä 17 650 25 168

Kesko Senukain yhdistelytavan muutos vaikutti merkittävästi konsernin ulkomailla työskentelevän henkilökunnan määrään.

Kesko toteutti ensimmäisellä vuosipuoliskolla sopeutustoimia koronapandemian aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Suomessa erilaisten sopeuttamistoimenpiteiden kohteena oli noin 2 500 työntekijää Keskon liiketoiminnoissa ja tukitoiminnoissa, mistä lomautukset kohdistuivat 2 000 työntekijään. Erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä tehtiin myös Keskon ulkomaantoiminnoissa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa sekä Baltian maissa.

SEGMENTIT

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti. Vuosineljänneksistä toinen ja kolmas ovat liikevoittotasoltaan vahvimpia, kun taas ensimmäisen vuosineljänneksen merkitys koko vuoden tulokseen on vähäisin. Suomen Lähikaupan, Onnisen, norjalaisten Skattum Handel AS:n, Gipling AS:n, Sørbøn rautakauppatoimintojen, Carlsen Fritzøe Handel AS:n ja Flokkmannin sekä ruotsalaisten Fresks-konsernin, Mark & Infra i Sverige AB:n ja Bygg & Interiör -yhtiöiden yritysostot voimistavat kausivaihtelua eri vuosineljännesten välillä. Näiden yritysten liikevoittotasot ovat matalimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

Loka-joulukuu 2020

10-12/2020

10-12/2019
Liikevaihto, milj. e 1 517,2 1 456,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  123,2 98,6
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 8,1 6,8
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 16,9 14,5
Investoinnit, milj. e 15,6 32,2
Henkilökunta keskimäärin 6 346 5 956

Liikevaihto, milj. €

10-12/2020 10-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
K-Citymarket, elintarvike 348,7 312,9 11,4 11,4
K-Supermarket 401,8 367,4 9,4 9,4
K-Market 363,0 337,2 7,7 7,7
K-Citymarket, käyttötavara  182,1 176,2 3,3 3,3
Kespro 197,7 239,0 -17,3 -17,3
Muut 23,9 23,3 2,6 2,6
Yhteensä 1 517,2 1 456,0 4,2 4,2
 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 1 517,2 milj. euroa (1 456,0 milj. euroa), ja se kasvoi 4,2 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa sekä K-Citymarketin käyttötavarassa. Koronapandemiasta johtuvat ravintolatoiminnan ja tapahtumien rajoitukset vaikuttivat negatiivisesti Kespron foodservice-liiketoimintaan, ja Kespron liikevaihto laski 17,3 %. Päivittäistavaroiden myynnin kasvu K-ruokakaupoille ylitti kuitenkin selvästi Kespron foodservice-liiketoiminnan liikevaihdon laskun.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 9,4 % loka-joulukuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,4 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 10,1 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 368 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 3,5 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi katsauskaudella 12 kaupalla. Vuoden lopussa verkkokauppapalveluita tarjosi 469 kauppaa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 123,2 milj. euroa (98,6 milj. euroa), ja se kasvoi 24,5 milj. euroa. Kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys ja toiminnan tehostuminen. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 123,0 milj. euroa (98,5 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 15,6 milj. euroa (32,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat  14,1 milj. euroa (20,5 milj. euroa). 

Loka-joulukuussa avattiin kaksi uutta K-Supermarketia ja yksi K-Market. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä kymmeneen kauppaan. Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-Supermarketit Turkuun, Tampereelle, Jyväskylään ja Espooseen.

Tammi-joulukuu 2020

1-12/2020

1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 5 732,0 5 531,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  375,2 327,9
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 6,5 5,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 16,9 14,5
Investoinnit, milj. e 125,4 180,8
Henkilökunta keskimäärin 6 197 6 063

Liikevaihto, milj. €

1-12/2020 1-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille
K-Citymarket, elintarvike 1 291,7 1 150,4 12,3 12,3
K-Supermarket 1 549,6 1 417,0 9,4 9,4
K-Market 1 434,9 1 336,3 7,4 7,4
K-Citymarket, käyttötavara  585,5 584,6 0,2 0,2
Kespro 777,9 935,5 -16,8 -16,8
Muut 92,4 107,4 -14,0 -14,0
Yhteensä 5 732,0 5 531,2 3,6 3,6
 

Päivittäistavarakaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 5 732,0 milj. euroa (5 531,2 milj. euroa), ja se kasvoi 3,6 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa ja K-Citymarketin käyttötavarakaupassa. Kespron foodservice-liiketoiminnassa liikevaihto laski koronapandemiasta ja siihen liittyvistä rajoitustoimista johtuen.

Päivittäistavaroiden kokonaismarkkinoiden Suomessa (sis. alv) arvioidaan kasvaneen noin 8,6 % tammi-joulukuussa (Päivittäistavarayhdistys ry, PTY) ja vähittäishintojen arvioidaan nousseen noin 1,9 % (sis. alv), (PTY:n hintakehitysarvio). K-ryhmän päivittäistavaramyynnin kasvu oli 9,4 % (sis. alv), mikä ylitti markkinakehityksen. K-ryhmän myynti kasvoi kaikissa ruokakauppaketjuissa. Ruoan verkkokauppa kasvoi 378 % ja sen osuus K-ryhmän päivittäistavaramyynnistä (sis. alv) oli noin 2,9 %. Verkkokaupan palveluita tarjoavat kaikki K-ryhmän ruokakauppaketjut, ja verkkokaupan palveluita tarjoavien K-ruokakauppojen määrä kasvoi 241 kaupalla 469 kauppaan.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 375,2 milj. euroa (327,9 milj. euroa), ja se kasvoi 47,3 milj. euroa. Kannattavuutta paransi ruokakauppaketjujen hyvä päivittäistavaramyynnin kehitys ja kulujen sopeuttamistoimenpiteet. Koronapandemian rajoitustoimista johtuva Kespron liikevaihdon lasku heikensi osaltaan sen vertailukelpoista liikevoittoa katsauskaudella. Päivittäistavarakaupan liikevoitto oli 373,7 milj. euroa (334,6 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -1,5 milj. euroa (6,7 milj. euroa).

Päivittäistavarakaupan investoinnit olivat 125,4 milj. euroa (180,8 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 109,7 milj. euroa (157,0 milj. euroa). Vertailukaudella Kruunuvuoren Satama Oy:n omistusjärjestelyn vaikutus kauppapaikkainvestointeihin oli 62,8 milj. euroa.

Tammi-joulukuussa avattiin kaksi uutta K-Supermarketia ja kahdeksan uutta K-Marketia (neljä korvaavaa uusperustantaa). Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 43 kauppaan.

Kauppojen lukumäärä

12/2020 12/2019
K-Citymarket 81 81
K-Supermarket  241 243
K-Market 769 777
Neste K 72 73
Muut 73 78
Yhteensä 1 236 1 252

Lisäksi 469 K-ruokakauppaa tarjoaa asiakkailleen verkkokaupan palveluita.

RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

Kesko Senukain yhdistelytavan muutos tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen vaikutti segmenttitiedoissa rakentamisen ja talotekniikan kaupan tunnuslukuihin. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttitiedoissa kaikkien vertailukausien tunnusluvut ovat havainnollistavia tunnuslukuja lukuun ottamatta taseen tunnuslukuja ja henkilökunnan lukumäärää. Yhdistelytavan muutoksen johdosta konserni muutti ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle, konsernijohtoryhmälle, toimitettavaa sisäistä raportointia siten, että 1-12/2019 ja 1-6/2020 rakentamisen ja talotekniikan kaupan tuloslaskelman luvuissa Kesko Senukai on raportoitu kuten se olisi yhdistelty omistusosuuden mukaisesti yhdellä rivillä liikevoiton yläpuolella aiemmin käytössä olleen tytäryhtiöyhdistelyn sijaan. Vastaavaa muutosta ei tehty sisäisesti raportoitujen taseen lukujen tai henkilökunnan lukumäärän osalta.

Loka-joulukuu 2020

10-12/2020

10-12/2019
Liikevaihto, milj. e 917,6 827,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 862,3 752,2
Rautakauppa 458,3 370,2
Onninen 416,9 398,4
Erikoiskauppa 55,3 75,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  44,3 22,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 38,3 17,2
Rautakauppa 19,5 3,4
Onninen 18,5 13,9
Erikoiskauppa 4,5 1,6
Kesko Senukai 1,5 3,5
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 4,8 2,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 4,4 2,3
Rautakauppa 4,3 0,9
Onninen 4,4 3,5
Erikoiskauppa 8,2 2,1
10-12/2020 10-12/2019
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 11,2 7,4
Investoinnit, milj. e 16,8 18,2
Henkilökunta keskimäärin 6 072 13 012

Liikevaihto, milj. €

10-12/2020 10-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 207,7 201,0 +3,3 +3,1
K-Rauta, Ruotsi 41,0 33,9 +20,9 +15,9
K-Bygg, Ruotsi 61,9 49,6 +24,9 +13,8
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 148,4 86,3 +71,9 +12,8
Rautakauppa yhteensä 458,3 370,2 +23,8 +8,0
Onninen, Suomi 244,1 226,8 +7,6 +7,6
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 23,6 25,8 -8,6 -10,4
Onninen, Norja 64,7 59,9 +8,1 +15,1
Onninen, Baltia 21,6 23,1 -6,2 -6,2
Onninen, Puola 63,8 63,7 +0,1 +5,1
Onninen yhteensä* 416,9 398,4 +4,6 +6,6
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 862,3 752,2 +14,6 +7,1
Vapaa-ajankauppa, Suomi 55,3 57,8 -4,3 -4,3
Konekauppa - 17,2 - -
Erikoiskauppa yhteensä 55,3 75,0 -26,2 -4,3
Yhteensä 917,6 827,2 +10,9 +6,3

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

 

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 917,6 milj. euroa (827,2 milj. euroa). Raportoitu liikevaihto kasvoi 10,9 % ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,3 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Liikevaihtoa kasvattivat Ruotsissa osaltaan huhtikuussa 2020 toteutunut Mark & Infra i Sverige AB:n hankinta ja syyskuussa 2020 toteutunut Bygg & Interiör –yhtiöiden hankinta sekä Norjassa syyskuussa 2020 toteutunut Carlsen Fritzøe Handelin hankinta ja lokakuussa 2020 toteutunut Flokkmannin hankinta. Puolassa liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi vertailukelpoisesti 5,1 %. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen ja Kesko Senukain vaikutusta. Koronapandemiaan liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli loka-joulukuussa 494,7 milj. euroa (475,0 milj. euroa) ja se kasvoi 4,2 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 4,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli loka-joulukuussa 422,9 milj. euroa (352,2 milj. euroa) ja se kasvoi 20,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 9,3 %.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi sekä kuluttaja-asiakaskaupassa että yritysasiakaskaupassa. Liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Norjassa ja Puolassa, ja laski Ruotsissa ja Baltiassa.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski. Osana vapaa-ajankaupan strategiaa katsauskaudella käynnistettiin toimenpiteet The Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopettamiseksi.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 44,3 milj. euroa (22,3 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 22,0 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosien 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 9,7 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 32,4 milj. euroa (19,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -11,9 milj. euroa (-2,6 milj. euroa). Katsauskauden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vapaa-ajankaupan The Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopetuksiin liittyvät kulut, 10,4 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 16,8 milj. euroa (18,2 milj. euroa). Investointeihin sisältyi 12,4 milj. euroa yritysostoja.

Loka-joulukuussa ei avattu uusia myymälöitä.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat yksi K-Bygg-myymälä Ruotsiin, yksi Onninen Express-myymälä Suomeen ja yksi Puolaan.

Tammi-joulukuu 2020

1-12/2020

1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 3 639,5 3 472,8
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 3 424,3 3 126,1
Rautakauppa 1 845,8 1 589,0
Onninen 1 625,6 1 587,7
Erikoiskauppa 215,2 346,7
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  187,7 115,9
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 169,4 98,5
Rautakauppa 99,5 48,6
Onninen 70,7 50,0
Erikoiskauppa 7,4 9,5
Kesko Senukai 11,0 7,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 5,2 3,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa ja Kesko Senukaita 4,9 3,2
Rautakauppa 5,4 3,1
Onninen 4,4 3,2
Erikoiskauppa 3,4 2,7
1-12/2020 1-12/2019
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 11,2 7,4
Investoinnit, milj. e 186,3 332,7
Henkilökunta keskimäärin 9 308 12 630

Liikevaihto, milj. €

1-12/2020 1-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Rautakauppa, Suomi 971,6 908,4 +7,0 +6,8
K-Rauta, Ruotsi 186,1 163,7 +13,7 +12,6
K-Bygg, Ruotsi 228,4 132,8 +72,0 +9,6
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 463,0 386,9 +19,7 +7,9
Rautakauppa yhteensä 1 845,8 1 589,0 +16,2 +7,9
Onninen, Suomi 985,2 909,6 +8,3 +8,3
Onninen ja MIAB, Ruotsi* 101,5 121,2 -16,3 -5,6
Onninen, Norja 227,6 237,8 -4,3 +4,2
Onninen, Baltia 80,1 85,2 -6,1 -6,1
Onninen, Puola 234,1 237,2 -1,3 +2,0
Onninen yhteensä* 1 625,5 1 587,7 +2,4 +5,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ilman erikoiskauppaa yhteensä 3 424,3 3 126,1 +9,5 +6,5
Vapaa-ajankauppa, Suomi 192,4 203,7 -5,5 -5,5
Konekauppa 22,8 143,0 -84,1 -
Erikoiskauppa yhteensä 215,2 346,7 -37,9 -5,5
Yhteensä 3 639,5 3 472,8 +4,8 +5,7

* Onnisen Ruotsin liikevaihdon vertailukelpoisen kehityksen laskennassa on vähennetty Ruotsin sisäinen liikevaihto K-Raudalle.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 3 639,5 milj. euroa (3 472,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 4,8 % ja vertailukelpoisesti 5,7 %. Liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa liikevaihto laski. Norjan ja Puolan liikevaihdon euromääräistä kehitystä laski Norjan kruunun sekä Puolan zlotyn heikentyminen suhteessa euroon. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2020 ja 2019 toteutuneiden yrityskauppojen ja Kesko Senukain vaikutusta. Koronapandemiaan liittyvä poikkeustilanne on näkynyt maaliskuusta alkaen liiketoiminnoissa ja toimintamaissa eri tavoin.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihto Suomessa oli tammi-joulukuussa 2 102,7 milj. euroa (1 992,8 milj. euroa) ja se kasvoi 5,5 %. Liikevaihto kasvoi Suomessa vertailukelpoisesti 6,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 1 536,8 milj. euroa (1 480,0 milj. euroa) ja se kasvoi 3,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 5,1 %.

Rautakaupan liikevaihto kasvoi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Onnisen liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Ruotsissa ja Baltiassa liikevaihto laski vertailukauteen verrattuna.

Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan liikevaihto laski.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-joulukuussa 187,7 milj. euroa (115,9 milj. euroa), ja se kasvoi vertailukauteen verrattuna 71,9 milj. euroa. Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 50,8 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi rautakaupassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuosina 2018-2020 Norjassa ja Ruotsissa toteutuneiden yritysostojen osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 33,9 milj. euroa (14,5 milj. euroa). Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa. Baltiassa Onnisen vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisen vuoden tasolla.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen liikevoitto Suomessa oli 124,4 milj. euroa (92,3 milj. euroa), Ruotsissa 15,4 milj. euroa (-6,2 milj. euroa) ja Norjassa 29,5 milj. euroa (10,3 milj. euroa).

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevoitto oli 177,7 milj. euroa (100,7 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -10,0 milj. euroa (-15,2 milj. euroa). Merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat vapaa-ajankaupan The Athlete’s Foot - ja Kookenkä -ketjujen lopetuksiin liittyvät kulut 10,4 milj. euroa, Ruotsin kauppapaikkaverkoston muutoksen tulosvaikutus -2,5 milj. euroa ja Baltian konekaupan 31.3.2020 toteutuneesta myynnistä syntynyt myyntivoitto 6,4 milj. euroa. Vertailuvuoden merkittävimmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat Onnisen Ruotsin LVI-urakoitsijoita palvelevan liiketoiminnan myyntiin liittyvät kuluerät -7,8 milj. euroa.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 186,3 milj. euroa (332,7 milj. euroa). Investointeihin sisältyi yritysostoja 159,1 milj. euroa (233,2 milj. euroa).

Kesko raportoi 1.7.2020 alkaen rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukai -konsernin yhteisyrityksenä yhdellä rivillä konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. Alla olevassa taulukossa on esitetty Kesko Senukain taloudelliset tiedot katsauskaudelta ja vertailukausilta sekä osuus yhteisyritysten tuloksista, joka on yhdistelty Keskon konsernitilinpäätökseen (10-12/2020) ja raportoitu havainnollistavissa vertailukausien luvuissa (1-12/2020, 1-12/2019, 10-12/2019).

Kesko Senukain taloudelliset tiedot, milj. €

10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 243,6 224,8 921,7 860,1
Liikevoitto 22,9 12,1 59,3 34,6
Liikevoitto, vertailukelpoinen 22,9 12,1 59,3 34,7
Kauden tulos 11,8 7,1 30,7 15,9
Kesko-konsernin osuus yhteisyritysten tuloksista 1,5 3,5 11,0 7,8
31.12.2020 31.12.2019
Varat 760,8 721,2
Velat 549,4 529,2
Oma pääoma 211,4 191,9

Taulukon luvut sisältävät Kesko Senukai-liiketoimintayhtiöt ja -kiinteistöyhtiöt. Kesko-konsernin osuudessa yhteisyritysten tuloksista 10-12/2020 ja 1-12/2020 on vähennetty käyvän arvon kohdistusten tulosvaikutus 4,3 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä

12/2020 12/2019
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
K-Rauta, Suomi 130 131
K-Rauta, Ruotsi 17 18
K-Bygg, Ruotsi 36 34
Byggmakker ja Carlsen Fritzøe, Norja 86 63
Onninen, Suomi 57 57
Onninen ja MIAB, Ruotsi 3 -
Onninen, Norja 18 18
Onninen, Baltia 17 17
Onninen, Puola 36 36
Erikoiskauppa
Intersport, Suomi 52 54
Budget Sport 10 10
The Athlete’s Foot 9 9
Kookenkä 32 34
Yhteensä 503 481

Lisäksi rakentamisen ja talotekniikan kaupat tarjoavat asiakkailleen kattavat verkkokaupan palvelut.
Kolme Onnisen kauppaa Suomessa toimii samassa toimipisteessä K-Raudan kanssa.

AUTOKAUPPA

Loka-joulukuu 2020

10-12/2020

10-12/2019
Liikevaihto, milj. e 233,6 228,5
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  6,2 9,0
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,6 3,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 6,3 9,5
Investoinnit, milj. e 17,5 21,6
Henkilökunta keskimäärin 1 289 1 334

Liikevaihto, milj. €

10-12/2020 10-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Autokauppa 233,6 228,5 +2,3 +2,3
 

Autokaupan liikevaihto oli loka-joulukuussa 233,6 milj. euroa (228,5 milj. euroa) ja se kasvoi 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kysynnän vahvistuminen sekä uusien että käytettyjen autojen myynnissä kasvatti liikevaihtoa.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli loka-joulukuussa -10,0 % (11,6 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli loka-joulukuussa 17,7 % (16,4 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto loka-joulukuussa oli 6,2 milj. euroa (9,0 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto loka-joulukuussa oli 6,2 milj. euroa (8,0 milj. euroa). Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1,0 milj. euroa.

Autokaupan investoinnit olivat 17,5 milj. euroa (21,6 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2020

1-12/2020

1-12/2019
Liikevaihto, milj. e 892,6 863,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e  23,4 26,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,6 3,1
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 6,3 9,5
Investoinnit, milj. e 64,7 131,3
Henkilökunta keskimäärin 1 283 1 179

Liikevaihto, milj. €

1-12/2020 1-12/2019 Kehitys, % Vertailu-kelpoinen kehitys, %
Autokauppa 892,6 863,9 +3,3 -3,3
 

Autokaupan liikevaihto oli tammi-joulukuussa 892,6 milj. euroa (863,9 milj. euroa). Tammi-joulukuun liikevaihto laski vertailukelpoisesti 3,3 %. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu ilman 2019 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. Koronapandemia heikensi alkuvuonna asiakaskysyntää sekä uusissa että käytetyissä autoissa. Liikevaihto kääntyi kasvuun vuoden jälkipuoliskolla kysynnän vahvistumisesta johtuen.

Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-joulukuussa -15,6 % (-5,4 %). Autokaupan maahantuomien Volkswagen-, Audi-, SEAT-, Porsche- ja Bentley-henkilöautojen sekä Volkswagen- ja MAN-pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-joulukuussa 16,9 % (16,9 %).

Autokaupassa vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa oli 23,4 milj. euroa (26,8 milj. euroa). Autokaupan liikevoitto tammi-joulukuussa oli 23,3 milj. euroa (25,5 milj. euroa). Vertailukaudella vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli -1,2 milj. euroa ja ne liittyivät toteutettuihin tehostamistoimiin sekä rakennejärjestelyihin.

Autokaupan investoinnit olivat 64,7 milj. euroa (131,3 milj. euroa). Vertailukauden investointeihin sisältyy Huittisten Laatuauton yritysosto, LänsiAuton Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysosto sekä Laakkonen-konsernin Volkswagen-, Audi- ja SEAT-liiketoimintojen yritysosto, yhteensä 57,4 milj. euroa.

Kauppojen lukumäärä

12/2020 12/2019
K-Auto 42 42
AutoCarrera 4 3
Yhteensä 46 45

MUUTOKSET KONSERNIN RAKENTEESSA

Kesko Oyj muutti Kesko Senukain yhdistelyn Keskon konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen.

Kesko osti 1.10.2020 norjalaisen Byggmakker-ketjuun kuuluvan Reidar Flokkmanns Eftf AS:n (Flokkmann) sekä kauppakiinteistön Arn Eiendom AS:n.

Kesko osti 2.9.2020 norjalaisen Carlsen Fritzøe Handel AS:n. Yritysostolla Kesko vahvistaa asemaansa Oslonvuonon alueella, jossa Carlsen Fritzøe Handelin 25 myymälän verkosto täydentää Keskon nykyistä Byggmakker-verkostoa.

Kesko-konsernin yhtiörakennetta Ruotsissa yksinkertaistettiin fuusioimalla Onninen AB K-Rauta AB:n kanssa 1.5.2020. Fuusiossa syntyneen yhtiön nimeksi tuli Kesko AB. Fuusio ei vaikuttanut Onnisen tai K-Raudan liiketoimintaan Ruotsissa.

Kesko osti 1.4.2020 ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettu yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa.

Konekesko Oy myi 31.3.2020 Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet.

 OSAKE, OSAKEMARKKINAT JA HALLITUKSEN VALTUUDET  

Kesko Oyj:ssä oli joulukuun 2020 lopussa yhteensä 400 079 008 osaketta, joista 126 948 028 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 273 130 980 eli 68,3 % B-osakkeita. Toisen vuosineljänneksen aikana Kesko Oyj:n osakkeiden lukumäärä kasvoi varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 tehtyä päätöksen maksuttomasta osakeannista, ns. split (pörssitiedotteet 28.4.2020 ja 30.4.2020). Kesko Oyj:n hallussa 31.12.2020 oli 3 339 862 omaa B-osaketta.

Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,22 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,83 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,22 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 1 542 611 260 ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli joulukuun 2020 lopussa 197 282 584 euroa.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2019 lopussa 58,80 euroa (14,70 euroa ns. split huomiotuna) ja vuoden 2020 lopussa 20,00 euroa, missä oli nousua 36,1 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2019 lopussa 63,08 euroa (15,77 euroa ns. split huomioituna) ja joulukuun 2020 lopussa 21,04 euroa, missä oli nousua 33,4 %. A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa 2020 oli 22,80 euroa ja alin 10,40 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 24,08 euroa ja alin 10,41 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-joulukuun 2020 aikana 10,1 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 10,4 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi nousi 45,9 %.

Joulukuun 2020 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 2 539 milj. euroa. B-osakkeiden markkina-arvo oli 5 676 milj. euroa ilman emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 8 215 milj. euroa, ja se nousi vuoden 2019 lopusta 2 100,7 milj. euroa.

Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-joulukuun aikana 10,6 milj. kpl splitatulla osakemäärällä laskettuna. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 175,3 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 249, 0 milj. kpl ns. splitatulla osakemäärällä laskettuna. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 4 434,2 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus tammi-joulukuussa vaihdetuista Keskon A-osakkeista oli yli 90 %  ja B-osakkeista oli yli 80 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä, joista merkittävin oli Cboe (lähde: Euroland).

Rekisteröityneiden osakkeenomistajien määrä kasvoi vuoden aikana 38,8 %. Rekisteröityneiden osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2020 lopussa 57 132. Se on 15 957 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Joulukuun lopussa ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli 37,12 % ja B-osakkeista 53,38 %.

Keskolla on osakepohjainen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmä, jonka toteuttamiseksi Keskon hallitus voi päättää yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden luovuttamisesta yhtiökokouksen hallitukselle antamien osakeantivaltuutuksien puitteissa. Tammi-joulukuun 2020 aikana Kesko Oyj luovutti 381 124 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta yhtiön johto- ja avainhenkilöille ja Keskolle palautui vastikkeetta 3 692 B-osaketta osakepalkkio-ohjelmien ehtojen mukaisesti. Osakemäärät on ilmoitettu maksuttoman osakeannin jälkeisinä määrinä eli ns. splitattuina. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteilla 12.3.2020 ja 29.9.2020. Uusimmista osakepohjaisista sitouttamis- ja kannustinohjelmista on tiedotettu pörssitiedotteella 5.2.2020. Lisäksi Kesko Oyj luovutti 8 158 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon hallituksen jäsenille osana hallituksen vuosipalkkiota. Asiasta on tiedotettu pörssitiedotteella 5.5.2020.

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön uuden B-osakkeen ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutuksesta on kerrottu pörssitiedotteella 28.4.2020.

KATSAUSKAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

Markkinaoikeus antoi päätöksen koskien Keskon ja Heinon Tukun yrityskauppaa. Päätöksellään markkinaoikeus asettui kielteiselle kannalle yrityskauppaa koskien. (Lehdistötiedote 17.2.2020)

Kesko sopi ostavansa ruotsalaisen vesi- ja viemärivesituotteiden myyntiin keskittyneen Mark & Infra i Sverige AB -yhtiön (MIAB). Ostettu yritys vahvistaa teknisen tukkukaupan Onnisen tarjontaa infra-alan asiakkaille Ruotsissa. (Lehdistötiedote 6.3.2020)

Kesko antoi tulosvaroituksen Covid-19-pandemian ja sen aiheuttaman talouden maailmanlaajuisen epävarmuuden vuoksi. Yhtiö peruutti tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 5.2.2020 antamansa tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen liikevaihdon osalta ja muutti tulevaisuuden näkymät jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 18.3.2020)

Keskon hallitus päätti koronapandemiatilanteen kehittymisen vuoksi perua varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2020 ja kutsua koolle uuden kokouksen myöhemmin. (Pörssitiedote 19.3.2020)

Danish Agro -konserniin kuuluva DA Agravis Machinery Holding A/S osti Konekesko Oy:n Baltian tytäryhtiöiden jäljellä olleet osakkeet. (Lehdistötiedote 31.3.2020)

Kesko ilmoitti sopeuttavansa toimintaansa koronapandemian vuoksi. Lomautusten arvioitiin koskevan noin 2 000 Keskon työntekijää Suomessa - lomautusten määrää on pystytty vähentämään merkittävästi henkilöstön siirroilla yksiköiden välillä. (Lehdistötiedote 3.4.2020)

Keskon yhtiökokous pidettiin 28.4.2020. (Pörssitiedotteet 7.4.2020 ja 28.4.2020)

Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 95 211 021 A-osaketta ja 204 848 235 B-osaketta merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2020. Maksuttomassa osakeannissa annettiin uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetiin kolme (3) uutta B-osaketta. (Pörssitiedote 30.4.2020)

K-ryhmä nosti ilmastotavoitteensa uudelle tasolle: tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. (Lehdistötiedote 12.5.2020)

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen ja julkisti alustavan tiedon toisen vuosineljänneksen liikevaihdosta ja vertailukelpoisesta liikevoitosta. Kesko nosti osavuosikatsauksen yhteydessä 28.4.2020 antamansa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. (Pörssitiedote 10.7.2020)

Keskon tytäryhtiö Byggmakker Handel AS osti norjalaisen rautakauppayhtiön Carlsen Fritzøe Handel AS:n, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli noin 201 miljoonaa euroa. Yritysostolla Kesko vahvistaa asemaansa Oslonvuonon alueella, jossa Carlsen Fritzøe Handelin 25 myymälän verkosto täydentää Keskon nykyistä Byggmakker-verkostoa. (Lehdistötiedote 8.7.2020 ja 2.9.2020)

Kesko osti ruotsalaiset Bygg & Interiör -rautakauppayhtiöt. Bygg & Interiör -yhtiöiden osto täydentää Keskon kasvavaa ammattirakentajille suunnattua K-Bygg-ketjua Mälarin laakson alueella. (Lehdistötiedote 2.9.2020)

Keskon varsinainen yhtiökokous 28.4.2020 päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Keskon yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä: Keskon suurimmat osakkeenomistajat nimeävät kaksi jäsentä ja Keskon hallituksen puheenjohtaja on toimikunnan kolmas jäsen. (Pörssitiedote 11.9.2020)

Kesko kertoi muuttavansa rakentamisen ja talotekniikan kaupan segmenttiin kuuluvan Baltian maissa ja Valko-Venäjällä toimivan Kesko Senukain yhdistelyn Keskon konsernitilinpäätöksessä tytäryrityksestä yhteisyritykseksi 1.7.2020 alkaen. Kesko on raportoinut Kesko Senukai -konsernin tytäryrityksenä 30.6.2020 asti. (Pörssitiedote 17.9.2020)  

Kesko antoi positiivisen tulosvaroituksen ja nosti vuoden 2020 tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton osalta. Yhtiö arvioi vuonna 2020 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton olevan haarukassa 510-570 miljoonaa euroa. Tulosohjeistusta nosti ennakoitua parempi myynnin kehitys kaikilla toimialoilla, parantunut kustannustehokkuus sekä aikaisempaa positiivisempi loppuvuoden näkymä. (Pörssitiedote 17.9.2020)

Viestintäjohtaja, valtiotieteen maisteri Karoliina Partanen nimitettiin Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan viestintä, brändi sekä sidosryhmäsuhteet 1.10.2020 alkaen. (Pörssitiedote 18.9.2020)

Kesko Oyj:n hallituksen hyväksymät uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,5 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 12,5 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on, kuten aiemmin, että korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia on enintään 2,5. Kesko-konsernin aikaisemmat taloudelliset tavoitteet olivat vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 % sekä korolliset nettovelat / käyttökate -tunnusluku ilman IFRS 16 -vaikutuksia enintään 2,5. (Pörssitiedote 1.12.2020)

Kesko Oyj:n hallitus hyväksyi 17.12.2020 päivitetyn tiedonantopolitiikan, jossa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet, joita Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan. Päivitetty tiedonantopolitiikka tuli voimaan 1.1.2021. Keskeiset muutokset tiedonantopolitiikassa koskevat niin kutsuttua hiljaista jaksoa ja uutta sijoittajauutistiedotekategoriaa. (Pörssitiedote 18.12.2020)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Diplomi-insinööri, eMBA Riikka Joukio on nimitetty johtajaksi ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet. Joukio aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1.8.2021. (Pörssitiedote 11.1.2021)

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2020 JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Kesko Oyj:n 28.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille  2,52 euroa osaketta kohden. Osinko maksettiin kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän 1,28 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä oli 30.4.2020 ja maksupäivä 8.5.2020. Osingon toisen erän 0,31 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä oli 1.10.2020 ja maksupäivä 8.10.2020. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019, kannatti yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikkaa ja päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksuttomasta osakeannista, ns. split. Päätöksen mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettiin maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annettiin kolme (3) uutta B-osaketta. Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annettiin vastaavasti maksutta uusia B-osakkeita myös yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden perusteella. Uusia A-osakkeita annettiin 95 211 021 kappaletta ja B-osakkeita 204 848 235 kappaletta. Osakkeet annettiin osakkeenomistajille, jotka olivat osakeannin täsmäytyspäivänä 30.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä, eikä se vaatinut osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottivat osakkeenomistajan oikeudet 30.4.2020 lukien, kun ne rekisteröitiin kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille tapahtui 4.5.2020. Uudet osakkeet eivät oikeuttaneet hallituksen voitonjakoehdotuksen osingonmaksun ensimmäiseen erään 1,28 euroa/osake, mutta ne oikeuttavat ehdotuksen osingonmaksun toiseen erään 0,31 euroa/osake. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 3 §:n ”Osakkeet” muuttamista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön uusien B-osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien B-osakkeiden määrä on yhteensä enintään 40 000 000 B-osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti sen työjärjestyksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen jäsenet on valittu varsinaisessa yhtiökokouksessa 2018 yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi. Varsinaisen yhtiökokouksen 11.4.2018 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajaksi Peter Fagernäsin. Varsinaisen yhtiökokouksen 28.4.2020 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Jannica Fagerholm (pj), Matti Kyytsönen (vpj) ja Piia Karhu. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Peter Fagernäs (vpj) ja Matti Kyytsönen.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 28.4.2020.

KESTÄVÄ KEHITYS

K-ryhmän ja WWF:n K-Kalapolut-yhteistyön aikana on vuosina 2017-2020 avattu vaelluskaloille yli 80 kilometriä uutta elin- ja kutuympäristöä, purettu 24 nousuestettä ja tehty lähes 300 kutusoraikkoa. Talkoita on järjestetty lähes 30 kohteessa ympäri Suomea.

Parantaakseen avoimuutta tuotteiden alkuperästä K-ryhmä julkaisi uuden Tuotteiden jäljillä -sivuston, jossa kerrotaan ensi vaiheessa tonnikalojen, ruusujen ja puutavaran alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle.

Kesko valittiin jälleen mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin DJSI World. Keskon ympäristötyö arvioitiin päivittäistavarakaupan alalla maailman parhaaksi.

CDP:n ilmastokyselyssä Kesko nousi A-listalle. Kesko liittyi CDP:n Supply Chain -ohjelmaan, jonka avulla tavarantoimittajia haastetaan tekemään päästövähennyksiä ja raportoimaan niistä.

K-ryhmässä tehtiin pakkausuudistuksia noin 60:een omien merkkien tuotteeseen vuoden 2020 aikana. Näin syntyneet muovisäästöt vastaavat noin 14 miljoonaa muovikassia.

K-ryhmä keräsi asiakkaidensa kanssa lähes 900 000 euroa Syöpäsäätiön vuoden 2020 Roosa nauha -kampanjalle.

RISKIENHALLINTA

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoiminnan ja yhteisten toimintojen johdolla. Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti osana liiketoimintaa konserni-, toimiala-, yhtiö- ja toimintotasoilla koko konsernissa.

Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden olennaiset muutokset ja hallintatoimenpiteet mittareineen raportoidaan Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnalle vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraportointia. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille toimintakertomuksessa ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa ja puolivuosikatsauksessa.

Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä

Talouden epävarmuuden vaikutus Keskon myyntiin ja tulokseen

Pandemiatilanteen kehittymiseen ja kestoon liittyy suurta epävarmuutta ja se vaikuttaa talousnäkymiin ja kulutuskäyttäytymiseen kaikissa Keskon toimintamaissa. Taloustilanteen merkittävä heikentyminen vaikuttaisi erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppaan sekä autokauppaan. Ravintoloita koskevat rajoitukset vaikuttavat pitkään jatkuessaan Foodservice-liiketoimintaan.

Päivittäistavarakaupan kilpailutilanne

Taloudellisen tilanteen heikentyessä tuotteiden ja palveluiden hinnat korostuvat kuluttajien päätöksenteossa, joka johtaa kilpailutilanteen kiristymiseen.

Koronapandemian vaikutus liiketoiminnan jatkuvuuteen ja henkilöstön terveyteen

Joukkosairastumiset logistiikkakeskuksissa tai kaupoissa sekä avainhenkilöiden sairastuminen voivat vaarantaa K-ryhmän kriittisten toimintojen ja toimitusketjun jatkuvuuden sekä tuotteiden saatavuuden. Henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen on korostunut merkittävästi johtamisessa ja päivittäisessä toiminnassa.

Kriittisen tiedon joutuminen vääriin käsiin

Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttunut kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen.

Kyberrikollisuudesta ja tietotekniikkahäiriöistä aiheutuva liiketoiminnan keskeytyminen

Kasvavat uhat edellyttävät palveluntarjoajilta laadukasta toimintaa, hyvää teknistä tietoturvaa ja omalta henkilökunnalta riittävää tietoturvaosaamista. Kyberhyökkäys voi aiheuttaa esimerkiksi merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Kyberuhkien lisäksi häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, tietoliikenneongelmat ja ohjelmistovirheet.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan yrityskauppojen integrointi

Ruotsissa ja Norjassa tehtyjen yritysostojen integraatiot ovat käynnissä ja niiden läpivientiin liittyy operatiivisia riskejä.

Tuotteiden turvallisuus

Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta tai toimitusketjun laadunvarmistus epäonnistuu, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen sekä maineen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

Henkilöstön saatavuus

Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Toteutuneet yrityskaupat sekä muut merkittävät liiketoiminta- ja kehityshankkeet sekä kasvanut erikoisosaamisen tarve lisäävät avainhenkilöriskiä ja riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta.

Lainsäädäntö ja sopimukset

Muuttuva lainsäädäntö ja viranomaissäätely voivat edellyttää merkittäviä muutostarpeita ja lisäkustannuksia. Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. EU:n tietosuoja-asetus on korostanut henkilötietojen suojaamisen tarvetta.

Kauppapaikat ja kiinteistöt

Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Kaupungistumisen seurauksena, markkinatilanteen muuttuessa, verkkokaupan merkityksen kasvaessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka tai kiinteistö muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, korruption torjunnan sekä ympäristönsuojelun merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa voivat aiheuttaa Keskolle kielteistä julkisuutta sekä toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen riskit voidaan jakaa kahteen osaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit Keskolle liittyvät lisääntyvään sääntelyyn ja sään ääri-ilmiöihin. Lisääntyvä sääntely edellyttää muutoksia liiketoimintaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Sään ääri-ilmiöiden lisääntyminen voi vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen ja aiheuttaa häiriöitä logistiikassa ja kauppapaikkaverkostossa. Keskon toiminnan vaikutukset ilmastolle liittyvät puolestaan Keskon energiaratkaisuihin ja päästöihin sekä myytävien tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaikutuksiin.

Raportointi markkinoille

Kesko noudattaa sijoittajaviestinnässään ja taloudellisessa raportoinnissaan Keskon hallituksen hyväksymää tiedonantopolitiikkaa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Julkistamisessa periaatteena on, että kaikilla markkinoilla toimivilla osapuolilla on saatavilla samanaikaisesti ja tasapuolisesti tieto Keskon rahoitusvälineiden, kuten osakkeiden, hinnanmuodostuksen perustaksi. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita merkittävät yritysjärjestelyt sekä tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä.

Riskiä pienennetään aikatauluttamalla ja ohjeistamalla prosessi huolellisesti sekä varmistamalla oikeat resurssit, selkeät vastuut ja riittävä osaaminen.

Vahinkoriskit

Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai liiketoiminnalle. Lisäksi vahinkoriskit saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään.

Voitonjakoehdotus

Kesko Oyj:n hallitus ehdottaa 12.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,75 euroa osaketta kohden. Muu osa voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,38 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 14.4.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 21.4.2021.

Osingon toinen erä 0,37 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 8.10.2021. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 2.2.2021 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 396 739 146 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 297 554 359,50 euroa.

Kesko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 1 436 295 866,09 euroa, josta tilikauden voitto on 234 293 405,12  euroa.

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus päätti, että varsinaisen yhtiökokous on 12.4.2021 klo 13.00 alkaen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

Vuosiraportti 2020, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja toimielinten palkitsemisraportti

Kesko julkistaa vuoden 2020 vuosiraportin viikolla 11 internetsivuillaan osoitteessa www.kesko.fi. Raportti sisältää strategiakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2020, vastuullisuusraportoinnin tunnusluvut (GRI), selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä toimielinten palkitsemisraportin.

Helsingissä 02.02.2021
Kesko Oyj
Hallitus

 

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113, sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puhelin 010 53 23540 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä 3.2.2021 klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen audiokonferenssi osavuosikatsausinfosta pidetään klo 12.30 (Suomen aikaa). Audiokonferenssiin kirjaudutaan Keskon internetsivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2021 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 28.04. 2021. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internetsivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

LIITTEET: Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020 (sisältäen taulukko-osan)

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi
 

Takaisin ylös